KATA MARKON 12
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1kai ērxato autois en parabolais legein ampelōna ephuteusen anthrōpos kai periethēken phragmon kai ōruxen upolēnion kai ōkodomēsen purgon kai exedoto auton geōrgois kai apedēmēsen 2kai apesteilen pros tous geōrgous tō kairō doulon ina para tōn geōrgōn labē apo tou karpou tou ampelōnos 3oi de labontes auton edeiran kai apesteilan kenon 4kai palin apesteilen pros autous allon doulon kakeinon lithobolēsantes ekephalaiōsan kai apesteilan ētimōmenon 5kai palin allon apesteilen kakeinon apekteinan kai pollous allous tous men derontes tous de apokteinontes 6eti oun ena uion echōn agapēton autou apesteilen kai auton pros autous eschaton legōn oti entrapēsontai ton uion mou 7ekeinoi de oi geōrgoi eipon pros eautous oti outos estin o klēronomos deute apokteinōmen auton kai ēmōn estai ē klēronomia 8kai labontes auton apekteinan kai exebalon exō tou ampelōnos 9ti oun poiēsei o kurios tou ampelōnos eleusetai kai apolesei tous geōrgous kai dōsei ton ampelōna allois

10oude tēn graphēn tautēn anegnōte lithon on apedokimasan oi oikodomountes outos egenēthē eis kephalēn gōnias

11para kuriou egeneto autē kai estin thaumastē en ophthalmois ēmōn

12kai ezētoun auton kratēsai kai ephobēthēsan ton ochlon egnōsan gar oti pros autous tēn parabolēn eipen kai aphentes auton apēlthon

13kai apostellousin pros auton tinas tōn pharisaiōn kai tōn ērōdianōn ina auton agreusōsin logō 14oi de elthontes legousin autō didaskale oidamen oti alēthēs ei kai ou melei soi peri oudenos ou gar blepeis eis prosōpon anthrōpōn all ep alētheias tēn odon tou theou didaskeis exestin kēnson kaisari dounai ē ou 15dōmen ē mē dōmen o de eidōs autōn tēn upokrisin eipen autois ti me peirazete pherete moi dēnarion ina idō 16oi de ēnenkan kai legei autois tinos ē eikōn autē kai ē epigraphē oi de eipon autō kaisaros 17kai apokritheis o iēsous eipen autois apodote ta kaisaros kaisari kai ta tou theou tō theō kai ethaumasan ep autō

18kai erchontai saddoukaioi pros auton oitines legousin anastasin mē einai kai epērōtēsan auton legontes 19didaskale mōsēs egrapsen ēmin oti ean tinos adelphos apothanē kai katalipē gunaika kai tekna mē aphē ina labē o adelphos autou tēn gunaika autou kai exanastēsē sperma tō adelphō autou 20epta adelphoi ēsan kai o prōtos elaben gunaika kai apothnēskōn ouk aphēken sperma 21kai o deuteros elaben autēn kai apethanen kai oude autos aphēken sperma kai o tritos ōsautōs 22kai elabon autēn oi epta kai ouk aphēkan sperma eschatē pantōn apethanen kai ē gunē 23en tē oun anastasei otan anastōsin tinos autōn estai gunē oi gar epta eschon autēn gunaika 24kai apokritheis o iēsous eipen autois ou dia touto planasthe mē eidotes tas graphas mēde tēn dunamin tou theou 25otan gar ek nekrōn anastōsin oute gamousin oute gamiskontai all eisin ōs angeloi oi en tois ouranois 26peri de tōn nekrōn oti egeirontai ouk anegnōte en tē biblō mōseōs epi tēs batou ōs eipen autō o theos legōn egō o theos abraam kai o theos isaak kai o theos iakōb 27ouk estin o theos nekrōn alla theos zōntōn umeis oun polu planasthe

28kai proselthōn eis tōn grammateōn akousas autōn suzētountōn eidōs oti kalōs autois apekrithē epērōtēsen auton poia estin prōtē pasōn entolē 29o de iēsous apekrithē autō oti prōtē pasōn tōn entolōn akoue israēl kurios o theos ēmōn kurios eis estin 30kai agapēseis kurion ton theon sou ex olēs tēs kardias sou kai ex olēs tēs psuchēs sou kai ex olēs tēs dianoias sou kai ex olēs tēs ischuos sou autē prōtē entolē 31kai deutera omoia autē agapēseis ton plēsion sou ōs seauton meizōn toutōn allē entolē ouk estin 32kai eipen autō o grammateus kalōs didaskale ep alētheias eipas oti eis estin theos kai ouk estin allos plēn autou 33kai to agapan auton ex olēs tēs kardias kai ex olēs tēs suneseōs kai ex olēs tēs psuchēs kai ex olēs tēs ischuos kai to agapan ton plēsion ōs eauton pleion estin pantōn tōn olokautōmatōn kai tōn thusiōn 34kai o iēsous idōn auton oti nounechōs apekrithē eipen autō ou makran ei apo tēs basileias tou theou kai oudeis ouketi etolma auton eperōtēsai

35kai apokritheis o iēsous elegen didaskōn en tō ierō pōs legousin oi grammateis oti o christos uios estin dabid

36autos gar dabid eipen en tō pneumati tō agiō eipen o kurios tō kuriō mou kathou ek dexiōn mou eōs an thō tous echthrous sou upopodion tōn podōn sou

37autos oun dabid legei auton kurion kai pothen uios autou estin kai o polus ochlos ēkouen autou ēdeōs

38kai elegen autois en tē didachē autou blepete apo tōn grammateōn tōn thelontōn en stolais peripatein kai aspasmous en tais agorais 39kai prōtokathedrias en tais sunagōgais kai prōtoklisias en tois deipnois 40oi katesthiontes tas oikias tōn chērōn kai prophasei makra proseuchomenoi outoi lēpsontai perissoteron krima

41kai kathisas o iēsous katenanti tou gazophulakiou etheōrei pōs o ochlos ballei chalkon eis to gazophulakion kai polloi plousioi eballon polla 42kai elthousa mia chēra ptōchē ebalen lepta duo o estin kodrantēs 43kai proskalesamenos tous mathētas autou legei autois amēn legō umin oti ē chēra autē ē ptōchē pleion pantōn beblēken tōn balontōn eis to gazophulakion 44pantes gar ek tou perisseuontos autois ebalon autē de ek tēs usterēseōs autēs panta osa eichen ebalen olon ton bion autēs

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Mark 11
Top of Page
Top of Page