Mark 15
Hebrew Bible OT and NT

1וישכימו ראשי הכהנים עם הזקנים והסופרים וכל הסנהדרין בבקר ויתיעצו ויאסרו את ישוע ויוליכהו משם וימסרהו אל פילטוס׃ 2וישאל אותו פילטוס האתה מלך היהודים ויען ויאמר אליו אתה אמרת׃ 3וראשי הכהנים הרבו לשטנו׃ 4ויוסף פילטוס וישאלהו לאמר האינך משיב דבר ראה כמה הם מעידים בך׃ 5וישוע לא השיב עוד אף דבר אחד ויתמה פילטוס׃

6ובכל חג היה דרכו לפטר להם אסיר אחד את אשר יבקשו׃ 7ויהי איש הנקרא בשם בר אבא אסור עם המורדים אשר רצחו רצח בעת המרד׃ 8וישא ההמון את קולו ויחלו לבקש שיעשה להם כפעם בפעם׃ 9ויען אתם פילטוס ויאמר התחפצו כי אפטר לכם את מלך היהודים׃ 10כי ידע אשר רק מקנאה מסרוהו ראשי הכהנים׃ 11וראשי הכהנים הסיתו את ההמון לבלתי פטר להם כי אם בר אבא׃

12ויסף פילטוס ויען ויאמר להם ומה אפוא חפצתם ואעשה לאשר אתם קראים מלך היהודים׃ 13ויוסיפו לצעק הצלב אותו׃ 14ויאמר אליהם פילטוס מה אפוא עשה רעה והם הרבו עוד לצעק הצלב אותו׃ 15ויואל פילטוס לעשות כרצון העם ויפטר להם את בר אבא ואת ישוע הכה בשוטים וימסר אותו להצלב׃

16ויוליכהו אנשי הצלב אל החצר הפנימית הוא בית המשפט ויזעיקו את כל הגדוד׃ 17וילבישהו ארגמן וישרגו עטרת קצים ויעטרהו׃ 18ויחלו לברכו לאמר שלום לך מלך היהודים׃ 19ויכו על ראשו בקנה וירקו בו ויכרעו על ברכיהם וישתחוו לו׃ 20ואחרי התלוצצם בו הפשיטו אותו את הארגמן וילבישהו את בגדיו ויוציאהו לצלב אותו׃

21ויאנסו איש עבר אחד הבא מן השדה ושמו שמעון הקוריני אבי אלכסנדרוס ורופוס לשאת את צלבו׃

22ויביאהו אל מקום גלגלתא הוא מקום הגלגלת׃ 23ויתנו לו יין מזוג במר והוא לא קבל׃ 24ויהי כאשר צלבו אותו ויחלקו בגדיו להם בהפילם עליהם גורל מה יקח איש איש׃ 25ותהי השעה השלישית ויצלבהו׃ 26ומכתב דבר אשמתו כתוב למעלה מלך היהודים׃

27ויצלבו אתו שני פריצים אחד לימינו ואחד לשמאלו׃ וימלא הכתוב האמר ואת פשעים נמנה׃ 29והעברים גדפו אותו ויניעו ראשם לאמר האח אתה ההורס את ההיכל ובונה אותו בשלשת ימים׃ 30הושע את עצמך ורדה מן הצלב׃ 31וכן לעגו לו גם ראשי הכהנים עם הסופרים באמרם איש אל רעהו את אחרים הושיע ואת עצמו לא יוכל להושיע׃ 32המשיח מלך ישראל ירד נא מן הצלב למען נראה ונאמין וגם הנצלבים אתו חרפוהו׃

33ובהיות השעה הששית היה חשך על כל הארץ עד השעה התשיעית׃ 34ובשעה התשיעית ויצעק ישוע בקול גדול אלהי אלהי למה שבקתני אשר פרושו אלי אלי למה עזבתני׃ 35ומקצת העמדים אצלו בשמעם את זאת אמרו הנה אל אליהו הוא קורא׃ 36וירץ אחד מהם וימלא ספוג חמץ וישם על קנה וישקהו ויאמר הניחו ונראה אם יבא אליהו להורידו׃ 37וישוע נתן קול גדול ויפח את נפשו׃ 38ופרכת ההיכל נקרעה לשנים קרעים מלמעלה למטה׃ 39וירא שר המאה העמד לנגדו כי בזעקו כן נפח את נפשו ויאמר אכן האיש הזה היה בן האלהים׃

40וגם נשים היו שם ראות מרחוק ובתוכן גם מרים המגדלית ומרים אמו של יעקב הצעיר ושל יוסי ושלמית׃ 41אשר גם הלכו אחריו ושרתהו בהיותו בגליל ואחרות רבות אשר עלו אתו ירושלים׃

42ועת הערב הגיע ומפני אשר ערב שבת היה הוא היום שלפני השבת׃ 43ויבא יוסף הרמתי יועץ נכבד אשר היה מחכה גם הוא למלכות האלהים ויתחזק ויבא אל פילטוס וישאל את גופת ישוע׃ 44ויתמה פילטוס על אשר הוא כבר מת ויקרא אל שר המאה וישאלהו הגוע כבר׃ 45וידע מפי שר המאה כי כן ויתן את גופתו מתנה ליוסף׃ 46והוא קנה סדין ויורד אתו ויכרכהו בסדין וישימהו בקבר חצוב בסלע ויגל אבן על פתח הקבר׃ 47ומרים המגדלית ומרים אם יוסי היו ראות את המקום אשר הושם שמה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Mark 14
Top of Page
Top of Page