KATA LOUKAN 19
Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

1kai eiselthōn diērcheto tēn ierichō 2kai idou anēr onomati kaloumenos zakchaios kai autos ēn architelōnēs kai outos ēn plousios 3kai ezētei idein ton iēsoun tis estin kai ouk ēdunato apo tou ochlou oti tē ēlikia mikros ēn 4kai prodramōn emprosthen anebē epi sukomōraian ina idē auton oti [di] ekeinēs emellen dierchesthai 5kai ōs ēlthen epi ton topon anablepsas o iēsous eiden auton kai eipen pros auton zakchaie speusas katabēthi sēmeron gar en tō oikō sou dei me meinai 6kai speusas katebē kai upedexato auton chairōn 7kai idontes pantes diegonguzon legontes oti para amartōlō andri eisēlthen katalusai 8statheis de zakchaios eipen pros ton kurion idou ta ēmisē tōn uparchontōn mou kurie didōmi tois ptōchois kai ei tinos ti esukophantēsa apodidōmi tetraploun 9eipen de pros auton o iēsous oti sēmeron sōtēria tō oikō toutō egeneto kathoti kai autos uios abraam estin 10ēlthen gar o uios tou anthrōpou zētēsai kai sōsai to apolōlos

11akouontōn de autōn tauta prostheis eipen parabolēn dia to engus auton einai ierousalēm kai dokein autous oti parachrēma mellei ē basileia tou theou anaphainesthai 12eipen oun anthrōpos tis eugenēs eporeuthē eis chōran makran labein eautō basileian kai upostrepsai 13kalesas de deka doulous eautou edōken autois deka mnas kai eipen pros autous pragmateusasthe eōs erchomai 14oi de politai autou emisoun auton kai apesteilan presbeian opisō autou legontes ou thelomen touton basileusai eph ēmas 15kai egeneto en tō epanelthein auton labonta tēn basileian [kai] eipen phōnēthēnai autō tous doulous toutous ois edōken to argurion ina gnō tis ti diepragmateusato 16paregeneto de o prōtos legōn kurie ē mna sou proseirgasato deka mnas 17kai eipen autō eu agathe doule oti en elachistō pistos egenou isthi exousian echōn epanō deka poleōn 18kai ēlthen o deuteros legōn kurie ē mna sou epoiēsen pente mnas 19eipen de kai toutō kai su ginou epanō pente poleōn 20kai eteros ēlthen legōn kurie idou ē mna sou ēn eichon apokeimenēn en soudariō 21ephoboumēn gar se oti anthrōpos austēros ei aireis o ouk ethēkas kai therizeis o ouk espeiras 22legei de autō ek tou stomatos sou krinō se ponēre doule ēdeis oti egō anthrōpos austēros eimi airōn o ouk ethēka kai therizōn o ouk espeira 23kai dia ti ouk edōkas to argurion mou epi trapezan kai egō elthōn sun tokō an epraxa auto 24kai tois parestōsin eipen arate ap autou tēn mnan kai dote tō tas deka mnas echonti 25kai eipon autō kurie echei deka mnas 26legō gar umin oti panti tō echonti dothēsetai apo de tou mē echontos kai o echei arthēsetai ap autou 27plēn tous echthrous mou ekeinous tous mē thelēsantas me basileusai ep autous agagete ōde kai katasphaxate emprosthen mou

28kai eipōn tauta eporeueto emprosthen anabainōn eis ierosoluma

29kai egeneto ōs ēngisen eis bēthsphagē kai bēthanian pros to oros to kaloumenon elaiōn apesteilen duo tōn mathētōn autou 30eipōn upagete eis tēn katenanti kōmēn en ē eisporeuomenoi eurēsete pōlon dedemenon eph on oudeis pōpote anthrōpōn ekathisen lusantes auton agagete 31kai ean tis umas erōta dia ti luete outōs ereite autō oti o kurios autou chreian echei 32apelthontes de oi apestalmenoi euron kathōs eipen autois 33luontōn de autōn ton pōlon eipon oi kurioi autou pros autous ti luete ton pōlon 34oi de eipon o kurios autou chreian echei 35kai ēgagon auton pros ton iēsoun kai epirripsantes eautōn ta imatia epi ton pōlon epebibasan ton iēsoun 36poreuomenou de autou upestrōnnuon ta imatia autōn en tē odō 37engizontos de autou ēdē pros tē katabasei tou orous tōn elaiōn ērxanto apan to plēthos tōn mathētōn chairontes ainein ton theon phōnē megalē peri pasōn ōn eidon dunameōn

38legontes eulogēmenos o erchomenos basileus en onomati kuriou eirēnē en ouranō kai doxa en upsistois

39kai tines tōn pharisaiōn apo tou ochlou eipon pros auton didaskale epitimēson tois mathētais sou 40kai apokritheis eipen autois legō umin oti ean outoi siōpēsōsin oi lithoi kekraxontai

41kai ōs ēngisen idōn tēn polin eklausen ep autē 42legōn oti ei egnōs kai su kai ge en tē ēmera sou tautē ta pros eirēnēn sou nun de ekrubē apo ophthalmōn sou 43oti ēxousin ēmerai epi se kai peribalousin oi echthroi sou charaka soi kai perikuklōsousin se kai sunexousin se pantothen 44kai edaphiousin se kai ta tekna sou en soi kai ouk aphēsousin en soi lithon epi lithō anth ōn ouk egnōs ton kairon tēs episkopēs sou

45kai eiselthōn eis to ieron ērxato ekballein tous pōlountas en autō kai agorazontas 46legōn autois gegraptai o oikos mou oikos proseuchēs estin umeis de auton epoiēsate spēlaion lēstōn

47kai ēn didaskōn to kath ēmeran en tō ierō oi de archiereis kai oi grammateis ezētoun auton apolesai kai oi prōtoi tou laou 48kai ouch euriskon to ti poiēsōsin o laos gar apas exekremato autou akouōn

Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

Bible Hub

Luke 18
Top of Page
Top of Page