Mark 6:3
New International Version
Isn't this the carpenter? Isn't this Mary's son and the brother of James, Joseph, Judas and Simon? Aren't his sisters here with us?" And they took offense at him.

New Living Translation
Then they scoffed, "He's just a carpenter, the son of Mary and the brother of James, Joseph, Judas, and Simon. And his sisters live right here among us." They were deeply offended and refused to believe in him.

English Standard Version
Is not this the carpenter, the son of Mary and brother of James and Joses and Judas and Simon? And are not his sisters here with us?” And they took offense at him.

Berean Study Bible
Isn’t this the carpenter, the son of Mary and the brother of James, Joses, Judas, and Simon? Aren’t His sisters here with us as well?” And they took offense at Him.

New American Standard Bible
"Is not this the carpenter, the son of Mary, and brother of James and Joses and Judas and Simon? Are not His sisters here with us?" And they took offense at Him.

King James Bible
Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James, and Joses, and of Juda, and Simon? and are not his sisters here with us? And they were offended at him.

Holman Christian Standard Bible
Isn't this the carpenter, the son of Mary, and the brother of James, Joses, Judas, and Simon? And aren't His sisters here with us?" So they were offended by Him.

International Standard Version
This is the builder, the son of Mary, and the brother of James, Joseph, Judas, and Simon, isn't it? His sisters are here with us, aren't they?" And they were offended by him.

NET Bible
Isn't this the carpenter, the son of Mary and brother of James, Joses, Judas, and Simon? And aren't his sisters here with us?" And so they took offense at him.

Aramaic Bible in Plain English
“Is this not the carpenter, son of Maryam and brother of Yaqob, and Yose and Yehudah and Shimeon, and are not his sisters here with us?” And they were suspicious of him.

GOD'S WORD® Translation
Isn't this the carpenter, the son of Mary, and the brother of James, Joseph, Judas, and Simon? Aren't his sisters here with us?" So they took offense at him.

Jubilee Bible 2000
Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James and Joses and of Juda and Simon? and are not his sisters here with us? And they were offended at him.

King James 2000 Bible
Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James, and Joses, and of Judas, and Simon? and are not his sisters here with us? And they took offense at him.

American King James Version
Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James, and Joses, and of Juda, and Simon? and are not his sisters here with us? And they were offended at him.

American Standard Version
Is not this the carpenter, the son of Mary, and brother of James, and Joses, and Judas, and Simon? and are not his sisters here with us? And they were offended in him.

Douay-Rheims Bible
Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James, and Joseph, and Jude, and Simon? are not also his sisters here with us? And they were scandalized in regard of him.

Darby Bible Translation
Is not this the carpenter, the son of Mary, and brother of James, and Joses, and Judas, and Simon? and are not his sisters here with us? And they were offended in him.

English Revised Version
Is not this the carpenter, the son of Mary, and brother of James, and Joses, and Judas, and Simon? and are not his sisters here with us? And they were offended in him.

Webster's Bible Translation
Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James, and Joses, and of Judas, and Simon? and are not his sisters here with us? And they were offended at him.

Weymouth New Testament
Is not this the carpenter, Mary's son, the brother of James and Joses, Jude and Simon? And do not his sisters live here among us?" So they turned angrily away.

World English Bible
Isn't this the carpenter, the son of Mary, and brother of James, Joses, Judah, and Simon? Aren't his sisters here with us?" They were offended at him.

Young's Literal Translation
Is not this the carpenter, the son of Mary, and brother of James, and Joses, and Judas, and Simon? and are not his sisters here with us?' -- and they were being stumbled at him.

Markus 6:3 Afrikaans PWL
Is Hy nie net die skrynwerker, die seun van Miryam, die broer van Ya’akov, Yosi, Y’hudah en Shim’on nie en is sy susters nie hier tussen ons nie?” Hulle was agterdogtig oor Hom.

Marku 6:3 Albanian
A s'është ky zdrukthëtar i biri Marisë, vëllai i Jakobit, i Joses, i Judës dhe i Simonit? Dhe nuk janë këtu midis nesh motrat e tij?''. Dhe skandalizoheshin për shkak të tij.

ﻣﺮﻗﺲ 6:3 Arabic: Smith & Van Dyke
أليس هذا هو النجار ابن مريم واخو يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان. أوليست اخواته ههنا عندنا. فكانوا يعثرون به.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 6:3 Armenian (Western): NT
Ասիկա հիւսնը չէ՞, Մարիամի որդին, եւ Յակոբոսի, Յովսէսի, Յուդայի ու Սիմոնի եղբայրը. եւ իր քոյրերը հոս՝ մեր քով չե՞ն»: Ուստի անոր պատճառով կը գայթակղէին:

Euangelioa S. Marc-en araura. 6:3 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ezta haur charpanter? Mariaren seme, Iacquesen eta Iosesen eta Iudaren eta Simonen anaye? eztirade hunen arrebac-ere hemen gu baithan? Eta scandalizatzen ciraden hartan.

Dyr Marx 6:3 Bavarian
Ist n dös nit dyr Zimmerer, dyr Sun von dyr Maria und dyr Brueder von n Jaaggenn, Josess, Jauzn und Simenn? Und seine Schwöstern seind y aau allsand bei üns daa." Iednfalls gwollnd s nix von iem wissn.

Марко 6:3 Bulgarian
Тоя не е ли дърводелецът, син на Мария, и брат на Якова и Иосия, на Юда и Симона? и сестрите Му не са ли тука между нас? И те се съблазниха в Него.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
這不就是那木匠嗎?不就是瑪麗亞的兒子,雅各、約西、猶大和西門的哥哥嗎?他的妹妹們不也和我們在這裡嗎?」這樣,他們就對耶穌很反感。

中文标准译本 (CSB Simplified)
这不就是那木匠吗?不就是玛丽亚的儿子,雅各、约西、犹大和西门的哥哥吗?他的妹妹们不也和我们在这里吗?”这样,他们就对耶稣很反感。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
這不是那木匠嗎?不是馬利亞的兒子雅各、約西、猶大、西門的長兄嗎?他妹妹們不也是在我們這裡嗎?」他們就厭棄他。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
这不是那木匠吗?不是马利亚的儿子雅各、约西、犹大、西门的长兄吗?他妹妹们不也是在我们这里吗?”他们就厌弃他。

馬 可 福 音 6:3 Chinese Bible: Union (Traditional)
這 不 是 那 木 匠 麼 ? 不 是 馬 利 亞 的 兒 子 雅 各 、 約 西 、 猶 大 、 西 門 的 長 兄 麼 ? 他 妹 妹 們 不 也 是 在 我 們 這 裡 麼 ? 他 們 就 厭 棄 他 。 ( 厭 棄 他 : 原 文 是 因 他 跌 倒 )

馬 可 福 音 6:3 Chinese Bible: Union (Simplified)
这 不 是 那 木 匠 麽 ? 不 是 马 利 亚 的 儿 子 雅 各 、 约 西 、 犹 大 、 西 门 的 长 兄 麽 ? 他 妹 妹 们 不 也 是 在 我 们 这 里 麽 ? 他 们 就 厌 弃 他 。 ( 厌 弃 他 : 原 文 是 因 他 跌 倒 )

Evanðelje po Marku 6:3 Croatian Bible
Nije li ovo drvodjelja, sin Marijin, i brat Jakovljev, i Josipov, i Judin, i Šimunov? I nisu li mu sestre ovdje među nama? I sablažnjavahu se o njega.

Marek 6:3 Czech BKR
Zdaliž tento není tesař, syn Marie, bratr Jakubův a Jozesův a Judův a Šimonův? A zdaliž nejsou i sestry jeho zde u nás? I zhoršili se na něm.

Markus 6:3 Danish
Er denne ikke Tømmermanden, Marias Søn og Jakobs og Joses's og Judas's og Simons Broder? Og ere ikke hans Søstre her hos os?« Og de forargedes paa ham.

Markus 6:3 Dutch Staten Vertaling
Is deze niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder van Jakobus en Joses, en van Judas en Simon, en zijn Zijn zusters niet hier bij ons? En zij werden aan Hem geergerd.

Nestle Greek New Testament 1904
οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τέκτων, ὁ υἱὸς τῆς Μαρίας καὶ ἀδελφὸς Ἰακώβου καὶ Ἰωσῆτος καὶ Ἰούδα καὶ Σίμωνος; καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε πρὸς ἡμᾶς; καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ.

Westcott and Hort 1881
οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τέκτων, ὁ υἱὸς τῆς Μαρίας καὶ ἀδελφὸς Ἰακώβου καὶ Ἰωσῆτος καὶ Ἰούδα καὶ Σίμωνος; καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε πρὸς ἡμᾶς; καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τέκτων, ὁ υἱὸς τῆς Μαρίας καὶ ἀδελφὸς Ἰακώβου καὶ Ἰωσῆτος καὶ Ἰούδα καὶ Σίμωνος; καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε πρὸς ἡμᾶς; καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τέκτων, ὁ υἱὸς Μαρίας, ἀδελφὸς δὲ Ἰακώβου καὶ Ἰωσῆ καὶ Ἰούδα καὶ Σίμωνος; Καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε πρὸς ἡμᾶς; Καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ.

Greek Orthodox Church 1904
οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τέκτων, ὁ υἱὸς τῆς Μαρίας, ἀδελφὸς δὲ Ἰακώβου καὶ Ἰωσῆ καὶ Ἰούδα καὶ Σίμωνος; καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε πρὸς ἡμᾶς; καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ.

Tischendorf 8th Edition
οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τέκτων, ὁ υἱὸς τῆς Μαρίας καὶ ἀδελφὸς Ἰακώβου καὶ Ἰωσῆτος καὶ Ἰούδα καὶ Σίμωνος; καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε πρὸς ἡμᾶς; καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τέκτων, ὁ υἱὸς Μαρίας, ἀδελφὸς δὲ Ἰακώβου καὶ Ἰωσῆ καὶ Ἰούδα καὶ Σίμωνος; καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε πρὸς ἡμᾶς; καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ.

Stephanus Textus Receptus 1550
οὐκ οὗτός ἐστιν ὁ τέκτων ὁ υἱὸς Μαρίας ἀδελφὸς δὲ Ἰακώβου καὶ Ἰωσῆ καὶ Ἰούδα καὶ Σίμωνος καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε πρὸς ἡμᾶς καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ουχ ουτος εστιν ο τεκτων ο υιος της μαριας και αδελφος ιακωβου και ιωσητος και ιουδα και σιμωνος και ουκ εισιν αι αδελφαι αυτου ωδε προς ημας και εσκανδαλιζοντο εν αυτω

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ουκ ουτος εστιν ο τεκτων ο υιος της μαριας και αδελφος ιακωβου και ιωσητος και ιουδα και σιμωνος και ουκ εισιν αι αδελφαι αυτου ωδε προς ημας και εσκανδαλιζοντο εν αυτω

Stephanus Textus Receptus 1550
ουχ ουτος εστιν ο τεκτων ο υιος μαριας αδελφος δε ιακωβου και ιωση και ιουδα και σιμωνος και ουκ εισιν αι αδελφαι αυτου ωδε προς ημας και εσκανδαλιζοντο εν αυτω

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ουχ ουτος εστιν ο τεκτων, ο υιος Μαριας, αδελφος δε Ιακωβου και Ιωση και Ιουδα και Σιμωνος; και ουκ εισιν αι αδελφαι αυτου ωδε προς ημας; και εσκανδαλιζοντο εν αυτω.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ουχ ουτος εστιν ο τεκτων ο υιος μαριας αδελφος δε ιακωβου και ιωση και ιουδα και σιμωνος και ουκ εισιν αι αδελφαι αυτου ωδε προς ημας και εσκανδαλιζοντο εν αυτω

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ουχ ουτος εστιν ο τεκτων ο υιος της μαριας και αδελφος ιακωβου και ιωσητος και ιουδα και σιμωνος και ουκ εισιν αι αδελφαι αυτου ωδε προς ημας και εσκανδαλιζοντο εν αυτω

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ouch houtos estin ho tektōn, ho huios tēs Marias kai adelphos Iakōbou kai Iōsētos kai Iouda kai Simōnos? kai ouk eisin hai adelphai autou hōde pros hēmas? kai eskandalizonto en autō.

ouch houtos estin ho tekton, ho huios tes Marias kai adelphos Iakobou kai Iosetos kai Iouda kai Simonos? kai ouk eisin hai adelphai autou hode pros hemas? kai eskandalizonto en auto.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ouch houtos estin ho tektōn, ho huios tēs Marias kai adelphos Iakōbou kai Iōsētos kai Iouda kai Simōnos? kai ouk eisin hai adelphai autou hōde pros hēmas? kai eskandalizonto en autō.

ouch houtos estin ho tekton, ho huios tes Marias kai adelphos Iakobou kai Iosetos kai Iouda kai Simonos? kai ouk eisin hai adelphai autou hode pros hemas? kai eskandalizonto en auto.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:3 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ouk outos estin o tektōn o uios tēs marias kai adelphos iakōbou kai iōsētos kai iouda kai simōnos kai ouk eisin ai adelphai autou ōde pros ēmas kai eskandalizonto en autō

ouk outos estin o tektOn o uios tEs marias kai adelphos iakObou kai iOsEtos kai iouda kai simOnos kai ouk eisin ai adelphai autou Ode pros Emas kai eskandalizonto en autO

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:3 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ouch outos estin o tektōn o uios marias adelphos de iakōbou kai iōsē kai iouda kai simōnos kai ouk eisin ai adelphai autou ōde pros ēmas kai eskandalizonto en autō

ouch outos estin o tektOn o uios marias adelphos de iakObou kai iOsE kai iouda kai simOnos kai ouk eisin ai adelphai autou Ode pros Emas kai eskandalizonto en autO

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:3 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ouch outos estin o tektōn o uios marias adelphos de iakōbou kai iōsē kai iouda kai simōnos kai ouk eisin ai adelphai autou ōde pros ēmas kai eskandalizonto en autō

ouch outos estin o tektOn o uios marias adelphos de iakObou kai iOsE kai iouda kai simOnos kai ouk eisin ai adelphai autou Ode pros Emas kai eskandalizonto en autO

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:3 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ouch outos estin o tektōn o uios marias adelphos de iakōbou kai iōsē kai iouda kai simōnos kai ouk eisin ai adelphai autou ōde pros ēmas kai eskandalizonto en autō

ouch outos estin o tektOn o uios marias adelphos de iakObou kai iOsE kai iouda kai simOnos kai ouk eisin ai adelphai autou Ode pros Emas kai eskandalizonto en autO

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:3 Westcott/Hort - Transliterated
ouch outos estin o tektōn o uios tēs marias kai adelphos iakōbou kai iōsētos kai iouda kai simōnos kai ouk eisin ai adelphai autou ōde pros ēmas kai eskandalizonto en autō

ouch outos estin o tektOn o uios tEs marias kai adelphos iakObou kai iOsEtos kai iouda kai simOnos kai ouk eisin ai adelphai autou Ode pros Emas kai eskandalizonto en autO

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:3 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ouch outos estin o tektōn o uios tēs marias kai adelphos iakōbou kai iōsētos kai iouda kai simōnos kai ouk eisin ai adelphai autou ōde pros ēmas kai eskandalizonto en autō

ouch outos estin o tektOn o uios tEs marias kai adelphos iakObou kai iOsEtos kai iouda kai simOnos kai ouk eisin ai adelphai autou Ode pros Emas kai eskandalizonto en autO

Márk 6:3 Hungarian: Karoli
Avagy nem ez-é az az ácsmester, Máriának a fia, Jakabnak, Józsénak, Júdásnak és Simonnak pedig testvére? És nincsenek-é itt közöttünk az õ nõtestvérei is? És megbotránkoznak vala õ benne.

La evangelio laŭ Marko 6:3 Esperanto
CXu cxi tiu ne estas la cxarpentisto, filo de Maria, kaj frato de Jakobo kaj Joses kaj Judas kaj Simon? kaj cxu liaj fratinoj ne estas cxi tie cxe ni? Kaj ili ofendigxis pro li.

Evankeliumi Markuksen mukaan 6:3 Finnish: Bible (1776)
Eikö tämä ole se seppä, Marian poika, Jakobin ja Joseen ja Juudaan ja Simonin veli? eikö myös hänen sisarensa ole tässä meidän kanssamme? ja he pahenivat hänessä.

Marc 6:3 French: Darby
Celui-ci n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frere de Jacques et de Joses et de Jude et de Simon; et ses soeurs ne sont-elles pas ici aupres de nous? Et ils etaient scandalises en lui.

Marc 6:3 French: Louis Segond (1910)
N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joses, de Jude et de Simon? et ses soeurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute.

Marc 6:3 French: Martin (1744)
Celui-ci n'est-il pas charpentier? fils de Marie, frère de Jacques, et de Joses, et de Jude, et de Simon? et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? et ils étaient scandalisés à cause de lui.

Markus 6:3 German: Modernized
Ist er nicht der Zimmermann, Marias Sohn, und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Sind nicht auch seine Schwestern allhie bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm.

Markus 6:3 German: Luther (1912)
Ist er nicht der Zimmermann, Marias Sohn, und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Sind nicht auch seine Schwestern allhier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm.

Markus 6:3 German: Textbibel (1899)
Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und Bruder das Jakobus und Joses und Judas und Simon? und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie stießen sich an ihm.

Marco 6:3 Italian: Riveduta Bible (1927)
Non è costui il falegname, il figliuol di Maria, e il fratello di Giacomo e di Giosè, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? E si scandalizzavano di lui.

Marco 6:3 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Non è costui quel falegname, figliuol di Maria, fratel di Giacomo, di Iose, di Giuda, e di Simone? e non sono le sue sorelle qui appresso di noi? Ed erano scandalezzati in lui.

MARKUS 6:3 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Bukankah orang ini tukang kayu, anak Maryam, dan saudara Yakub dan Yoses dan Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-Nya yang perempuan pun ada di antara kita di sini?" Maka mereka itu menaruh syak akan Yesus.

Mark 6:3 Kabyle: NT
Mačči d wagi i d aneǧǧaṛ-nni, mmi-s n Meryem, gma-s n Yeɛqub, n Yuses, n Yuda akk-d Semɛun ? Anaɣ yessetma-s gar-aneɣ i țɛicint ? Ayagi yella-yasen d ugur daymi ur uminen ara yis.

마가복음 6:3 Korean
이 사람이 마리아의 아들 목수가 아니냐 ? 야고보와 요셉과 유다와 시몬의 형제가 아니냐 ? 그 누이들이 우리와 함께 여기 있지 아니하냐 ?' 하고 예수를 배척한지라

Marcus 6:3 Latin: Vulgata Clementina
Nonne hic est faber, filius Mariæ, frater Jacobi, et Joseph, et Judæ, et Simonis ? nonne et sorores ejus hic nobiscum sunt ? Et scandalizabantur in illo.

Sv. Marks 6:3 Latvian New Testament
Vai Viņš nav galdnieks, Marijas dēls, Jēkaba un Jāzepa, un Jūdas, un Sīmaņa brālis? Un vai Viņa māsas nav šeit pie mums? Un tie ieļaunojās no Viņa.

Evangelija pagal Morkø 6:3 Lithuanian
Argi Jis ne dailidė, ne Marijos sūnus, Jokūbo, Jozės, Judo ir Simono brolis?! Argi Jo seserys negyvena čia, pas mus?!” Ir jie piktinosi Juo.

Mark 6:3 Maori
Ehara ianei tenei i te kamura, i te tama a Meri, i te tuakana o Hemi, o Hohi, o Hura, o Haimona? Kahore ianei ona tuahine i konei, i a tatou nei? Heoi he ana ratou ki a ia.

Markus 6:3 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Er ikke dette tømmermannen, Marias sønn og bror til Jakob og Joses og Judas og Simon, og er ikke hans søstre her hos oss? Og de tok anstøt av ham.

Marcos 6:3 Spanish: La Biblia de las Américas
¿No es éste el carpintero, el hijo de María, y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de El.

Marcos 6:3 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"¿No es Este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Jacobo (Santiago), José, Judas y Simón? ¿No están Sus hermanas aquí con nosotros?" Y se escandalizaban a causa de El.

Marcos 6:3 Spanish: Reina Valera Gómez
¿No es Éste el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, y de José, y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de Él.

Marcos 6:3 Spanish: Reina Valera 1909
¿No es éste el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, y de José, y de Judas, y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros, sus hermanas? Y se escandalizaban en él.

Marcos 6:3 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
¿No es éste el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, y de José, y de Judas, y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros, sus hermanas? Y se escandalizaban de él.

Marcos 6:3 Bíblia King James Atualizada Português
Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não convivem conosco suas irmãs?” E ficaram escandalizados por causa dele.

Marcos 6:3 Portugese Bible
Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? e não estão aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se dele.   

Marcu 6:3 Romanian: Cornilescu
Nu este acesta tîmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda şi al lui Simon? Şi nu sînt surorile Lui aici între noi?`` Şi găseau o pricină de poticnire în El.

От Марка 6:3 Russian: Synodal Translation (1876)
Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли, между нами, Егосестры? И соблазнялись о Нем.

От Марка 6:3 Russian koi8r
Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли, между нами, Его сестры? И соблазнялись о Нем.

Mark 6:3 Shuar New Testament
Jusha Karpintφruchukait; Marφi Uchirφnchukait. Ni yachisha Jakupusha, Jusesha, J·tassha, Semunsha nΘkatsjik. Tura ni umaisha jui iijiai pujuiniatsuk" tiarmiayi. T·rawar Niin nekas Enentßimtustinian tujinkiarmiayi.

Markus 6:3 Swedish (1917)
Är då denne icke timmermannen, han som är Marias son och broder till Jakob och Joses och Judas och Simon? Och bo icke hans systrar här hos oss?» Så blev han för dem en stötesten.

Marko 6:3 Swahili NT
Je, huyu si yule seremala mwana wa Maria, na ndugu yao kina Yakobo, Yose, Yuda na Simoni; Je, dada zake si wanaishi papa hapa kwetu?" Basi, wakawa na mashaka naye.

Marcos 6:3 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Hindi baga ito ang anluwagi, ang anak ni Maria, at kapatid ni Santiago, at ni Jose, at ni Judas, at ni Simon? at hindi baga nangaririto sa atin ang kaniyang mga kapatid na babae? At siya'y kinatitisuran nila.

Ǝlinjil wa n Markus 6:3 Tawallamat Tamajaq NT
Awak awa wərgeɣ ǝmakras ǝn nan wa n ag Maryama, əməqqar ən Yaqub əd Yosas əd Yahuda əd Simɣon? Wərgeɣ šimədrayen-net da da əxsarnen gər-ena da!» Awen daɣ a dasan-igdalan a sǝr-ǝs ǝzzǝgzǝnan.

มาระโก 6:3 Thai: from KJV
คนนี้เป็นช่างไม้บุตรชายนางมารีย์มิใช่หรือ ยากอบ โยเสส ยูดาส และซีโมนเป็นน้องชายมิใช่หรือ และน้องสาวก็อยู่ที่นี่กับเรามิใช่หรือ" เขาทั้งหลายจึงหมางใจในพระองค์

Markos 6:3 Turkish
Meryemin oğlu, Yakup, Yose, Yahuda ve Simunun kardeşi olan marangoz değil mi bu? Kızkardeşleri burada, aramızda yaşamıyor mu?›› Ve gücenip Onu reddettiler.

Марко 6:3 Ukrainian: NT
Хиба ж сей не тесля, син Мариї, брат Яковів, і Йосиїв, і Юдин, і Симонів? і хиба не тут між нами сестри Його? І поблазнились Ним.

Mark 6:3 Uma New Testament
Bo topowangu tomi-i-wadi, ana' Maria. Ompi' -na, hira' Yakobus, Yoses, Yudas pai' Simon. Ompi' -na tobine, ria moto wo'o-ra dohe-ta hi rehe'i." Toe pai' oja' -ra mepangala' hi Yesus.

Maùc 6:3 Vietnamese (1934)
Có phải người là thợ mộc, con trai Ma-ri, anh em với Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đê, và Si-môn chăng? Chị em người há chẳng phải ở giữa chúng ta đây ư? Chúng bèn vấp phạm vì cớ Ngài.

Mark 6:2
Top of Page
Top of Page