Лука 20
Bulgarian
1И в един от дните, когато Той поучаваше людете в храма и проповядваше благовестието, надойдоха главните свещеници и книжниците със старейшините и Му рекоха: 2Кажи ни с каква власт правиш това? или, кой е онзи, който Ти е дал тази власт? 3И в отговор им рече: Ще ви задам и Аз един въпрос, и отговорете Ми: 4Иоановото кръщение от небето ли беше, или от човеците? 5А те разискваха помежду си, думайки: Ако речем: От небето, ще каже: Защо го не повярвахте? 6Но ако речем: От човеците, всичките люде ще ни убият с камъни, защото са убедени, че Иоан беше пророк. 7И отговориха, че не знаят от къде [беше]. 8Тогава Исус им рече: Нито Аз ви казвам с каква власт правя това.

9И почна да говори на людете тази притча: Един човек насади лозе, даде го под наем на земеделци, и отиде в чужбина за дълго време. 10И във време [на беритбата] прати един слуга при земеделците за да му дадат от плода на лозето; но земеделците го биха и отпратиха го празен. 11И изпрати друг слуга; а те и него биха, срамно го оскърбиха, и го отпратиха празен. 12Изпрати и трети; но те и него нараниха и изхвърлиха. 13Тогава стопанинът на лозето рече: Що да сторя? Ще изпратя любезния си син; може него да почетат. 14Но земеделците, като го видяха, разискаха помежду си, като думаха: Това е наследникът; нека го убием, за да стане наследството наше. 15Изхвърлиха го вън от лозето и го убиха. И тъй, какво ще им стори стопанинът на лозето? 16Ще дойде и ще погуби тия земеделци, и ще даде лозето на други. А като чуха това рекоха: Дано не бъде!

17А той ги погледна и рече: Тогава що значи това, което е писано: "Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла"?

18Всеки, който падне върху този камък, ще се смаже, а върху когото падне, ще го пръсне.

19И в същия час книжниците и главните свещеници се стараеха да турят ръце на Него, защото разбраха, че Той каза тая притча против тях, но се бояха от народа. 20И като Го наблюдаваха, пратиха издебници, които се преструваха, че са праведни, за да уловят някоя Негова дума, тъй щото да Го предадат на началството и на властта на управителя. 21И те Го попитаха, казвайки: Учителю, знаем, че право говориш и учиш, и у Тебе няма лицеприятие, но учиш Божия път според истината; 22право ли е за нас да даваме данък на Кесаря, или не? 23А Той разбра лукавството им, и рече им: 24Покажете ми един динарий. Чий образ и надпис има? И [[в отговор]] казаха: Кесарев. 25А Той рече: Тогава отдавайте Кесаревото на Кесаря, а Божието на Бога. 26И не можаха да уловят [нещо] в думата пред народа; и, зачудени на отговора Му, млъкнаха.

27Тогава се приближиха някои от садукеите, които твърдят, че няма възкресение, и Го попитаха, казвайки: 28Учителю, Моисей ни е писал: "Ако умре на някого брат му, който е женен, но е бездетен, брат му да вземе жената и да въздигне потомък на брата си". 29А имаше седмина братя; и първият взе жена и умря бездетен. 30И вторият и третият я взеха; 31така също и седмината я взеха и умряха без да оставят деца. 32А после умря и жената. 33И тъй, във възкресението, на кого от тях ще бъде жена? защото и седмината я имаха за жена.

34А Исус им рече: Човеците на този свят се женят и се омъжват; 35а ония, които се удостоят да достигнат онзи свят и възкресението от мъртвите, нито се женят нито се омъжват. 36И не могат вече да умрат, понеже са равни на ангелите; и, като участници на възкресението, са чада на Бога. 37А че мъртвите биват възкресени, това и Моисей показа [в мястото дето писа] за къпината, когато нарече Господа "Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов". 38Но Той не е Бог на мъртвите, а на живите; защото за Него всички са живи. 39А някои от книжниците в отговор рекоха: Учителю, Ти добре каза. 40Защото не смееха вече за нищо да Го попитат.

41И рече им: Как казват, че Христос е Давидов син?

42Защото сам Давид казва в книгата на псалмите:- Рече Господ на моя Господ: Седи отдясно Ми.

43Докле положа враговете Ти за Твое подножие. 44И тъй, Давид Го нарича Господ; тогава как е негов син?

45И когато слушаха всичките люде, Той рече на учениците Си: 46Пазете се от книжниците, които обичат да ходят пременени, и обичат поздрави по пазарите, първите столове в синагогите, и първите места по угощенията; 47които изпояждат домовете на вдовиците, и за показ принасят дълги молитви. Те ще получат по-голямо осъждане.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Luke 19
Top of Page
Top of Page