Luke 19:44
New International Version
They will dash you to the ground, you and the children within your walls. They will not leave one stone on another, because you did not recognize the time of God's coming to you."

New Living Translation
They will crush you into the ground, and your children with you. Your enemies will not leave a single stone in place, because you did not accept your opportunity for salvation."

English Standard Version
and tear you down to the ground, you and your children within you. And they will not leave one stone upon another in you, because you did not know the time of your visitation.”

Berean Study Bible
They will level you to the ground—you and the children within your walls. They will not leave one stone on another, because you did not recognize the time of your visitation from God.”

New American Standard Bible
and they will level you to the ground and your children within you, and they will not leave in you one stone upon another, because you did not recognize the time of your visitation."

King James Bible
And shall lay thee even with the ground, and thy children within thee; and they shall not leave in thee one stone upon another; because thou knewest not the time of thy visitation.

Holman Christian Standard Bible
They will crush you and your children within you to the ground, and they will not leave one stone on another in you, because you did not recognize the time of your visitation."

International Standard Version
They will level you to the ground—you and those who live within your city limits. They will not leave one stone on another within your walls, because you didn't recognize the time when you were visited."

NET Bible
They will demolish you--you and your children within your walls--and they will not leave within you one stone on top of another, because you did not recognize the time of your visitation from God."

Aramaic Bible in Plain English
“And they shall destroy you and your children within you and they shall not leave you one stone standing on another, because you did not know the time of your visitation.”

GOD'S WORD® Translation
They will level you to the ground and kill your people. One stone will not be left on top of another, because you didn't recognize the time when God came to help you."

Jubilee Bible 2000
and shall cast thee down to the ground and thy children within thee, and they shall not leave in thee one stone upon another because thou knewest not the time of thy visitation.

King James 2000 Bible
And shall lay you even with the ground, and your children within you; and they shall not leave in you one stone upon another; because you knew not the time of your visitation.

American King James Version
And shall lay you even with the ground, and your children within you; and they shall not leave in you one stone on another; because you knew not the time of your visitation.

American Standard Version
and shall dash thee to the ground, and thy children within thee; and they shall not leave in thee one stone upon another; because thou knewest not the time of thy visitation.

Douay-Rheims Bible
And beat thee flat to the ground, and thy children who are in thee: and they shall not leave in thee a stone upon a stone: because thou hast not known the time of thy visitation.

Darby Bible Translation
and shall lay thee even with the ground, and thy children in thee; and shall not leave in thee a stone upon a stone: because thou knewest not the season of thy visitation.

English Revised Version
and shall dash thee to the ground, and thy children within thee; and they shall not leave in thee one stone upon another; because thou knewest not the time of thy visitation.

Webster's Bible Translation
And shall lay thee even with the ground, and thy children within thee: and they shall not leave in thee one stone upon another: because thou knewest not the time of thy visitation.

Weymouth New Testament
And they will dash thee to the ground and thy children within thee, and will not leave one stone upon another within thee; because thou hast not recognized the time of thy visitation."

World English Bible
and will dash you and your children within you to the ground. They will not leave in you one stone on another, because you didn't know the time of your visitation."

Young's Literal Translation
and lay thee low, and thy children within thee, and they shall not leave in thee a stone upon a stone, because thou didst not know the time of thy inspection.'

Lukas 19:44 Afrikaans PWL
Hulle sal jou en jou kinders in jou, vernietig en hulle sal in jou nie een klip op ’n ander laat bly nie omdat jy die gekose tyd van jou besoek, nie geken het nie.”

Luka 19:44 Albanian
Dhe do të të rrëzojnë përtokë ty dhe bijtë e tu në ty; dhe s'do të lënë në ty gur mbi gur, sepse ti nuk e ke njohur kohën kur je vizituar''.

ﻟﻮﻗﺎ 19:44 Arabic: Smith & Van Dyke
ويهدمونك وبنيك فيك ولا يتركون فيك حجرا على حجر لانك لم تعرفي زمان افتقادك

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 19:44 Armenian (Western): NT
եւ հիմնայատակ պիտի ընեն քեզ ու մէջդ եղած զաւակներդ. եւ ամե՛նեւին քար մը քարի վրայ պիտի չթողուն մէջդ, քանի որ չգիտցար այցելութեանդ ատենը»:

Euangelioa S. Luc-en araura.  19:44 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta arrasaturen auté hi, eta hire haour hitan barna diradenac: eta eztié vtziren hitan harria harriaren gainean: ceren ezpaituc eçagutu eure visitationearen demborá.

Dyr Laux 19:44 Bavarian
Sö machend di yn n Erddbodm gleich und raeumend deine Bürger weiter. Kainn Stain laassnd s auf n andern, weilst dös nit dyrgneusst haast, wie dyr nonmaal Gnaad anbotn wordn wär."

Лука 19:44 Bulgarian
и ще те разорят и [ще избият] жителите ти в тебе и няма да оставят в тебе камък на камък; защото ти не позна времето, когато беше посетен.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
而且,他們要將你和你裡面的兒女猛摔在地,不容你裡面有一塊石頭留在另一塊石頭上,因為你沒有認出神臨到你的時候。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
而且,他们要将你和你里面的儿女猛摔在地,不容你里面有一块石头留在另一块石头上,因为你没有认出神临到你的时候。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
並要掃滅你和你裡頭的兒女,連一塊石頭也不留在石頭上,因你不知道眷顧你的時候。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
并要扫灭你和你里头的儿女,连一块石头也不留在石头上,因你不知道眷顾你的时候。”

路 加 福 音 19:44 Chinese Bible: Union (Traditional)
並 要 掃 滅 你 和 你 裡 頭 的 兒 女 , 連 一 塊 石 頭 也 不 留 在 石 頭 上 , 因 你 不 知 道 眷 顧 你 的 時 候 。

路 加 福 音 19:44 Chinese Bible: Union (Simplified)
并 要 扫 灭 你 和 你 里 头 的 儿 女 , 连 一 块 石 头 也 不 留 在 石 头 上 , 因 你 不 知 道 眷 顾 你 的 时 候 。

Evanðelje po Luki 19:44 Croatian Bible
Smrskat će o zemlju tebe i djecu tvoju u tebi. I neće ostaviti u tebi ni kamena na kamenu zbog toga što nisi upoznao časa svoga pohođenja.

Lukáš 19:44 Czech BKR
A s zemí srovnají tě, i syny tvé, kteříž v tobě jsou, a nenechajíť v tobě kamene na kameni, protože jsi nepoznalo času navštívení svého.

Lukas 19:44 Danish
og de skulle lægge dig helt øde og dine Børn i dig og ikke lade Sten paa Sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din Besøgelses Tid.«

Lukas 19:44 Dutch Staten Vertaling
En zullen u tot den grond nederwerpen, en uw kinderen in u; en zij zullen in u den enen steen op den anderen steen niet laten; daarom dat gij den tijd uwer bezoeking niet bekend hebt.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ ἐδαφιοῦσίν σε καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοί, καὶ οὐκ ἀφήσουσιν λίθον ἐπὶ λίθον ἐν σοί, ἀνθ’ ὧν οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου.

Westcott and Hort 1881
καὶ ἐδαφιοῦσίν σε καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοί, καὶ οὐκ ἀφήσουσιν λίθον ἐπὶ λίθον ἐν σοί, ἀνθ' ὧν οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ ἐδαφιοῦσίν σε καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοί, καὶ οὐκ ἀφήσουσιν λίθον ἐπὶ λίθον ἐν σοί, ἀνθ' ὧν οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου.

RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ ἐδαφιοῦσίν σε καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοί, καὶ οὐκ ἀφήσουσιν ἐν σοὶ λίθον ἐπὶ λίθῳ· ἀνθ’ ὧν οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ ἐδαφιοῦσί σε καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοί, καὶ οὐκ ἀφήσουσιν ἐν σοί λίθον ἐπὶ λίθῳ, ἀνθ’ ὧν οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου.

Tischendorf 8th Edition
καὶ ἐδαφιοῦσίν σε καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοί, καὶ οὐκ ἀφήσουσιν λίθον ἐπὶ λίθον ἐν σοί, ἀνθ’ ὧν οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἐδαφιοῦσί σε καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοί, καὶ οὐκ ἀφήσουσιν ἐν σοί λίθον ἐπὶ λίθῳ· ἀνθ’ ὧν οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἐδαφιοῦσίν σε καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοί καὶ οὐκ ἀφήσουσιν ἐν σοί λίθον ἐπὶ λίθῳ· ἀνθ ὧν οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και εδαφιουσιν σε και τα τεκνα σου εν σοι και ουκ αφησουσιν λιθον επι λιθον εν σοι ανθ ων ουκ εγνως τον καιρον της επισκοπης σου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και εδαφιουσιν σε και τα τεκνα σου εν σοι και ουκ αφησουσιν λιθον επι λιθον εν σοι ανθ ων ουκ εγνως τον καιρον της επισκοπης σου

Stephanus Textus Receptus 1550
και εδαφιουσιν σε και τα τεκνα σου εν σοι και ουκ αφησουσιν εν σοι λιθον επι λιθω ανθ ων ουκ εγνως τον καιρον της επισκοπης σου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και εδαφιουσι σε και τα τεκνα σου εν σοι, και ουκ αφησουσιν εν σοι λιθον επι λιθω· ανθ ων ουκ εγνως τον καιρον της επισκοπης σου.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και εδαφιουσιν σε και τα τεκνα σου εν σοι και ουκ αφησουσιν εν σοι λιθον επι λιθω ανθ ων ουκ εγνως τον καιρον της επισκοπης σου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και εδαφιουσιν σε και τα τεκνα σου εν σοι και ουκ αφησουσιν λιθον επι λιθον εν σοι ανθ ων ουκ εγνως τον καιρον της επισκοπης σου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai edaphiousin se kai ta tekna sou en soi, kai ouk aphēsousin lithon epi lithon en soi, anth’ hōn ouk egnōs ton kairon tēs episkopēs sou.

kai edaphiousin se kai ta tekna sou en soi, kai ouk aphesousin lithon epi lithon en soi, anth’ hon ouk egnos ton kairon tes episkopes sou.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai edaphiousin se kai ta tekna sou en soi, kai ouk aphēsousin lithon epi lithon en soi, anth' hōn ouk egnōs ton kairon tēs episkopēs sou.

kai edaphiousin se kai ta tekna sou en soi, kai ouk aphesousin lithon epi lithon en soi, anth' hon ouk egnos ton kairon tes episkopes sou.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 19:44 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai edaphiousin se kai ta tekna sou en soi kai ouk aphēsousin lithon epi lithon en soi anth ōn ouk egnōs ton kairon tēs episkopēs sou

kai edaphiousin se kai ta tekna sou en soi kai ouk aphEsousin lithon epi lithon en soi anth On ouk egnOs ton kairon tEs episkopEs sou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 19:44 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai edaphiousin se kai ta tekna sou en soi kai ouk aphēsousin en soi lithon epi lithō anth ōn ouk egnōs ton kairon tēs episkopēs sou

kai edaphiousin se kai ta tekna sou en soi kai ouk aphEsousin en soi lithon epi lithO anth On ouk egnOs ton kairon tEs episkopEs sou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 19:44 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai edaphiousin se kai ta tekna sou en soi kai ouk aphēsousin en soi lithon epi lithō anth ōn ouk egnōs ton kairon tēs episkopēs sou

kai edaphiousin se kai ta tekna sou en soi kai ouk aphEsousin en soi lithon epi lithO anth On ouk egnOs ton kairon tEs episkopEs sou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 19:44 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai edaphiousin se kai ta tekna sou en soi kai ouk aphēsousin en soi lithon epi lithō anth ōn ouk egnōs ton kairon tēs episkopēs sou

kai edaphiousin se kai ta tekna sou en soi kai ouk aphEsousin en soi lithon epi lithO anth On ouk egnOs ton kairon tEs episkopEs sou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 19:44 Westcott/Hort - Transliterated
kai edaphiousin se kai ta tekna sou en soi kai ouk aphēsousin lithon epi lithon en soi anth ōn ouk egnōs ton kairon tēs episkopēs sou

kai edaphiousin se kai ta tekna sou en soi kai ouk aphEsousin lithon epi lithon en soi anth On ouk egnOs ton kairon tEs episkopEs sou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 19:44 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai edaphiousin se kai ta tekna sou en soi kai ouk aphēsousin lithon epi lithon en soi anth ōn ouk egnōs ton kairon tēs episkopēs sou

kai edaphiousin se kai ta tekna sou en soi kai ouk aphEsousin lithon epi lithon en soi anth On ouk egnOs ton kairon tEs episkopEs sou

Lukács 19:44 Hungarian: Karoli
És a földre tipornak téged, és a te fiaidat te benned; és nem hagynak te benned követ kövön; mivelhogy nem ismerted meg a te meglátogatásodnak idejét.

La evangelio laŭ Luko 19:44 Esperanto
kaj detruos gxis la tero vin, kaj viajn infanojn en vi, kaj ne lasos en vi sxtonon sur sxtono, pro tio, ke vi ne sciis la tempon de via vizitado.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 19:44 Finnish: Bible (1776)
Ja maahan tasoittavat sinun ja sinun lapses, jotka sinussa ovat, ja ei jätä sinussa kiveä kiven päälle; ettet etsikkos aikaa tuntenut.

Luc 19:44 French: Darby
et te renverseront par terre, toi et tes enfants au dedans de toi; et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as point connu le temps de ta visitation.

Luc 19:44 French: Louis Segond (1910)
ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visitée.

Luc 19:44 French: Martin (1744)
Et te raseront, toi et tes enfants qui sont au-dedans de toi, et ils ne laisseront en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as point connu le temps de ta visitation.

Lukas 19:44 German: Modernized
und werden dich schleifen und keinen Stein auf dem andern lassen, darum daß du nicht erkannt hast die Zeit, darinnen du heimgesucht bist.

Lukas 19:44 German: Luther (1912)
und werden dich schleifen und keinen Stein auf dem andern lassen, darum daß du nicht erkannt hast die Zeit, darin du heimgesucht bist.

Lukas 19:44 German: Textbibel (1899)
Und sie werden dich dem Boden gleich machen und deine Kinder in dir, und werden keinen Stein auf dem andern lassen in dir, dafür daß du die Zeit, die dir versehen war, nicht erkannt hast.

Luca 19:44 Italian: Riveduta Bible (1927)
e atterreranno te e i tuoi figliuoli dentro di te, e non lasceranno in te pietra sopra pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata.

Luca 19:44 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ed atterreranno te, e i tuoi figliuoli dentro di te; e non lasceranno in te pietra sopra pietra; perciocchè tu non hai riconosciuto il tempo della tua visitazione.

LUKAS 19:44 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
dan engkau diempaskannya sehingga rata dengan tanah beserta dengan anak-anakmu yang ada padamu, dan tiada ditinggalkannya tersusun sebuah batu pun di atas yang lain di dalam negerimu, oleh sebab engkau tiada sadar akan masa yang engkau dilawat."

Luke 19:44 Kabyle: NT
a kem-snegren kemm d warraw-im, ur țțaǧan deg-m azṛu ɣef wayeḍ ; axaṭer ur teɛqileḍ ara usan i deg i d-yusa leslak n Sidi Ṛebbi ɣuṛ-em.

누가복음 19:44 Korean
또 너와 및 그 가운데 있는 네 자식들을 땅에 메어치며 돌 하나도 돌위에 남기지 아니하리니 이는 권고 받는 날을 네가 알지 못함을 인함이니라' 하시니라

Lucas 19:44 Latin: Vulgata Clementina
et ad terram prosternent te, et filios tuos, qui in te sunt, et non relinquent in te lapidem super lapidem : eo quod non cognoveris tempus visitationis tuæ.

Sv. Lūkass 19:44 Latvian New Testament
Un viņi nospiedīs tevi zemē un tavus bērnus, kas tevī ir, un neatstās tevī akmeni uz akmens, tāpēc ka tu neatzini savas piemeklēšanas dienu.

Evangelija pagal Lukà 19:44 Lithuanian
jie parblokš ant žemės tave ir tavo vaikus ir nepaliks tavyje akmens ant akmens, nes tu nepažinai savo aplankymo meto”.

Luke 19:44 Maori
A ka whakahoroa koe ki raro, me au tamariki i roto i a koe; e kore ano e waiho tetahi kamaka i runga i tetahi kamaka i roto i a koe; no te mea kihai koe i matau ki te wa i tirohia ai koe.

Lukas 19:44 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
og slå dig til jorden og dine barn i dig, og ikke levne sten på sten i dig, fordi du ikke kjente din besøkelses tid.

Lucas 19:44 Spanish: La Biblia de las Américas
Y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación.

Lucas 19:44 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación."

Lucas 19:44 Spanish: Reina Valera Gómez
y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti; y no dejarán en ti piedra sobre piedra; por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.

Lucas 19:44 Spanish: Reina Valera 1909
Y te derribarán á tierra, y á tus hijos dentro de ti; y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra; por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.

Lucas 19:44 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti; y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra; por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.

Lucas 19:44 Bíblia King James Atualizada Português
Também lançarão por terra, tu e os teus filhos que estão dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a maravilhosa oportunidade que tiveste com a visitação de Deus!” Os profanadores da Casa de Deus

Lucas 19:44 Portugese Bible
e te derribarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem; e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação.   

Luca 19:44 Romanian: Cornilescu
te vor face una cu pămîntul, pe tine şi pe copiii tăi din mijlocul tău; şi nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentrucă n'ai cunoscut vremea cînd ai fost cercetată.``

От Луки 19:44 Russian: Synodal Translation (1876)
и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что тыне узнал времени посещения твоего.

От Луки 19:44 Russian koi8r
и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего.

Luke 19:44 Shuar New Testament
T·rutma Nunkß ajunmartatrume. Tura atumiin pujuinia nuna Mßawartatui. Tura Ashφ emesrarmatai ishichkisha kaya irumpramusha penkΘ atsuttawai. Wi Yusa anaikiamurin tarijrumna nu nekaachu asakrumin T·rutmattarme." Tu Tφmiayi.

Lukas 19:44 Swedish (1917)
Och de skola slå ned dig till jorden, tillika med dina barn, som äro i dig, och skola icke lämna kvar i dig sten på sten, därför att du icke aktade på den tid då du var sökt.»

Luka 19:44 Swahili NT
Watakupondaponda wewe pamoja na watoto wako ndani ya kuta zako; hawatakuachia hata jiwe moja juu jingine, kwa sababu hukuutambua wakati Mungu alipokujia kukuokoa."

Lucas 19:44 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At ilulugso ka sa lupa, at ang mga anak mo na nasa loob mo; at sa iyo'y hindi sila magiiwan ng bato sa ibabaw ng kapuwa bato; sapagka't hindi mo nakilala ang panahon ng sa iyo'y pagdalaw.

Ǝlinjil wa n Luqa 19:44 Tawallamat Tamajaq NT
Addagdagan-kam, kam d aytedan-nam. Wǝr daɣ-am du-z-ayyin tǝhunt tǝwârat iyyat, fǝlas tugayaɣ s ad tagraɣ assa wa dam-d-iga Mǝššina y dam-agu arraxmat-net.»

ลูกา 19:44 Thai: from KJV
แล้วจะเหวี่ยงเจ้าลงให้ราบบนพื้นดิน กับลูกทั้งหลายของเจ้าซึ่งอยู่ในเจ้า และเขาจะไม่ปล่อยให้ศิลาซ้อนทับกันไว้ภายในเจ้าเลย เพราะเจ้าไม่ได้รู้เวลาที่พระองค์เสด็จมาเยี่ยมเจ้า"

Luka 19:44 Turkish
Seni de, bağrındaki çocukları da yere çalacaklar. Sende taş üstünde taş bırakmayacaklar. Çünkü Tanrının senin yardımına geldiği zamanı farketmedin.››

Лука 19:44 Ukrainian: NT
І з землею зрівняють тебе з дїти твої у тобі; і не зоставлять у тобі каменя на камені; бо не розумів єси часу одвідин твоїх.

Luke 19:44 Uma New Testament
Raropuhi mpai' ngata-ni hante hawe'ea ihi' -na, duu' -na uma-pi ria watu to bate pomeduncu-na. Apa' uma-koina nisaile' karata-na Pue' Ala doko' mpotulungi-koi."

Lu-ca 19:44 Vietnamese (1934)
Họ sẽ hủy hết thảy, mầy và con cái ở giữa mầy nữa. Không để cho mầy hòn đá nầy trên hòn đá kia, vì mầy không biết lúc mình đã được thăm viếng.

Luke 19:43
Top of Page
Top of Page