Mark 10:32
New International Version
They were on their way up to Jerusalem, with Jesus leading the way, and the disciples were astonished, while those who followed were afraid. Again he took the Twelve aside and told them what was going to happen to him.

New Living Translation
They were now on the way up to Jerusalem, and Jesus was walking ahead of them. The disciples were filled with awe, and the people following behind were overwhelmed with fear. Taking the twelve disciples aside, Jesus once more began to describe everything that was about to happen to him.

English Standard Version
And they were on the road, going up to Jerusalem, and Jesus was walking ahead of them. And they were amazed, and those who followed were afraid. And taking the twelve again, he began to tell them what was to happen to him,

New American Standard Bible
They were on the road going up to Jerusalem, and Jesus was walking on ahead of them; and they were amazed, and those who followed were fearful. And again He took the twelve aside and began to tell them what was going to happen to Him,

King James Bible
And they were in the way going up to Jerusalem; and Jesus went before them: and they were amazed; and as they followed, they were afraid. And he took again the twelve, and began to tell them what things should happen unto him,

Holman Christian Standard Bible
They were on the road, going up to Jerusalem, and Jesus was walking ahead of them. They were astonished, but those who followed Him were afraid. Taking the Twelve aside again, He began to tell them the things that would happen to Him.

International Standard Version
Now Jesus and his disciples had been on the road going up to Jerusalem, with Jesus walking ahead of them. They were astonished, and the others who followed were afraid. Once again, Jesus took the Twelve aside and began to tell them what was going to happen to him.

NET Bible
They were on the way, going up to Jerusalem. Jesus was going ahead of them, and they were amazed, but those who followed were afraid. He took the twelve aside again and began to tell them what was going to happen to him.

Aramaic Bible in Plain English
And as they were going up the road to Jerusalem, Yeshua was in front of them, and they were amazed and they were going after him as they were awe-struck, and he took his twelve, and he began to tell them the things that were going to happen to him:

GOD'S WORD® Translation
Jesus and his disciples were on their way to Jerusalem. Jesus was walking ahead of them. His disciples were shocked [that he was going to Jerusalem]. The others who followed were afraid. Once again he took the twelve apostles aside. He began to tell them what was going to happen to him.

Jubilee Bible 2000
And they were in the way going up to Jerusalem, and Jesus went before them; and they were amazed, and they followed him with fear. Then, taking the twelve aside again, he began to tell them what things would happen unto him,

King James 2000 Bible
And they were on the way going up to Jerusalem; and Jesus went before them: and they were amazed; and as they followed, they were afraid. And he took again the twelve, and began to tell them what things should happen unto him,

American King James Version
And they were in the way going up to Jerusalem; and Jesus went before them: and they were amazed; and as they followed, they were afraid. And he took again the twelve, and began to tell them what things should happen to him,

American Standard Version
And they were on the way, going up to Jerusalem; and Jesus was going before them: and they were amazed; and they that followed were afraid. And he took again the twelve, and began to tell them the things that were to happen unto him,

Douay-Rheims Bible
And they were in the way going up to Jerusalem: and Jesus went before them, and they were astonished; and following were afraid. And taking again the twelve, he began to tell them the things that should befall him.

Darby Bible Translation
And they were in the way going up to Jerusalem, and Jesus was going on before them; and they were amazed, and were afraid as they followed. And taking the twelve again to [him], he began to tell them what was going to happen to him:

English Revised Version
And they were in the way, going up to Jerusalem; and Jesus was going before them: and they were amazed; and they that followed were afraid. And he took again the twelve, and began to tell them the things that were to happen unto him,

Webster's Bible Translation
And they were in the way, going up to Jerusalem; and Jesus went before them: and they were amazed; and as they followed, they were afraid. And he took again the twelve, and began to tell them what things should happen to him,

Weymouth New Testament
They were still on the road going up to Jerusalem, and Jesus was walking ahead of them; they were full of wonder, and some, though they followed, did so with fear. Then, once more calling to Him the Twelve, He began to tell them what was about to happen to Him.

World English Bible
They were on the way, going up to Jerusalem; and Jesus was going in front of them, and they were amazed; and those who followed were afraid. He again took the twelve, and began to tell them the things that were going to happen to him.

Young's Literal Translation
And they were in the way going up to Jerusalem, and Jesus was going before them, and they were amazed, and following they were afraid. And having again taken the twelve, he began to tell them the things about to happen to him,

Markus 10:32 Afrikaans PWL
Toe hulle op die pad was wat opgegaan het na Yerushalayim, het Yeshua voor hulle uitgegaan en hulle was verstom. Hulle wat gevolg het was in respekvolle vrees. Hy het die twaalf by Hom gevat en aan hulle die dinge wat op die punt staan om met Hom te gebeur, begin vertel.

Marku 10:32 Albanian
Ata ishin në udhëtim për t'u ngjitur në Jeruzalem, dhe Jezusi i paraprinte. Dhe ata ishin të tronditur dhe e ndiqnin me ndrojtje. Dhe ai i mblodhi përsëri të dymbëdhjetët mënjanë dhe nisi t'u thotë çfarë do t'i ndodhte:

ﻣﺮﻗﺲ 10:32 Arabic: Smith & Van Dyke
وكانوا في الطريق صاعدين الى اورشليم ويتقدمهم يسوع. وكانوا يتحيّرون وفيما هم يتبعون كانوا يخافون. فاخذ الاثني عشر ايضا وابتدأ يقول لهم عما سيحدث له.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 10:32 Armenian (Western): NT
Երբ անոնք դէպի Երուսաղէմ բարձրացող ճամբան էին, Յիսուս անոնց առջեւէն կ՚երթար: Անոնք այլայլած էին ու հետեւելով՝ կը վախնային: Դարձեալ քովը առնելով տասներկուքը, սկսաւ ըսել անոնց՝ ի՛նչ որ պիտի պատահէր իրեն.

Euangelioa S. Marc-en araura. 10:32 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta ciraden bidean igaiten ciradela Ierusalemera: eta hayén aitzinean ioiten cen Iesus, eta spantatzen ciraden, eta çarreitzola ciraden beldur. Eta harturic berriz hamabiac, has cequien ethorri behar çaizcan gaucén erraiten:

Dyr Marx 10:32 Bavarian
Dyr Iesen hiet d Füerung übernummen, und yso trochend s auf Ruslham aufhin. D Leut kunntnd si daa grad non wundern, d Jünger aber hietnd Angst um iem. Daa gholt yr de Zwölfbotn zamm und gakündigt ien an, was auf iem zuekemmeb:

Марко 10:32 Bulgarian
А когато бяха на път, отивайки за Ерусалим, Исус вървеше пред тях а те се учудваха, и ония които вървяха подире, бяха обзети от страх. И като събра пак дванадесетте, почна да им казва това, което щеше да Го сполети, [като рече]:

中文標準譯本 (CSB Traditional)
在上耶路撒冷的路途中,耶穌一直走在前頭,門徒們驚訝不已,跟著的人也懼怕了。耶穌又把十二使徒帶到一邊,開始告訴他們將要發生在他身上的事,

中文标准译本 (CSB Simplified)
在上耶路撒冷的路途中,耶稣一直走在前头,门徒们惊讶不已,跟着的人也惧怕了。耶稣又把十二使徒带到一边,开始告诉他们将要发生在他身上的事,

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
他們行路上耶路撒冷去。耶穌在前頭走,門徒就稀奇,跟從的人也害怕。耶穌又叫過十二個門徒來,把自己將要遭遇的事告訴他們說:

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
他们行路上耶路撒冷去。耶稣在前头走,门徒就稀奇,跟从的人也害怕。耶稣又叫过十二个门徒来,把自己将要遭遇的事告诉他们说:

馬 可 福 音 10:32 Chinese Bible: Union (Traditional)
他 們 行 路 上 耶 路 撒 冷 去 。 耶 穌 在 前 頭 走 , 門 徒 就 希 奇 , 跟 從 的 人 也 害 怕 。 耶 穌 又 叫 過 十 二 個 門 徒 來 , 把 自 己 將 要 遭 遇 的 事 告 訴 他 們 說 :

馬 可 福 音 10:32 Chinese Bible: Union (Simplified)
他 们 行 路 上 耶 路 撒 冷 去 。 耶 稣 在 前 头 走 , 门 徒 就 希 奇 , 跟 从 的 人 也 害 怕 。 耶 稣 又 叫 过 十 二 个 门 徒 来 , 把 自 己 将 要 遭 遇 的 事 告 诉 他 们 说 :

Evanðelje po Marku 10:32 Croatian Bible
Putovali su tako uzlazeći u Jeruzalem. Isus je išao pred njima te bijahu zaprepašteni, a oni koji su išli za njima, prestrašeni. Tada Isus opet uze dvanaestoricu i poče im kazivati što će ga zadesiti:

Marek 10:32 Czech BKR
Byli pak na cestě, jdouce do Jeruzaléma, a Ježíš šel napřed. I byli předěšeni, a jdouce za ním, báli se. Tedy pojav Ježíš opět dvanácte, počal jim praviti, co se jemu má státi,

Markus 10:32 Danish
Men de vare paa Vejen op til Jerusalem; og Jesus gik foran dem, og de vare forfærdede, og de, som fulgte med, vare bange. Og han tog atter de tolv til sig og begyndte at sige dem, hvad der skulde times ham:

Markus 10:32 Dutch Staten Vertaling
En zij waren op den weg, gaande op naar Jeruzalem; en Jezus ging voor hen; en zij waren verbaasd, en Hem volgende, waren zij bevreesd. En de twaalven wederom tot Zich nemende, begon Hij hun te zeggen de dingen, die Hem overkomen zouden;

Nestle Greek New Testament 1904
Ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ἦν προάγων αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐθαμβοῦντο, οἱ δὲ ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο. καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν,

Westcott and Hort 1881
Ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς Ἰεροσόλυμα, καὶ ἦν προάγων αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐθαμβοῦντο, οἱ δὲ ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο. καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς Ἰεροσόλυμα, καὶ ἦν προάγων αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐθαμβοῦντο, οἱ δὲ ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο. καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς Ἱεροσόλυμα· καὶ ἦν προάγων αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐθαμβοῦντο, καὶ ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο. Καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα, ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν·

Greek Orthodox Church 1904
Ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς Ἱεροσόλυμα· καὶ ἦν προάγων αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐθαμβοῦντο, καὶ ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο. καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν,

Tischendorf 8th Edition
Ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ἦν προάγων αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐθαμβοῦντο, οἱ δὲ ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο. καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν,

Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς Ἱεροσόλυμα· καὶ ἦν προάγων αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐθαμβοῦντο, καὶ ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο. καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα, ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν

Stephanus Textus Receptus 1550
Ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ ἦν προάγων αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς καὶ ἐθαμβοῦντο καὶ ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ησαν δε εν τη οδω αναβαινοντες εις ιεροσολυμα και ην προαγων αυτους ο ιησους και εθαμβουντο οι δε ακολουθουντες εφοβουντο και παραλαβων παλιν τους δωδεκα ηρξατο αυτοις λεγειν τα μελλοντα αυτω συμβαινειν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ησαν δε εν τη οδω αναβαινοντες εις ιεροσολυμα και ην προαγων αυτους ο ιησους και εθαμβουντο οι δε ακολουθουντες εφοβουντο και παραλαβων παλιν τους δωδεκα ηρξατο αυτοις λεγειν τα μελλοντα αυτω συμβαινειν

Stephanus Textus Receptus 1550
ησαν δε εν τη οδω αναβαινοντες εις ιεροσολυμα και ην προαγων αυτους ο ιησους και εθαμβουντο και ακολουθουντες εφοβουντο και παραλαβων παλιν τους δωδεκα ηρξατο αυτοις λεγειν τα μελλοντα αυτω συμβαινειν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Ησαν δε εν τη οδω αναβαινοντες εις Ιεροσολυμα· και ην προαγων αυτους ο Ιησους, και εθαμβουντο, και ακολουθουντες εφοβουντο. και παραλαβων παλιν τους δωδεκα, ηρξατο αυτοις λεγειν τα μελλοντα αυτω συμβαινειν

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ησαν δε εν τη οδω αναβαινοντες εις ιεροσολυμα και ην προαγων αυτους ο ιησους και εθαμβουντο και ακολουθουντες εφοβουντο και παραλαβων παλιν τους δωδεκα ηρξατο αυτοις λεγειν τα μελλοντα αυτω συμβαινειν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ησαν δε εν τη οδω αναβαινοντες εις ιεροσολυμα και ην προαγων αυτους ο ιησους και εθαμβουντο οι δε ακολουθουντες εφοβουντο και παραλαβων παλιν τους δωδεκα ηρξατο αυτοις λεγειν τα μελλοντα αυτω συμβαινειν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Ēsan de en tē hodō anabainontes eis Hierosolyma, kai ēn proagōn autous ho Iēsous, kai ethambounto, hoi de akolouthountes ephobounto. kai paralabōn palin tous dōdeka ērxato autois legein ta mellonta autō symbainein,

esan de en te hodo anabainontes eis Hierosolyma, kai en proagon autous ho Iesous, kai ethambounto, hoi de akolouthountes ephobounto. kai paralabon palin tous dodeka erxato autois legein ta mellonta auto symbainein,

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Ēsan de en tē hodō anabainontes eis Ierosolyma, kai ēn proagōn autous ho Iēsous, kai ethambounto, hoi de akolouthountes ephobounto. kai paralabōn palin tous dōdeka ērxato autois legein ta mellonta autō symbainein

esan de en te hodo anabainontes eis Ierosolyma, kai en proagon autous ho Iesous, kai ethambounto, hoi de akolouthountes ephobounto. kai paralabon palin tous dodeka erxato autois legein ta mellonta auto symbainein

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 10:32 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ēsan de en tē odō anabainontes eis ierosoluma kai ēn proagōn autous o iēsous kai ethambounto oi de akolouthountes ephobounto kai paralabōn palin tous dōdeka ērxato autois legein ta mellonta autō sumbainein

Esan de en tE odO anabainontes eis ierosoluma kai En proagOn autous o iEsous kai ethambounto oi de akolouthountes ephobounto kai paralabOn palin tous dOdeka Erxato autois legein ta mellonta autO sumbainein

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 10:32 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ēsan de en tē odō anabainontes eis ierosoluma kai ēn proagōn autous o iēsous kai ethambounto kai akolouthountes ephobounto kai paralabōn palin tous dōdeka ērxato autois legein ta mellonta autō sumbainein

Esan de en tE odO anabainontes eis ierosoluma kai En proagOn autous o iEsous kai ethambounto kai akolouthountes ephobounto kai paralabOn palin tous dOdeka Erxato autois legein ta mellonta autO sumbainein

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 10:32 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ēsan de en tē odō anabainontes eis ierosoluma kai ēn proagōn autous o iēsous kai ethambounto kai akolouthountes ephobounto kai paralabōn palin tous dōdeka ērxato autois legein ta mellonta autō sumbainein

Esan de en tE odO anabainontes eis ierosoluma kai En proagOn autous o iEsous kai ethambounto kai akolouthountes ephobounto kai paralabOn palin tous dOdeka Erxato autois legein ta mellonta autO sumbainein

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 10:32 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ēsan de en tē odō anabainontes eis ierosoluma kai ēn proagōn autous o iēsous kai ethambounto kai akolouthountes ephobounto kai paralabōn palin tous dōdeka ērxato autois legein ta mellonta autō sumbainein

Esan de en tE odO anabainontes eis ierosoluma kai En proagOn autous o iEsous kai ethambounto kai akolouthountes ephobounto kai paralabOn palin tous dOdeka Erxato autois legein ta mellonta autO sumbainein

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 10:32 Westcott/Hort - Transliterated
ēsan de en tē odō anabainontes eis ierosoluma kai ēn proagōn autous o iēsous kai ethambounto oi de akolouthountes ephobounto kai paralabōn palin tous dōdeka ērxato autois legein ta mellonta autō sumbainein

Esan de en tE odO anabainontes eis ierosoluma kai En proagOn autous o iEsous kai ethambounto oi de akolouthountes ephobounto kai paralabOn palin tous dOdeka Erxato autois legein ta mellonta autO sumbainein

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 10:32 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ēsan de en tē odō anabainontes eis ierosoluma kai ēn proagōn autous o iēsous kai ethambounto oi de akolouthountes ephobounto kai paralabōn palin tous dōdeka ērxato autois legein ta mellonta autō sumbainein

Esan de en tE odO anabainontes eis ierosoluma kai En proagOn autous o iEsous kai ethambounto oi de akolouthountes ephobounto kai paralabOn palin tous dOdeka Erxato autois legein ta mellonta autO sumbainein

Márk 10:32 Hungarian: Karoli
Útban valának pedig Jeruzsálembe menve fel; és elõttök megy vala Jézus, õk pedig álmélkodának, és követvén õt, félnek vala. És õ a tizenkettõt ismét maga mellé vévén, kezde nékik szólni azokról a dolgokról, a mik majd vele történnek,

La evangelio laŭ Marko 10:32 Esperanto
Kaj ili estis sur la vojo suprenirantaj al Jerusalem, kaj Jesuo iris antaux ili; kaj ili miregis, kaj la sekvantoj timis. Kaj li prenis al si denove la dek du, kaj ekparolis pri tio, kio okazos al li, dirante:

Evankeliumi Markuksen mukaan 10:32 Finnish: Bible (1776)
Mutta he olivat tiellä menemässä ylös Jerusalemiin; ja Jesus kävi heidän edellänsä, ja he hämmästyivät, ja seurasivat häntä ja pelkäsivät. Ja hän otti taas ne kaksitoistakymmentä tykönsä ja rupesi heille sanomaan, mitä hänelle tapahtuva oli:

Marc 10:32 French: Darby
Et ils etaient en chemin, montant à Jerusalem, et Jesus allait devant eux; et ils etaient stupefies et craignaient en le suivant. Et prenant encore une fois les douze avec lui, il se mit à leur dire les choses qui devaient lui arriver:

Marc 10:32 French: Louis Segond (1910)
Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés, et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les douze auprès de lui, et commença à leur dire ce qui devait lui arriver:

Marc 10:32 French: Martin (1744)
Or ils étaient en chemin, montant à Jérusalem, et Jésus allait devant eux; et ils étaient épouvantés, et craignaient en le suivant, parce que Jésus ayant encore pris à l'écart les douze, s'était mis à leur déclarer les choses qui lui devaient arriver;

Markus 10:32 German: Modernized
Sie waren aber auf dem Wege und gingen hinauf gen Jerusalem. Und Jesus ging vor ihnen; und sie entsetzten sich, folgeten ihm nach und fürchteten sich. Und Jesus nahm abermal zu sich die Zwölfe und sagte ihnen, was ihm widerfahren würde:

Markus 10:32 German: Luther (1912)
Sie waren aber auf dem Wege und gingen hinauf gen Jerusalem; und Jesus ging vor ihnen, und sie entsetzten sich, folgten ihm nach und fürchteten sich. Und Jesus nahm abermals zu sich die Zwölf und sagte ihnen, was ihm widerfahren würde:

Markus 10:32 German: Textbibel (1899)
Sie waren aber auf dem Wege hinauf nach Jerusalem; Jesus gieng ihnen voran, es überwältigte sie. Die aber nachfolgten, thaten es in Furcht. Und er nahm wieder die Zwölf zu sich und hob an ihnen zu sagen von den Ereignissen, die ihm bevorstanden:

Marco 10:32 Italian: Riveduta Bible (1927)
Or erano per cammino salendo a Gerusalemme, e Gesù andava innanzi a loro; ed essi erano sbigottiti; e quelli che lo seguivano eran presi da timore. Ed egli, tratti di nuovo da parte i dodici, prese a dir loro le cose che gli avverrebbero:

Marco 10:32 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
OR essi erano per cammino, salendo in Gerusalemme; e Gesù andava innanzi a loro, ed essi erano spaventati, e lo seguitavano con timore. Ed egli, tratti di nuovo da parte i dodici, prese a dir loro le cose che gli avverrebbero, dicendo:

MARKUS 10:32 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Adalah mereka itu berjalan naik ke Yeruzalem, dan Yesus berjalan dahulu di hadapan mereka itu, maka tercenganglah mereka itu, dan orang yang mengikut itu pun takut. Pada waktu itu dibawa-Nya pula kedua belas murid itu, lalu Ia mulai mengatakan kepada mereka itu segala perkara yang akan berlaku atas-Nya,

Mark 10:32 Kabyle: NT
Llan leḥḥun iwakken ad alin ɣer temdint n Lquds, Sidna Ɛisa yezwar zdat-nsen. Inelmaden-nni xelɛen, ma d wid i d-itebɛen deffir-sen, ikcem iten lxuf. Sidna Ɛisa yewwi daɣen yid-es tnac-nni n inelmaden, ixebbeṛ- iten s wayen ara yedṛun yid-es.

마가복음 10:32 Korean
예루살렘으로 올라가는 길에 예수께서 제자들 앞에 서서 가시는데 저희가 놀라고 좇는 자들은 두려워하더라 이에 다시 열 두 제자를 데리시고 자기의 당할 일을 일러 가라사대

Marcus 10:32 Latin: Vulgata Clementina
Erant autem in via ascendentes Jerosolymam : et præcedebat illos Jesus, et stupebant : et sequentes timebant. Et assumens iterum duodecim, cœpit illis dicere quæ essent ei eventura.

Sv. Marks 10:32 Latvian New Testament
Bet viņi bija ceļā, iedami uz Jeruzalemi; un Jēzus gāja viņiem pa priekšu; un tie, iztrūkušies un baidīdamies, sekoja. Un Viņš atkal, pieaicinājis tos divpadsmit, sāka tiem runāt par to, kas Viņam notiks. (Mt.20,17; Lk.18,31)

Evangelija pagal Morkø 10:32 Lithuanian
Jiems bekeliaujant į Jeruzalę, Jėzus ėjo priekyje, o mokiniai stebėjosi. Sekdami iš paskos, jie nuogąstavo. Vėl pasišaukęs dvylika, pradėjo jiems sakyti, kas Jo laukia:

Mark 10:32 Maori
Na i te huarahi ratou e haere ana ki Hiruharama; me te haere ano a Ihu i mua i a ratou: na e miharo ana ratou; e aru mataku ana. Heoi ka mau ano ia i te tekau ma rua, ka anga ka korero ki a ratou i nga mea meake pa ki a ia.

Markus 10:32 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Men de var på veien op til Jerusalem, og Jesus gikk foran dem, og de var forferdet, og de som fulgte med, fryktet. Og han tok atter de tolv til sig og begynte å si dem hvorledes det skulde gå ham:

Marcos 10:32 Spanish: La Biblia de las Américas
E iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos; y estaban perplejos, y los que le seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los doce, comenzó a decirles lo que le iba a suceder:

Marcos 10:32 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Los discípulos estaban perplejos, y los que Lo seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los doce, comenzó a decirles lo que Le iba a suceder:

Marcos 10:32 Spanish: Reina Valera Gómez
E iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos; y estaban asombrados, y le seguían con miedo. Entonces volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer:

Marcos 10:32 Spanish: Reina Valera 1909
Y estaban en el camino subiendo á Jerusalem; y Jesús iba delante de ellos, y se espantaban, y le seguían con miedo: entonces volviendo á tomar á los doce aparte, les comenzó á decir las cosas que le habían de acontecer:

Marcos 10:32 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y estaban en el camino subiendo a Jerusalén; y Jesús iba delante de ellos, y se espantaban, y le seguían con miedo; entonces volviendo a tomar a los doce aparte , les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer:

Marcos 10:32 Bíblia King James Atualizada Português
E sucedeu que estavam no caminho, subindo para Jerusalém. Jesus à frente os conduzia. Os discípulos estavam admirados, enquanto os demais seguidores sentiam medo. Uma vez mais Ele reuniu à parte os Doze e compartilhou o que lhe aconteceria:

Marcos 10:32 Portugese Bible
Ora, estavam a caminho, subindo para Jerusalém; e Jesus ia adiante deles, e eles se maravilhavam e o seguiam atemorizados. De novo tomou consigo os doze e começou a contar-lhes as coisas que lhe haviam de sobrevir,   

Marcu 10:32 Romanian: Cornilescu
Ei erau pe drum şi se suiau la Ierusalim; şi Isus mergea înaintea lor. Ucenicii erau turburaţi, şi mergeau îngroziţi după El. Isus a luat iarăş la El pe cei doisprezece şi a început să le vorbească despre lucrurile cari aveau să I se întîmple.

От Марка 10:32 Russian: Synodal Translation (1876)
Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисусшел впереди их, а они ужасались и, следуя за Ним, были в страхе. Подозвав двенадцать, Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним:

От Марка 10:32 Russian koi8r
Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за Ним, были в страхе. Подозвав двенадцать, Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним:

Mark 10:32 Shuar New Testament
Nuyß arak JerusarΘnnum wΘenak, jintiak wearmiayi. Jesuska Θmak wΘmiayi. Ni unuiniamurisha Niishßa Enentßimprarmiayi. Ashamainiayatan Jesusan nemarsarmiayi. T·mainiai atak ni nekas unuiniamurin akankiar, ni T·runatniurin ujakmiayi.

Markus 10:32 Swedish (1917)
Och de voro på vägen upp till Jerusalem. Och Jesus gick före dem, och de gingo där bävande; och de som följde med dem voro uppfyllda av fruktan. Då tog han åter till sig de tolv och begynte tala till dem om vad som skulle övergå honom:

Marko 10:32 Swahili NT
Basi, walikuwa njiani kwenda Yerusalemu, na Yesu alikuwa anawatangulia. Wanafunzi wake walijawa na hofu, na watu waliofuata waliogopa. Yesu akawachukua tena kando wale kumi na wawili, akaanza kuwaambia yale yatakayompata:

Marcos 10:32 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At sila'y nangasa daan, na nagsisiahon sa Jerusalem; at nangunguna sa kanila si Jesus: at sila'y nangagtaka; at ang nangagsisisunod ay nangatakot. At muling kinuha niya ang labingdalawa, at nagpasimulang sinabi sa kanila ang mga bagay na sa kaniya'y mangyayari,

มาระโก 10:32 Thai: from KJV
เมื่อกำลังเดินทางจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม พระเยซูก็เสด็จนำหน้าเขา ฝ่ายเหล่าสาวกก็พากันคิดประหลาดใจ และขณะที่เขาตามมาก็หวาดกลัว พระองค์จึงทรงเรียกสาวกสิบสองคนอีก แล้วเริ่มตรัสสำแดงให้เขาทราบถึงเหตุการณ์ซึ่งจะเกิดแก่พระองค์นั้น

Markos 10:32 Turkish
Yola çıkmış Yeruşalime gidiyorlardı. İsa önlerinde yürüyordu. Öğrencileri şaşkınlık içindeydi, ardından gelenler ise korkuyorlardı. İsa Onikileri yine bir yana çekip kendi başına gelecekleri anlatmaya başladı: ‹‹Şimdi Yeruşalime gidiyoruz›› dedi. ‹‹İnsanoğlu, başkâhinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek. Onlar da Onu ölüm cezasına çarptıracak ve öteki uluslara teslim edecekler.

Марко 10:32 Ukrainian: NT
Були ж вони в дорозї, ідучи в Єрусалим, і випередив їх Ісус; й вжахнули ся вони; і, йдучи за ним, лякались. І, взявши знов дванайцятьох, почав їм глаголати, що Йому станеть ся:

Mark 10:32 Uma New Testament
Yesus hante ana'guru-na mpokaliliu pomako' -ra hilou hi Yerusalem. Yesus momako' ri'ulu, ana'guru-na hi boko'. Koro' ana'guru-na mpohilo-i, pai' tauna to metuku' hi boko' wo'o me'eka' omea-ramo. Toe pai' nakio' wo'o-mi ana'guru-na to hampulu' rodua mopahantani', pai' na'uli' -raka napa to kana jadi' mpai' hi woto-na.

Maùc 10:32 Vietnamese (1934)
Ðức Chúa Trời và môn đồ đương đi đường lên thành Giê-ru-sa-lem, Ngài thì đi trước; các môn đồ thất kinh, và những người đi theo đều sợ hãi. Ngài lại kèm mười hai sứ đồ đi cùng mình mà phán về những việc phải xảy đến cho mình, rằng:

Mark 10:31
Top of Page
Top of Page