KATA MARKON 9
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1kai elegen autois amēn legō umin oti eisin tines ōde tōn estēkotōn oitines ou mē geusōntai thanatou eōs an idōsin tēn basileian tou theou elēluthuian en dunamei

2kai meta ēmeras ex paralambanei o iēsous ton petron kai ton iakōbon kai iōannēn kai anapherei autous eis oros upsēlon kat idian monous kai metemorphōthē emprosthen autōn 3kai ta imatia autou egeneto stilbonta leuka lian oia gnapheus epi tēs gēs ou dunatai outōs leukanai 4kai ōphthē autois ēlias sun mōusei kai ēsan sullalountes tō iēsou 5kai apokritheis o petros legei tō iēsou rabbi kalon estin ēmas ōde einai kai poiēsōmen treis skēnas soi mian kai mōusei mian kai ēlia mian 6ou gar ēdei ti apokrithē ekphoboi gar egenonto 7kai egeneto nephelē episkiazousa autois kai egeneto phōnē ek tēs nephelēs outos estin o uios mou o agapētos akouete autou 8kai exapina periblepsamenoi ouketi oudena eidon meth eautōn ei mē ton iēsoun monon

9kai katabainontōn autōn ek tou orous diesteilato autois ina mēdeni a eidon diēgēsōntai ei mē otan o uios tou anthrōpou ek nekrōn anastē 10kai ton logon ekratēsan pros eautous suzētountes ti estin to ek nekrōn anastēnai 11kai epērōtōn auton legontes oti legousin oi grammateis oti ēlian dei elthein prōton 12o de ephē autois ēlias men elthōn prōton apokathistanei panta kai pōs gegraptai epi ton uion tou anthrōpou ina polla pathē kai exoudenēthē 13alla legō umin oti kai ēlias elēluthen kai epoiēsan autō osa ēthelon kathōs gegraptai ep auton

14kai elthontes pros tous mathētas eidon ochlon polun peri autous kai grammateis suzētountas pros autous 15kai euthus pas o ochlos idontes auton exethambēthēsan kai prostrechontes ēspazonto auton 16kai epērōtēsen autous ti suzēteite pros autous 17kai apekrithē autō eis ek tou ochlou didaskale ēnenka ton uion mou pros se echonta pneuma alalon 18kai opou ean auton katalabē rēssei auton kai aphrizei kai trizei tous odontas kai xērainetai kai eipa tois mathētais sou ina auto ekbalōsin kai ouk ischusan 19o de apokritheis autois legei ō genea apistos eōs pote pros umas esomai eōs pote anexomai umōn pherete auton pros me 20kai ēnenkan auton pros auton kai idōn auton to pneuma euthus sunesparaxen auton kai pesōn epi tēs gēs ekulieto aphrizōn 21kai epērōtēsen ton patera autou posos chronos estin ōs touto gegonen autō o de eipen ek paidiothen 22kai pollakis kai eis pur auton ebalen kai eis udata ina apolesē auton all ei ti dunē boēthēson ēmin splanchnistheis eph ēmas 23o de iēsous eipen autō to ei dunē panta dunata tō pisteuonti 24euthus kraxas o patēr tou paidiou elegen pisteuō boēthei mou tē apistia 25idōn de o iēsous oti episuntrechei ochlos epetimēsen tō pneumati tō akathartō legōn autō to alalon kai kōphon pneuma egō epitassō soi exelthe ex autou kai mēketi eiselthēs eis auton 26kai kraxas kai polla sparaxas exēlthen kai egeneto ōsei nekros ōste tous pollous legein oti apethanen 27o de iēsous kratēsas tēs cheiros autou ēgeiren auton kai anestē 28kai eiselthontos autou eis oikon oi mathētai autou kat idian epērōtōn auton oti ēmeis ouk ēdunēthēmen ekbalein auto 29kai eipen autois touto to genos en oudeni dunatai exelthein ei mē en proseuchē

30kakeithen exelthontes eporeuonto dia tēs galilaias kai ouk ēthelen ina tis gnoi 31edidasken gar tous mathētas autou kai elegen [autois] oti o uios tou anthrōpou paradidotai eis cheiras anthrōpōn kai apoktenousin auton kai apoktantheis meta treis ēmeras anastēsetai 32oi de ēgnooun to rēma kai ephobounto auton eperōtēsai

33kai ēlthon eis kapharnaoum kai en tē oikia genomenos epērōta autous ti en tē odō dielogizesthe 34oi de esiōpōn pros allēlous gar dielechthēsan en tē odō tis meizōn 35kai kathisas ephōnēsen tous dōdeka kai legei autois ei tis thelei prōtos einai estai pantōn eschatos kai pantōn diakonos 36kai labōn paidion estēsen auto en mesō autōn kai enankalisamenos auto eipen autois 37os an [en] tōn toioutōn paidiōn dexētai epi tō onomati mou eme dechetai kai os an eme dechētai ouk eme dechetai alla ton aposteilanta me

38ephē autō o iōannēs didaskale eidomen tina en tō onomati sou ekballonta daimonia kai ekōluomen auton oti ouk ēkolouthei ēmin 39o de iēsous eipen mē kōluete auton oudeis gar estin os poiēsei dunamin epi tō onomati mou kai dunēsetai tachu kakologēsai me 40os gar ouk estin kath ēmōn uper ēmōn estin 41os gar an potisē umas potērion udatos en onomati oti christou este amēn legō umin oti ou mē apolesē ton misthon autou

42kai os an skandalisē ena tōn mikrōn toutōn tōn pisteuontōn kalon estin autō mallon ei perikeitai mulos onikos peri ton trachēlon autou kai beblētai eis tēn thalassan 43kai ean skandalisē se ē cheir sou apokopson autēn kalon estin se kullon eiselthein eis tēn zōēn ē tas duo cheiras echonta apelthein eis tēn geennan eis to pur to asbeston 9:44 45kai ean o pous sou skandalizē se apokopson auton kalon estin se eiselthein eis tēn zōēn chōlon ē tous duo podas echonta blēthēnai eis tēn geennan 9:46 47kai ean o ophthalmos sou skandalizē se ekbale auton kalon se estin monophthalmon eiselthein eis tēn basileian tou theou ē duo ophthalmous echonta blēthēnai eis geennan 48opou o skōlēx autōn ou teleuta kai to pur ou sbennutai

49pas gar puri alisthēsetai 50kalon to alas ean de to alas analon genētai en tini auto artusete echete en eautois ala kai eirēneuete en allēlois

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Mark 8
Top of Page
Top of Page