KATA MARKON 15
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1kai euthus prōi sumboulion poiēsantes oi archiereis meta tōn presbuterōn kai grammateōn kai olon to sunedrion dēsantes ton iēsoun apēnenkan kai paredōkan pilatō 2kai epērōtēsen auton o pilatos su ei o basileus tōn ioudaiōn o de apokritheis autō legei su legeis 3kai katēgoroun autou oi archiereis polla 4o de pilatos palin epērōta auton [legōn] ouk apokrinē ouden ide posa sou katēgorousin 5o de iēsous ouketi ouden apekrithē ōste thaumazein ton pilaton

6kata de eortēn apeluen autois ena desmion on parētounto 7ēn de o legomenos barabbas meta tōn stasiastōn dedemenos oitines en tē stasei phonon pepoiēkeisan 8kai anabas o ochlos ērxato aiteisthai kathōs epoiei autois 9o de pilatos apekrithē autois legōn thelete apolusō umin ton basilea tōn ioudaiōn 10eginōsken gar oti dia phthonon paradedōkeisan auton [oi archiereis] 11oi de archiereis aneseisan ton ochlon ina mallon ton barabban apolusē autois

12o de pilatos palin apokritheis elegen autois ti oun poiēsō [on] legete ton basilea tōn ioudaiōn 13oi de palin ekraxan staurōson auton 14o de pilatos elegen autois ti gar epoiēsen kakon oi de perissōs ekraxan staurōson auton 15o de pilatos boulomenos tō ochlō to ikanon poiēsai apelusen autois ton barabban kai paredōken ton iēsoun phragellōsas ina staurōthē

16oi de stratiōtai apēgagon auton esō tēs aulēs o estin praitōrion kai sunkalousin olēn tēn speiran 17kai endiduskousin auton porphuran kai perititheasin autō plexantes akanthinon stephanon 18kai ērxanto aspazesthai auton chaire basileu tōn ioudaiōn 19kai etupton autou tēn kephalēn kalamō kai eneptuon autō kai tithentes ta gonata prosekunoun autō 20kai ote enepaixan autō exedusan auton tēn porphuran kai enedusan auton ta imatia autou kai exagousin auton ina staurōsōsin auton

21kai angareuousin paragonta tina simōna kurēnaion erchomenon ap agrou ton patera alexandrou kai rouphou ina arē ton stauron autou

22kai pherousin auton epi ton golgothan topon o estin methermēneuomenos kraniou topos 23kai edidoun autō esmurnismenon oinon os de ouk elaben 24kai staurousin auton kai diamerizontai ta imatia autou ballontes klēron ep auta tis ti arē 25ēn de ōra tritē kai estaurōsan auton 26kai ēn ē epigraphē tēs aitias autou epigegrammenē o basileus tōn ioudaiōn

27kai sun autō staurousin duo lēstas ena ek dexiōn kai ena ex euōnumōn autou 15:28 29kai oi paraporeuomenoi eblasphēmoun auton kinountes tas kephalas autōn kai legontes oua o kataluōn ton naon kai oikodomōn [en] trisin ēmerais 30sōson seauton katabas apo tou staurou 31omoiōs kai oi archiereis empaizontes pros allēlous meta tōn grammateōn elegon allous esōsen eauton ou dunatai sōsai 32o christos o basileus israēl katabatō nun apo tou staurou ina idōmen kai pisteusōmen kai oi sunestaurōmenoi sun autō ōneidizon auton

33kai genomenēs ōras ektēs skotos egeneto eph olēn tēn gēn eōs ōras enatēs 34kai tē enatē ōra eboēsen o iēsous phōnē megalē elōi elōi lama sabachthani o estin methermēneuomenon o theos mou [o theos mou] eis ti enkatelipes me 35kai tines tōn parestēkotōn akousantes elegon ide ēlian phōnei 36dramōn de tis gemisas spongon oxous peritheis kalamō epotizen auton legōn aphete idōmen ei erchetai ēlias kathelein auton 37o de iēsous apheis phōnēn megalēn exepneusen 38kai to katapetasma tou naou eschisthē eis duo ap anōthen eōs katō 39idōn de o kenturiōn o parestēkōs ex enantias autou oti outōs exepneusen eipen alēthōs outos o anthrōpos uios theou ēn

40ēsan de kai gunaikes apo makrothen theōrousai en ais kai mariam ē magdalēnē kai maria ē iakōbou tou mikrou kai iōsētos mētēr kai salōmē 41ai ote ēn en tē galilaia ēkolouthoun autō kai diēkonoun autō kai allai pollai ai sunanabasai autō eis ierosoluma

42kai ēdē opsias genomenēs epei ēn paraskeuē o estin prosabbaton 43elthōn iōsēph apo arimathaias euschēmōn bouleutēs os kai autos ēn prosdechomenos tēn basileian tou theou tolmēsas eisēlthen pros ton pilaton kai ētēsato to sōma tou iēsou 44o de pilatos ethaumasen ei ēdē tethnēken kai proskalesamenos ton kenturiōna epērōtēsen auton ei ēdē apethanen 45kai gnous apo tou kenturiōnos edōrēsato to ptōma tō iōsēph 46kai agorasas sindona kathelōn auton eneilēsen tē sindoni kai ethēken auton en mnēmati o ēn lelatomēmenon ek petras kai prosekulisen lithon epi tēn thuran tou mnēmeiou 47ē de maria ē magdalēnē kai maria ē iōsētos etheōroun pou tetheitai

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Mark 14
Top of Page
Top of Page