KATA MARKON 13
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1kai ekporeuomenou autou ek tou ierou legei autō eis tōn mathētōn autou didaskale ide potapoi lithoi kai potapai oikodomai 2kai o iēsous eipen autō blepeis tautas tas megalas oikodomas ou mē aphethē ōde lithos epi lithon os ou mē kataluthē

3kai kathēmenou autou eis to oros tōn elaiōn katenanti tou ierou epērōta auton kat idian petros kai iakōbos kai iōannēs kai andreas 4eipon ēmin pote tauta estai kai ti to sēmeion otan mellē tauta sunteleisthai panta 5o de iēsous ērxato legein autois blepete mē tis umas planēsē 6polloi eleusontai epi tō onomati mou legontes oti egō eimi kai pollous planēsousin 7otan de akousēte polemous kai akoas polemōn mē throeisthe dei genesthai all oupō to telos 8egerthēsetai gar ethnos ep ethnos kai basileia epi basileian esontai seismoi kata topous esontai limoi archē ōdinōn tauta

9blepete de umeis eautous paradōsousin umas eis sunedria kai eis sunagōgas darēsesthe kai epi ēgemonōn kai basileōn stathēsesthe eneken emou eis marturion autois

10kai eis panta ta ethnē prōton dei kēruchthēnai to euangelion 11kai otan agōsin umas paradidontes mē promerimnate ti lalēsēte all o ean dothē umin en ekeinē tē ōra touto laleite ou gar este umeis oi lalountes alla to pneuma to agion 12kai paradōsei adelphos adelphon eis thanaton kai patēr teknon kai epanastēsontai tekna epi goneis kai thanatōsousin autous 13kai esesthe misoumenoi upo pantōn dia to onoma mou o de upomeinas eis telos outos sōthēsetai

14otan de idēte to bdelugma tēs erēmōseōs estēkota opou ou dei o anaginōskōn noeitō tote oi en tē ioudaia pheugetōsan eis ta orē 15o epi tou dōmatos mē katabatō mēde eiselthatō ti arai ek tēs oikias autou 16kai o eis ton agron mē epistrepsatō eis ta opisō arai to imation autou 17ouai de tais en gastri echousais kai tais thēlazousais en ekeinais tais ēmerais 18proseuchesthe de ina mē genētai cheimōnos 19esontai gar ai ēmerai ekeinai thlipsis oia ou gegonen toiautē ap archēs ktiseōs ēn ektisen o theos eōs tou nun kai ou mē genētai 20kai ei mē ekolobōsen kurios tas ēmeras ouk an esōthē pasa sarx alla dia tous eklektous ous exelexato ekolobōsen tas ēmeras 21kai tote ean tis umin eipē ide ōde o christos ide ekei mē pisteuete 22egerthēsontai gar pseudochristoi kai pseudoprophētai kai dōsousin sēmeia kai terata pros to apoplanan ei dunaton tous eklektous 23umeis de blepete proeirēka umin panta

24alla en ekeinais tais ēmerais meta tēn thlipsin ekeinēn o ēlios skotisthēsetai kai ē selēnē ou dōsei to phengos autēs 25kai oi asteres esontai ek tou ouranou piptontes kai ai dunameis ai en tois ouranois saleuthēsontai 26kai tote opsontai ton uion tou anthrōpou erchomenon en nephelais meta dunameōs pollēs kai doxēs 27kai tote apostelei tous angelous kai episunaxei tous eklektous [autou] ek tōn tessarōn anemōn ap akrou gēs eōs akrou ouranou

28apo de tēs sukēs mathete tēn parabolēn otan ēdē o klados autēs apalos genētai kai ekphuē ta phulla ginōskete oti engus to theros estin 29outōs kai umeis otan idēte tauta ginomena ginōskete oti engus estin epi thurais 30amēn legō umin oti ou mē parelthē ē genea autē mechris ou tauta panta genētai 31o ouranos kai ē gē pareleusontai oi de logoi mou ou pareleusontai

32peri de tēs ēmeras ekeinēs ē tēs ōras oudeis oiden oude oi angeloi en ouranō oude o uios ei mē o patēr

33blepete agrupneite ouk oidate gar pote o kairos [estin] 34ōs anthrōpos apodēmos apheis tēn oikian autou kai dous tois doulois autou tēn exousian ekastō to ergon autou kai tō thurōrō eneteilato ina grēgorē 35grēgoreite oun ouk oidate gar pote o kurios tēs oikias erchetai ē opse ē mesonuktion ē alektorophōnias ē prōi 36mē elthōn exaiphnēs eurē umas katheudontas 37o de umin legō pasin legō grēgoreite

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Mark 12
Top of Page
Top of Page