KATA MARKON 13
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1kai ekporeuomenou autou ek tou ierou legei autō eis tōn mathētōn autou didaskale ide potapoi lithoi kai potapai oikodomai 2kai o iēsous apokritheis eipen autō blepeis tautas tas megalas oikodomas ou mē aphethē lithos epi lithō os ou mē kataluthē

3kai kathēmenou autou eis to oros tōn elaiōn katenanti tou ierou epērōtōn auton kat idian petros kai iakōbos kai iōannēs kai andreas 4eipe ēmin pote tauta estai kai ti to sēmeion otan mellē panta tauta sunteleisthai 5o de iēsous apokritheis autois ērxato legein blepete mē tis umas planēsē 6polloi gar eleusontai epi tō onomati mou legontes oti egō eimi kai pollous planēsousin 7otan de akousēte polemous kai akoas polemōn mē throeisthe dei gar genesthai all oupō to telos 8egerthēsetai gar ethnos epi ethnos kai basileia epi basileian kai esontai seismoi kata topous kai esontai limoi kai tarachai archai ōdinōn tauta

9blepete de umeis eautous paradōsousin gar umas eis sunedria kai eis sunagōgas darēsesthe kai epi ēgemonōn kai basileōn stathēsesthe eneken emou eis marturion autois

10kai eis panta ta ethnē dei prōton kēruchthēnai to euangelion 11otan de agagōsin umas paradidontes mē promerimnate ti lalēsēte mēde meletate all o ean dothē umin en ekeinē tē ōra touto laleite ou gar este umeis oi lalountes alla to pneuma to agion 12paradōsei de adelphos adelphon eis thanaton kai patēr teknon kai epanastēsontai tekna epi goneis kai thanatōsousin autous 13kai esesthe misoumenoi upo pantōn dia to onoma mou o de upomeinas eis telos outos sōthēsetai

14otan de idēte to bdelugma tēs erēmōseōs to rēthen upo daniēl tou prophētou estos opou ou dei o anaginōskōn noeitō tote oi en tē ioudaia pheugetōsan eis ta orē 15o de epi tou dōmatos mē katabatō eis tēn oikian mēde eiselthetō arai ti ek tēs oikias autou 16kai o eis ton agron ōn mē epistrepsatō eis ta opisō arai to imation autou 17ouai de tais en gastri echousais kai tais thēlazousais en ekeinais tais ēmerais 18proseuchesthe de ina mē genētai ē phugē umōn cheimōnos 19esontai gar ai ēmerai ekeinai thlipsis oia ou gegonen toiautē ap archēs ktiseōs ēs ektisen o theos eōs tou nun kai ou mē genētai 20kai ei mē kurios ekolobōsen tas ēmeras ouk an esōthē pasa sarx alla dia tous eklektous ous exelexato ekolobōsen tas ēmeras 21kai tote ean tis umin eipē idou ōde o christos ē idou ekei mē pisteusēte 22egerthēsontai gar pseudochristoi kai pseudoprophētai kai dōsousin sēmeia kai terata pros to apoplanan ei dunaton kai tous eklektous 23umeis de blepete idou proeirēka umin panta

24all en ekeinais tais ēmerais meta tēn thlipsin ekeinēn o ēlios skotisthēsetai kai ē selēnē ou dōsei to phengos autēs 25kai oi asteres tou ouranou esontai ekpiptontes kai ai dunameis ai en tois ouranois saleuthēsontai 26kai tote opsontai ton uion tou anthrōpou erchomenon en nephelais meta dunameōs pollēs kai doxēs 27kai tote apostelei tous angelous autou kai episunaxei tous eklektous autou ek tōn tessarōn anemōn ap akrou gēs eōs akrou ouranou

28apo de tēs sukēs mathete tēn parabolēn otan autēs ēdē o klados apalos genētai kai ekphuē ta phulla ginōskete oti engus to theros estin 29outōs kai umeis otan tauta idēte ginomena ginōskete oti engus estin epi thurais 30amēn legō umin oti ou mē parelthē ē genea autē mechris ou panta tauta genētai 31o ouranos kai ē gē pareleusontai oi de logoi mou ou mē parelthōsin

32peri de tēs ēmeras ekeinēs kai tēs ōras oudeis oiden oude oi angeloi oi en ouranō oude o uios ei mē o patēr

33blepete agrupneite kai proseuchesthe ouk oidate gar pote o kairos estin 34ōs anthrōpos apodēmos apheis tēn oikian autou kai dous tois doulois autou tēn exousian kai ekastō to ergon autou kai tō thurōrō eneteilato ina grēgorē 35grēgoreite oun ouk oidate gar pote o kurios tēs oikias erchetai opse ē mesonuktiou ē alektorophōnias ē prōi 36mē elthōn exaiphnēs eurē umas katheudontas 37a de umin legō pasin legō grēgoreite

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Mark 12
Top of Page
Top of Page