Лука 18
Bulgarian
1Каза им една притча как трябва всякога да се молят, да не ослабват, думайки: 2В някой си град имаше един съдия, който от Бога се не боеше и човека не зачиташе. 3В същия град имаше и една вдовица, която дохождаше при него и му казваше: Отдай ми правото спрямо противника ми. 4Но той за известно време не искаше. А после си каза: При все, че от Бога не се боя и човеците не зачитам, 5пак, понеже тая вдовица ми досажда, ще й отдам правото, да не би да ме измори с безкрайното си дохождане. 6И Господ рече: Слушайте що каза неправедният съдия! 7А Бог няма ли да отдаде правото на Своите избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях? 8Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята?

9И на някои, които уповаваха на себе си, че са праведни, и презираха другите, каза и тая притча: 10Двама души възлязоха в храма да се помолят, единият фарисей, а другият бирник. 11Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедни, прелюбодейци и особено не като тоя бирник. 12Постя дваж в седмицата, давам десетък от всичко що придобия. 13А бирникът като стоеше издалеч, не щеше нито очите си да подигне към небето, но удряше се в гърди и казваше: Боже бъди милостив към мене грешника. 14Казвам ви, че този слезе у дома си оправдан, а не онзи; защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси.

15Донесоха още при Него младенците си, за да се докосне до тях; а учениците, като видяха, смъмриха ги. 16Но Исус ги повика и рече: Оставете дечицата да дойдат при Мене и не ги възпирайте; защото на такива е Божието царство. 17Истина ви казвам: Който не приеме, като детенце, Божието царство, той никак няма да влезе в него.

18И някой си началник Го попита, казвайки: Благи Учителю, какво да сторя за да наследя вечен живот? 19А Исус му рече: Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. 20Знаеш заповедите: "Не убивай"; "Не кради"; "Не лъжесвидетелствувай"; "Почитай баща си и майка си"; 21А той каза: Всичко това съм опазил от младостта си. 22Исус, като го чу, рече му: Едно още ти не достига. Продай все що имаш и раздай го на сиромасите и ще имаш съкровище на небето; дойди и Ме следвай. 23И той, като чу това наскърби се много, защото беше твърде богат. 24И Исус като го видя, каза: Колко мъчно ще влязат в Божието царство, ония които имат богатство! 25Защото по-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство. 26А ония, които чуха това рекоха: Тогава кой може да се спаси? 27А Той каза: Невъзможното за човеците за Бога е възможно.

28А Петър рече: Ето, ние оставихме своето и Те последвахме. 29А Той им рече: Истина ви казвам, няма никой, който да е оставил къща, или жена, или братя, или родители, или чада, заради Божието царство, 30който да не получи многократно повече в сегашно време, а в идещия свят вечен живот.

31И като взе дванадесетте при Себе Си, рече им: Ето, възлизаме в Ерусалим, и ще се изпълни, в Човешкия Син, всичко що е писано чрез пророците. 32Защото ще бъде предаден на езичниците, които ще Му се поругаят, и безсрамно ще Го оскърбят, и ще Го заплюят, 33и, когато Го бият, ще Го убият; и на третия ден ще възкръсне. 34Но те не разбираха нищо от това; и тая дума беше скрита за тях, и не разбираха това, което се казваше.

35А когато Той се приближаваше до Ерихон, един слепец седеше край пътя да проси. 36И като чу, че минава народ, попита какво е това. 37И казаха му, че Исус Назарянинът минава. 38Тогава той извика, казвайки: Исусе, сине Давидов, смили се за мене! 39А тия, които вървяха отпред го смъмриха, за да млъкне; но той още повече викаше: Сине Давидов, смили се за мене! 40И тъй, Исус се спря и заповяда да Му го доведат. И като се приближи попита го: 41Какво искаш да ти сторя? А той каза: Господи да прогледам. 42Исус му рече: Прогледай; твоята вяра те изцели. 43И той веднага прогледа, и тръгна веднага след Него, като славеше Бога. И всичките люде, като видяха това въздадоха хвала на Бога.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Luke 17
Top of Page
Top of Page