KATA MARKON 14
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1ēn de to pascha kai ta azuma meta duo ēmeras kai ezētoun oi archiereis kai oi grammateis pōs auton en dolō kratēsantes apokteinōsin 2elegon de mē en tē eortē mēpote thorubos estai tou laou

3kai ontos autou en bēthania en tē oikia simōnos tou leprou katakeimenou autou ēlthen gunē echousa alabastron murou nardou pistikēs polutelous kai suntripsasa to alabastron katecheen autou kata tēs kephalēs 4ēsan de tines aganaktountes pros eautous kai legontes eis ti ē apōleia autē tou murou gegonen 5ēdunato gar touto prathēnai epanō triakosiōn dēnariōn kai dothēnai tois ptōchois kai enebrimōnto autē 6o de iēsous eipen aphete autēn ti autē kopous parechete kalon ergon eirgasato eis eme 7pantote gar tous ptōchous echete meth eautōn kai otan thelēte dunasthe autous eu poiēsai eme de ou pantote echete 8o eichen autē epoiēsen proelaben murisai mou to sōma eis ton entaphiasmon 9amēn legō umin opou an kēruchthē to euangelion touto eis olon ton kosmon kai o epoiēsen autē lalēthēsetai eis mnēmosunon autēs

10kai o ioudas o iskariōtēs eis tōn dōdeka apēlthen pros tous archiereis ina paradō auton autois 11oi de akousantes echarēsan kai epēngeilanto autō argurion dounai kai ezētei pōs eukairōs auton paradō

12kai tē prōtē ēmera tōn azumōn ote to pascha ethuon legousin autō oi mathētai autou pou theleis apelthontes etoimasōmen ina phagēs to pascha 13kai apostellei duo tōn mathētōn autou kai legei autois upagete eis tēn polin kai apantēsei umin anthrōpos keramion udatos bastazōn akolouthēsate autō 14kai opou ean eiselthē eipate tō oikodespotē oti o didaskalos legei pou estin to kataluma opou to pascha meta tōn mathētōn mou phagō 15kai autos umin deixei anōgeon mega estrōmenon etoimon ekei etoimasate ēmin 16kai exēlthon oi mathētai autou kai ēlthon eis tēn polin kai euron kathōs eipen autois kai ētoimasan to pascha

17kai opsias genomenēs erchetai meta tōn dōdeka 18kai anakeimenōn autōn kai esthiontōn eipen o iēsous amēn legō umin oti eis ex umōn paradōsei me o esthiōn met emou 19oi de ērxanto lupeisthai kai legein autō eis kath eis mēti egō kai allos mēti egō 20o de apokritheis eipen autois eis ek tōn dōdeka o embaptomenos met emou eis to trublion 21o men uios tou anthrōpou upagei kathōs gegraptai peri autou ouai de tō anthrōpō ekeinō di ou o uios tou anthrōpou paradidotai kalon ēn autō ei ouk egennēthē o anthrōpos ekeinos

22kai esthiontōn autōn labōn o iēsous arton eulogēsas eklasen kai edōken autois kai eipen labete phagete touto estin to sōma mou 23kai labōn to potērion eucharistēsas edōken autois kai epion ex autou pantes 24kai eipen autois touto estin to aima mou to tēs kainēs diathēkēs to peri pollōn ekchunomenon 25amēn legō umin oti ouketi ou mē piō ek tou gennēmatos tēs ampelou eōs tēs ēmeras ekeinēs otan auto pinō kainon en tē basileia tou theou

26kai umnēsantes exēlthon eis to oros tōn elaiōn

27kai legei autois o iēsous oti pantes skandalisthēsesthe en emoi en tē nukti tautē oti gegraptai pataxō ton poimena kai diaskorpisthēsetai ta probata 28alla meta to egerthēnai me proaxō umas eis tēn galilaian 29o de petros ephē autō kai ei pantes skandalisthēsontai all ouk egō 30kai legei autō o iēsous amēn legō soi oti sēmeron en tē nukti tautē prin ē dis alektora phōnēsai tris aparnēsē me 31o de ek perissou elegen mallon ean me deē sunapothanein soi ou mē se aparnēsomai ōsautōs de kai pantes elegon

32kai erchontai eis chōrion ou to onoma gethsēmanē kai legei tois mathētais autou kathisate ōde eōs proseuxōmai 33kai paralambanei ton petron kai ton iakōbon kai iōannēn meth eautou kai ērxato ekthambeisthai kai adēmonein 34kai legei autois perilupos estin ē psuchē mou eōs thanatou meinate ōde kai grēgoreite 35kai proelthōn mikron epesen epi tēs gēs kai prosēucheto ina ei dunaton estin parelthē ap autou ē ōra 36kai elegen abba o patēr panta dunata soi parenenke to potērion ap emou touto all ou ti egō thelō alla ti su 37kai erchetai kai euriskei autous katheudontas kai legei tō petrō simōn katheudeis ouk ischusas mian ōran grēgorēsai 38grēgoreite kai proseuchesthe ina mē eiselthēte eis peirasmon to men pneuma prothumon ē de sarx asthenēs 39kai palin apelthōn prosēuxato ton auton logon eipōn 40kai upostrepsas euren autous palin katheudontas ēsan gar oi ophthalmoi autōn bebarēmenoi kai ouk ēdeisan ti autō apokrithōsin 41kai erchetai to triton kai legei autois katheudete to loipon kai anapauesthe apechei ēlthen ē ōra idou paradidotai o uios tou anthrōpou eis tas cheiras tōn amartōlōn 42egeiresthe agōmen idou o paradidous me ēngiken

43kai eutheōs eti autou lalountos paraginetai ioudas eis ōn tōn dōdeka kai met autou ochlos polus meta machairōn kai xulōn para tōn archiereōn kai tōn grammateōn kai tōn presbuterōn 44dedōkei de o paradidous auton sussēmon autois legōn on an philēsō autos estin kratēsate auton kai apagagete asphalōs 45kai elthōn eutheōs proselthōn autō legei rabbi rabbi kai katephilēsen auton 46oi de epebalon ep auton tas cheiras autōn kai ekratēsan auton 47eis de tis tōn parestēkotōn spasamenos tēn machairan epaisen ton doulon tou archiereōs kai apheilen autou to ōtion 48kai apokritheis o iēsous eipen autois ōs epi lēstēn exēlthete meta machairōn kai xulōn sullabein me 49kath ēmeran ēmēn pros umas en tō ierō didaskōn kai ouk ekratēsate me all ina plērōthōsin ai graphai 50kai aphentes auton pantes ephugon

51kai eis tis neaniskos ēkolouthei autō peribeblēmenos sindona epi gumnou kai kratousin auton oi neaniskoi 52o de katalipōn tēn sindona gumnos ephugen ap autōn

53kai apēgagon ton iēsoun pros ton archierea kai sunerchontai autō pantes oi archiereis kai oi presbuteroi kai oi grammateis 54kai o petros apo makrothen ēkolouthēsen autō eōs esō eis tēn aulēn tou archiereōs kai ēn sunkathēmenos meta tōn upēretōn kai thermainomenos pros to phōs 55oi de archiereis kai olon to sunedrion ezētoun kata tou iēsou marturian eis to thanatōsai auton kai ouch euriskon 56polloi gar epseudomarturoun kat autou kai isai ai marturiai ouk ēsan 57kai tines anastantes epseudomarturoun kat autou legontes 58oti ēmeis ēkousamen autou legontos oti egō katalusō ton naon touton ton cheiropoiēton kai dia triōn ēmerōn allon acheiropoiēton oikodomēsō 59kai oude outōs isē ēn ē marturia autōn 60kai anastas o archiereus eis to meson epērōtēsen ton iēsoun legōn ouk apokrinē ouden ti outoi sou katamarturousin 61o de esiōpa kai ouden apekrinato palin o archiereus epērōta auton kai legei autō su ei o christos o uios tou eulogētou 62o de iēsous eipen egō eimi kai opsesthe ton uion tou anthrōpou kathēmenon ek dexiōn tēs dunameōs kai erchomenon meta tōn nephelōn tou ouranou 63o de archiereus diarrēxas tous chitōnas autou legei ti eti chreian echomen marturōn 64ēkousate tēs blasphēmias ti umin phainetai oi de pantes katekrinan auton einai enochon thanatou 65kai ērxanto tines emptuein autō kai perikaluptein to prosōpon autou kai kolaphizein auton kai legein autō prophēteuson kai oi upēretai rapismasin auton eballon

66kai ontos tou petrou en tē aulē katō erchetai mia tōn paidiskōn tou archiereōs 67kai idousa ton petron thermainomenon emblepsasa autō legei kai su meta tou nazarēnou iēsou ēstha 68o de ērnēsato legōn ouk oida oude epistamai ti su legeis kai exēlthen exō eis to proaulion kai alektōr ephōnēsen 69kai ē paidiskē idousa auton palin ērxato legein tois parestēkosin oti outos ex autōn estin 70o de palin ērneito kai meta mikron palin oi parestōtes elegon tō petrō alēthōs ex autōn ei kai gar galilaios ei kai ē lalia sou omoiazei 71o de ērxato anathematizein kai omnuein oti ouk oida ton anthrōpon touton on legete 72kai ek deuterou alektōr ephōnēsen kai anemnēsthē o petros tou rēmatos ou eipen autō o iēsous oti prin alektora phōnēsai dis aparnēsē me tris kai epibalōn eklaien

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Mark 13
Top of Page
Top of Page