Luke 20:2
New International Version
"Tell us by what authority you are doing these things," they said. "Who gave you this authority?"

New Living Translation
They demanded, "By what authority are you doing all these things? Who gave you the right?"

English Standard Version
and said to him, “Tell us by what authority you do these things, or who it is that gave you this authority.”

New American Standard Bible
and they spoke, saying to Him, "Tell us by what authority You are doing these things, or who is the one who gave You this authority?"

King James Bible
And spake unto him, saying, Tell us, by what authority doest thou these things? or who is he that gave thee this authority?

Holman Christian Standard Bible
and said to Him: "Tell us, by what authority are You doing these things? Who is it who gave You this authority?"

International Standard Version
and asked him, "Tell us: By what authority are you doing these things, and who gave you this authority?"

NET Bible
and said to him, "Tell us: By what authority are you doing these things? Or who it is who gave you this authority?"

Aramaic Bible in Plain English
They were saying to him, “Tell us by what authority do you do these things, and who is he who has given you this authority?”

GOD'S WORD® Translation
They asked him, "Tell us, what gives you the right to do these things? Who told you that you could do this?"

Jubilee Bible 2000
and spoke unto him, saying, Tell us, by what authority doest thou these things? or who is he that gave thee this authority?

King James 2000 Bible
And spoke unto him, saying, Tell us, by what authority do you these things? or who is he that gave you this authority?

American King James Version
And spoke to him, saying, Tell us, by what authority do you these things? or who is he that gave you this authority?

American Standard Version
and they spake, saying unto him, Tell us: By what authority doest thou these things? or who is he that gave thee this authority?

Douay-Rheims Bible
And spoke to him, saying: Tell us, by what authority dost thou these things? or, Who is he that hath given thee this authority?

Darby Bible Translation
and spoke to him saying, Tell us by what authority thou doest these things, or who is it who has given thee this authority?

English Revised Version
and they spake, saying unto him, Tell us: By what authority doest thou these things? or who is he that gave thee this authority?

Webster's Bible Translation
And spoke to him, saying, Tell us, By what authority doest thou these things? or who is he that gave thee this authority?

Weymouth New Testament
together with the Elders, and they asked Him, "Tell us, By what authority are you doing these things? And who is it that gave you this authority?"

World English Bible
They asked him, "Tell us: by what authority do you do these things? Or who is giving you this authority?"

Young's Literal Translation
and spake unto him, saying, 'Tell us by what authority thou dost these things? or who is he that gave to thee this authority?'

Lukas 20:2 Afrikaans PWL
en hulle vir Hom sê: “Sê vir ons met watter outoriteit U hierdie dinge doen en wie dit is wat vir U hierdie outoriteit gegee het?”

Luka 20:2 Albanian
dhe i thanë: ''Na trego me ç'autoritet i bën këto gjëra; ose kush është ai që ta dha ty këtë pushtet?''.

ﻟﻮﻗﺎ 20:2 Arabic: Smith & Van Dyke
وكلموه قائلين قل لنا باي سلطان تفعل هذا. او من هو الذي اعطاك هذا السلطان.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 20:2 Armenian (Western): NT
եւ խօսեցան անոր՝ ըսելով. «Ըսէ՛ մեզի, ի՞նչ իշխանութեամբ կ՚ընես այդ բաները, կամ ո՞վ է այդ իշխանութիւնը քեզի տուողը»:

Euangelioa S. Luc-en araura.  20:2 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta erran cieçoten, Erraguc cer authoritatez gauça horiac eguiten dituán, edo nor den hiri authoritate hori eman drauana.

Dyr Laux 20:2 Bavarian
und gfraagnd n: "Sag aynmaal, mit waffern Recht tuest n du dös allss? Wer haat dyr n d Vollmacht dyrzue göbn?"

Лука 20:2 Bulgarian
Кажи ни с каква власт правиш това? или, кой е онзи, който Ти е дал тази власт?

中文標準譯本 (CSB Traditional)
對他說:「請告訴我們:你憑什麼權柄做這些事?是誰給你這權柄的?」

中文标准译本 (CSB Simplified)
对他说:“请告诉我们:你凭什么权柄做这些事?是谁给你这权柄的?”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
問他說:「你告訴我們,你仗著什麼權柄做這些事?給你這權柄的是誰呢?」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
问他说:“你告诉我们,你仗着什么权柄做这些事?给你这权柄的是谁呢?”

路 加 福 音 20:2 Chinese Bible: Union (Traditional)
問 他 說 : 你 告 訴 我 們 , 你 仗 著 甚 麼 權 柄 做 這 些 事 ? 給 你 這 權 柄 的 是 誰 呢 ?

路 加 福 音 20:2 Chinese Bible: Union (Simplified)
问 他 说 : 你 告 诉 我 们 , 你 仗 着 甚 麽 权 柄 做 这 些 事 ? 给 你 这 权 柄 的 是 谁 呢 ?

Evanðelje po Luki 20:2 Croatian Bible
pa mu dobace: Reci nam kojom vlašću to činiš ili tko ti dade tu vlast?

Lukáš 20:2 Czech BKR
I řekli jemu: Pověz nám, jakou mocí tyto věci činíš, aneb kdo tobě tuto moc dal?

Lukas 20:2 Danish
Og de talte til ham og sagde: »Sig os, af hvad Magt gør du disse Ting, eller hvem er det, som har givet dig denne Magt?«

Lukas 20:2 Dutch Staten Vertaling
En spraken tot Hem zeggende: Zeg ons, door wat macht Gij deze dingen doet; of wie Hij is, Die U deze macht heeft gegeven?

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ εἶπαν λέγοντες πρὸς αὐτόν Εἰπὸν ἡμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς, ἢ τίς ἐστιν ὁ δούς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην;

Westcott and Hort 1881
καὶ εἶπαν λέγοντες πρὸς αὐτόν Εἰπὸν ἡμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς, ἢ τίς ἐστιν ὁ δούς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ εἶπαν λέγοντες πρὸς αὐτόν Εἰπὸν ἡμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς, ἢ τίς ἐστιν ὁ δούς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην.

RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ εἴπον πρὸς αὐτόν, λέγοντες, Εἰπὲ ἡμῖν, ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς, ἢ τίς ἐστιν ὁ δούς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην;

Greek Orthodox Church 1904
καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν λέγοντες· Εἰπέ ἡμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς, ἢ τίς ἐστιν ὁ δούς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην;

Tischendorf 8th Edition
καὶ εἶπαν λέγοντες πρὸς αὐτόν· εἰπὸν ἡμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς, ἢ τίς ἐστιν ὁ δούς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν, λέγοντες, Εἰπὲ ἡμῖν, ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς, ἢ τίς ἐστιν ὁ δούς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην;

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ Εἰπὸν πρὸς αὐτόν λέγοντες Εἰπε ἡμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς ἢ τίς ἐστιν ὁ δούς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και ειπαν λεγοντες προς αυτον ειπον ημιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις η τις εστιν ο δους σοι την εξουσιαν ταυτην

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και ειπαν λεγοντες προς αυτον ειπον ημιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις η τις εστιν ο δους σοι την εξουσιαν ταυτην

Stephanus Textus Receptus 1550
και ειπον προς αυτον λεγοντες ειπε ημιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις η τις εστιν ο δους σοι την εξουσιαν ταυτην

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και ειπον προς αυτον, λεγοντες, Ειπε ημιν, εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις, η τις εστιν ο δους σοι την εξουσιαν ταυτην;

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και ειπον προς αυτον λεγοντες ειπε ημιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις η τις εστιν ο δους σοι την εξουσιαν ταυτην

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και ειπαν λεγοντες προς αυτον ειπον ημιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις η τις εστιν ο δους σοι την εξουσιαν ταυτην

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai eipan legontes pros auton Eipon hēmin en poia exousia tauta poieis, ē tis estin ho dous soi tēn exousian tautēn?

kai eipan legontes pros auton Eipon hemin en poia exousia tauta poieis, e tis estin ho dous soi ten exousian tauten?

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai eipan legontes pros auton Eipon hēmin en poia exousia tauta poieis, ē tis estin ho dous soi tēn exousian tautēn.

kai eipan legontes pros auton Eipon hemin en poia exousia tauta poieis, e tis estin ho dous soi ten exousian tauten.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 20:2 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai eipan legontes pros auton eipon ēmin en poia exousia tauta poieis ē tis estin o dous soi tēn exousian tautēn

kai eipan legontes pros auton eipon Emin en poia exousia tauta poieis E tis estin o dous soi tEn exousian tautEn

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 20:2 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai eipon pros auton legontes eipe ēmin en poia exousia tauta poieis ē tis estin o dous soi tēn exousian tautēn

kai eipon pros auton legontes eipe Emin en poia exousia tauta poieis E tis estin o dous soi tEn exousian tautEn

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 20:2 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai eipon pros auton legontes eipe ēmin en poia exousia tauta poieis ē tis estin o dous soi tēn exousian tautēn

kai eipon pros auton legontes eipe Emin en poia exousia tauta poieis E tis estin o dous soi tEn exousian tautEn

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 20:2 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai eipon pros auton legontes eipe ēmin en poia exousia tauta poieis ē tis estin o dous soi tēn exousian tautēn

kai eipon pros auton legontes eipe Emin en poia exousia tauta poieis E tis estin o dous soi tEn exousian tautEn

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 20:2 Westcott/Hort - Transliterated
kai eipan legontes pros auton eipon ēmin en poia exousia tauta poieis ē tis estin o dous soi tēn exousian tautēn

kai eipan legontes pros auton eipon Emin en poia exousia tauta poieis E tis estin o dous soi tEn exousian tautEn

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 20:2 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai eipan legontes pros auton eipon ēmin en poia exousia tauta poieis ē tis estin o dous soi tēn exousian tautēn

kai eipan legontes pros auton eipon Emin en poia exousia tauta poieis E tis estin o dous soi tEn exousian tautEn

Lukács 20:2 Hungarian: Karoli
És mondának néki, így szólván: Mondd meg nékünk, micsoda hatalommal cselekszed ezeket? vagy ki az, a ki néked ezt a hatalmat adta?

La evangelio laŭ Luko 20:2 Esperanto
kaj ili ekparolis, dirante al li:Diru al ni:Laux kia auxtoritato vi cxi tion faras? aux kiu estas tiu, kiu donis al vi tian auxtoritaton?

Evankeliumi Luukkaan mukaan 20:2 Finnish: Bible (1776)
Ja puhuivat hänelle, sanoen: sanos meille, millä vallalla sinä tätä teet? eli kuka sinulle tämän vallan on antanut?

Luc 20:2 French: Darby
Et ils lui parlerent, disant: Dis-nous par quelle autorite tu fais ces choses, ou qui est celui qui t'a donne cette autorite?

Luc 20:2 French: Louis Segond (1910)
et lui dirent: Dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses, ou qui est celui qui t'a donné cette autorité?

Luc 20:2 French: Martin (1744)
Et ils lui parlèrent, en disant : dis-nous par quelle autorité tu fais ces choses, ou qui est celui qui t'a donné cette autorité?

Lukas 20:2 German: Modernized
und sagten zu ihm und sprachen: Sage uns, aus was für Macht tust du das? oder wer hat dir die Macht gegeben?

Lukas 20:2 German: Luther (1912)
und sagten zu ihm und sprachen: Sage uns, aus was für Macht tust du das? oder wer hat dir die Macht gegeben?

Lukas 20:2 German: Textbibel (1899)
und sprachen zu ihm: sage uns: in welcher Vollmacht du dies thust, oder wer es ist, der dir diese Vollmacht gegeben?

Luca 20:2 Italian: Riveduta Bible (1927)
Dicci con quale autorità tu fai queste cose, e chi t’ha data codesta autorità.

Luca 20:2 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E gli dissero: Dicci di quale autorità tu fai coteste cose; o, chi è colui che ti ha data cotesta autorità.

LUKAS 20:2 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
lalu mereka itu berkata kepada-Nya, "Katakanlah kepada kami, dengan kuasa apakah Engkau membuat segala perkara ini, atau siapakah yang memberi kuasa ini kepada-Mu?"

Luke 20:2 Kabyle: NT
nnan-as : Di leɛnaya-k ! ansi i k-d-tekka lḥekma s wacu i txeddmeḍ annect agi ? Anwa i k-ț-id-yefkan ?

누가복음 20:2 Korean
말하여 가로되 `당신이 무슨 권세로 이런 일을 하는지 이 권세를 준 이가 누구인지 우리에게 말하라'

Lucas 20:2 Latin: Vulgata Clementina
et aiunt dicentes ad illum : Dic nobis in qua potestate hæc facis ? aut quis est qui dedit tibi hanc potestatem ?

Sv. Lūkass 20:2 Latvian New Testament
Un jautāja Viņam, sacīdami: Saki mums, kā varā Tu to dari, vai kas ir, kas Tev šo varu devis?

Evangelija pagal Lukà 20:2 Lithuanian
ir klausė Jį: “Pasakyk mums, kokią teisę turi taip daryti? Kas Tau davė šitą valdžią?”

Luke 20:2 Maori
Ka korero ki a ia, ka mea, Korerotia mai ki a matou te mana i mea ai koe i enei mea? na wai hoki i hoatu tena mana ki a koe?

Lukas 20:2 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
og sa til ham: Si oss: Med hvad myndighet gjør du dette, eller hvem er det som har gitt dig denne myndighet?

Lucas 20:2 Spanish: La Biblia de las Américas
y le hablaron, diciéndole: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas, o quién te dio esta autoridad?

Lucas 20:2 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
y Le dijeron: "Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas, o quién Te dio esta autoridad?"

Lucas 20:2 Spanish: Reina Valera Gómez
y le hablaron, diciendo: Dinos: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad?

Lucas 20:2 Spanish: Reina Valera 1909
Y le hablaron, diciendo: Dinos: ¿con qué potestad haces estas cosas? ¿ó quién es el que te ha dado esta potestad?

Lucas 20:2 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
y le hablaron, diciendo: Dinos: ¿Con qué potestad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta potestad?

Lucas 20:2 Bíblia King James Atualizada Português
e o questionaram nestes termos: “Dize-nos: com que autoridade procedes como tens feito? Ou melhor: quem te deu tal autoridade?”

Lucas 20:2 Portugese Bible
e falaram-lhe deste modo: Dize-nos, com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou, quem é o que te deu esta autoridade?   

Luca 20:2 Romanian: Cornilescu
şi I-au zis: ,,Spune-ne, cu ce putere faci Tu aceste lucruri, sau cine Ţi -a dat puterea aceasta?``

От Луки 20:2 Russian: Synodal Translation (1876)
и сказали Ему: скажи нам, какоювластью Ты это делаешь, или кто дал Тебе власть сию?

От Луки 20:2 Russian koi8r
и сказали Ему: скажи нам, какою властью Ты это делаешь, или кто дал Тебе власть сию?

Luke 20:2 Shuar New Testament
Taar Jesusan chicharainiak "┐Yana chichamejai ju T·ram? ┐Ya ju T·ratniuncha akuptamkait?" tiarmiayi.

Lukas 20:2 Swedish (1917)
och talade till honom och sade: »Säg oss, med vad myndighet gör du detta? Och vem är det som har rivit dig sådan myndighet?»

Luka 20:2 Swahili NT
wakasema, "Tuambie! Unafanya mambo haya kwa mamlaka gani?"

Lucas 20:2 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At sila'y nangagsalita, na nangagsasabi sa kaniya, Sabihin mo sa amin: Sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? o sino ang nagbigay sa iyo ng kapamahalaang ito?

ลูกา 20:2 Thai: from KJV
และทูลพระองค์ว่า "จงบอกพวกเราเถิด ท่านกระทำการเหล่านี้โดยสิทธิอันใด หรือใครให้สิทธินี้แก่ท่าน"

Luka 20:2 Turkish
Ona, ‹‹Söyle bize, bunları hangi yetkiyle yapıyorsun? Bu yetkiyi sana kim verdi?›› diye sordular.

Лука 20:2 Ukrainian: NT
і промовили до Него, кажучи: Скажи нам, якою властю се робиш? або хто дав Тобі власть сю?

Luke 20:2 Uma New Testament
Uli' -kakai pe' ngkaiapa huraa-nu mpobabehi hawe'ea tetu hi Tomi Alata'ala! Hema to mpowai' -ko kuasa tetu-e?

Lu-ca 20:2 Vietnamese (1934)
hỏi Ngài như vầy: Hãy nói cho chúng tôi, bởi quyền phép nào mà thầy làm những điều nầy, hay là ai đã ban cho thầy quyền phép ấy?

Luke 20:1
Top of Page
Top of Page