Luke 20:28
New International Version
"Teacher," they said, "Moses wrote for us that if a man's brother dies and leaves a wife but no children, the man must marry the widow and raise up offspring for his brother.

New Living Translation
They posed this question: "Teacher, Moses gave us a law that if a man dies, leaving a wife but no children, his brother should marry the widow and have a child who will carry on the brother's name.

English Standard Version
and they asked him a question, saying, “Teacher, Moses wrote for us that if a man’s brother dies, having a wife but no children, the man must take the widow and raise up offspring for his brother.

New American Standard Bible
and they questioned Him, saying, "Teacher, Moses wrote for us that IF A MAN'S BROTHER DIES, having a wife, AND HE IS CHILDLESS, HIS BROTHER SHOULD MARRY THE WIFE AND RAISE UP CHILDREN TO HIS BROTHER.

King James Bible
Saying, Master, Moses wrote unto us, If any man's brother die, having a wife, and he die without children, that his brother should take his wife, and raise up seed unto his brother.

Holman Christian Standard Bible
Teacher, Moses wrote for us that if a man's brother has a wife, and dies childless, his brother should take the wife and produce offspring for his brother.

International Standard Version
and asked him, "Teacher, Moses wrote for us that if a man's brother dies and leaves a wife but no child, the man should marry the widow and have children for his brother.

NET Bible
They asked him, "Teacher, Moses wrote for us that if a man's brother dies leaving a wife but no children, that man must marry the widow and father children for his brother.

Aramaic Bible in Plain English
And they were saying to him, “Teacher, Moses wrote to us that if a man dies and his brother has a wife without sons, his brother shall take his wife, and he shall raise up a son to his brother.”

GOD'S WORD® Translation
"Teacher, Moses wrote for us, 'If a married man dies and has no children, his brother should marry his widow and have children for his brother.'

Jubilee Bible 2000
saying, Master, Moses wrote unto us, If any man's brother dies, having a wife, and he dies without children, that his brother should take his wife and raise up seed unto his brother.

King James 2000 Bible
Saying, Teacher, Moses wrote unto us, If any man's brother dies, having a wife, and he dies without children, that his brother should take his wife, and raise up children for his brother.

American King James Version
Saying, Master, Moses wrote to us, If any man's brother die, having a wife, and he die without children, that his brother should take his wife, and raise up seed to his brother.

American Standard Version
and they asked him, saying, Teacher, Moses wrote unto us, that if a man's brother die, having a wife, and he be childless, his brother should take the wife, and raise up seed unto his brother.

Douay-Rheims Bible
Saying: Master, Moses wrote unto us, If any man's brother die, having a wife, and he leave no children, that his brother should take her to wife, and raise up seed unto his brother.

Darby Bible Translation
demanded of him saying, Teacher, Moses wrote to us, If any one's brother, who has a wife, die, and he die childless, his brother shall take the wife and raise up seed to his brother.

English Revised Version
saying, Master, Moses wrote unto us, that if a man's brother die, having a wife, and he be childless, his brother should take the wife, and raise up seed unto his brother.

Webster's Bible Translation
Saying, Master, Moses wrote to us, If any man's brother should die, having a wife, and he should die without children, that his brother should take his wife, and raise up seed to his brother.

Weymouth New Testament
"Rabbi, Moses made it a law for us that if a man's brother should die, leaving a wife but no children, the man shall marry the widow and raise up a family for his brother.

World English Bible
They asked him, "Teacher, Moses wrote to us that if a man's brother dies having a wife, and he is childless, his brother should take the wife, and raise up children for his brother.

Young's Literal Translation
saying, 'Teacher, Moses wrote to us, If any one's brother may die, having a wife, and he may die childless -- that his brother may take the wife, and may raise up seed to his brother.

Lukas 20:28 Afrikaans PWL
en vir Hom gesê: “Leermeester, Moshe het vir ons geskryf: ‘As iemand se broer doodgaan en ’n vrou agterlaat sonder seuns, dan moet sy broer die vrou neem en vir sy broer ’n seun verwek.’

Luka 20:28 Albanian
duke thënë: ''Mësues, Moisiu na la të shkruar që, nëse vëllai i dikujt vdes kishte grua dhe vdiq pa lënë fëmijë, i vëllai ta marrë gruan e tij dhe t'i ngjallë pasardhës vëllait të vet.

ﻟﻮﻗﺎ 20:28 Arabic: Smith & Van Dyke
قائلين يا معلّم كتب لنا موسى ان مات لاحد اخ وله امرأة ومات بغير ولد يأخذ اخوه المرأة ويقيم نسلا لاخيه.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 20:28 Armenian (Western): NT
«Վարդապե՛տ, Մովսէս գրեց մեզի. “Եթէ մէկուն եղբայրը մեռնի՝ կին մը ունենալով, բայց առանց զաւակի, անոր եղբայրը թող առնէ այդ կինը ու զարմ տայ իր եղբօր”:

Euangelioa S. Luc-en araura.  20:28 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Cioitela, Magistruá, Moysesec scribatu diraucuc, Baldin cembeiten anayea hil badadi emazte duelaric, eta haourric gabe hil badadi, har deçan haren anayeac haren emaztea, eta eguin dieçón leinu bere anayeri.

Dyr Laux 20:28 Bavarian
"Maister, waisst ee, dyr Mosen haat üns vürgschribn: 'Wenn ainn sein Brueder stirbt und ayn Weib hinterlaasst, aber kaine Kinder, sollt dyr Brueder d Witib heirettn und yn n Hinzognen Kinder verschaffen.'

Лука 20:28 Bulgarian
Учителю, Моисей ни е писал: "Ако умре на някого брат му, който е женен, но е бездетен, брат му да вземе жената и да въздигне потомък на брата си".

中文標準譯本 (CSB Traditional)
說:「老師,摩西為我們寫道:如果一個人的兄弟死了,留下妻子而沒有孩子,他就應該娶這婦人,為他兄弟留後裔。

中文标准译本 (CSB Simplified)
说:“老师,摩西为我们写道:如果一个人的兄弟死了,留下妻子而没有孩子,他就应该娶这妇人,为他兄弟留后裔。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
「夫子,摩西為我們寫著說:『人若有妻無子就死了,他兄弟當娶他的妻,為哥哥生子立後。』

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
“夫子,摩西为我们写着说:‘人若有妻无子就死了,他兄弟当娶他的妻,为哥哥生子立后。’

路 加 福 音 20:28 Chinese Bible: Union (Traditional)
夫 子 ! 摩 西 為 我 們 寫 著 說 : 人 若 有 妻 無 子 就 死 了 , 他 兄 弟 當 娶 他 的 妻 , 為 哥 哥 生 子 立 後 。

路 加 福 音 20:28 Chinese Bible: Union (Simplified)
夫 子 ! 摩 西 为 我 们 写 着 说 : 人 若 有 妻 无 子 就 死 了 , 他 兄 弟 当 娶 他 的 妻 , 为 哥 哥 生 子 立 後 。

Evanðelje po Luki 20:28 Croatian Bible
Učitelju! Mojsije nam napisa: Umre li bez djece čiji brat koji imaše ženu, neka njegov brat uzme tu ženu te podigne porod bratu svomu.

Lukáš 20:28 Czech BKR
Řkouce: Mistře, Mojžíš napsal nám: Kdyby bratr něčí umřel, maje manželku, a umřel by bez dětí, aby ji pojal bratr jeho za manželku, a vzbudil símě bratru svému.

Lukas 20:28 Danish
»Mester! Moses har foreskrevet os: Dersom en har en Broder, som er gift, og denne dør barnløs, da skal hans Broder tage Hustruen og oprejse sin Broder Afkom.

Lukas 20:28 Dutch Staten Vertaling
Zeggende: Meester! Mozes heeft ons geschreven: Zo iemands broeder sterft, die een vrouw heeft, en hij sterft zonder kinderen, dat zijn broeder de vrouw nemen zal, en zijn broeder zaad verwekken.

Nestle Greek New Testament 1904
λέγοντες Διδάσκαλε, Μωϋσῆς ἔγραψεν ἡμῖν, ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα, καὶ οὗτος ἄτεκνος ᾖ, ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.

Westcott and Hort 1881
λέγοντες Διδάσκαλε, Μωυσῆς ἔγραψεν ἡμῖν, ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα, καὶ οὗτος ἄτεκνος ᾖ, ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
λέγοντες Διδάσκαλε, Μωυσῆς ἔγραψεν ἡμῖν, ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα, καὶ οὗτος ἄτεκνος ᾖ, ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.

RP Byzantine Majority Text 2005
λέγοντες, Διδάσκαλε, Μωσῆς ἔγραψεν ἡμῖν, ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα, καὶ οὗτος ἄτεκνος ἀποθάνῃ, ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα, καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.

Greek Orthodox Church 1904
λέγοντες· Διδάσκαλε, Μωϋσῆς ἔγραψεν ἡμῖν, ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα, καὶ οὗτος ἄτεκνος ἀποθάνῃ, ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.

Tischendorf 8th Edition
λέγοντες· διδάσκαλε, Μωϋσῆς ἔγραψεν ἡμῖν, ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα, καὶ οὗτος ἄτεκνος ᾖ, ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
λέγοντες, Διδάσκαλε, Μωσῆς ἔγραψεν ἡμῖν, ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα, καὶ οὗτος ἄτεκνος ἀποθάνῃ, ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα, καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.

Stephanus Textus Receptus 1550
λέγοντες Διδάσκαλε Μωσῆς ἔγραψεν ἡμῖν ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα καὶ οὗτος ἄτεκνος ἀποθάνῃ ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
λεγοντες διδασκαλε μωυσης εγραψεν ημιν εαν τινος αδελφος αποθανη εχων γυναικα και ουτος ατεκνος η ινα λαβη ο αδελφος αυτου την γυναικα και εξαναστηση σπερμα τω αδελφω αυτου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
λεγοντες διδασκαλε μωυσης εγραψεν ημιν εαν τινος αδελφος αποθανη εχων γυναικα και ουτος ατεκνος η ινα λαβη ο αδελφος αυτου την γυναικα και εξαναστηση σπερμα τω αδελφω αυτου

Stephanus Textus Receptus 1550
λεγοντες διδασκαλε μωσης εγραψεν ημιν εαν τινος αδελφος αποθανη εχων γυναικα και ουτος ατεκνος αποθανη ινα λαβη ο αδελφος αυτου την γυναικα και εξαναστηση σπερμα τω αδελφω αυτου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
λεγοντες, Διδασκαλε, Μωσης εγραψεν ημιν, εαν τινος αδελφος αποθανη εχων γυναικα, και ουτος ατεκνος αποθανη, ινα λαβη ο αδελφος αυτου την γυναικα, και εξαναστηση σπερμα τω αδελφω αυτου.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
λεγοντες διδασκαλε μωσης εγραψεν ημιν εαν τινος αδελφος αποθανη εχων γυναικα και ουτος ατεκνος αποθανη ινα λαβη ο αδελφος αυτου την γυναικα και εξαναστηση σπερμα τω αδελφω αυτου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
λεγοντες διδασκαλε μωυσης εγραψεν ημιν εαν τινος αδελφος αποθανη εχων γυναικα και ουτος ατεκνος η ινα λαβη ο αδελφος αυτου την γυναικα και εξαναστηση σπερμα τω αδελφω αυτου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
legontes Didaskale, Mōusēs egrapsen hēmin, ean tinos adelphos apothanē echōn gynaika, kai houtos ateknos ē, hina labē ho adelphos autou tēn gynaika kai exanastēsē sperma tō adelphō autou.

legontes Didaskale, Mouses egrapsen hemin, ean tinos adelphos apothane echon gynaika, kai houtos ateknos e, hina labe ho adelphos autou ten gynaika kai exanastese sperma to adelpho autou.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
legontes Didaskale, Mōusēs egrapsen hēmin, ean tinos adelphos apothanē echōn gynaika, kai houtos ateknos ē, hina labē ho adelphos autou tēn gynaika kai exanastēsē sperma tō adelphō autou.

legontes Didaskale, Mouses egrapsen hemin, ean tinos adelphos apothane echon gynaika, kai houtos ateknos e, hina labe ho adelphos autou ten gynaika kai exanastese sperma to adelpho autou.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 20:28 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
legontes didaskale mōusēs egrapsen ēmin ean tinos adelphos apothanē echōn gunaika kai outos ateknos ē ina labē o adelphos autou tēn gunaika kai exanastēsē sperma tō adelphō autou

legontes didaskale mOusEs egrapsen Emin ean tinos adelphos apothanE echOn gunaika kai outos ateknos E ina labE o adelphos autou tEn gunaika kai exanastEsE sperma tO adelphO autou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 20:28 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
legontes didaskale mōsēs egrapsen ēmin ean tinos adelphos apothanē echōn gunaika kai outos ateknos apothanē ina labē o adelphos autou tēn gunaika kai exanastēsē sperma tō adelphō autou

legontes didaskale mOsEs egrapsen Emin ean tinos adelphos apothanE echOn gunaika kai outos ateknos apothanE ina labE o adelphos autou tEn gunaika kai exanastEsE sperma tO adelphO autou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 20:28 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
legontes didaskale mōsēs egrapsen ēmin ean tinos adelphos apothanē echōn gunaika kai outos ateknos apothanē ina labē o adelphos autou tēn gunaika kai exanastēsē sperma tō adelphō autou

legontes didaskale mOsEs egrapsen Emin ean tinos adelphos apothanE echOn gunaika kai outos ateknos apothanE ina labE o adelphos autou tEn gunaika kai exanastEsE sperma tO adelphO autou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 20:28 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
legontes didaskale mōsēs egrapsen ēmin ean tinos adelphos apothanē echōn gunaika kai outos ateknos apothanē ina labē o adelphos autou tēn gunaika kai exanastēsē sperma tō adelphō autou

legontes didaskale mOsEs egrapsen Emin ean tinos adelphos apothanE echOn gunaika kai outos ateknos apothanE ina labE o adelphos autou tEn gunaika kai exanastEsE sperma tO adelphO autou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 20:28 Westcott/Hort - Transliterated
legontes didaskale mōusēs egrapsen ēmin ean tinos adelphos apothanē echōn gunaika kai outos ateknos ē ina labē o adelphos autou tēn gunaika kai exanastēsē sperma tō adelphō autou

legontes didaskale mOusEs egrapsen Emin ean tinos adelphos apothanE echOn gunaika kai outos ateknos E ina labE o adelphos autou tEn gunaika kai exanastEsE sperma tO adelphO autou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 20:28 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
legontes didaskale mōusēs egrapsen ēmin ean tinos adelphos apothanē echōn gunaika kai outos ateknos ē ina labē o adelphos autou tēn gunaika kai exanastēsē sperma tō adelphō autou

legontes didaskale mOusEs egrapsen Emin ean tinos adelphos apothanE echOn gunaika kai outos ateknos E ina labE o adelphos autou tEn gunaika kai exanastEsE sperma tO adelphO autou

Lukács 20:28 Hungarian: Karoli
Mondván: Mester, Mózes megírta nékünk, ha valakinek testvére meghal, kinek felesége volt, és magzatok nélkül hal meg, hogy annak testvére elvegye [annak] feleségét, és támasszon magot az õ testvérének.

La evangelio laŭ Luko 20:28 Esperanto
dirante:Majstro, Moseo skribis por ni, ke, se ies frato mortos, havante edzinon, kaj li estas seninfana, lia frato prenu la edzinon kaj naskigu idaron al sia frato.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 20:28 Finnish: Bible (1776)
Sanoen: Mestari, Moses kirjoitti meille: jos jonkun veli kuolee, jolla emäntä oli, ja se kuolis lapsetonna, niin hänen veljensä pitää sen vaimon ottaman ja veljellensä siemenen herättämän.

Luc 20:28 French: Darby
Maitre, Moise nous a ecrit, que si le frere de quelqu'un meurt, ayant une femme, et qu'il meure sans enfants, son frere prenne la femme et suscite de la posterite à son frere.

Luc 20:28 French: Louis Segond (1910)
Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit: Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme sans avoir d'enfants, son frère épousera la femme, et suscitera une postérité à son frère.

Luc 20:28 French: Martin (1744)
Disant : Maître, Moïse nous a laissé par écrit, que si le frère de quelqu'un est mort ayant une femme, et qu'il soit mort sans enfants, son frère prenne sa femme, et qu'il suscite des enfants à son frère.

Lukas 20:28 German: Modernized
und sprachen: Meister, Mose hat uns geschrieben: So jemands Bruder stirbt, der ein Weib hat, und stirbt erblos, so soll sein Bruder das Weib nehmen und seinem Bruder einen Samen erwecken.

Lukas 20:28 German: Luther (1912)
und sprachen: Meister, Mose hat uns geschrieben: So jemandes Bruder stirbt, der ein Weib hat, und stirbt kinderlos, so soll sein Bruder das Weib nehmen und seinem Bruder einen Samen erwecken.

Lukas 20:28 German: Textbibel (1899)
Meister, Moses hat uns vorgeschrieben, wenn einem sein Bruder stirbt, der eine Frau hat, und dabei kinderlos ist, so soll sein Bruder die Frau nehmen und seinem Bruder Samen erwecken.

Luca 20:28 Italian: Riveduta Bible (1927)
Maestro, Mosè ci ha scritto che se il fratello di uno muore avendo moglie ma senza figliuoli, il fratello ne prenda la moglie e susciti progenie a suo fratello.

Luca 20:28 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Maestro, Mosè ci ha scritto, che se il fratello d’alcuno muore avendo moglie, e muore senza figliuoli, il suo fratello prenda la moglie, e susciti progenie al suo fratello.

LUKAS 20:28 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
serta berkata, "Ya Guru, Musa telah menyuratkan hukum ini bagi kita, bahwa jikalau saudara seorang yang berbini mati, tetapi tiada beranak, hendaklah saudaranya memperisterikan bininya itu akan menerbitkan benih bagi saudaranya.

Luke 20:28 Kabyle: NT
A Sidi, atah wayen i d-teqqaṛ ccariɛa n Musa : Ma yemmut yiwen wergaz yeǧǧa-d tameṭṭut-is mbla dderya, ilaq gma-s ad yaɣ tameṭṭut-nni, ad yesɛu yid-es dderya iwakken a d-ixlef isem n gma-s yemmuten.

누가복음 20:28 Korean
물어 가로되 `선생님이여, 모세가 우리에게 써 주기를 사람의 형이 만일 아내를 두고 자식이 없이 죽거든 그 동생이 그 아내를 취하여 형을 위하여 후사를 세울지니라 하였나이다

Lucas 20:28 Latin: Vulgata Clementina
dicentes : Magister, Moyses scripsit nobis : Si frater alicujus mortuus fuerit habens uxorem, et hic sine liberis fuerit, ut accipiat eam frater ejus uxorem, et suscitet semen fratri suo.

Sv. Lūkass 20:28 Latvian New Testament
Sacīdami: Mācītāj, Mozus mums rakstījis: ja kam nomirst brālis, kam sieva, bet nav bērnu, tad lai viņa brālis apprecē tā sievu un rada savam brālim pēcnācējus!

Evangelija pagal Lukà 20:28 Lithuanian
“Mokytojau, Mozė mums parašė: jei kieno brolis, turėdamas žmoną, mirtų bevaikis, tada jo brolis tegul veda jo žmoną ir pažadina savo broliui palikuonių.

Luke 20:28 Maori
Ka mea, E te Kaiwhakaako, i tuhituhi a Mohi ki a matou, Ki te mate te tuakana o tetahi tangata, he wahine ano tana, a ka mate urikore ia, me tango te wahine e tona teina, ka whakatupu uri ai mo tona tuakana.

Lukas 20:28 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Mester! Moses har foreskrevet oss at når en manns gifte bror dør og ikke har barn, da skal hans bror ta hans hustru til ekte og opreise sin bror avkom.

Lucas 20:28 Spanish: La Biblia de las Américas
diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: ``SI EL HERMANO DE ALGUNO MUERE, teniendo MUJER, Y NO DEJA HIJOS, que SU HERMANO TOME LA MUJER Y LEVANTE DESCENDENCIA A SU HERMANO.

Lucas 20:28 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Le dijeron: "Maestro, Moisés nos escribió: 'SI EL HERMANO DE ALGUIEN MUERE, siendo casado, Y NO DEJA HIJOS, que SU HERMANO TOME LA MUJER Y LEVANTE DESCENDENCIA A SU HERMANO.'

Lucas 20:28 Spanish: Reina Valera Gómez
diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: Si el hermano de alguno muriere teniendo esposa, y él muriere sin hijos, que su hermano tome a su esposa, y levante simiente a su hermano.

Lucas 20:28 Spanish: Reina Valera 1909
Diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: Si el hermano de alguno muriere teniendo mujer, y muriere sin hijos, que su hermano tome la mujer, y levante simiente á su hermano.

Lucas 20:28 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: Si el hermano de alguno muriere teniendo mujer, y muriere sin hijos, que su hermano tome la mujer, y levante simiente a su hermano.

Lucas 20:28 Bíblia King James Atualizada Português
“Mestre! Moisés nos legou por escrito que, se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve se casar com a viúva e gerar descendência ao falecido.

Lucas 20:28 Portugese Bible
Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer alguém, tendo mulher mas não tendo filhos, o irmão dele case com a viúva, e suscite descendência ao irmão.   

Luca 20:28 Romanian: Cornilescu
,,Învăţătorule, iată ce ne -a scris Moise: ,Dacă moare fratele cuiva, avînd nevastă, dar fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta lui, şi să ridice urmaş fratelui său.`

От Луки 20:28 Russian: Synodal Translation (1876)
Учитель! Моисей написал нам, что если у кого умретбрат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему.

От Луки 20:28 Russian koi8r
Учитель! Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему.

Luke 20:28 Shuar New Testament
Aniiniak tiarmiayi "Uuntß, Muisßis juna aartampramiaji: "Aishman ni Nuarφ J·reatsain jakamtainkia ni yachi nu wajen Nußtkatφ, yachin yajutmatratsa." Tu aarmaiti, tiarmiayi.

Lukas 20:28 Swedish (1917)
och sade: »Mästare, Moses har givit oss den föreskriften, att om någon har en broder som är gift, men dör barnlös, så skall han taga sin broders hustru till akta och skaffa avkomma åt sin broder.

Luka 20:28 Swahili NT
Mwalimu, Mose alituandikia kwamba kama ndugu ya mtu fulani akifa na kumwacha mjane wake bila watoto, ni lazima ndugu yake amchukue huyo mama mjane, amzalie watoto ndugu yake marehemu.

Lucas 20:28 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At kanilang itinanong sa kaniya, na sinasabi, Guro, isinulat sa amin ni Moises, na kung ang kapatid na lalake ng isang lalake ay mamatay, na may asawa, at siya'y walang anak, ay kunin ng kaniyang kapatid ang asawa, at bigyang anak ang kaniyang kapatid.

ลูกา 20:28 Thai: from KJV
ว่า "อาจารย์เจ้าข้า โมเสสได้เขียนสั่งข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่า `ถ้าชายผู้ใดตายและมีภรรยา แต่ไม่มีบุตร ก็ให้น้องชายรับพี่สะใภ้นั้นไว้เป็นภรรยาของตน เพื่อสืบเชื้อสายของพี่ชายไว้'

Luka 20:28 Turkish

Лука 20:28 Ukrainian: NT
говорячи: Учителю, Мойсей написав нам: Коли чий брат умре, мавши жінку, й сей бездітний умре, щоб узяв брат його жінку й воскресив насїннє братові своєму.

Luke 20:28 Uma New Testament
Guru, nabi Musa mpo'uki' hi rala buku atura hewa toi: ane hadua tomane mate hiaa' uma-ki ria ana' -na, pudupuhe-na kana mpotobine balu-na, bona ria-ki-hawo muli tomate toei.

Lu-ca 20:28 Vietnamese (1934)
Thưa thầy, Môi-se đã truyền lại luật nầy cho chúng tôi: Nếu người kia có anh, cưới vợ rồi chết, không con, thì người phải cưới lấy vợ góa đó để nối dòng cho anh mình.

Luke 20:27
Top of Page
Top of Page