KATA MARKON 11
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1kai ote engizousin eis ierousalēm eis bēthphagē kai bēthanian pros to oros tōn elaiōn apostellei duo tōn mathētōn autou 2kai legei autois upagete eis tēn kōmēn tēn katenanti umōn kai eutheōs eisporeuomenoi eis autēn eurēsete pōlon dedemenon eph on oudeis anthrōpōn kekathiken lusantes auton agagete 3kai ean tis umin eipē ti poieite touto eipate oti o kurios autou chreian echei kai eutheōs auton apostelei ōde 4apēlthon de kai euron ton pōlon dedemenon pros tēn thuran exō epi tou amphodou kai luousin auton 5kai tines tōn ekei estēkotōn elegon autois ti poieite luontes ton pōlon 6oi de eipon autois kathōs eneteilato o iēsous kai aphēkan autous 7kai ēgagon ton pōlon pros ton iēsoun kai epebalon autō ta imatia autōn kai ekathisen ep autō 8polloi de ta imatia autōn estrōsan eis tēn odon alloi de stoibadas ekopton ek tōn dendrōn kai estrōnnuon eis tēn odon

9kai oi proagontes kai oi akolouthountes ekrazon legontes ōsanna eulogēmenos o erchomenos en onomati kuriou

10eulogēmenē ē erchomenē basileia en onomati kuriou tou patros ēmōn dabid ōsanna en tois upsistois

11kai eisēlthen eis ierosoluma o iēsous kai eis to ieron kai periblepsamenos panta opsias ēdē ousēs tēs ōras exēlthen eis bēthanian meta tōn dōdeka

12kai tē epaurion exelthontōn autōn apo bēthanias epeinasen 13kai idōn sukēn makrothen echousan phulla ēlthen ei ara eurēsei ti en autē kai elthōn ep autēn ouden euren ei mē phulla ou gar ēn kairos sukōn 14kai apokritheis o iēsous eipen autē mēketi ek sou eis ton aiōna mēdeis karpon phagoi kai ēkouon oi mathētai autou

15kai erchontai eis ierosoluma kai eiselthōn o iēsous eis to ieron ērxato ekballein tous pōlountas kai agorazontas en tō ierō kai tas trapezas tōn kollubistōn kai tas kathedras tōn pōlountōn tas peristeras katestrepsen 16kai ouk ēphien ina tis dienenkē skeuos dia tou ierou 17kai edidasken legōn autois ou gegraptai oti o oikos mou oikos proseuchēs klēthēsetai pasin tois ethnesin umeis de epoiēsate auton spēlaion lēstōn 18kai ēkousan oi grammateis kai oi archiereis kai ezētoun pōs auton apolesousin ephobounto gar auton oti pas o ochlos exeplēsseto epi tē didachē autou

19kai ote opse egeneto exeporeueto exō tēs poleōs

20kai prōi paraporeuomenoi eidon tēn sukēn exērammenēn ek rizōn 21kai anamnēstheis o petros legei autō rabbi ide ē sukē ēn katērasō exērantai 22kai apokritheis iēsous legei autois echete pistin theou 23amēn gar legō umin oti os an eipē tō orei toutō arthēti kai blēthēti eis tēn thalassan kai mē diakrithē en tē kardia autou alla pisteusē oti a legei ginetai estai autō o ean eipē 24dia touto legō umin panta osa an proseuchomenoi aiteisthe pisteuete oti lambanete kai estai umin 25kai otan stēkēte proseuchomenoi aphiete ei ti echete kata tinos ina kai o patēr umōn o en tois ouranois aphē umin ta paraptōmata umōn ei de umeis ouk aphiete oude o patēr umōn o en tois ouranois aphēsei ta paraptōmata umōn

27kai erchontai palin eis ierosoluma kai en tō ierō peripatountos autou erchontai pros auton oi archiereis kai oi grammateis kai oi presbuteroi 28kai legousin autō en poia exousia tauta poieis kai tis soi tēn exousian tautēn edōken ina tauta poiēs 29o de iēsous apokritheis eipen autois eperōtēsō umas kagō ena logon kai apokrithēte moi kai erō umin en poia exousia tauta poiō 30to baptisma iōannou ex ouranou ēn ē ex anthrōpōn apokrithēte moi 31kai elogizonto pros eautous legontes ean eipōmen ex ouranou erei dia ti oun ouk episteusate autō 32all ean eipōmen ex anthrōpōn ephobounto ton laon apantes gar eichon ton iōannēn oti ontōs prophētēs ēn 33kai apokrithentes legousin tō iēsou ouk oidamen kai o iēsous apokritheis legei autois oude egō legō umin en poia exousia tauta poiō

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Mark 10
Top of Page
Top of Page