Luke 20:36
New International Version
and they can no longer die; for they are like the angels. They are God's children, since they are children of the resurrection.

New Living Translation
And they will never die again. In this respect they will be like angels. They are children of God and children of the resurrection.

English Standard Version
for they cannot die anymore, because they are equal to angels and are sons of God, being sons of the resurrection.

New American Standard Bible
for they cannot even die anymore, because they are like angels, and are sons of God, being sons of the resurrection.

King James Bible
Neither can they die any more: for they are equal unto the angels; and are the children of God, being the children of the resurrection.

Holman Christian Standard Bible
For they cannot die anymore, because they are like angels and are sons of God, since they are sons of the resurrection.

International Standard Version
Nor can they die anymore, because they are like the angels and, since they share in the resurrection, are God's children.

NET Bible
In fact, they can no longer die, because they are equal to angels and are sons of God, since they are sons of the resurrection.

Aramaic Bible in Plain English
For neither can they die again, for they are like The Angels, and they are the children of God because they are the children of the resurrection.

GOD'S WORD® Translation
nor die anymore. They are the same as the angels. They are God's children who have come back to life.

Jubilee Bible 2000
for neither can they die any more, for they are equal unto the angels and are the sons of God, being the sons of the resurrection.

King James 2000 Bible
Neither can they die any more: for they are equal unto the angels; and are the children of God, being the children of the resurrection.

American King James Version
Neither can they die any more: for they are equal to the angels; and are the children of God, being the children of the resurrection.

American Standard Version
for neither can they die any more: for they are equal unto the angels; and are sons of God, being sons of the resurrection.

Douay-Rheims Bible
Neither can they die any more: for they are equal to the angels, and are the children of God, being the children of the resurrection.

Darby Bible Translation
for neither can they die any more, for they are equal to angels, and are sons of God, being sons of the resurrection.

English Revised Version
for neither can they die any more: for they are equal unto the angels; and are sons of God, being sons of the resurrection.

Webster's Bible Translation
Neither can they die any more: for they are equal to the angels; and are the children of God, being the children of the resurrection.

Weymouth New Testament
For indeed they cannot die again; they are like angels, and are sons of God through being sons of the Resurrection.

World English Bible
For they can't die any more, for they are like the angels, and are children of God, being children of the resurrection.

Young's Literal Translation
for neither are they able to die any more -- for they are like messengers -- and they are sons of God, being sons of the rising again.

Lukas 20:36 Afrikaans PWL
want hulle kan ook nie meer sterf nie, want omdat hulle kinders van die opstanding is, is hulle soos die engele en ook kinders van God. genoem het.

Luka 20:36 Albanian
ata as nuk mund të vdesin më, sepse janë si engjëjt dhe janë bij të Perëndisë, duke qenë bij të ringjalljes.

ﻟﻮﻗﺎ 20:36 Arabic: Smith & Van Dyke
اذ لا يستطيعون ان يموتوا ايضا لانهم مثل الملائكة وهم ابناء الله اذ هم ابناء القيامة.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 20:36 Armenian (Western): NT
քանի որ ա՛լ չեն կրնար մեռնիլ. արդարեւ հրեշտակներուն հաւասար են եւ Աստուծոյ որդիներ են, յարութեան որդիներ ըլլալով:

Euangelioa S. Luc-en araura.  20:36 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen guehiagoric ecin hil daitezque: ecen Aingueruèn pare dirade: eta Iaincoaren seme dirade, resurrectionezco seme diradenaz gueroz.

Dyr Laux 20:36 Bavarian
Sö sterbnd aau niemer, weil s yn de Engln gleich und durch d Urstöndd zo Kinder Gottes wordn seind.

Лука 20:36 Bulgarian
И не могат вече да умрат, понеже са равни на ангелите; и, като участници на възкресението, са чада на Бога.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
事實上,他們再也不會死,因為就與天使一樣;他們既然是復活的兒女,就是神的兒女了。

中文标准译本 (CSB Simplified)
事实上,他们再也不会死,因为就与天使一样;他们既然是复活的儿女,就是神的儿女了。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
因為他們不能再死,和天使一樣;既是復活的人,就為神的兒子。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
因为他们不能再死,和天使一样;既是复活的人,就为神的儿子。

路 加 福 音 20:36 Chinese Bible: Union (Traditional)
因 為 他 們 不 能 再 死 , 和 天 使 一 樣 ; 既 是 復 活 的 人 , 就 為 神 的 兒 子 。

路 加 福 音 20:36 Chinese Bible: Union (Simplified)
因 为 他 们 不 能 再 死 , 和 天 使 一 样 ; 既 是 复 活 的 人 , 就 为 神 的 儿 子 。

Evanðelje po Luki 20:36 Croatian Bible
Zaista, ni umrijeti više ne mogu: anđelima su jednaki i sinovi su Božji jer su sinovi uskrsnuća.

Lukáš 20:36 Czech BKR
Nebo ani umírati více nebudou moci, andělům zajisté rovni budou. A jsou synové Boží, poněvadž jsou synové vzkříšení.

Lukas 20:36 Danish
Thi de kunne ikke mere dø; thi de ere Engle lige og ere Guds Børn, idet de ere Opstandelsens Børn.

Lukas 20:36 Dutch Staten Vertaling
Want zij kunnen niet meer sterven, want zij zijn den engelen gelijk; en zij zijn kinderen Gods, dewijl zij kinderen der opstanding zijn.

Nestle Greek New Testament 1904
οὐδὲ γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται, ἰσάγγελοι γάρ εἰσιν, καὶ υἱοί εἰσιν Θεοῦ τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες.

Westcott and Hort 1881
οὐδὲ γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται, ἰσάγγελοι γάρ εἰσιν, καὶ υἱοί εἰσιν θεοῦ τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
οὐδὲ γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται, ἰσάγγελοι γάρ εἰσιν, καὶ υἱοί εἰσιν θεοῦ τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες.

RP Byzantine Majority Text 2005
οὔτε γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται· ἰσάγγελοι γάρ εἰσιν, καὶ υἱοί εἰσιν τοῦ θεοῦ, τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες.

Greek Orthodox Church 1904
οὔτε γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται· ἰσάγγελοι γάρ εἰσι, καὶ υἱοί εἰσι τοῦ Θεοῦ, τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες.

Tischendorf 8th Edition
οὔτε γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται, ἰσάγγελοι γάρ εἰσίν, καὶ υἱοί εἰσίν θεοῦ τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες.

Scrivener's Textus Receptus 1894
οὔτε γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται· ἰσάγγελοι γάρ εἰσι, καὶ υἱοί εἰσι τοῦ θεοῦ, τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες.

Stephanus Textus Receptus 1550
οὔτε γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται ἰσάγγελοι γάρ εἰσιν καὶ υἱοί εἰσιν τοῦ θεοῦ τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ουδε γαρ αποθανειν ετι δυνανται ισαγγελοι γαρ εισιν και υιοι εισιν θεου της αναστασεως υιοι οντες

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ουτε γαρ αποθανειν ετι δυνανται ισαγγελοι γαρ εισιν και υιοι εισιν θεου της αναστασεως υιοι οντες

Stephanus Textus Receptus 1550
ουτε γαρ αποθανειν ετι δυνανται ισαγγελοι γαρ εισιν και υιοι εισιν του θεου της αναστασεως υιοι οντες

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ουτε γαρ αποθανειν ετι δυνανται· ισαγγελοι γαρ εισι, και υιοι εισι του θεου, της αναστασεως υιοι οντες.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ουτε γαρ αποθανειν ετι δυνανται ισαγγελοι γαρ εισιν και υιοι εισιν του θεου της αναστασεως υιοι οντες

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ουδε γαρ αποθανειν ετι δυνανται ισαγγελοι γαρ εισιν και υιοι εισιν θεου της αναστασεως υιοι οντες

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
oude gar apothanein eti dynantai, isangeloi gar eisin, kai huioi eisin Theou tēs anastaseōs huioi ontes.

oude gar apothanein eti dynantai, isangeloi gar eisin, kai huioi eisin Theou tes anastaseos huioi ontes.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
oude gar apothanein eti dynantai, isangeloi gar eisin, kai huioi eisin theou tēs anastaseōs huioi ontes.

oude gar apothanein eti dynantai, isangeloi gar eisin, kai huioi eisin theou tes anastaseos huioi ontes.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 20:36 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
oute gar apothanein eti dunantai isangeloi gar eisin kai uioi eisin theou tēs anastaseōs uioi ontes

oute gar apothanein eti dunantai isangeloi gar eisin kai uioi eisin theou tEs anastaseOs uioi ontes

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 20:36 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
oute gar apothanein eti dunantai isangeloi gar eisin kai uioi eisin tou theou tēs anastaseōs uioi ontes

oute gar apothanein eti dunantai isangeloi gar eisin kai uioi eisin tou theou tEs anastaseOs uioi ontes

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 20:36 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
oute gar apothanein eti dunantai isangeloi gar eisin kai uioi eisin tou theou tēs anastaseōs uioi ontes

oute gar apothanein eti dunantai isangeloi gar eisin kai uioi eisin tou theou tEs anastaseOs uioi ontes

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 20:36 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
oute gar apothanein eti dunantai isangeloi gar eisin kai uioi eisin tou theou tēs anastaseōs uioi ontes

oute gar apothanein eti dunantai isangeloi gar eisin kai uioi eisin tou theou tEs anastaseOs uioi ontes

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 20:36 Westcott/Hort - Transliterated
oude gar apothanein eti dunantai isangeloi gar eisin kai uioi eisin theou tēs anastaseōs uioi ontes

oude gar apothanein eti dunantai isangeloi gar eisin kai uioi eisin theou tEs anastaseOs uioi ontes

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 20:36 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
oude gar apothanein eti dunantai isangeloi gar eisin kai uioi eisin theou tēs anastaseōs uioi ontes

oude gar apothanein eti dunantai isangeloi gar eisin kai uioi eisin theou tEs anastaseOs uioi ontes

Lukács 20:36 Hungarian: Karoli
Mert meg sem halhatnak többé: mert hasonlók az angyalokhoz; és az Isten fiai, mivelhogy a feltámadásnak fiai.

La evangelio laŭ Luko 20:36 Esperanto
cxar ili ne plu povas morti; cxar ili estas egalaj kun la angxeloj, kaj estas filoj de Dio, estante filoj de la relevigxo.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 20:36 Finnish: Bible (1776)
Sillä ei he enään kuolla taida; sillä he ovat enkelien kaltaiset, ja he ovat Jumalan lapset, että he ovat ylösnousemisen lapset.

Luc 20:36 French: Darby
aussi ils ne peuvent plus mourir; car ils sont semblables aux anges, et ils sont fils de Dieu, etant fils de la resurrection.

Luc 20:36 French: Louis Segond (1910)
Car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection.

Luc 20:36 French: Martin (1744)
Car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux Anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection.

Lukas 20:36 German: Modernized
Denn sie können hinfort nicht sterben; denn sie sind den Engeln gleich und Gottes Kinder, dieweil sie Kinder sind der Auferstehung.

Lukas 20:36 German: Luther (1912)
Denn sie können hinfort nicht sterben; denn sie sind den Engeln gleich und Gottes Kinder, dieweil sie Kinder sind der Auferstehung.

Lukas 20:36 German: Textbibel (1899)
können sie doch auch nicht mehr sterben, denn sie sind Engeln gleich und sind Gottes Söhne, da sie Söhne der Auferstehung sind.

Luca 20:36 Italian: Riveduta Bible (1927)
perché neanche possono più morire, giacché son simili agli angeli e son figliuoli di Dio, essendo figliuoli della risurrezione.

Luca 20:36 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciocchè ancora non possono più morire; poichè siano pari agli angeli; e son figliuoli di Dio, essendo figliuoli della risurrezione.

LUKAS 20:36 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
karena tiada mereka itu dapat mati balik lagi; karena keadaannya itu serupa dengan malaekat; dan mereka itulah anak Allah dari sebab anak kebangkitan itu.

Luke 20:36 Kabyle: NT
axaṭer ur țțuɣalen ara ad mmten, ad ilin am lmalayekkat ; Sidi Ṛebbi a ten-yerr d arraw-is imi i d-ḥyan si ger lmegtin.

누가복음 20:36 Korean
저희는 다시 죽을 수도 없나니 이는 천사와 동등이요 부활의 자녀로서 하나님의 자녀임이니라

Lucas 20:36 Latin: Vulgata Clementina
neque enim ultra mori potuerunt : æquales enim angelis sunt, et filii sunt Dei, cum sint filii resurrectionis.

Sv. Lūkass 20:36 Latvian New Testament
Un arī mirt viņi vairs nevarēs, jo tie līdzīgi eņģeļiem; un viņi ir Dieva bērni, jo tie ir augšāmcelšanās bērni.

Evangelija pagal Lukà 20:36 Lithuanian
Jie taip pat nebegalės ir mirti, nes, būdami prisikėlimo vaikai, bus lygūs angelams ir bus Dievo vaikai.

Luke 20:36 Maori
E kore ano ratou e ahei kia mate: e rite ana hoki ki nga anahera; he tama hoki ratou na te Atua, he tama na te aranga.

Lukas 20:36 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
for de kan ikke mere dø, for de er englene like og er Guds barn, idet de er opstandelsens barn.

Lucas 20:36 Spanish: La Biblia de las Américas
porque tampoco pueden ya morir, pues son como ángeles, y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección.

Lucas 20:36 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Tampoco pueden morir, pues son como ángeles, y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección.

Lucas 20:36 Spanish: Reina Valera Gómez
Porque no pueden morir ya más; pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección.

Lucas 20:36 Spanish: Reina Valera 1909
Porque no pueden ya más morir: porque son iguales á los ángeles, y son hijos de Dios, cuando son hijos de la resurrección.

Lucas 20:36 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
porque no pueden ya más morir; porque son iguales a los ángeles; y son hijos de Dios, cuando son hijos de la resurrección.

Lucas 20:36 Bíblia King James Atualizada Português
e também não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, sendo igualmente filhos da ressurreição.

Lucas 20:36 Portugese Bible
porque já não podem mais morrer; pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição.   

Luca 20:36 Romanian: Cornilescu
Pentrucă nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii. Şi vor fi fiii lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii.

От Луки 20:36 Russian: Synodal Translation (1876)
и умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения.

От Луки 20:36 Russian koi8r
и умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения.

Luke 20:36 Shuar New Testament
Warφ, Jßkashtin ainiatsuk. Nayaimpinmaya suntara aintsan ajasartatui. Tura nantakiaru ßsar Yusa uchiri ajasartatui.

Lukas 20:36 Swedish (1917)
De kunna ju ej heller mer dö ty de äro lika änglarna och äro, Guds söner, eftersom de hava blivit delaktiga av uppståndelsen.

Luka 20:36 Swahili NT
Ama hakika, hawawezi kufa tena, kwa sababu watakuwa kama malaika, na ni watoto wa Mungu kwa vile wamefufuliwa katika wafu.

Lucas 20:36 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't hindi na sila maaaring mangamatay pa: sapagka't kahalintulad na sila ng mga anghel; at sila'y mga anak ng Dios, palibhasa'y mga anak ng pagkabuhay na maguli.

ลูกา 20:36 Thai: from KJV
และเขาจะตายอีกไม่ได้ เพราะเขาเป็นเหมือนทูตสวรรค์ เป็นบุตรของพระเจ้า ด้วยว่าเป็นลูกแห่งการฟื้นขึ้นมาจากความตาย

Luka 20:36 Turkish
Bir daha ölmeleri de söz konusu değildir. Çünkü meleklere benzerler ve dirilişin çocukları olarak Tanrının çocuklarıdırlar.

Лука 20:36 Ukrainian: NT
бо ані вмерти не можуть, рівні бо ангелам і сини вони Божі, воскресення синами бувши.

Luke 20:36 Uma New Testament
Apa' tuwu' -ra hewa tuwu' mala'eka, uma-rapa mate. Ana' Alata'ala-ramo, apa' napotuwu' nculii' -ramo Alata'ala.

Lu-ca 20:36 Vietnamese (1934)
Bởi họ sẽ không chết được nữa, vì giống như các thiên sứ, và là con của Ðức Chúa Trời, tức là con của sự sống lại.

Luke 20:35
Top of Page
Top of Page