KATA LOUKAN 19
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1kai eiselthōn diērcheto tēn ierichō 2kai idou anēr onomati kaloumenos zakchaios kai autos ēn architelōnēs kai autos plousios 3kai ezētei idein ton iēsoun tis estin kai ouk ēdunato apo tou ochlou oti tē ēlikia mikros ēn 4kai prodramōn eis to emprosthen anebē epi sukomorean ina idē auton oti ekeinēs ēmellen dierchesthai 5kai ōs ēlthen epi ton topon anablepsas [o] iēsous eipen pros auton zakchaie speusas katabēthi sēmeron gar en tō oikō sou dei me meinai 6kai speusas katebē kai upedexato auton chairōn 7kai idontes pantes diegonguzon legontes oti para amartōlō andri eisēlthen katalusai 8statheis de zakchaios eipen pros ton kurion idou ta ēmisia mou tōn uparchontōn kurie [tois] ptōchois didōmi kai ei tinos ti esukophantēsa apodidōmi tetraploun 9eipen de pros auton [o] iēsous oti sēmeron sōtēria tō oikō toutō egeneto kathoti kai autos uios abraam [estin] 10ēlthen gar o uios tou anthrōpou zētēsai kai sōsai to apolōlos

11akouontōn de autōn tauta prostheis eipen parabolēn dia to engus einai ierousalēm auton kai dokein autous oti parachrēma mellei ē basileia tou theou anaphainesthai 12eipen oun anthrōpos tis eugenēs eporeuthē eis chōran makran labein eautō basileian kai upostrepsai 13kalesas de deka doulous eautou edōken autois deka mnas kai eipen pros autous pragmateusasthai en ō erchomai 14oi de politai autou emisoun auton kai apesteilan presbeian opisō autou legontes ou thelomen touton basileusai eph ēmas 15kai egeneto en tō epanelthein auton labonta tēn basileian kai eipen phōnēthēnai autō tous doulous toutous ois dedōkei to argurion ina gnoi ti diepragmateusanto 16paregeneto de o prōtos legōn kurie ē mna sou deka prosērgasato mnas 17kai eipen autō euge agathe doule oti en elachistō pistos egenou isthi exousian echōn epanō deka poleōn 18kai ēlthen o deuteros legōn ē mna sou kurie epoiēsen pente mnas 19eipen de kai toutō kai su epanō ginou pente poleōn 20kai o eteros ēlthen legōn kurie idou ē mna sou ēn eichon apokeimenēn en soudariō 21ephoboumēn gar se oti anthrōpos austēros ei aireis o ouk ethēkas kai therizeis o ouk espeiras 22legei autō ek tou stomatos sou krinō se ponēre doule ēdeis oti egō anthrōpos austēros eimi airōn o ouk ethēka kai therizōn o ouk espeira 23kai dia ti ouk edōkas mou to argurion epi trapezan kagō elthōn sun tokō an auto epraxa 24kai tois parestōsin eipen arate ap autou tēn mnan kai dote tō tas deka mnas echonti 25kai eipan autō kurie echei deka mnas 26legō umin oti panti tō echonti dothēsetai apo de tou mē echontos kai o echei arthēsetai 27plēn tous echthrous mou toutous tous mē thelēsantas me basileusai ep autous agagete ōde kai katasphaxate autous emprosthen mou

28kai eipōn tauta eporeueto emprosthen anabainōn eis ierosoluma

29kai egeneto ōs ēngisen eis bēthphagē kai bēthania pros to oros to kaloumenon elaiōn apesteilen duo tōn mathētōn 30legōn upagete eis tēn katenanti kōmēn en ē eisporeuomenoi eurēsete pōlon dedemenon eph on oudeis pōpote anthrōpōn ekathisen kai lusantes auton agagete 31kai ean tis umas erōta dia ti luete outōs ereite oti o kurios autou chreian echei 32apelthontes de oi apestalmenoi euron kathōs eipen autois 33luontōn de autōn ton pōlon eipan oi kurioi autou pros autous ti luete ton pōlon 34oi de eipan oti o kurios autou chreian echei 35kai ēgagon auton pros ton iēsoun kai epiripsantes autōn ta imatia epi ton pōlon epebibasan ton iēsoun 36poreuomenou de autou upestrōnnuon ta imatia eautōn en tē odō 37engizontos de autou ēdē pros tē katabasei tou orous tōn elaiōn ērxanto apan to plēthos tōn mathētōn chairontes ainein ton theon phōnē megalē peri pasōn ōn eidon dunameōn

38legontes eulogēmenos o erchomenos o basileus en onomati kuriou en ouranō eirēnē kai doxa en upsistois

39kai tines tōn pharisaiōn apo tou ochlou eipan pros auton didaskale epitimēson tois mathētais sou 40kai apokritheis eipen legō umin ean outoi siōpēsousin oi lithoi kraxousin

41kai ōs ēngisen idōn tēn polin eklausen ep autēn 42legōn oti ei egnōs en tē ēmera tautē kai su ta pros eirēnēn nun de ekrubē apo ophthalmōn sou 43oti ēxousin ēmerai epi se kai parembalousin oi echthroi sou charaka soi kai perikuklōsousin se kai sunexousin se pantothen 44kai edaphiousin se kai ta tekna sou en soi kai ouk aphēsousin lithon epi lithon en soi anth ōn ouk egnōs ton kairon tēs episkopēs sou

45kai eiselthōn eis to ieron ērxato ekballein tous pōlountas 46legōn autois gegraptai kai estai o oikos mou oikos proseuchēs umeis de auton epoiēsate spēlaion lēstōn

47kai ēn didaskōn to kath ēmeran en tō ierō oi de archiereis kai oi grammateis ezētoun auton apolesai kai oi prōtoi tou laou 48kai ouch euriskon to ti poiēsōsin o laos gar apas exekremato autou akouōn

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Luke 18
Top of Page
Top of Page