ἱμάτια
Englishman's Concordance
ἱμάτια (himatia) — 30 Occurrences

Matthew 17:2 N-NNP
GRK: τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο
NAS: the sun, and His garments became
KJV: and his raiment was white
INT: and [the] clothes of him became

Matthew 21:7 N-ANP
GRK: αὐτῶν τὰ ἱμάτια καὶ ἐπεκάθισεν
NAS: and laid their coats on them; and He sat
KJV: them their clothes, and they set
INT: them their cloaks and he sat

Matthew 21:8 N-ANP
GRK: ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐν τῇ
NAS: spread their coats in the road,
KJV: spread their garments in the way;
INT: their the cloaks on the

Matthew 26:65 N-ANP
GRK: διέρρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ λέγων
NAS: tore his robes and said,
KJV: rent his clothes, saying,
INT: tears the garments of him saying

Matthew 27:31 N-ANP
GRK: αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ
NAS: Him and put His [own] garments back on Him, and led Him away
KJV: put his own raiment on him,
INT: him the garments of him and

Matthew 27:35 N-ANP
GRK: διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ βάλλοντες
NAS: Him, they divided up His garments among
KJV: and parted his garments, casting lots:
INT: they divided the garments of him casting

Matthew 27:35 Noun-ANP
GRK: διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια μου ἑαυτοῖς
KJV: my garments among them,
INT: They divided the garments of me among themselves

Mark 9:3 N-NNP
GRK: καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο
NAS: and His garments became radiant
KJV: And his raiment became shining,
INT: and the garments of him became

Mark 11:7 N-ANP
GRK: αὐτῷ τὰ ἱμάτια αὐτῶν καὶ
NAS: and put their coats on it; and He sat
KJV: cast their garments on him;
INT: it the cloaks of them and

Mark 11:8 N-ANP
GRK: πολλοὶ τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἔστρωσαν
NAS: spread their coats in the road,
KJV: spread their garments in the way:
INT: many the cloaks of them spread

Mark 15:20 N-ANP
GRK: αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ Καὶ
NAS: Him and put His [own] garments on Him. And they led
KJV: put his own clothes on him,
INT: him the garments of him and

Mark 15:24 N-ANP
GRK: διαμερίζονται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ βάλλοντες
NAS: Him, and divided up His garments among
KJV: they parted his garments, casting lots
INT: they divided the garments of him casting

Luke 19:35 N-ANP
GRK: αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐπὶ τὸν
NAS: and they threw their coats on the colt
KJV: their garments upon
INT: their garments on the

Luke 19:36 N-ANP
GRK: ὑπεστρώννυον τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐν
NAS: they were spreading their coats on the road.
KJV: they spread their clothes in the way.
INT: they were spreading the garments of them on

Luke 23:34 N-ANP
GRK: δὲ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἔβαλον
NAS: dividing up His garments among
KJV: his raiment, and cast
INT: moreover the garments of him they cast

John 13:4 N-ANP
GRK: τίθησιν τὰ ἱμάτια καὶ λαβὼν
NAS: and laid aside His garments; and taking
KJV: and laid aside his garments; and took
INT: lays aside the garments and having taken

John 13:12 N-ANP
GRK: ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ
NAS: and taken His garments and reclined
KJV: his garments, and was set down
INT: taken the garments of him and

John 19:23 N-ANP
GRK: ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ
NAS: took His outer garments and made
KJV: took his garments, and made
INT: took the garments of him and

John 19:24 N-ANP
GRK: Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς
NAS: THEY DIVIDED MY OUTER GARMENTS AMONG
KJV: They parted my raiment among them, and
INT: They divided the garments of me among them

Acts 7:58 N-ANP
GRK: ἀπέθεντο τὰ ἱμάτια αὐτῶν παρὰ
NAS: laid aside their robes at the feet
KJV: their clothes at
INT: laid aside the garments of them at

Acts 9:39 N-ANP
GRK: χιτῶνας καὶ ἱμάτια ὅσα ἐποίει
NAS: the tunics and garments that Dorcas
KJV: the coats and garments which Dorcas
INT: tunics and garments which was making

Acts 14:14 N-ANP
GRK: διαρρήξαντες τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐξεπήδησαν
NAS: of it, they tore their robes and rushed
KJV: their clothes, and ran
INT: having torn the garments of them rushed in

Acts 16:22 N-ANP
GRK: αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐκέλευον ῥαβδίζειν
NAS: tore their robes off
KJV: their clothes, and commanded
INT: of them the garments commanded to beat [them] with rods

Acts 18:6 N-ANP
GRK: ἐκτιναξάμενος τὰ ἱμάτια εἶπεν πρὸς
NAS: he shook out his garments and said
KJV: he shook [his] raiment, and said
INT: having shaken the garments he said to

Acts 22:20 N-ANP
GRK: φυλάσσων τὰ ἱμάτια τῶν ἀναιρούντων
NAS: and watching out for the coats of those
KJV: kept the raiment of them that slew
INT: keeping the garments of those who killed

Acts 22:23 N-ANP
GRK: ῥιπτούντων τὰ ἱμάτια καὶ κονιορτὸν
NAS: out and throwing off their cloaks and tossing
KJV: cast off [their] clothes, and
INT: casting off the garments and dust

James 5:2 N-NNP
GRK: καὶ τὰ ἱμάτια ὑμῶν σητόβρωτα
NAS: have rotted and your garments have become
KJV: and your garments are motheaten.
INT: and the garments of you moth-eaten

Revelation 3:4 N-ANP
GRK: ἐμόλυναν τὰ ἱμάτια αὐτῶν καὶ
NAS: have not soiled their garments; and they will walk
KJV: their garments; and
INT: soiled the garments of them and

Revelation 3:18 N-ANP
GRK: πλουτήσῃς καὶ ἱμάτια λευκὰ ἵνα
NAS: and white garments so
KJV: white raiment, that
INT: you might be rich and garments white that

Revelation 16:15 N-ANP
GRK: τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἵνα
NAS: and keeps his clothes, so
KJV: keepeth his garments, lest he walk
INT: keeps the garments of him that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page