KATA MARKON 6
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1kai exēlthen ekeithen kai erchetai eis tēn patrida autou kai akolouthousin autō oi mathētai autou 2kai genomenou sabbatou ērxato didaskein en tē sunagōgē kai oi polloi akouontes exeplēssonto legontes pothen toutō tauta kai tis ē sophia ē dotheisa toutō kai ai dunameis toiautai dia tōn cheirōn autou ginomenai 3ouch outos estin o tektōn o uios tēs marias kai adelphos iakōbou kai iōsētos kai iouda kai simōnos kai ouk eisin ai adelphai autou ōde pros ēmas kai eskandalizonto en autō 4kai elegen autois o iēsous oti ouk estin prophētēs atimos ei mē en tē patridi autou kai en tois sungeneusin autou kai en tē oikia autou 5kai ouk edunato ekei poiēsai oudemian dunamin ei mē oligois arrōstois epitheis tas cheiras etherapeusen 6kai ethaumasen dia tēn apistian autōn kai periēgen tas kōmas kuklō didaskōn

7kai proskaleitai tous dōdeka kai ērxato autous apostellein duo duo kai edidou autois exousian tōn pneumatōn tōn akathartōn 8kai parēngeilen autois ina mēden airōsin eis odon ei mē rabdon monon mē arton mē pēran mē eis tēn zōnēn chalkon 9alla upodedemenous sandalia kai mē endusasthai duo chitōnas 10kai elegen autois opou ean eiselthēte eis oikian ekei menete eōs an exelthēte ekeithen 11kai os an topos mē dexētai umas mēde akousōsin umōn ekporeuomenoi ekeithen ektinaxate ton choun ton upokatō tōn podōn umōn eis marturion autois 12kai exelthontes ekēruxan ina metanoōsin 13kai daimonia polla exeballon kai ēleiphon elaiō pollous arrōstous kai etherapeuon

14kai ēkousen o basileus ērōdēs phaneron gar egeneto to onoma autou kai elegon oti iōannēs o baptizōn egēgertai ek nekrōn kai dia touto energousin ai dunameis en autō 15alloi de elegon oti ēlias estin alloi de elegon oti prophētēs ōs eis tōn prophētōn 16akousas de o ērōdēs elegen on egō apekephalisa iōannēn outos ēgerthē

17autos gar o ērōdēs aposteilas ekratēsen ton iōannēn kai edēsen auton en phulakē dia ērōdiada tēn gunaika philippou tou adelphou autou oti autēn egamēsen 18elegen gar o iōannēs tō ērōdē oti ouk exestin soi echein tēn gunaika tou adelphou sou 19ē de ērōdias eneichen autō kai ēthelen auton apokteinai kai ouk ēdunato 20o gar ērōdēs ephobeito ton iōannēn eidōs auton andra dikaion kai agion kai sunetērei auton kai akousas autou polla ēporei kai ēdeōs autou ēkouen 21kai genomenēs ēmeras eukairou ote ērōdēs tois genesiois autou deipnon epoiēsen tois megistasin autou kai tois chiliarchois kai tois prōtois tēs galilaias 22kai eiselthousēs tēs thugatros autou ērōdiados kai orchēsamenēs ēresen tō ērōdē kai tois sunanakeimenois o de basileus eipen tō korasiō aitēson me o ean thelēs kai dōsō soi 23kai ōmosen autē o ti ean me aitēsēs dōsō soi eōs ēmisous tēs basileias mou 24kai exelthousa eipen tē mētri autēs ti aitēsōmai ē de eipen tēn kephalēn iōannou tou baptizontos 25kai eiselthousa euthus meta spoudēs pros ton basilea ētēsato legousa thelō ina exautēs dōs moi epi pinaki tēn kephalēn iōannou tou baptistou 26kai perilupos genomenos o basileus dia tous orkous kai tous anakeimenous ouk ēthelēsen athetēsai autēn 27kai euthus aposteilas o basileus spekoulatora epetaxen enenkai tēn kephalēn autou 28kai apelthōn apekephalisen auton en tē phulakē kai ēnenken tēn kephalēn autou epi pinaki kai edōken autēn tō korasiō kai to korasion edōken autēn tē mētri autēs 29kai akousantes oi mathētai autou ēlthon kai ēran to ptōma autou kai ethēkan auto en mnēmeiō

30kai sunagontai oi apostoloi pros ton iēsoun kai apēngeilan autō panta osa epoiēsan kai osa edidaxan 31kai legei autois deute umeis autoi kat idian eis erēmon topon kai anapausasthe oligon ēsan gar oi erchomenoi kai oi upagontes polloi kai oude phagein eukairoun 32kai apēlthon en tō ploiō eis erēmon topon kat idian

33kai eidon autous upagontas kai egnōsan polloi kai pezē apo pasōn tōn poleōn sunedramon ekei kai proēlthon autous 34kai exelthōn eiden polun ochlon kai esplanchnisthē ep autous oti ēsan ōs probata mē echonta poimena kai ērxato didaskein autous polla 35kai ēdē ōras pollēs genomenēs proselthontes autō oi mathētai autou elegon oti erēmos estin o topos kai ēdē ōra pollē 36apoluson autous ina apelthontes eis tous kuklō agrous kai kōmas agorasōsin eautois ti phagōsin 37o de apokritheis eipen autois dote autois umeis phagein kai legousin autō apelthontes agorasōmen dēnariōn diakosiōn artous kai dōsomen autois phagein 38o de legei autois posous echete artous upagete idete kai gnontes legousin pente kai duo ichthuas 39kai epetaxen autois anaklithēnai pantas sumposia sumposia epi tō chlōrō chortō 40kai anepesan prasiai prasiai kata ekaton kai kata pentēkonta 41kai labōn tous pente artous kai tous duo ichthuas anablepsas eis ton ouranon eulogēsen kai kateklasen tous artous kai edidou tois mathētais ina paratithōsin autois kai tous duo ichthuas emerisen pasin 42kai ephagon pantes kai echortasthēsan 43kai ēran klasmata dōdeka kophinōn plērōmata kai apo tōn ichthuōn 44kai ēsan oi phagontes tous artous pentakischilioi andres

45kai euthus ēnankasen tous mathētas autou embēnai eis to ploion kai proagein eis to peran pros bēthsaidan eōs autos apoluei ton ochlon 46kai apotaxamenos autois apēlthen eis to oros proseuxasthai

47kai opsias genomenēs ēn to ploion en mesō tēs thalassēs kai autos monos epi tēs gēs 48kai idōn autous basanizomenous en tō elaunein ēn gar o anemos enantios autois peri tetartēn phulakēn tēs nuktos erchetai pros autous peripatōn epi tēs thalassēs kai ēthelen parelthein autous 49oi de idontes auton epi tēs thalassēs peripatounta edoxan oti phantasma estin kai anekraxan 50pantes gar auton eidon kai etarachthēsan o de euthus elalēsen met autōn kai legei autois tharseite egō eimi mē phobeisthe 51kai anebē pros autous eis to ploion kai ekopasen o anemos kai lian en eautois existanto 52ou gar sunēkan epi tois artois all ēn autōn ē kardia pepōrōmenē

53kai diaperasantes epi tēn gēn ēlthon eis gennēsaret kai prosōrmisthēsan 54kai exelthontōn autōn ek tou ploiou euthus epignontes auton 55periedramon olēn tēn chōran ekeinēn kai ērxanto epi tois krabattois tous kakōs echontas peripherein opou ēkouon oti estin 56kai opou an eiseporeueto eis kōmas ē eis poleis ē eis agrous en tais agorais etithesan tous asthenountas kai parekaloun auton ina kan tou kraspedou tou imatiou autou apsōntai kai osoi an ēpsanto autou esōzonto

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Mark 5
Top of Page
Top of Page