KATA MARKON 14
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1ēn de to pascha kai ta azuma meta duo ēmeras kai ezētoun oi archiereis kai oi grammateis pōs auton en dolō kratēsantes apokteinōsin 2elegon gar mē en tē eortē mēpote estai thorubos tou laou

3kai ontos autou en bēthania en tē oikia simōnos tou leprou katakeimenou autou ēlthen gunē echousa alabastron murou nardou pistikēs polutelous suntripsasa tēn alabastron katecheen autou tēs kephalēs 4ēsan de tines aganaktountes pros eautous eis ti ē apōleia autē tou murou gegonen 5ēdunato gar touto to muron prathēnai epanō dēnariōn triakosiōn kai dothēnai tois ptōchois kai enebrimōnto autē 6o de iēsous eipen aphete autēn ti autē kopous parechete kalon ergon ērgasato en emoi 7pantote gar tous ptōchous echete meth eautōn kai otan thelēte dunasthe autois [pantote] eu poiēsai eme de ou pantote echete 8o eschen epoiēsen proelaben murisai to sōma mou eis ton entaphiasmon 9amēn de legō umin opou ean kēruchthē to euangelion eis olon ton kosmon kai o epoiēsen autē lalēthēsetai eis mnēmosunon autēs

10kai ioudas iskariōth o eis tōn dōdeka apēlthen pros tous archiereis ina auton paradoi autois 11oi de akousantes echarēsan kai epēngeilanto autō argurion dounai kai ezētei pōs auton eukairōs paradoi

12kai tē prōtē ēmera tōn azumōn ote to pascha ethuon legousin autō oi mathētai autou pou theleis apelthontes etoimasōmen ina phagēs to pascha 13kai apostellei duo tōn mathētōn autou kai legei autois upagete eis tēn polin kai apantēsei umin anthrōpos keramion udatos bastazōn akolouthēsate autō 14kai opou ean eiselthē eipate tō oikodespotē oti o didaskalos legei pou estin to kataluma mou opou to pascha meta tōn mathētōn mou phagō 15kai autos umin deixei anagaion mega estrōmenon etoimon kai ekei etoimasate ēmin 16kai exēlthon oi mathētai kai ēlthon eis tēn polin kai euron kathōs eipen autois kai ētoimasan to pascha

17kai opsias genomenēs erchetai meta tōn dōdeka 18kai anakeimenōn autōn kai esthiontōn o iēsous eipen amēn legō umin oti eis ex umōn paradōsei me o esthiōn met emou 19ērxanto lupeisthai kai legein autō eis kata eis mēti egō 20o de eipen autois eis tōn dōdeka o embaptomenos met emou eis to [en] trublion 21oti o men uios tou anthrōpou upagei kathōs gegraptai peri autou ouai de tō anthrōpō ekeinō di ou o uios tou anthrōpou paradidotai kalon autō ei ouk egennēthē o anthrōpos ekeinos

22kai esthiontōn autōn labōn arton eulogēsas eklasen kai edōken autois kai eipen labete touto estin to sōma mou 23kai labōn potērion eucharistēsas edōken autois kai epion ex autou pantes 24kai eipen autois touto estin to aima mou tēs diathēkēs to ekchunnomenon uper pollōn 25amēn legō umin oti ouketi ou mē piō ek tou genēmatos tēs ampelou eōs tēs ēmeras ekeinēs otan auto pinō kainon en tē basileia tou theou

26kai umnēsantes exēlthon eis to oros tōn elaiōn

27kai legei autois o iēsous oti pantes skandalisthēsesthe oti gegraptai pataxō ton poimena kai ta probata diaskorpisthēsontai 28alla meta to egerthēnai me proaxō umas eis tēn galilaian 29o de petros ephē autō ei kai pantes skandalisthēsontai all ouk egō 30kai legei autō o iēsous amēn legō soi oti su sēmeron tautē tē nukti prin ē dis alektora phōnēsai tris me aparnēsē 31o de ekperissōs elalei ean deē me sunapothanein soi ou mē se aparnēsomai ōsautōs [de] kai pantes elegon

32kai erchontai eis chōrion ou to onoma gethsēmani kai legei tois mathētais autou kathisate ōde eōs proseuxōmai 33kai paralambanei ton petron kai ton iakōbon kai [ton] iōannēn met autou kai ērxato ekthambeisthai kai adēmonein 34kai legei autois perilupos estin ē psuchē mou eōs thanatou meinate ōde kai grēgoreite 35kai proelthōn mikron epipten epi tēs gēs kai prosēucheto ina ei dunaton estin parelthē ap autou ē ōra 36kai elegen abba o patēr panta dunata soi parenenke to potērion touto ap emou all ou ti egō thelō alla ti su 37kai erchetai kai euriskei autous katheudontas kai legei tō petrō simōn katheudeis ouk ischusas mian ōran grēgorēsai 38grēgoreite kai proseuchesthe ina mē elthēte eis peirasmon to men pneuma prothumon ē de sarx asthenēs 39kai palin apelthōn prosēuxato [ton auton logon eipōn] 40kai palin elthōn euren autous katheudontas ēsan gar autōn oi ophthalmoi katabarunomenoi kai ouk ēdeisan ti apokrithōsin autō 41kai erchetai to triton kai legei autois katheudete [to] loipon kai anapauesthe apechei ēlthen ē ōra idou paradidotai o uios tou anthrōpou eis tas cheiras tōn amartōlōn 42egeiresthe agōmen idou o paradidous me ēngiken

43kai euthus eti autou lalountos paraginetai [o] ioudas eis tōn dōdeka kai met autou ochlos meta machairōn kai xulōn para tōn archiereōn kai tōn grammateōn kai tōn presbuterōn 44dedōkei de o paradidous auton sussēmon autois legōn on an philēsō autos estin kratēsate auton kai apagete asphalōs 45kai elthōn euthus proselthōn autō legei rabbi kai katephilēsen auton 46oi de epebalon tas cheiras autō kai ekratēsan auton 47eis de [tis] tōn parestēkotōn spasamenos tēn machairan epaisen ton doulon tou archiereōs kai apheilen autou to ōtarion 48kai apokritheis o iēsous eipen autois ōs epi lēstēn exēlthate meta machairōn kai xulōn sullabein me 49kath ēmeran ēmēn pros umas en tō ierō didaskōn kai ouk ekratēsate me all ina plērōthōsin ai graphai 50kai aphentes auton ephugon pantes

51kai neaniskos tis sunēkolouthei autō peribeblēmenos sindona epi gumnou kai kratousin auton 52o de katalipōn tēn sindona gumnos ephugen

53kai apēgagon ton iēsoun pros ton archierea kai sunerchontai pantes oi archiereis kai oi presbuteroi kai oi grammateis 54kai o petros apo makrothen ēkolouthēsen autō eōs esō eis tēn aulēn tou archiereōs kai ēn sunkathēmenos meta tōn upēretōn kai thermainomenos pros to phōs 55oi de archiereis kai olon to sunedrion ezētoun kata tou iēsou marturian eis to thanatōsai auton kai ouch ēuriskon 56polloi gar epseudomarturoun kat autou kai isai ai marturiai ouk ēsan 57kai tines anastantes epseudomarturoun kat autou legontes 58oti ēmeis ēkousamen autou legontos oti egō katalusō ton naon touton ton cheiropoiēton kai dia triōn ēmerōn allon acheiropoiēton oikodomēsō 59kai oude outōs isē ēn ē marturia autōn 60kai anastas o archiereus eis meson epērōtēsen ton iēsoun legōn ouk apokrinē ouden ti outoi sou katamarturousin 61o de esiōpa kai ouk apekrinato ouden palin o archiereus epērōta auton kai legei autō su ei o christos o uios tou eulogētou 62o de iēsous eipen egō eimi kai opsesthe ton uion tou anthrōpou ek dexiōn kathēmenon tēs dunameōs kai erchomenon meta tōn nephelōn tou ouranou 63o de archiereus diarrēxas tous chitōnas autou legei ti eti chreian echomen marturōn 64ēkousate tēs blasphēmias ti umin phainetai oi de pantes katekrinan auton enochon einai thanatou 65kai ērxanto tines emptuein autō kai perikaluptein autou to prosōpon kai kolaphizein auton kai legein autō prophēteuson kai oi upēretai rapismasin auton elabon

66kai ontos tou petrou katō en tē aulē erchetai mia tōn paidiskōn tou archiereōs 67kai idousa ton petron thermainomenon emblepsasa autō legei kai su meta tou nazarēnou ēstha tou iēsou 68o de ērnēsato legōn oute oida oute epistamai su ti legeis kai exēlthen exō eis to proaulion 69kai ē paidiskē idousa auton ērxato palin legein tois parestōsin oti outos ex autōn estin 70o de palin ērneito kai meta mikron palin oi parestōtes elegon tō petrō alēthōs ex autōn ei kai gar galilaios ei 71o de ērxato anathematizein kai omnunai oti ouk oida ton anthrōpon touton on legete 72kai euthus ek deuterou alektōr ephōnēsen kai anemnēsthē o petros to rēma ōs eipen autō o iēsous oti prin alektora dis phōnēsai tris me aparnēsē kai epibalōn eklaien

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Mark 13
Top of Page
Top of Page