Лука 19
Bulgarian
1След това [Исус] влезе в Ерихон, и минаваше през града. 2И, ето, един човек, на име Закхей, който беше началник на бирниците, и богат, 3искаше да види Исуса Кой е, но не можеше поради народа, защото беше малък на ръст. 4И завтече се напред и се покачи на една черница за да Го види; понеже през оня път щеше да мине. 5Исус като дойде на това място, погледна нагоре и му рече: Закхее, слез скоро, защото днес трябва да престоя у дома ти. 6И той побърза да слезе, и прие Го с радост. 7И като видяха това, всички роптаеха, казвайки: При грешен човек влезе да преседи. 8А Закхей стана и рече на Господа: Господи, ето [от сега] давам половината от имота си на сиромасите; и ако някак съм ограбил някого, връщам [му] четверократно. 9И Исус му рече: Днес стана спасение на този дом; защото и този е Авраамов син. 10Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото.

11И като слушаха това, Той прибави и каза една притча, защото беше близо до Ерусалим, и те си мислеха, че Божието царство щеше веднага да се яви. 12Затова каза: Някой си благородник отиде в далечна страна да получи за себе си царска власт, и да се върне. 13И повика десетима от слугите си и даде им десет мнаси; и рече им: Търгувайте с [това] докле дойда. 14Но неговите граждани го мразеха, и изпратиха след него посланици да кажат: Не щем този да царува над нас. 15А като получи царската власт и се върна, заповяда да му повикат ония слуги, на които бе дал парите за да знае какво са припечелили чрез търгуване. 16Дойде, прочее, първият и рече: Господарю, твоята мнаса спечели десет мнаси. 17И рече му: Хубаво, добри слуго! понеже на твърде малкото се показа верен, имай власт над десет града. 18Дойде и вторият и рече: Господарю, твоята мнаса принесе пет мнаси. 19А рече и на него: Бъди и ти над пет града. 20Дойде и друг и рече: Господарю, ето твоята мнаса, която пазех скътана в кърпа; 21Защото се боях от тебе, понеже си строг човек; задигаш това, което не си положил, и жънеш, което не си посял. 22[Господарят] му казва: От устата ти ще те съдя, зли слуго. Знаел си, че съм строг човек, който задигам това, което не съм положил, и жъна което не съм сял; 23тогава защо не вложи парите ми в банката, и аз като си дойдех, щях да ги прибера с лихвата? 24И рече на предстоящите: Вземете от него мнасата, и дайте я на този, който има десетте мнаси. 25(Рекоха му: Господарю, той има вече десет мнаси!) 26Казвам ви, че на всеки, който има, ще се даде; а от този, който, няма, от него ще се отнеме и това, което има. 27А ония мои неприятели, които не искаха да царувам над тях, доведете ги тука и посечете ги пред мене.

28И като изрече това, [Исус] вървеше напред, възлизайки за Ерусалим.

29И когато се приближи до Витфагия и Витания, до хълма наречен Елеонски, прати двама от учениците и рече [им]: 30Идете в селото, което е насреща ви, в което като влизате ще намерите едно осле, вързано, което никой човек не е възсядал; отвържете го и го докарайте. 31И ако някой ви попита: Защо го отвързвате? кажете така: На Господа трябва. 32И изпратените отидоха и намериха както им беше казал. 33И като отвързаха ослето, рекоха стопаните му: Защо отвързвате ослето? 34А те казаха: На Господа трябва. 35И докараха го при Исуса; и като намятаха дрехите си на ослето, качиха Исуса. 36И като вървеше Той, [людете] постилаха дрехите си по пътя. 37И когато вече се приближаваше до превалата на Елеонския хълм, цялото множество ученици почнаха да се радват и велегласно да славят Бога за всичките велики дела, които бяха видели, казвайки:

38Благословен Царят, Който иде в Господното име; мир на небето, и слава във висините!

39А някои от фарисеите между народа Му рекоха: Учителю, смъмри учениците Си. 40И Той в отговор рече: Казвам ви, че ако тия млъкнат, то камъните ще извикат.

41И като се приближи и видя града, плака за него и каза: 42Да беше знаел ти, да! ти, поне в този [[твой]] ден, това което служи за мира ти! но сега е скрито от очите ти. 43Защото ще дойдат върху тебе дни, когато твоите неприятели ще издигнат окопи около тебе, ще те обсадят, ще те отеснят отвред, 44и ще те разорят и [ще избият] жителите ти в тебе и няма да оставят в тебе камък на камък; защото ти не позна времето, когато беше посетен.

45И като влезе в храма, почна да изпъжда ония, които продаваха; и казваше им: 46Писано е: "И домът Ми ще бъде молитвен дом": а вие го направихте "разбойнически вертеп".

47И поучаваше всеки ден в храма. А главните свещеници, книжниците и народните първенци се стараеха да Го погубят; 48Но не намериха какво да сторят, понеже всичките люде бяха прилепнали при Него да Го слушат.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Luke 18
Top of Page
Top of Page