KATA MARKON 15
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1kai eutheōs epi to prōi sumboulion poiēsantes oi archiereis meta tōn presbuterōn kai grammateōn kai olon to sunedrion dēsantes ton iēsoun apēnenkan kai paredōkan tō pilatō 2kai epērōtēsen auton o pilatos su ei o basileus tōn ioudaiōn o de apokritheis eipen autō su legeis 3kai katēgoroun autou oi archiereis polla 4o de pilatos palin epērōtēsen auton legōn ouk apokrinē ouden ide posa sou katamarturousin 5o de iēsous ouketi ouden apekrithē ōste thaumazein ton pilaton

6kata de eortēn apeluen autois ena desmion onper ētounto 7ēn de o legomenos barabbas meta tōn sustasiastōn dedemenos oitines en tē stasei phonon pepoiēkeisan 8kai anaboēsas o ochlos ērxato aiteisthai kathōs aei epoiei autois 9o de pilatos apekrithē autois legōn thelete apolusō umin ton basilea tōn ioudaiōn 10eginōsken gar oti dia phthonon paradedōkeisan auton oi archiereis 11oi de archiereis aneseisan ton ochlon ina mallon ton barabban apolusē autois

12o de pilatos apokritheis palin eipen autois ti oun thelete poiēsō on legete basilea tōn ioudaiōn 13oi de palin ekraxan staurōson auton 14o de pilatos elegen autois ti gar kakon epoiēsen oi de perissoterōs ekraxan staurōson auton 15o de pilatos boulomenos tō ochlō to ikanon poiēsai apelusen autois ton barabban kai paredōken ton iēsoun phragellōsas ina staurōthē

16oi de stratiōtai apēgagon auton esō tēs aulēs o estin praitōrion kai sunkalousin olēn tēn speiran 17kai enduousin auton porphuran kai perititheasin autō plexantes akanthinon stephanon 18kai ērxanto aspazesthai auton chaire basileu tōn ioudaiōn 19kai etupton autou tēn kephalēn kalamō kai eneptuon autō kai tithentes ta gonata prosekunoun autō 20kai ote enepaixan autō exedusan auton tēn porphuran kai enedusan auton ta imatia ta idia kai exagousin auton ina staurōsōsin auton

21kai angareuousin paragonta tina simōna kurēnaion erchomenon ap agrou ton patera alexandrou kai rouphou ina arē ton stauron autou

22kai pherousin auton epi golgotha topon o estin methermēneuomenon kraniou topos 23kai edidoun autō piein esmurnismenon oinon o de ouk elaben 24kai staurōsantes auton diemerizon ta imatia autou ballontes klēron ep auta tis ti arē 25ēn de ōra tritē kai estaurōsan auton 26kai ēn ē epigraphē tēs aitias autou epigegrammenē o basileus tōn ioudaiōn

27kai sun autō staurousin duo lēstas ena ek dexiōn kai ena ex euōnumōn autou kai eplērōthē ē graphē ē legousa kai meta anomōn elogisthē 29kai oi paraporeuomenoi eblasphēmoun auton kinountes tas kephalas autōn kai legontes oua o kataluōn ton naon kai en trisin ēmerais oikodomōn 30sōson seauton kai kataba apo tou staurou 31omoiōs de kai oi archiereis empaizontes pros allēlous meta tōn grammateōn elegon allous esōsen eauton ou dunatai sōsai 32o christos o basileus tou israēl katabatō nun apo tou staurou ina idōmen kai pisteusōmen kai oi sunestaurōmenoi autō ōneidizon auton

33genomenēs de ōras ektēs skotos egeneto eph olēn tēn gēn eōs ōras ennatēs 34kai tē ōra tē ennatē eboēsen o iēsous phōnē megalē legōn elōi elōi lamma sabachthani o estin methermēneuomenon o theos mou o theos mou eis ti me enkatelipes 35kai tines tōn parestēkotōn akousantes elegon idou ēlian phōnei 36dramōn de eis kai gemisas spongon oxous peritheis te kalamō epotizen auton legōn aphete idōmen ei erchetai ēlias kathelein auton 37o de iēsous apheis phōnēn megalēn exepneusen 38kai to katapetasma tou naou eschisthē eis duo apo anōthen eōs katō 39idōn de o kenturiōn o parestēkōs ex enantias autou oti outōs kraxas exepneusen eipen alēthōs o anthrōpos outos uios ēn theou

40ēsan de kai gunaikes apo makrothen theōrousai en ais ēn kai maria ē magdalēnē kai maria ē tou iakōbou tou mikrou kai iōsē mētēr kai salōmē 41ai kai ote ēn en tē galilaia ēkolouthoun autō kai diēkonoun autō kai allai pollai ai sunanabasai autō eis ierosoluma

42kai ēdē opsias genomenēs epei ēn paraskeuē o estin prosabbaton 43ēlthen iōsēph o apo arimathaias euschēmōn bouleutēs os kai autos ēn prosdechomenos tēn basileian tou theou tolmēsas eisēlthen pros pilaton kai ētēsato to sōma tou iēsou 44o de pilatos ethaumasen ei ēdē tethnēken kai proskalesamenos ton kenturiōna epērōtēsen auton ei palai apethanen 45kai gnous apo tou kenturiōnos edōrēsato to sōma tō iōsēph 46kai agorasas sindona kai kathelōn auton eneilēsen tē sindoni kai katethēken auton en mnēmeiō o ēn lelatomēmenon ek petras kai prosekulisen lithon epi tēn thuran tou mnēmeiou 47ē de maria ē magdalēnē kai maria iōsē etheōroun pou tithetai

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Mark 14
Top of Page
Top of Page