KATA MARKON 16
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1kai diagenomenou tou sabbatou [ē] maria ē magdalēnē kai maria ē [tou] iakōbou kai salōmē ēgorasan arōmata ina elthousai aleipsōsin auton 2kai lian prōi [tē] mia tōn sabbatōn erchontai epi to mnēmeion anateilantos tou ēliou 3kai elegon pros eautas tis apokulisei ēmin ton lithon ek tēs thuras tou mnēmeiou 4kai anablepsasai theōrousin oti anakekulistai o lithos ēn gar megas sphodra 5kai eiselthousai eis to mnēmeion eidon neaniskon kathēmenon en tois dexiois peribeblēmenon stolēn leukēn kai exethambēthēsan 6o de legei autais mē ekthambeisthe iēsoun zēteite ton nazarēnon ton estaurōmenon ēgerthē ouk estin ōde ide o topos opou ethēkan auton 7alla upagete eipate tois mathētais autou kai tō petrō oti proagei umas eis tēn galilaian ekei auton opsesthe kathōs eipen umin 8kai exelthousai ephugon apo tou mnēmeiou eichen gar autas tromos kai ekstasis kai oudeni ouden eipan ephobounto gar

9[[anastas de prōi prōtē sabbatou ephanē prōton maria tē magdalēnē par ēs ekbeblēkei epta daimonia 10ekeinē poreutheisa apēngeilen tois met autou genomenois penthousin kai klaiousin 11kakeinoi akousantes oti zē kai etheathē up autēs ēpistēsan

12meta de tauta dusin ex autōn peripatousin ephanerōthē en etera morphē poreuomenois eis agron 13kakeinoi apelthontes apēngeilan tois loipois oude ekeinois episteusan

14usteron [de] anakeimenois autois tois endeka ephanerōthē kai ōneidisen tēn apistian autōn kai sklērokardian oti tois theasamenois auton egēgermenon [ek nekrōn] ouk episteusan 15kai eipen autois poreuthentes eis ton kosmon apanta kēruxate to euangelion pasē tē ktisei 16o pisteusas kai baptistheis sōthēsetai o de apistēsas katakrithēsetai 17sēmeia de tois pisteusasin akolouthēsei tauta en tō onomati mou daimonia ekbalousin glōssais lalēsousin 18[kai en tais chersin] opheis arousin kan thanasimon ti piōsin ou mē autous blapsē epi arrōstous cheiras epithēsousin kai kalōs exousin

19o men oun kurios [iēsous] meta to lalēsai autois anelēmphthē eis ton ouranon kai ekathisen ek dexiōn tou theou 20ekeinoi de exelthontes ekēruxan pantachou tou kuriou sunergountos kai ton logon bebaiountos dia tōn epakolouthountōn sēmeiōn]] [[panta de ta parēngelmena tois peri ton petron suntomōs exēngeilan meta de tauta kai autos o iēsous apo anatolēs kai achri duseōs exapesteilen di autōn to ieron kai aphtharton kērugma tēs aiōniou sōtērias]]

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Mark 15
Top of Page
Top of Page