KATA MARKON 10
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1kai ekeithen anastas erchetai eis ta oria tēs ioudaias kai peran tou iordanou kai sumporeuontai palin ochloi pros auton kai ōs eiōthei palin edidasken autous

2kai [proselthontes pharisaioi] epērōtōn auton ei exestin andri gunaika apolusai peirazontes auton 3o de apokritheis eipen autois ti umin eneteilato mōusēs 4oi de eipan epetrepsen mōusēs biblion apostasiou grapsai kai apolusai 5o de iēsous eipen autois pros tēn sklērokardian umōn egrapsen umin tēn entolēn tautēn 6apo de archēs ktiseōs arsen kai thēlu epoiēsen [autous] 7eneken toutou kataleipsei anthrōpos ton patera autou kai tēn mētera 8kai esontai oi duo eis sarka mian ōste ouketi eisin duo alla mia sarx 9o oun o theos sunezeuxen anthrōpos mē chōrizetō

10kai eis tēn oikian palin oi mathētai peri toutou epērōtōn auton 11kai legei autois os an apolusē tēn gunaika autou kai gamēsē allēn moichatai ep autēn 12kai ean autē apolusasa ton andra autēs gamēsē allon moichatai

13kai prosepheron autō paidia ina autōn apsētai oi de mathētai epetimēsan autois 14idōn de o iēsous ēganaktēsen kai eipen autois aphete ta paidia erchesthai pros me mē kōluete auta tōn gar toioutōn estin ē basileia tou theou 15amēn legō umin os an mē dexētai tēn basileian tou theou ōs paidion ou mē eiselthē eis autēn 16kai enankalisamenos auta kateulogei titheis tas cheiras ep auta

17kai ekporeuomenou autou eis odon prosdramōn eis kai gonupetēsas auton epērōta auton didaskale agathe ti poiēsō ina zōēn aiōnion klēronomēsō 18o de iēsous eipen autō ti me legeis agathon oudeis agathos ei mē eis o theos 19tas entolas oidas mē phoneusēs mē moicheusēs mē klepsēs mē pseudomarturēsēs mē aposterēsēs tima ton patera sou kai tēn mētera 20o de ephē autō didaskale tauta panta ephulaxamēn ek neotētos mou 21o de iēsous emblepsas autō ēgapēsen auton kai eipen autō en se usterei upage osa echeis pōlēson kai dos [tois] ptōchois kai exeis thēsauron en ouranō kai deuro akolouthei moi 22o de stugnasas epi tō logō apēlthen lupoumenos ēn gar echōn ktēmata polla

23kai periblepsamenos o iēsous legei tois mathētais autou pōs duskolōs oi ta chrēmata echontes eis tēn basileian tou theou eiseleusontai 24oi de mathētai ethambounto epi tois logois autou o de iēsous palin apokritheis legei autois tekna pōs duskolon estin eis tēn basileian tou theou eiselthein 25eukopōteron estin kamēlon dia trumalias raphidos dielthein ē plousion eis tēn basileian tou theou eiselthein 26oi de perissōs exeplēssonto legontes pros auton kai tis dunatai sōthēnai 27emblepsas autois o iēsous legei para anthrōpois adunaton all ou para theō panta gar dunata para [tō] theō

28ērxato legein o petros autō idou ēmeis aphēkamen panta kai ēkolouthēkamen soi 29ephē o iēsous amēn legō umin oudeis estin os aphēken oikian ē adelphous ē adelphas ē mētera ē patera ē tekna ē agrous eneken emou kai [eneken] tou euangeliou 30ean mē labē ekatontaplasiona nun en tō kairō toutō oikias kai adelphous kai adelphas kai mēteras kai tekna kai agrous meta diōgmōn kai en tō aiōni tō erchomenō zōēn aiōnion 31polloi de esontai prōtoi eschatoi kai [oi] eschatoi prōtoi

32ēsan de en tē odō anabainontes eis ierosoluma kai ēn proagōn autous o iēsous kai ethambounto oi de akolouthountes ephobounto kai paralabōn palin tous dōdeka ērxato autois legein ta mellonta autō sumbainein 33oti idou anabainomen eis ierosoluma kai o uios tou anthrōpou paradothēsetai tois archiereusin kai tois grammateusin kai katakrinousin auton thanatō kai paradōsousin auton tois ethnesin 34kai empaixousin autō kai emptusousin autō kai mastigōsousin auton kai apoktenousin kai meta treis ēmeras anastēsetai

35kai prosporeuontai autō iakōbos kai iōannēs oi [duo] uioi zebedaiou legontes autō didaskale thelomen ina o ean aitēsōmen se poiēsēs ēmin 36o de eipen autois ti thelete poiēsō umin 37oi de eipan autō dos ēmin ina eis sou ek dexiōn kai eis ex aristerōn kathisōmen en tē doxē sou 38o de iēsous eipen autois ouk oidate ti aiteisthe dunasthe piein to potērion o egō pinō ē to baptisma o egō baptizomai baptisthēnai 39oi de eipan autō dunametha o de iēsous eipen autois to potērion o egō pinō piesthe kai to baptisma o egō baptizomai baptisthēsesthe 40to de kathisai ek dexiōn mou ē ex euōnumōn ouk estin emon dounai all ois ētoimastai

41kai akousantes oi deka ērxanto aganaktein peri iakōbou kai iōannou 42kai proskalesamenos autous o iēsous legei autois oidate oti oi dokountes archein tōn ethnōn katakurieuousin autōn kai oi megaloi autōn katexousiazousin autōn 43ouch outōs de estin en umin all os an thelē megas genesthai en umin estai umōn diakonos 44kai os an thelē en umin einai prōtos estai pantōn doulos 45kai gar o uios tou anthrōpou ouk ēlthen diakonēthēnai alla diakonēsai kai dounai tēn psuchēn autou lutron anti pollōn

46kai erchontai eis ierichō kai ekporeuomenou autou apo ierichō kai tōn mathētōn autou kai ochlou ikanou o uios timaiou bartimaios tuphlos prosaitēs ekathēto para tēn odon 47kai akousas oti iēsous o nazarēnos estin ērxato krazein kai legein uie dauid iēsou eleēson me 48kai epetimōn autō polloi ina siōpēsē o de pollō mallon ekrazen uie dauid eleēson me 49kai stas o iēsous eipen phōnēsate auton kai phōnousin ton tuphlon legontes autō tharsei egeire phōnei se 50o de apobalōn to imation autou anapēdēsas ēlthen pros ton iēsoun 51kai apokritheis autō o iēsous eipen ti soi theleis poiēsō o de tuphlos eipen autō rabbouni ina anablepsō 52kai o iēsous eipen autō upage ē pistis sou sesōken se kai euthus aneblepsen kai ēkolouthei autō en tē odō

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Mark 9
Top of Page
Top of Page