Mark 6:2
New International Version
When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were amazed. "Where did this man get these things?" they asked. "What's this wisdom that has been given him? What are these remarkable miracles he is performing?

New Living Translation
The next Sabbath he began teaching in the synagogue, and many who heard him were amazed. They asked, "Where did he get all this wisdom and the power to perform such miracles?"

English Standard Version
And on the Sabbath he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished, saying, “Where did this man get these things? What is the wisdom given to him? How are such mighty works done by his hands?

Berean Study Bible
When the Sabbath came, He began to teach in the synagogue, and many who heard Him were astonished. “Where did this man get these ideas?” they asked. “What is this wisdom He has been given? And how can He perform such miracles?

New American Standard Bible
When the Sabbath came, He began to teach in the synagogue; and the many listeners were astonished, saying, "Where did this man get these things, and what is this wisdom given to Him, and such miracles as these performed by His hands?

King James Bible
And when the sabbath day was come, he began to teach in the synagogue: and many hearing him were astonished, saying, From whence hath this man these things? and what wisdom is this which is given unto him, that even such mighty works are wrought by his hands?

Holman Christian Standard Bible
When the Sabbath came, He began to teach in the synagogue, and many who heard Him were astonished. "Where did this man get these things?" they said. "What is this wisdom given to Him, and how are these miracles performed by His hands?

International Standard Version
When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were utterly amazed. "Where did this man get all these things?" they asked. "What is this wisdom that has been given to him? What great miracles are being done by his hands!

NET Bible
When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue. Many who heard him were astonished, saying, "Where did he get these ideas? And what is this wisdom that has been given to him? What are these miracles that are done through his hands?

Aramaic Bible in Plain English
And when it was The Sabbath, he began to teach in the synagogue and many who heard were amazed and they were saying, “From where does this man have these things? What is this wisdom given to him that mighty works like these should be done by his hands?”

GOD'S WORD® Translation
When the day of worship came, he began to teach in the synagogue. He amazed many who heard him. They asked, "Where did this man get these ideas? Who gave him this kind of wisdom and the ability to do such great miracles?

Jubilee Bible 2000
And when the sabbath day was come, he began to teach in the synagogue; and many hearing him were astonished, saying, From where has this man these things? and what wisdom is this which is given unto him and such mighty works that are wrought by his hands?

King James 2000 Bible
And when the sabbath day was come, he began to teach in the synagogue: and many hearing him were astonished, saying, From where has this man these things? and what wisdom is this which is given unto him, that even such mighty works are wrought by his hands?

American King James Version
And when the sabbath day was come, he began to teach in the synagogue: and many hearing him were astonished, saying, From where has this man these things? and what wisdom is this which is given to him, that even such mighty works are worked by his hands?

American Standard Version
And when the sabbath was come, he began to teach in the synagogue: and many hearing him were astonished, saying, Whence hath this man these things? and, What is the wisdom that is given unto this man, and what mean'such mighty works wrought by his hands?

Douay-Rheims Bible
And when the sabbath was come, he began to teach in the synagogue: and many hearing him were in admiration at his doctrine, saying: How came this man by all these things? and what wisdom is this that is given to him, and such mighty works as are wrought by his hands?

Darby Bible Translation
And when sabbath was come he began to teach in the synagogue, and many hearing were amazed, saying, Whence [has] this [man] these things? and what [is] the wisdom that is given to him, and such works of power are done by his hands?

English Revised Version
And when the sabbath was come, he began to teach in the synagogue: and many hearing him were astonished, saying, Whence hath this man these things? and, What is the wisdom that is given unto this man, and what mean such mighty works wrought by his hands?

Webster's Bible Translation
And when the sabbath was come, he began to teach in the synagogue: and many hearing him were astonished, saying, From whence hath this man these things? and what wisdom is this which is given to him, that even such mighty works are wrought by his hands?

Weymouth New Testament
On the Sabbath He proceeded to teach in the synagogue; and many, as they heard Him, were astonished. "Where did he acquire all this?" they asked. "What is this wisdom that has been given to him? And what are these marvellous miracles which his hands perform?

World English Bible
When the Sabbath had come, he began to teach in the synagogue, and many hearing him were astonished, saying, "Where did this man get these things?" and, "What is the wisdom that is given to this man, that such mighty works come about by his hands?

Young's Literal Translation
and sabbath having come, he began in the synagogue to teach, and many hearing were astonished, saying, 'Whence hath this one these things? and what the wisdom that was given to him, that also such mighty works through his hands are done?

Markus 6:2 Afrikaans PWL
Toe dit Shabbat word, begin Hy om in die bymekaarkomplek te leer en baie wat Hom gehoor het, was verwonderd en sê: “Waar kry Hy hierdie dinge en watter wysheid is aan Hom gegee dat sulke wonderwerke deur Sy hande gedoen kan word?

Marku 6:2 Albanian
Dhe kur erdhi e shtuna, filloi t'i mësojë në sinagogë. Dhe shumë, kur e dëgjonin, habiteshin dhe thoshnin: ''Nga i vijnë këtij këto? Vallë ç'dituri është kjo që i është dhënë? Dhe si kryhen këto vepra të mëdha nëpërmjet dorës së tij?

ﻣﺮﻗﺲ 6:2 Arabic: Smith & Van Dyke
ولما كان السبت ابتدأ يعلم في المجمع. وكثيرون اذ سمعوا بهتوا قائلين من اين لهذا هذه. وما هذه الحكمة التي أعطيت له حتى تجري على يديه قوات مثل هذه.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 6:2 Armenian (Western): NT
Երբ Շաբաթ օրը հասաւ, սկսաւ ժողովարանին մէջ սորվեցնել: Շատեր լսելով կ՚ապշէին ու կ՚ըսէին. «Ասիկա ուրկէ՞ ունի այս բաները. այս ի՞նչ իմաստութիւն է՝ իրեն տրուած, որ այսպիսի հրաշքներ կը գործուին իր ձեռքով:

Euangelioa S. Marc-en araura. 6:2 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta ethorri cenean Sabbathoa, has cedin synagogán iracasten, eta ençuten çutenetaric anhitzec miresten çuten, cioitela, Nondic huni gauça hauc? eta ceric da huni eman içan çayon sapientia haur, eta are hunelaco verthuteac hunen escuz eguiten baitirade?

Dyr Marx 6:2 Bavarian
Eyn n Sams gleert yr in dyr Samnung. Und de viln Leut, wo iem zueglosnd, gverstaunend: "Wo haat yr n dös grad allss her? Ayn sölcherne Weisheit; nän, so was! Und seine Wunder eerst, wo yr wirkt!

Марко 6:2 Bulgarian
И когато настана събота, почна да поучава в синагогата; и мнозина, като Го слушаха, се чудеха и думаха: Откъде има Тоя всичко това? и: Каква е дадената на този мъдрост, и какви са тези велики дела извършени от ръцете Му?

中文標準譯本 (CSB Traditional)
到了安息日,他開始在會堂裡教導人。許多人聽了就驚嘆不已,說:「這個人從哪裡得來這些呢?賜給這個人的到底是什麼樣的智慧?藉著他的手所行出來的到底是怎麼樣的神蹟?

中文标准译本 (CSB Simplified)
到了安息日,他开始在会堂里教导人。许多人听了就惊叹不已,说:“这个人从哪里得来这些呢?赐给这个人的到底是什么样的智慧?藉着他的手所行出来的到底是怎么样的神迹?

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
到了安息日,他在會堂裡教訓人。眾人聽見就甚稀奇,說:「這人從哪裡有這些事呢?所賜給他的是什麼智慧?他手所做的是何等的異能呢?

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
到了安息日,他在会堂里教训人。众人听见就甚稀奇,说:“这人从哪里有这些事呢?所赐给他的是什么智慧?他手所做的是何等的异能呢?

馬 可 福 音 6:2 Chinese Bible: Union (Traditional)
到 了 安 息 日 , 他 在 會 堂 裡 教 訓 人 。 眾 人 聽 見 , 就 甚 希 奇 , 說 : 這 人 從 那 裡 有 這 些 事 呢 ? 所 賜 給 他 的 是 甚 麼 智 慧 ? 他 手 所 做 的 是 何 等 的 異 能 呢 ?

馬 可 福 音 6:2 Chinese Bible: Union (Simplified)
到 了 安 息 日 , 他 在 会 堂 里 教 训 人 。 众 人 听 见 , 就 甚 希 奇 , 说 : 这 人 从 那 里 有 这 些 事 呢 ? 所 赐 给 他 的 是 甚 麽 智 慧 ? 他 手 所 做 的 是 何 等 的 异 能 呢 ?

Evanðelje po Marku 6:2 Croatian Bible
I kada dođe subota, poče učiti u sinagogi. I mnogi što su ga slušali preneraženi govorahu: Odakle to ovome? Kakva li mu je mudrost dana? I kakva se to silna djela događaju po njegovim rukama?

Marek 6:2 Czech BKR
A když bylo v sobotu, počal učiti v škole, a mnozí slyšíce, divili se, řkouce: Odkud tento má tyto věci? A jaká jest to moudrost, kteráž jest jemu dána, že i takové moci dějí se skrze ruce jeho?

Markus 6:2 Danish
Og da det blev Sabbat, begyndte han at lære i Synagogen, og de mange, som hørte ham, bleve slagne af Forundring og sagde: »Hvorfra har han dog dette, og hvad er det for en Visdom, som er given ham, og hvilke kraftige Gerninger der dog sker ved hans Hænder!

Markus 6:2 Dutch Staten Vertaling
En als het sabbat geworden was, begon Hij in de synagoge te leren; en velen, die Hem hoorden, ontzetten zich, zeggende: Van waar komen Dezen deze dingen, en wat wijsheid is dit, die Hem gegeven is, dat ook zulke krachten door Zijn handen geschieden?

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ γενομένου σαββάτου ἤρξατο διδάσκειν ἐν τῇ συναγωγῇ· καὶ οἱ πολλοὶ ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο λέγοντες Πόθεν τούτῳ ταῦτα, καὶ τίς ἡ σοφία ἡ δοθεῖσα τούτῳ; καὶ αἱ δυνάμεις τοιαῦται διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ γινόμεναι;

Westcott and Hort 1881
Καὶ γενομένου σαββάτου ἤρξατο διδάσκειν ἐν τῇ συναγωγῇ· καὶ οἱ πολλοὶ ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο λέγοντες Πόθεν τούτῳ ταῦτα, καὶ τίς ἡ σοφία ἡ δοθεῖσα τούτῳ, καὶ αἱ δυνάμεις τοιαῦται διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ γινόμεναι;

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Καὶ γενομένου σαββάτου ἤρξατο διδάσκειν ἐν τῇ συναγωγῇ· καὶ (οἱ) πολλοὶ ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο λέγοντες Πόθεν τούτῳ ταῦτα, καὶ τίς ἡ σοφία ἡ δοθεῖσα τούτῳ, καὶ αἱ δυνάμεις τοιαῦται διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ γινόμεναι;

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ γενομένου σαββάτου, ἤρξατο ἐν τῇ συναγωγῇ διδάσκειν· καὶ πολλοὶ ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο, λέγοντες, Πόθεν τούτῳ ταῦτα; Καὶ τίς ἡ σοφία ἡ δοθεῖσα αὐτῷ, καὶ δυνάμεις τοιαῦται διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ γίνονται;

Greek Orthodox Church 1904
καὶ γενομένου σαββάτου ἤρξατο ἐν τῇ συναγωγῇ διδάσκειν· καὶ πολλοὶ ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο λέγοντες· Πόθεν τούτῳ ταῦτα; καὶ τίς ἡ σοφία ἡ δοθεῖσα αὐτῷ, καὶ δυνάμεις τοιαῦται διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ γίνονται;

Tischendorf 8th Edition
καὶ γενομένου σαββάτου ἤρξατο διδάσκειν ἐν τῇ συναγωγῇ· καὶ οἱ πολλοὶ ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο, λέγοντες· πόθεν τούτῳ ταῦτα, καὶ τίς ἡ σοφία ἡ δοθεῖσα τούτῳ; καὶ δυνάμεις τοιαῦται διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ γίνονται;

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ γενομένου σαββάτου, ἤρξατο ἐν τῇ συναγωγῇ διδάσκειν· καὶ πολλοὶ ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο, λέγοντες, Πόθεν τούτῳ ταῦτα καὶ τίς ἡ σοφία ἡ δοθεῖσα αὐτῷ, ὅτι καὶ δυνάμεις τοιαῦται διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ γίνονται;

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ γενομένου σαββάτου ἤρξατο ἐν τῇ συναγωγῇ διδάσκειν καὶ πολλοὶ ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο λέγοντες Πόθεν τούτῳ ταῦτα καὶ τίς ἡ σοφία ἡ δοθεῖσα αὐτῷ, ὅτι καὶ δυνάμεις τοιαῦται διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ γινόνται

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και γενομενου σαββατου ηρξατο διδασκειν εν τη συναγωγη και οι πολλοι ακουοντες εξεπλησσοντο λεγοντες ποθεν τουτω ταυτα και τις η σοφια η δοθεισα τουτω και αι δυναμεις τοιαυται δια των χειρων αυτου γινομεναι

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και γενομενου σαββατου ηρξατο διδασκειν εν τη συναγωγη και οι πολλοι ακουοντες εξεπλησσοντο λεγοντες ποθεν τουτω ταυτα και τις η σοφια η δοθεισα τουτω και δυναμεις τοιαυται δια των χειρων αυτου γινονται

Stephanus Textus Receptus 1550
και γενομενου σαββατου ηρξατο εν τη συναγωγη διδασκειν και πολλοι ακουοντες εξεπλησσοντο λεγοντες ποθεν τουτω ταυτα και τις η σοφια η δοθεισα αυτω οτι και δυναμεις τοιαυται δια των χειρων αυτου γινονται

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και γενομενου σαββατου, ηρξατο εν τη συναγωγη διδασκειν· και πολλοι ακουοντες εξεπλησσοντο, λεγοντες, Ποθεν τουτω ταυτα και τις η σοφια η δοθεισα αυτω, οτι και δυναμεις τοιαυται δια των χειρων αυτου γινονται;

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και γενομενου σαββατου ηρξατο εν τη συναγωγη διδασκειν και πολλοι ακουοντες εξεπλησσοντο λεγοντες ποθεν τουτω ταυτα και τις η σοφια η δοθεισα αυτω και δυναμεις τοιαυται δια των χειρων αυτου γινονται

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και γενομενου σαββατου ηρξατο διδασκειν εν τη συναγωγη και {VAR1: οι } πολλοι ακουοντες εξεπλησσοντο λεγοντες ποθεν τουτω ταυτα και τις η σοφια η δοθεισα τουτω και αι δυναμεις τοιαυται δια των χειρων αυτου γινομεναι

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai genomenou sabbatou ērxato didaskein en tē synagōgē; kai hoi polloi akouontes exeplēssonto legontes Pothen toutō tauta, kai tis hē sophia hē dotheisa toutō? kai hai dynameis toiautai dia tōn cheirōn autou ginomenai?

kai genomenou sabbatou erxato didaskein en te synagoge; kai hoi polloi akouontes exeplessonto legontes Pothen touto tauta, kai tis he sophia he dotheisa touto? kai hai dynameis toiautai dia ton cheiron autou ginomenai?

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Kai genomenou sabbatou ērxato didaskein en tē synagōgē; kai hoi polloi akouontes exeplēssonto legontes Pothen toutō tauta, kai tis hē sophia hē dotheisa toutō, kai hai dynameis toiautai dia tōn cheirōn autou ginomenai?

Kai genomenou sabbatou erxato didaskein en te synagoge; kai hoi polloi akouontes exeplessonto legontes Pothen touto tauta, kai tis he sophia he dotheisa touto, kai hai dynameis toiautai dia ton cheiron autou ginomenai?

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:2 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai genomenou sabbatou ērxato didaskein en tē sunagōgē kai oi polloi akouontes exeplēssonto legontes pothen toutō tauta kai tis ē sophia ē dotheisa toutō kai dunameis toiautai dia tōn cheirōn autou ginontai

kai genomenou sabbatou Erxato didaskein en tE sunagOgE kai oi polloi akouontes exeplEssonto legontes pothen toutO tauta kai tis E sophia E dotheisa toutO kai dunameis toiautai dia tOn cheirOn autou ginontai

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:2 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai genomenou sabbatou ērxato en tē sunagōgē didaskein kai polloi akouontes exeplēssonto legontes pothen toutō tauta kai tis ē sophia ē dotheisa autō kai dunameis toiautai dia tōn cheirōn autou ginontai

kai genomenou sabbatou Erxato en tE sunagOgE didaskein kai polloi akouontes exeplEssonto legontes pothen toutO tauta kai tis E sophia E dotheisa autO kai dunameis toiautai dia tOn cheirOn autou ginontai

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:2 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai genomenou sabbatou ērxato en tē sunagōgē didaskein kai polloi akouontes exeplēssonto legontes pothen toutō tauta kai tis ē sophia ē dotheisa autō oti kai dunameis toiautai dia tōn cheirōn autou ginontai

kai genomenou sabbatou Erxato en tE sunagOgE didaskein kai polloi akouontes exeplEssonto legontes pothen toutO tauta kai tis E sophia E dotheisa autO oti kai dunameis toiautai dia tOn cheirOn autou ginontai

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:2 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai genomenou sabbatou ērxato en tē sunagōgē didaskein kai polloi akouontes exeplēssonto legontes pothen toutō tauta kai tis ē sophia ē dotheisa autō oti kai dunameis toiautai dia tōn cheirōn autou ginontai

kai genomenou sabbatou Erxato en tE sunagOgE didaskein kai polloi akouontes exeplEssonto legontes pothen toutO tauta kai tis E sophia E dotheisa autO oti kai dunameis toiautai dia tOn cheirOn autou ginontai

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:2 Westcott/Hort - Transliterated
kai genomenou sabbatou ērxato didaskein en tē sunagōgē kai oi polloi akouontes exeplēssonto legontes pothen toutō tauta kai tis ē sophia ē dotheisa toutō kai ai dunameis toiautai dia tōn cheirōn autou ginomenai

kai genomenou sabbatou Erxato didaskein en tE sunagOgE kai oi polloi akouontes exeplEssonto legontes pothen toutO tauta kai tis E sophia E dotheisa toutO kai ai dunameis toiautai dia tOn cheirOn autou ginomenai

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:2 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai genomenou sabbatou ērxato didaskein en tē sunagōgē kai {WH: oi } polloi akouontes exeplēssonto legontes pothen toutō tauta kai tis ē sophia ē dotheisa toutō kai ai dunameis toiautai dia tōn cheirōn autou ginomenai

kai genomenou sabbatou Erxato didaskein en tE sunagOgE kai {WH: oi} polloi akouontes exeplEssonto legontes pothen toutO tauta kai tis E sophia E dotheisa toutO kai ai dunameis toiautai dia tOn cheirOn autou ginomenai

Márk 6:2 Hungarian: Karoli
És a mint eljött vala a szombat, tanítani kezde a zsinagógában; és sokan, a kik õt hallák, elálmélkodának vala, mondván: Honnét vannak ennél ezek? És mely bölcsesség az, a mi néki adatott, hogy ily csodadolgok is történnek általa?

La evangelio laŭ Marko 6:2 Esperanto
Kaj kiam venis la sabato, li komencis instrui en la sinagogo; kaj multaj, lin auxdante, miris, dirante:De kie tiu viro havas tion? kaj:Kia estas la sagxeco donita al li? kaj kiaj estas tiaj potencajxoj farataj per liaj manoj?

Evankeliumi Markuksen mukaan 6:2 Finnish: Bible (1776)
Ja kuin sabbati tuli, rupesi hän synagogassa opettamaan; ja monta, jotka kuulivat, hämmästyivät, sanoen: kusta tällä nämät ovat? ja mikä viisaus hänelle annettu on, että myös senkaltaiset väkevät työt hänen kättensä kautta tapahtuvat?

Marc 6:2 French: Darby
Et le sabbat etant venu, il se mit à enseigner dans la synagogue; et plusieurs, l'ayant entendu, etaient dans l'etonnement, disant: D'ou viennent ces choses à celui-ci? Et quelle est cette sagesse qui lui est donnee, et d'ou vient que de tels miracles s'operent par ses mains?

Marc 6:2 French: Louis Segond (1910)
Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et comment de tels miracles se font-ils par ses mains?

Marc 6:2 French: Martin (1744)
Et le jour du Sabbat étant venu, il se mit à enseigner dans la Synagogue; et beaucoup de ceux qui l'entendaient, étaient dans l'étonnement, et ils disaient : d'où viennent ces choses à celui-ci? et quelle est cette sagesse qui lui est donnée; et que même de tels prodiges se fassent par ses mains?

Markus 6:2 German: Modernized
Und da der Sabbat kam, hub er an zu lehren in ihrer Schule: Und viele, die es höreten, verwunderten sich seiner Lehre und sprachen: Woher kommt dem solches? und: Was für Weisheit ist's, die ihm gegeben ist, und solche Taten, die durch seine Hände geschehen?

Markus 6:2 German: Luther (1912)
Und da der Sabbat kam, hob er an zu lehren in ihrer Schule. Und viele, die es hörten, verwunderten sich seiner Lehre und sprachen: Woher kommt dem solches? Und was für Weisheit ist's, die ihm gegeben ist, und solche Taten, die durch seine Hände geschehen?

Markus 6:2 German: Textbibel (1899)
Und da es Sabbat war, fieng er an zu lehren in der Synagoge; und die Vielen, die zuhörten, wurden betroffen und sagten: woher hat der das, und was ist das für eine Weisheit, die ihm verliehen ward? und das solche Wunder geschehen durch seine Hände?

Marco 6:2 Italian: Riveduta Bible (1927)
E venuto il sabato, si mise ad insegnar nella sinagoga; e la maggior parte, udendolo, stupivano dicendo: Donde ha costui queste cose? e che sapienza è questa che gli è data? e che cosa sono cotali opere potenti fatte per mano sua?

Marco 6:2 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E venuto il sabato, egli si mise ad insegnar nella sinagoga; e molti, udendolo, sbigottivano, dicendo: Onde ha costui queste cose? e quale è questa sapienza che gli è data? ed onde è che cotali potenti operazioni son fatte per mano sua?

MARKUS 6:2 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka pada hari Sabbat mulailah Ia mengajar di dalam rumah sembahyang, maka sekalian orang pun heranlah tatkala mendengar Dia, serta berkata, "Dari manakah orang ini beroleh perkara yang demikian? Dan macam manakah hikmat yang dikaruniakan kepada-Nya, dan lagi Ia mengadakan juga mujizat yang demikian dengan tangan-Nya?

Mark 6:2 Kabyle: NT
Akken i d-yewweḍ wass n westeɛfu, yebda yesselmad di lǧameɛ. Aṭas i gwehmen seg wid i s-isellen, qqaṛen : Ansi i s-d-yekka wayagi ? D acu-ț lefhama-yagi i s-d ițțunefken ? Ansi i s-d-tekka tezmert s wayes ixeddem lbeṛhanat-agi meṛṛa ?

마가복음 6:2 Korean
안식일이 되어 회당에서 가르치시니 많은 사람이 듣고 놀라 가로되 `이 사람이 어디서 이런 것을 얻었느뇨 이 사람의 받은 지혜와 그 손으로 이루어지는 이런 권능이 어찌 됨이뇨

Marcus 6:2 Latin: Vulgata Clementina
et facto sabbato cœpit in synagoga docere : et multi audientes admirabantur in doctrina ejus, dicentes : Unde huic hæc omnia ? et quæ est sapientia, quæ data est illi, et virtutes tales, quæ per manus ejus efficiuntur ?

Sv. Marks 6:2 Latvian New Testament
Un, kad atnāca sabats, Viņš sāka mācīt sinagogā; un daudzi, Viņu dzirdēdami, brīnījās par Viņa mācību, sacīdami: No kurienes Viņam tas viss? Un kas tā par gudrību, kas Viņam dota, un tādi brīnumi, kas notiek ar Viņa rokām?

Evangelija pagal Morkø 6:2 Lithuanian
Atėjus sabatui, Jis pradėjo mokyti sinagogoje. Daugelis girdėdami stebėjosi: “Iš kur Jam tai? Kas per išmintis Jam suteikta, kad net tokie stebuklai daromi Jo rankomis?

Mark 6:2 Maori
A, ka taka mai te hapati, ka anga ia ka whakaako i roto i te whare karakia; a he tokomaha hoki, i to ratou rongonga, i miharo, i mea, No hea enei mea a tenei tangata? he matauranga aha tenei kua hoatu nei ki a ia, a he aha te tikanga o enei merek ara nunui kua oti nei i ona ringa?

Markus 6:2 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og da sabbaten kom, begynte han å lære i synagogen. Og mange som hørte ham, var slått av forundring og sa: Hvorfra har han dette, og hvad er det for en visdom som er ham gitt? Og slike kraftige gjerninger som skjer ved hans hender!

Marcos 6:2 Spanish: La Biblia de las Américas
Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga; y muchos que le escuchaban se asombraban, diciendo: ¿Dónde obtuvo éste tales cosas, y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada, y estos milagros que hace con sus manos?

Marcos 6:2 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga; y muchos que escuchaban se asombraban, diciendo: "¿Dónde obtuvo Este tales cosas, y cuál es esta sabiduría que Le ha sido dada, y estos milagros que hace con Sus manos?

Marcos 6:2 Spanish: Reina Valera Gómez
Y llegado el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga; y muchos, oyéndole, estaban atónitos, diciendo: ¿De dónde tiene Éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es ésta que le es dada, que tales maravillas son hechas por sus manos?

Marcos 6:2 Spanish: Reina Valera 1909
Y llegado el sábado, comenzó á enseñar en la sinagoga; y muchos oyéndole, estaban atónitos, diciendo: ¿De dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es ésta que le es dada, y tales maravillas que por sus manos son hechas?

Marcos 6:2 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Llegado el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga; y muchos, oyéndole, estaban atónitos, diciendo: ¿De dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es ésta que le es dada, y tales maravillas que por sus manos son hechas?

Marcos 6:2 Bíblia King James Atualizada Português
Com a chegada do sábado, começou a ensinar na sinagoga local, e muitos dos que o escutavam ficavam admirados e exclamavam: “De onde lhe vem tudo isto? E que sabedoria é esta que lhe foi outorgada?

Marcos 6:2 Portugese Bible
Ora, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga; e muitos, ao ouví-lo, se maravilhavam, dizendo: Donde lhe vêm estas coisas? e que sabedoria é esta que lhe é dada? e como se fazem tais milagres por suas mãos?   

Marcu 6:2 Romanian: Cornilescu
Cînd a venit ziua Sabatului, a început să înveţe pe norod în sinagogă. Mulţi, cînd Îl auzeau, se mirau şi ziceau: ,,De unde are El aceste lucruri? Ce fel de înţelepciune este aceasta, care I -a fost dată? Şi cum se fac astfel de minuni prin mînile Lui?

От Марка 6:2 Russian: Synodal Translation (1876)
Когда наступила суббота, Он начал учить в синагоге; и многие слышавшие с изумлением говорили: откуда у Него это? что за премудрость дана Ему, и как такие чудеса совершаются руками Его?

От Марка 6:2 Russian koi8r
Когда наступила суббота, Он начал учить в синагоге; и многие слышавшие с изумлением говорили: откуда у Него это? что за премудрость дана Ему, и как такие чудеса совершаются руками Его?

Mark 6:2 Shuar New Testament
Nuisha ayampratin tsawant jeamtai Israer-shuar iruntainiam Wayß unuiniamiayi. Tura Jesusan anturkarmiania nu ti Enentßimsarmiayi. "┐Jusha tui unuimiaruit. Ni nekaatniurincha yaki susait. Tura aentsti tujintiajnia nuna Niisha itiurak tura?

Markus 6:2 Swedish (1917)
Och när det blev sabbat, begynte han undervisa i synagogan. Och folket häpnade, när de hörde honom; de sade: »Varifrån har han fått detta? Och vad är det för vishet som har blivit honom given? Och dessa stora kraftgärningar som göras genom honom, varifrån komma de?

Marko 6:2 Swahili NT
Siku ya Sabato ilipofika, alianza kufundisha katika sunagogi. Wengi waliomsikia walishangaa, wakasema, "Je, ameyapata wapi mambo haya? Ni hekima gani hii aliyopewa? Tena, anatendaje maajabu haya anayoyafanya?

Marcos 6:2 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At nang dumating ang sabbath, ay nagpasimulang magturo siya sa sinagoga: at marami sa nangakakarinig sa kaniya ay nangagtataka, na nangagsasabi, Saan nagkaroon ang taong ito ng mga bagay na ito? at, Anong karunungan ito na sa kaniya'y ibinigay, at anong kahulugan ng gayong mga makapangyarihang gawa na ginagawa ng kaniyang mga kamay?

Ǝlinjil wa n Markus 6:2 Tawallamat Tamajaq NT
As əzəl wa n təsanfawt, iggaz Ɣaysa ehan n əlɣibada ən Kəl-Ǝlyəhud a daɣ-as isasaɣru. Isammaklal awen s aytedan aggotnen win das-əssəsamnen, har ǝqqiman gannin: «Mənid d-issan wa daɣ awedan aratan win? Ma təmos masnat ta tu-tətawakfat da, as itaggu təlməɣjujaten?

มาระโก 6:2 Thai: from KJV
พอถึงวันสะบาโตพระองค์ทรงตั้งต้นสั่งสอนในธรรมศาลา และคนเป็นอันมากที่ได้ยินพระองค์ก็ประหลาดใจนักพูดกันว่า "คนนี้ได้ความคิดนี้มาจากไหน สติปัญญาที่ได้ประทานแก่คนนี้เป็นปัญญาอย่างใด จึงทำการมหัศจรรย์อย่างนี้สำเร็จด้วยมือของเขา

Markos 6:2 Turkish
Şabat Günü olunca İsa havrada öğretmeye başladı. Söylediklerini işiten birçok kişi şaşıp kaldı. ‹‹Bu adam bunları nereden öğrendi?›› diye soruyorlardı. ‹‹Kendisine verilen bu bilgelik nedir? Nasıl böyle mucizeler yapabiliyor?

Марко 6:2 Ukrainian: NT
І, як настала субота, почав у школї навчати; й многі, слухаючи, дивувались, кажучи: Звідкіля се в Него? і що се за розум, даний Йому, що дива такі руками Його роблять ся?

Mark 6:2 Uma New Testament
Hi eo pepuea', hilou-i hi tomi posampayaa mpotudui' tauna. Wori' tauna hi ree. Kampo'epe-ra tudui' Yesus, konce-ra ra'uli': "Hema-di to mpotudui' -i hawe'ea toe-e? Kapantea napa-di to ria hi Hi'a-e? Beiwa pai' ma'ala-i mpobabehi anu mekoncehi?

Maùc 6:2 Vietnamese (1934)
Ðến ngày Sa-bát, Ngài bắt đầu dạy dỗ trong nhà hội; thiên hạ nghe Ngài, lấy làm lạ mà nói rằng: Người bởi đâu được những điều nầy? Sự khôn sáng mà người được ban cho là gì, và thể nào tay người làm được những phép lạ dường ấy?

Mark 6:1
Top of Page
Top of Page