Mark 16
Hebrew Bible OT and NT

1ויהי כאשר עבר יום השבת ותקנינה מרים המגגדלית ומרים אם יעקב ושלמית סמים לבוא ולסוך אתו בהם׃ 2ובאחד בשבת בבקר השכם באו אל הקבר כזרוח השמש׃ 3ותאמרנה אשה אל אחותה מי יגל לנו את האבן מעל פתח הקבר׃ 4ובהביטן ראו והנה נגללה האבן כי היתה גדלה מאד׃ 5ותבאנה אל תוך הקבר ותראינה בחור אחד ישב מימין והוא עטה שמלה לבנה ותשתוממנה׃ 6ויאמר אליהן אל תשתוממנה את ישוע הנצרי אתן מבקשות את הנצלב הוא קם איננו פה הנה זה המקום אשר השכיבהו בו׃ 7אך לכנה ואמרתן אל תלמידיו ואל פטרוס כי הולך הוא לפניכם הגלילה ושם תראהו כאשר אמר לכם׃ 8ותמהרנה לצאת ותברחנה מן הקבר כי אחזתן רעדה ותמהון ולא הגידו דבר לאיש כי יראו׃

9והוא כאשר קם מן המתים באחד בשבת נראה בראשונה אל מרים המגדלית אשר גרש ממנה שבעה שדים׃ 10ותלך ותגד לאנשים אשר היו עמו והם מתאבלים ובכים׃ 11וכאשר שמעו כי חי ונראה אליה לא האמינו לה׃

12ואחרי כן נראה בדמות אחרת לשנים מהם בהיתם מתהלכים בצאתם השדה׃ 13והם הלכו ויגידו לאחרים וגם להם לא האמינו׃

14ובאחרנה נראה לעשתי העשר בהיותם מסבים ויחרף חסרון אמונתם וקשי לבבם אשר לא האמינו לראים אתו נעור מן המתים׃ 15ויאמר אליהם לכו אל כל העולם וקראו את הבשורה לכל הבריאה׃ 16המאמין ונטבל הוא יושע ואשר לא יאמין יאשם׃ 17ואלה האתות אשר ילוו אל המאמינים יגרשו שדים בשמי ובלשנות חדשות ידברו׃ 18נחשים ישאו בידיהם ואם ישתו סם המות לא יזיקם על חולים ישימו את ידיהם וייטב להם׃

19ויהי אחרי אשר דבר אתם האדון וינשא השמימה וישב לימין האלהים׃ 20והמה יצאו ויקראו בכל המקמות והאדון עזרם ויחזק את הדבר באתות הבאות אחרי דברם אמן׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Mark 15
Top of Page
Top of Page