Mark 6:41
New International Version
Taking the five loaves and the two fish and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to his disciples to distribute to the people. He also divided the two fish among them all.

New Living Translation
Jesus took the five loaves and two fish, looked up toward heaven, and blessed them. Then, breaking the loaves into pieces, he kept giving the bread to the disciples so they could distribute it to the people. He also divided the fish for everyone to share.

English Standard Version
And taking the five loaves and the two fish, he looked up to heaven and said a blessing and broke the loaves and gave them to the disciples to set before the people. And he divided the two fish among them all.

Berean Study Bible
Taking the five loaves and the two fish and looking up to heaven, Jesus spoke a blessing and broke the loaves. Then He gave them to His disciples to set before the people. And He divided the two fish among them all.

New American Standard Bible
And He took the five loaves and the two fish, and looking up toward heaven, He blessed the food and broke the loaves and He kept giving them to the disciples to set before them; and He divided up the two fish among them all.

King James Bible
And when he had taken the five loaves and the two fishes, he looked up to heaven, and blessed, and brake the loaves, and gave them to his disciples to set before them; and the two fishes divided he among them all.

Holman Christian Standard Bible
Then He took the five loaves and the two fish, and looking up to heaven, He blessed and broke the loaves. He kept giving them to His disciples to set before the people. He also divided the two fish among them all.

International Standard Version
Taking the five loaves and the two fish, he looked up to heaven and blessed them. Then he broke the loaves in pieces and kept giving them to his disciples to set before the people. He also divided the two fish among them all.

NET Bible
He took the five loaves and the two fish, and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. He gave them to his disciples to serve the people, and he divided the two fish among them all.

Aramaic Bible in Plain English
And he took those five loaves and two fish and gazed into Heaven and he blessed and broke the bread, and he gave to his disciples to set before them and they divided those two fish for all of them.

GOD'S WORD® Translation
After he took the five loaves and the two fish, he looked up to heaven and blessed the food. He broke the loaves apart and kept giving them to the disciples to give to the people. He also gave pieces of the two fish to everyone.

Jubilee Bible 2000
And when he had taken the five loaves and the two fishes, looking up to heaven, he blessed and broke the loaves and gave them to his disciples to set before them, and the two fishes he divided among them all.

King James 2000 Bible
And when he had taken the five loaves and the two fishes, he looked up to heaven, and blessed, and broke the loaves, and gave them to his disciples to set before them; and the two fishes divided he among them all.

American King James Version
And when he had taken the five loaves and the two fishes, he looked up to heaven, and blessed, and broke the loaves, and gave them to his disciples to set before them; and the two fishes divided he among them all.

American Standard Version
And he took the five loaves and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed, and brake the loaves; and he gave to the disciples to set before them; and the two fishes divided he among them all.

Douay-Rheims Bible
And when he had taken the five loaves, and the two fishes: looking up to heaven, he blessed, and broke the loaves, and gave to his disciples to set before them: and the two fishes he divided among them all.

Darby Bible Translation
And having taken the five loaves and the two fishes, looking up to heaven, he blessed, and broke the loaves, and gave [them] to his disciples that they might set [them] before them. And the two fishes he divided among all.

English Revised Version
And he took the five loaves and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed, and brake the loaves; and he gave to the disciples to set before them; and the two fishes divided he among them all.

Webster's Bible Translation
And when he had taken the five loaves, and the two fishes, he looked up to heaven, and blessed, and broke the loaves, and gave them to his disciples to set before them; and the two fishes he divided among them all.

Weymouth New Testament
Then He took the five loaves and the two fish, and lifting His eyes to Heaven He blessed the food. Then He broke the loaves into portions which He went on handing to the disciples to distribute; giving pieces also of the two fish to them all.

World English Bible
He took the five loaves and the two fish, and looking up to heaven, he blessed and broke the loaves, and he gave to his disciples to set before them, and he divided the two fish among them all.

Young's Literal Translation
And having taken the five loaves and the two fishes, having looked up to the heaven, he blessed, and brake the loaves, and was giving to his disciples, that they may set before them, and the two fishes divided he to all,

Markus 6:41 Afrikaans PWL
Hy neem toe die vyf brode en die twee visse, kyk op na die hemel, seën en breek die brode en gee dit aan Sy studentevolgelinge om dit voor te sit en Hy het ook die twee visse onder almal verdeel.

Marku 6:41 Albanian
Pastaj ai mori pesë bukët dhe dy peshqit, i ngriti sytë nga qielli, i bekoi; i theu bukët dhe ua dha dishepujve të vet, që t'ua shpërndanin atyre; ua ndau gjithashtu dy peshqit të gjithëve.

ﻣﺮﻗﺲ 6:41 Arabic: Smith & Van Dyke
فاخذ الارغفة الخمسة والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وبارك ثم كسر الارغفة واعطى تلاميذه ليقدموا اليهم. وقسم السمكتين للجميع.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 6:41 Armenian (Western): NT
Հինգ նկանակներն ու երկու ձուկերը առաւ, դէպի երկինք նայելով՝ օրհնեց, մանրեց նկանակները եւ տուաւ իր աշակերտներուն, որպէսզի հրամցնեն անոնց. երկու ձուկերն ալ բաժնեց բոլորին:

Euangelioa S. Marc-en araura. 6:41 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta borz oguiac eta bi arrainac hartu cituenean, beguiac cerurát altchaturic, gratiác renda citzan, eta hauts citzan oguiac: eta eman cietzén bere discipuluey, hæy aitzinera eçar lietzençat: eta bi arrainac parti cietzén guciey.

Dyr Marx 6:41 Bavarian
Dann naam yr de fümf Brooter und zween Fisch, gablickt gan n Himml auf, spraach önn Lobpreis, braach de Brooter und gaab s yn de Jünger, däß s is yn de Leut austailnd. Aau de zween Fisch ließ yr ünter allsand vertailn.

Марко 6:41 Bulgarian
И като взе петте хляба и двете риби, [Исус] погледна на небето и благослови; и разчупи хлябовете, и даваше на учениците да наслагат отпреде им; раздели и двете риби на всичките.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌拿起這五個餅和兩條魚,抬頭望天,祝福了,然後把餅掰開,不斷遞給他的門徒們,讓他們分給眾人。他把兩條魚也分給大家。

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣拿起这五个饼和两条鱼,抬头望天,祝福了,然后把饼掰开,不断递给他的门徒们,让他们分给众人。他把两条鱼也分给大家。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌拿著這五個餅、兩條魚,望著天祝福,掰開餅,遞給門徒,擺在眾人面前,也把那兩條魚分給眾人。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣拿着这五个饼、两条鱼,望着天祝福,掰开饼,递给门徒,摆在众人面前,也把那两条鱼分给众人。

馬 可 福 音 6:41 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 拿 著 這 五 個 餅 , 兩 條 魚 , 望 著 天 祝 福 , 擘 開 餅 , 遞 給 門 徒 , 擺 在 眾 人 面 前 , 也 把 那 兩 條 魚 分 給 眾 人 。

馬 可 福 音 6:41 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 拿 着 这 五 个 饼 , 两 条 鱼 , 望 着 天 祝 福 , 擘 开 饼 , 递 给 门 徒 , 摆 在 众 人 面 前 , 也 把 那 两 条 鱼 分 给 众 人 。

Evanðelje po Marku 6:41 Croatian Bible
On uze pet kruhova i dvije ribe, pogleda na nebo, izreče blagoslov pa razlomi kruhove i davaše učenicima da posluže ljude. Tako i dvije ribe razdijeli svima.

Marek 6:41 Czech BKR
A vzav těch pět chlebů a ty dvě rybě, popatřiv do nebe, dobrořečil, i lámal chleby, a dal učedlníkům svým, aby kladli před ně. A dvě rybě rozdělil též mezi všecky.

Markus 6:41 Danish
Og han tog de fem Brød og de to Fisk, saa op til Himmelen og velsignede; og han brød Brødene og gav sine Disciple dem at lægge for dem, og han delte de to Fisk til dem alle.

Markus 6:41 Dutch Staten Vertaling
En als Hij de vijf broden en de twee vissen genomen had, zag Hij op naar den hemel, zegende en brak de broden, en gaf ze Zijn discipelen, opdat zij ze hun zouden voorleggen, en de twee vissen deelde Hij voor allen.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν καὶ κατέκλασεν τοὺς ἄρτους καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς ἵνα παρατιθῶσιν αὐτοῖς, καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἐμέρισεν πᾶσιν.

Westcott and Hort 1881
καὶ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν καὶ κατέκλασεν τοὺς ἄρτους καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς ἵνα παρατιθῶσιν αὐτοῖς, καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἐμέρισεν πᾶσιν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν καὶ κατέκλασεν τοὺς ἄρτους καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς [αὐτοῦ] ἵνα παρατιθῶσιν αὐτοῖς, καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἐμέρισεν πᾶσιν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν, εὐλόγησεν, καὶ κατέκλασεν τοὺς ἄρτους, καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα παραθῶσιν αὐτοῖς· καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἐμέρισεν πᾶσιν.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησε, καὶ κατέκλασε τοὺς ἄρτους καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς ἵνα παραθῶσιν αὐτοῖς, καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἐμέρισε πᾶσι.

Tischendorf 8th Edition
καὶ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν, καὶ κατέκλασεν τοὺς ἄρτους καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς ἵνα παρατιθῶσιν αὐτοῖς, καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἐμέρισεν πᾶσιν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν, εὐλόγησε, καὶ κατέκλασε τοὺς ἄρτους, καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα παραθῶσιν αὐτοῖς· καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἐμέρισε πᾶσι.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν καὶ κατέκλασεν τοὺς ἄρτους καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα παραθῶσιν αὐτοῖς καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἐμέρισεν πᾶσιν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και λαβων τους πεντε αρτους και τους δυο ιχθυας αναβλεψας εις τον ουρανον ευλογησεν και κατεκλασεν τους αρτους και εδιδου τοις μαθηταις ινα παρατιθωσιν αυτοις και τους δυο ιχθυας εμερισεν πασιν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και λαβων τους πεντε αρτους και τους δυο ιχθυας αναβλεψας εις τον ουρανον ευλογησεν και κατεκλασεν τους αρτους και εδιδου τοις μαθηταις ινα παρατιθωσιν αυτοις και τους δυο ιχθυας εμερισεν πασιν

Stephanus Textus Receptus 1550
και λαβων τους πεντε αρτους και τους δυο ιχθυας αναβλεψας εις τον ουρανον ευλογησεν και κατεκλασεν τους αρτους και εδιδου τοις μαθηταις αυτου ινα παραθωσιν αυτοις και τους δυο ιχθυας εμερισεν πασιν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και λαβων τους πεντε αρτους και τους δυο ιχθυας, αναβλεψας εις τον ουρανον, ευλογησε, και κατεκλασε τους αρτους, και εδιδου τοις μαθηταις αυτου ινα παραθωσιν αυτοις· και τους δυο ιχθυας εμερισε πασι.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και λαβων τους πεντε αρτους και τους δυο ιχθυας αναβλεψας εις τον ουρανον ευλογησεν και κατεκλασεν τους αρτους και εδιδου τοις μαθηταις αυτου ινα παραθωσιν αυτοις και τους δυο ιχθυας εμερισεν πασιν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και λαβων τους πεντε αρτους και τους δυο ιχθυας αναβλεψας εις τον ουρανον ευλογησεν και κατεκλασεν τους αρτους και εδιδου τοις μαθηταις {VAR2: [αυτου] } ινα παρατιθωσιν αυτοις και τους δυο ιχθυας εμερισεν πασιν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai labōn tous pente artous kai tous dyo ichthyas anablepsas eis ton ouranon eulogēsen kai kateklasen tous artous kai edidou tois mathētais hina paratithōsin autois, kai tous dyo ichthyas emerisen pasin.

kai labon tous pente artous kai tous dyo ichthyas anablepsas eis ton ouranon eulogesen kai kateklasen tous artous kai edidou tois mathetais hina paratithosin autois, kai tous dyo ichthyas emerisen pasin.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai labōn tous pente artous kai tous dyo ichthyas anablepsas eis ton ouranon eulogēsen kai kateklasen tous artous kai edidou tois mathētais hina paratithōsin autois, kai tous dyo ichthyas emerisen pasin.

kai labon tous pente artous kai tous dyo ichthyas anablepsas eis ton ouranon eulogesen kai kateklasen tous artous kai edidou tois mathetais hina paratithosin autois, kai tous dyo ichthyas emerisen pasin.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:41 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai labōn tous pente artous kai tous duo ichthuas anablepsas eis ton ouranon eulogēsen kai kateklasen tous artous kai edidou tois mathētais ina paratithōsin autois kai tous duo ichthuas emerisen pasin

kai labOn tous pente artous kai tous duo ichthuas anablepsas eis ton ouranon eulogEsen kai kateklasen tous artous kai edidou tois mathEtais ina paratithOsin autois kai tous duo ichthuas emerisen pasin

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:41 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai labōn tous pente artous kai tous duo ichthuas anablepsas eis ton ouranon eulogēsen kai kateklasen tous artous kai edidou tois mathētais autou ina parathōsin autois kai tous duo ichthuas emerisen pasin

kai labOn tous pente artous kai tous duo ichthuas anablepsas eis ton ouranon eulogEsen kai kateklasen tous artous kai edidou tois mathEtais autou ina parathOsin autois kai tous duo ichthuas emerisen pasin

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:41 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai labōn tous pente artous kai tous duo ichthuas anablepsas eis ton ouranon eulogēsen kai kateklasen tous artous kai edidou tois mathētais autou ina parathōsin autois kai tous duo ichthuas emerisen pasin

kai labOn tous pente artous kai tous duo ichthuas anablepsas eis ton ouranon eulogEsen kai kateklasen tous artous kai edidou tois mathEtais autou ina parathOsin autois kai tous duo ichthuas emerisen pasin

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:41 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai labōn tous pente artous kai tous duo ichthuas anablepsas eis ton ouranon eulogēsen kai kateklasen tous artous kai edidou tois mathētais autou ina parathōsin autois kai tous duo ichthuas emerisen pasin

kai labOn tous pente artous kai tous duo ichthuas anablepsas eis ton ouranon eulogEsen kai kateklasen tous artous kai edidou tois mathEtais autou ina parathOsin autois kai tous duo ichthuas emerisen pasin

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:41 Westcott/Hort - Transliterated
kai labōn tous pente artous kai tous duo ichthuas anablepsas eis ton ouranon eulogēsen kai kateklasen tous artous kai edidou tois mathētais ina paratithōsin autois kai tous duo ichthuas emerisen pasin

kai labOn tous pente artous kai tous duo ichthuas anablepsas eis ton ouranon eulogEsen kai kateklasen tous artous kai edidou tois mathEtais ina paratithOsin autois kai tous duo ichthuas emerisen pasin

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:41 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai labōn tous pente artous kai tous duo ichthuas anablepsas eis ton ouranon eulogēsen kai kateklasen tous artous kai edidou tois mathētais {UBS4: [autou] } ina paratithōsin autois kai tous duo ichthuas emerisen pasin

kai labOn tous pente artous kai tous duo ichthuas anablepsas eis ton ouranon eulogEsen kai kateklasen tous artous kai edidou tois mathEtais {UBS4: [autou]} ina paratithOsin autois kai tous duo ichthuas emerisen pasin

Márk 6:41 Hungarian: Karoli
Õ pedig vette vala az öt kenyeret és a két halat, és az égre tekintvén, hálákat ada; és megszegé a kenyereket és adá tanítványainak, hogy tegyék azok elé; és a két halat is elosztá mindnyájok között.

La evangelio laŭ Marko 6:41 Esperanto
Kaj li prenis la kvin panojn kaj la du fisxojn, kaj suprenrigardinte al la cxielo, li benis kaj dispecigis la panojn, kaj donis al la discxiploj, por meti antaux ilin; kaj li dividis la du fisxojn inter cxiuj.

Evankeliumi Markuksen mukaan 6:41 Finnish: Bible (1776)
Ja kuin hän otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi hän taivaaseen, kiitti ja mursi leivät, ja antoi opetuslapsillensa pantaa niiden eteen: ja ne kaksi kalaa jakoi hän kaikille.

Marc 6:41 French: Darby
Et ayant pris les cinq pains et les deux poissons, et regardant vers le ciel, il benit, et rompit les pains et les donna à ses disciples, afin qu'ils les missent devant eux; et il partagea les deux poissons entre tous.

Marc 6:41 French: Louis Segond (1910)
Il prit les cinq pains et les deux poissons et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâces. Puis, il rompit les pains, et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous.

Marc 6:41 French: Martin (1744)
Et quand il eut pris les cinq pains et les deux poissons, regardant vers le ciel, il bénit [Dieu], et rompit les pains, puis il les donna à ses Disciples, afin qu'ils les missent devant eux, et il partagea à tous les deux poissons.

Markus 6:41 German: Modernized
Und er nahm die fünf Brote und zwei Fische und sah auf gen Himmel und dankete und brach die Brote und gab sie den Jüngern, daß sie ihnen vorlegten; und die zwei Fische teilete er unter sie alle.

Markus 6:41 German: Luther (1912)
Und er nahm die fünf Brote und zwei Fische, sah zum Himmel auf und dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, daß sie ihnen vorlegten; und die zwei Fische teilte er unter sie alle.

Markus 6:41 German: Textbibel (1899)
und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte auf zum Himmel, segnete und brach die Brote, und gab sie den Jüngern, sie ihnen vorzusetzen, auch die zwei Fische teilte er unter alle.

Marco 6:41 Italian: Riveduta Bible (1927)
Poi Gesù prese i cinque pani e i due pesci, e levati gli occhi al cielo, benedisse e spezzò i pani, e li dava ai discepoli, affinché li mettessero dinanzi alla gente; e i due pesci spartì pure fra tutti.

Marco 6:41 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Poi prese i cinque pani, e i due pesci, e levò gli occhi al cielo, e fece la benedizione; poi ruppe i pani, e li diede a’ suoi discepoli, acciocchè li mettessero davanti a loro: egli spartì eziandio i due pesci a tutti.

MARKUS 6:41 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka Yesus pun mengambil roti lima ketul dan ikan dua ekor itu, lalu menengadah ke langit serta memberi berkat, kemudian Ia memecahkan roti itu, dan memberikan kepada murid-murid-Nya, supaya mereka itu meletakkan di hadapan segala orang itu; demikian juga ikan yang dua ekor itu dibahagikan-Nya kepada orang sekalian.

Mark 6:41 Kabyle: NT
Yeddem xemsa n teḥbulin-nni n weɣṛum d sin iḥewtiwen, yerfed allen-is ɣer igenni yeḥmed Ṛebbi. Yebḍa aɣṛum-nni, yefka-t i inelmaden a t-feṛqen i lɣaci. Ifṛeq-asen ula d sin-nni iḥewtiwen.

마가복음 6:41 Korean
예수께서 떡 다섯개와 물고기 두 마리를 가지사 하늘을 우러러 축사하시고 떡을 떼어 제자들에게 주어 사람들 앞에 놓게 하시고 또 물고기 두 마리도 모든 사람에게 나누어 주시매

Marcus 6:41 Latin: Vulgata Clementina
Et acceptis quinque panibus et duobus pisces, intuens in cælum, benedixit, et fregit panes, et dedit discipulis suis, ut ponerent ante eos : et duos pisces divisit omnibus.

Sv. Marks 6:41 Latvian New Testament
Un Viņš, paņēmis piecas maizes un divas zivis, pacēla acis pret debesīm, svētīja un lauza maizi, un deva saviem mācekļiem, lai tie viņiem liek priekšā; arī divas zivis Viņš sadalīja visiem.

Evangelija pagal Morkø 6:41 Lithuanian
Jėzus paėmė penkis kepalus ir dvi žuvis, pažvelgė į dangų, palaimino, laužė duoną ir davė savo mokiniams, kad padalintų žmonėms. Taip pat Jis padalino visiems tas dvi žuvis.

Mark 6:41 Maori
A ka mau ia ki nga taro e rima, ki nga ika hoki e rua, ka titiro ki runga ki te rangi, ka whakapai, ka whakawhati i nga taro, a hoatu ana ki ana akonga kia whakatakotoria ma ratou; i tuwhaina ano hoki e ia nga ika e rua ma ratou katoa.

Markus 6:41 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og han tok de fem brød og de to fisker, så op mot himmelen og velsignet dem; og han brøt brødene og gav dem til disiplene, forat de skulde dele ut til folket, og de to fisker delte han imellem dem alle.

Marcos 6:41 Spanish: La Biblia de las Américas
Entonces El tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran; también repartió los dos peces entre todos.

Marcos 6:41 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Entonces El tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo; partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran; también repartió los dos peces entre todos.

Marcos 6:41 Spanish: Reina Valera Gómez
Entonces tomó los cinco panes y los dos peces, y alzando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de ellos; y repartió los dos peces entre todos.

Marcos 6:41 Spanish: Reina Valera 1909
Y tomados los cinco panes y los dos peces, mirando al cielo, bendijo, y partió los panes, y dió á sus discípulos para que los pusiesen delante: y repartió á todos los dos peces.

Marcos 6:41 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y tomados los cinco panes y los dos peces, mirando al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante; y repartió a todos los dos peces.

Marcos 6:41 Bíblia King James Atualizada Português
E, tomando Ele os cinco pães e os dois peixes, elevou os olhos ao céu, rendeu graças e partiu os pães. A seguir, os entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Da mesma maneira repartiu os dois peixes entre toda a multidão ali reunida.

Marcos 6:41 Portugese Bible
E tomando os cinco pães e os dois peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou; partiu os pães e os entregava a seus discípulos para lhos servirem; também repartiu os dois peixes por todos.   

Marcu 6:41 Romanian: Cornilescu
El a luat cele cinci pîni şi cei doi peşti. Şi -a ridicat ochii spre cer, şi a rostit binecuvîntarea. Apoi a frînt pînile şi le -a dat ucenicilor, ca ei să le împartă norodului. Asemenea şi cei doi peşti, i -a împărţit la toţi.

От Марка 6:41 Russian: Synodal Translation (1876)
Он взял пять хлебов и две рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и далученикам Своим, чтобы они раздали им; и две рыбы разделил на всех.

От Марка 6:41 Russian koi8r
Он взял пять хлебов и две рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам Своим, чтобы они раздали им; и две рыбы разделил на всех.

Mark 6:41 Shuar New Testament
Jesuska senku tantancha, Jφmiar namaknasha jusa, Yakφ nayaimpinmaani iimias Y·san yuminsamiayi. Tura yurumkan P·urmiayi. Puur ni unuiniamurin S·sarmiayi. Namaknasha puur S·sarmiayi, Ashφ Shußran ajamsarat tusa.

Markus 6:41 Swedish (1917)
Därefter tog han de fem bröden och de två fiskarna och såg upp till himmelen och välsignade dem. Och han bröt bröden och gav dem åt lärjungarna, för att de skulle lägga fram åt folket; också de två fiskarna delade han mellan dem alla.

Marko 6:41 Swahili NT
Kisha Yesu akaitwaa ile mikate mitano na wale samaki wawili, akatazama juu mbinguni, akamshukuru Mungu, akaimega mikate, akawapa wanafunzi wake wawagawie watu. Na wale samaki wawili pia akawagawia wote.

Marcos 6:41 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At kinuha niya ang limang tinapay at ang dalawang isda, at pagtingala sa langit, ay kaniyang pinagpala, at pinagputolputol ang mga tinapay; at ibinigay niya sa mga alagad upang ihain nila sa kanila; at ipinamahagi niya sa kanilang lahat ang dalawang isda.

Ǝlinjil wa n Markus 6:41 Tawallamat Tamajaq NT
Amaran idkal Ɣaysa sǝmmosat tǝgǝlwen šin den d ǝššin kifitan win, iggəzzay ijənnawan, iga igodan i Məššina, ikaramkaram šigǝlwen šin den, ikf-enat i nəttulab-net y a tanat-uzanan i tamattay. Ǝzunan-asan deɣ kifitan winad n əššin a.

มาระโก 6:41 Thai: from KJV
เมื่อพระองค์ทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวนั้นแล้ว ก็แหงนพระพักตร์ดูฟ้าสวรรค์ขอบพระคุณ แล้วหักขนมปังนั้นให้เหล่าสาวกให้เขาแจกแก่คนทั้งปวง และปลาสองตัวนั้นพระองค์ทรงแบ่งให้ทั่วกันด้วย

Markos 6:41 Turkish
İsa beş ekmekle iki balığı aldı, gözlerini göğe kaldırarak şükretti; sonra ekmekleri böldü ve halka dağıtmaları için öğrencilerine verdi. İki balığı da hepsinin arasında paylaştırdı.

Марко 6:41 Ukrainian: NT
І, взявши пять хлїбів та дві рибі, й поглянувши на небо, благословив, і ламав хлїби, та й давав ученикам своїм, щоб клали перед ними; й дві рибі поділив усїм.

Mark 6:41 Uma New Testament
Oti toe, na'ala' -mi roti to lima meha' pai' uru to rongkaju, pai' -i ngkongoa' hi langi' mosampaya. Oti toe, napihe-pihe-mi roti, pai' nawai' -raka ana'guru-na bona rabagi hi ntodea. Pai' uru to rongkaju, nabagi wo'o-raka omea.

Maùc 6:41 Vietnamese (1934)
Ðức Chúa Jêsus lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn, rồi bẻ bánh ra mà trao cho môn đồ, đặng phát cho đoàn dân; lại cũng chia hai con cá cho họ nữa.

Mark 6:40
Top of Page
Top of Page