KATA MARKON 10
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1kakeithen anastas erchetai eis ta oria tēs ioudaias dia tou peran tou iordanou kai sumporeuontai palin ochloi pros auton kai ōs eiōthei palin edidasken autous

2kai proselthontes oi pharisaioi epērōtēsan auton ei exestin andri gunaika apolusai peirazontes auton 3o de apokritheis eipen autois ti umin eneteilato mōsēs 4oi de eipon mōsēs epetrepsen biblion apostasiou grapsai kai apolusai 5kai apokritheis o iēsous eipen autois pros tēn sklērokardian umōn egrapsen umin tēn entolēn tautēn 6apo de archēs ktiseōs arsen kai thēlu epoiēsen autous o theos 7eneken toutou kataleipsei anthrōpos ton patera autou kai tēn mētera kai proskollēthēsetai pros tēn gunaika autou 8kai esontai oi duo eis sarka mian ōste ouketi eisin duo alla mia sarx 9o oun o theos sunezeuxen anthrōpos mē chōrizetō

10kai en tē oikia palin oi mathētai autou peri tou autou epērōtēsan auton 11kai legei autois os ean apolusē tēn gunaika autou kai gamēsē allēn moichatai ep autēn 12kai ean gunē apolusē ton andra autēs kai gamēthē allō moichatai

13kai prosepheron autō paidia ina apsētai autōn oi de mathētai epetimōn tois prospherousin 14idōn de o iēsous ēganaktēsen kai eipen autois aphete ta paidia erchesthai pros me kai mē kōluete auta tōn gar toioutōn estin ē basileia tou theou 15amēn legō umin os ean mē dexētai tēn basileian tou theou ōs paidion ou mē eiselthē eis autēn 16kai enankalisamenos auta titheis tas cheiras ep auta ēulogei auta

17kai ekporeuomenou autou eis odon prosdramōn eis kai gonupetēsas auton epērōta auton didaskale agathe ti poiēsō ina zōēn aiōnion klēronomēsō 18o de iēsous eipen autō ti me legeis agathon oudeis agathos ei mē eis o theos 19tas entolas oidas mē moicheusēs mē phoneusēs mē klepsēs mē pseudomarturēsēs mē aposterēsēs tima ton patera sou kai tēn mētera 20o de apokritheis eipen autō didaskale tauta panta ephulaxamēn ek neotētos mou 21o de iēsous emblepsas autō ēgapēsen auton kai eipen autō en soi usterei upage osa echeis pōlēson kai dos tois ptōchois kai exeis thēsauron en ouranō kai deuro akolouthei moi aras ton stauron 22o de stugnasas epi tō logō apēlthen lupoumenos ēn gar echōn ktēmata polla

23kai periblepsamenos o iēsous legei tois mathētais autou pōs duskolōs oi ta chrēmata echontes eis tēn basileian tou theou eiseleusontai 24oi de mathētai ethambounto epi tois logois autou o de iēsous palin apokritheis legei autois tekna pōs duskolon estin tous pepoithotas epi tois chrēmasin eis tēn basileian tou theou eiselthein 25eukopōteron estin kamēlon dia tēs trumalias tēs raphidos eiselthein ē plousion eis tēn basileian tou theou eiselthein 26oi de perissōs exeplēssonto legontes pros eautous kai tis dunatai sōthēnai 27emblepsas de autois o iēsous legei para anthrōpois adunaton all ou para tō theō panta gar dunata estin para tō theō

28kai ērxato o petros legein autō idou ēmeis aphēkamen panta kai ēkolouthēsamen soi 29apokritheis de o iēsous eipen amēn legō umin oudeis estin os aphēken oikian ē adelphous ē adelphas ē patera ē mētera ē gunaika ē tekna ē agrous eneken emou kai tou euangeliou 30ean mē labē ekatontaplasiona nun en tō kairō toutō oikias kai adelphous kai adelphas kai mēteras kai tekna kai agrous meta diōgmōn kai en tō aiōni tō erchomenō zōēn aiōnion 31polloi de esontai prōtoi eschatoi kai oi eschatoi prōtoi

32ēsan de en tē odō anabainontes eis ierosoluma kai ēn proagōn autous o iēsous kai ethambounto kai akolouthountes ephobounto kai paralabōn palin tous dōdeka ērxato autois legein ta mellonta autō sumbainein 33oti idou anabainomen eis ierosoluma kai o uios tou anthrōpou paradothēsetai tois archiereusin kai tois grammateusin kai katakrinousin auton thanatō kai paradōsousin auton tois ethnesin 34kai empaixousin autō kai mastigōsousin auton kai emptusousin autō kai apoktenousin auton kai tē tritē ēmera anastēsetai

35kai prosporeuontai autō iakōbos kai iōannēs oi uioi zebedaiou legontes didaskale thelomen ina o ean aitēsōmen poiēsēs ēmin 36o de eipen autois ti thelete poiēsai me umin 37oi de eipon autō dos ēmin ina eis ek dexiōn sou kai eis ex euōnumōn sou kathisōmen en tē doxē sou 38o de iēsous eipen autois ouk oidate ti aiteisthe dunasthe piein to potērion o egō pinō kai to baptisma o egō baptizomai baptisthēnai 39oi de eipon autō dunametha o de iēsous eipen autois to men potērion o egō pinō piesthe kai to baptisma o egō baptizomai baptisthēsesthe 40to de kathisai ek dexiōn mou kai ex euōnumōn mou ouk estin emon dounai all ois ētoimastai

41kai akousantes oi deka ērxanto aganaktein peri iakōbou kai iōannou 42o de iēsous proskalesamenos autous legei autois oidate oti oi dokountes archein tōn ethnōn katakurieuousin autōn kai oi megaloi autōn katexousiazousin autōn 43ouch outōs de estai en umin all os ean thelē genesthai megas en umin estai diakonos umōn 44kai os an thelē umōn genesthai prōtos estai pantōn doulos 45kai gar o uios tou anthrōpou ouk ēlthen diakonēthēnai alla diakonēsai kai dounai tēn psuchēn autou lutron anti pollōn

46kai erchontai eis ierichō kai ekporeuomenou autou apo ierichō kai tōn mathētōn autou kai ochlou ikanou uios timaiou bartimaios o tuphlos ekathēto para tēn odon prosaitōn 47kai akousas oti iēsous o nazōraios estin ērxato krazein kai legein o uios dabid iēsou eleēson me 48kai epetimōn autō polloi ina siōpēsē o de pollō mallon ekrazen uie dabid eleēson me 49kai stas o iēsous eipen auton phōnēthēnai kai phōnousin ton tuphlon legontes autō tharsei egeirai phōnei se 50o de apobalōn to imation autou anastas ēlthen pros ton iēsoun 51kai apokritheis legei autō o iēsous ti theleis poiēsō soi o de tuphlos eipen autō rabboni ina anablepsō 52o de iēsous eipen autō upage ē pistis sou sesōken se kai eutheōs aneblepsen kai ēkolouthei tō iēsou en tē odō

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Mark 9
Top of Page
Top of Page