Марко 10
Bulgarian
1И стана оттам и дойде в юдейските предели и [местата] отвъд Иордан; и народ пак се стече при Него; и по обичая Си Той пак ги поучаваше.

2И някои фарисеи се приближиха и Го попитаха, за да Го изпитат: Позволено ли е на мъж да напусне [жена си]? 3В отговор Той им каза: Какво ви е заповядал Моисей? 4А те рекоха: Моисей е позволил да напише мъжът разводно писмо и да я напусне. 5А Исус им рече: Поради вашето коравосърдечие ви е написал тая заповед; 6обаче, в началото на създанието, [Бог] ги е направил мъж и жена. 7Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си, 8и двамата ще бъдат, една плът; така че не са вече двама, а една плът. 9И тъй, онова, което Бог е съчетал, човек да го не разлъчва.

10И вкъщи учениците пак Го попитаха за това. 11И Той им каза: Който си напусне жената, и се ожени за друга, прелюбодействува против нея. 12И ако тя напусне мъжа си, и се омъжи за друг, тя прелюбодействува.

13Тогава доведоха при Него дечица, за да се докосне до тях; а учениците ги смъмриха, 14Но Исус като видя това, възнегодува и рече им: Оставете дечицата да дойдат при Мене; не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство. 15Истина ви казвам: Който не приеме Божието царство като детенце, той никак няма да влезе в него. 16Прегърна ги и ги благослови като положи ръцете Си на тях.

17И когато излизаше на път, някой се затече и коленичи пред Него и Го попита: Учителю благи, какво да сторя за да наследя вечен живот? 18А Исус му рече: Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ освен един Бог. 19Знаеш заповедите: "Не убивай; Не прелюбодействувай; Не кради; Не лъжесвидетелствувай; Не увреждай; Почитай баща си и майка си". 20А той Му рече: Учителю, всичко това съм опазил от младостта си. 21А Исус, като го погледна, възлюби го, и му рече: Едно ти не достига; иди продай все що имаш и дай на сиромасите, и ще имаш съкровище на небето; и дойди и Ме следвай. 22Но лицето му посърна от тая дума и той си отиде наскърбен, защото беше човек с много имот.

23А Исус се озърна и каза на учениците: Колко мъчно ще влязат в Божието царство ония, които имат богатство! 24А учениците се смайваха за Неговите думи. Но в отговор Исус пак им каза: Чада, колко е мъчно да влязат в Божието царство ония, които уповават на богатството! 25По-лесно е камилата да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство. 26А те се чрезмерно зачудиха и Му казаха: Тогава кой може да се спаси? 27Исус ги погледна и рече: За човеците това е невъзможно, но не и за Бога; защото за Бога всичко е възможно.

28Петър почна да Му казва: Ето, ние оставихме всичко и Те последвахме. 29Исус каза: Истина ви казвам: Няма човек, който да е оставил къща, или братя, или сестри, или майка, или баща, или чада, или ниви, заради Мене и заради благовестието, 30и да не получи стократно сега, в настоящето време, къщи и братя, и сестри, и майки, и чада, и ниви, заедно с гонения, а в идещия свят вечен живот. 31Обаче мнозина първи ще бъдат последни, а последните първи.

32А когато бяха на път, отивайки за Ерусалим, Исус вървеше пред тях а те се учудваха, и ония които вървяха подире, бяха обзети от страх. И като събра пак дванадесетте, почна да им казва това, което щеше да Го сполети, [като рече]: 33Ето ние възлизаме за Ерусалим и Човешкият Син ще бъде предаден на главните свещеници и на книжниците; и те, като Го осъдят на смърт, ще Го предадат на езичниците; 34и ще Му се поругаят, и ще Го заплюват, ще Го бият и ще Го убият; а след три дни ще възкръсне.

35Тогава се приближават при него Яков и Иоан, Заведеевите синове, и Му казват: Учителю желаем да ни сториш каквото и да поискаме от Тебе. 36А Той им казва: Какво желаете да ви сторя? 37Те Му рекоха: Дай ни да седнем, един отдясно Ти, а един отляво [Ти] в Твоята слава. 38А Исус им рече: Не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която Аз пия, или да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам? 39Те Му рекоха: Можем. А Исус им каза: Чашата, която Аз пия, ще пиете, и с кръщението, с което Аз се кръщавам, ще се кръстите; 40но да седнете отдясно Ми или отляво [Ми] не е Мое да дам, а ще се даде на ония, за които е било приготвено.

41А десетимата, като чуха това, захванаха да негодуват против Якова и Иоана. 42Но Исус ги повика и им каза: Вие знаете, че ония, които се считат за управители на народите, господаруват над тях, и големците им властвуват над тях. 43Но между вас не е така; а който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител; 44и който иска да бъде пръв между вас, ще бъде слуга на всичките. 45Защото наистина Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи, и да даде живота Си откуп за мнозина.

46Дохождат в Ерихон; и когато излизаше из Ерихон с учениците Си и едно голямо множество, Тимеевият син Вартимей, един сляп просяк, седеше край пътя. 47И като чу, че бил Исус Назарянинът, почна да вика, казвайки: Исусе, сине Давидов, смили се за мене! 48И мнозина го мъмреха, за да млъкне; но той още повече викаше: Сине Давидов, смили се за мене! 49И тъй, Исус се спря и рече: Повикайте го. Викат слепеца и му казват: Дерзай, стани, вика те. 50И той си хвърли дрехата и скокна и дойде при Исуса. 51И проговори Исус и му каза: Какво искаш да ти сторя? Слепецът Му рече: Учителю, да прогледам. 52А Исус му рече: Иди си, твоята вяра те изцели. И той веднага прогледа, и тръгна подир Него по пътя.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Mark 9
Top of Page
Top of Page