Acts 3
Study Bible
Healing the Lame Beggar

Πέτρος  δὲ  καὶ  Ἰωάννης*  ἀνέβαινον  εἰς  τὸ  ἱερὸν  ἐπὶ  τὴν  ὥραν  τῆς  προσευχῆς  τὴν  ἐνάτην.  καί  τις  ἀνὴρ  χωλὸς  ἐκ  κοιλίας  μητρὸς  αὐτοῦ  ὑπάρχων  ἐβαστάζετο,  ὃν  ἐτίθουν  καθ’  ἡμέραν  πρὸς  τὴν  θύραν  τοῦ  ἱεροῦ  τὴν  λεγομένην  Ὡραίαν  τοῦ  αἰτεῖν  ἐλεημοσύνην  παρὰ  τῶν  εἰσπορευομένων  εἰς  τὸ  ἱερόν·  ὃς  ἰδὼν  Πέτρον  καὶ  Ἰωάννην*  μέλλοντας  εἰσιέναι  εἰς  τὸ  ἱερὸν  ἠρώτα  ἐλεημοσύνην  λαβεῖν.  ἀτενίσας  δὲ  Πέτρος  εἰς  αὐτὸν  σὺν  τῷ  Ἰωάννῃ*  εἶπεν  Βλέψον  εἰς  ἡμᾶς.    δὲ  ἐπεῖχεν  αὐτοῖς  προσδοκῶν  τι  παρ’  αὐτῶν  λαβεῖν.  εἶπεν  δὲ  Πέτρος  Ἀργύριον  καὶ  χρυσίον  οὐχ  ὑπάρχει  μοι·    δὲ  ἔχω,  τοῦτό  σοι  δίδωμι·  ἐν  τῷ  ὀνόματι  Ἰησοῦ  Χριστοῦ  τοῦ  Ναζωραίου  [ἔγειρε  καὶ]  περιπάτει.  καὶ  πιάσας  αὐτὸν  τῆς  δεξιᾶς  χειρὸς  ἤγειρεν  αὐτόν·  παραχρῆμα  δὲ  ἐστερεώθησαν  αἱ  βάσεις  αὐτοῦ  καὶ  τὰ  σφυδρά,  καὶ  ἐξαλλόμενος  ἔστη  καὶ  περιεπάτει,  καὶ  εἰσῆλθεν  σὺν  αὐτοῖς  εἰς  τὸ  ἱερὸν  περιπατῶν  καὶ  ἁλλόμενος  καὶ  αἰνῶν  τὸν  Θεόν.  καὶ  εἶδεν  πᾶς    λαὸς  αὐτὸν  περιπατοῦντα  καὶ  αἰνοῦντα  τὸν  Θεόν·  10 ἐπεγίνωσκον  δὲ  αὐτὸν,  ὅτι  οὗτος  ἦν    πρὸς  τὴν  ἐλεημοσύνην  καθήμενος  ἐπὶ  τῇ  Ὡραίᾳ  Πύλῃ  τοῦ  ἱεροῦ,  καὶ  ἐπλήσθησαν  θάμβους  καὶ  ἐκστάσεως  ἐπὶ  τῷ  συμβεβηκότι  αὐτῷ. 

Peter Speaks in Solomon's Colonnade

11 Κρατοῦντος  δὲ  αὐτοῦ  τὸν  Πέτρον  καὶ  τὸν  Ἰωάννην*  συνέδραμεν  πᾶς    λαὸς  πρὸς  αὐτοὺς  ἐπὶ  τῇ  στοᾷ  τῇ  καλουμένῃ  Σολομῶντος  ἔκθαμβοι.  12 ἰδὼν  δὲ    Πέτρος  ἀπεκρίνατο  πρὸς  τὸν  λαόν  Ἄνδρες  Ἰσραηλῖται*,  τί  θαυμάζετε  ἐπὶ  τούτῳ,    ἡμῖν  τί  ἀτενίζετε  ὡς  ἰδίᾳ  δυνάμει    εὐσεβείᾳ  πεποιηκόσιν  τοῦ  περιπατεῖν  αὐτόν;  13   Θεὸς  Ἀβραὰμ  καὶ  [ὁ  θεὸς]  Ἰσαὰκ  καὶ  [ὁ  θεὸς]  Ἰακώβ,    Θεὸς  τῶν  πατέρων  ἡμῶν,  ἐδόξασεν  τὸν  Παῖδα  αὐτοῦ  Ἰησοῦν,  ὃν  ὑμεῖς  μὲν  παρεδώκατε  καὶ  ἠρνήσασθε  κατὰ  πρόσωπον  Πιλάτου*,  κρίναντος  ἐκείνου  ἀπολύειν·  14 ὑμεῖς  δὲ  τὸν  Ἅγιον  καὶ  Δίκαιον  ἠρνήσασθε,  καὶ  ᾐτήσασθε  ἄνδρα  φονέα  χαρισθῆναι  ὑμῖν,  15 τὸν  δὲ  Ἀρχηγὸν  τῆς  ζωῆς  ἀπεκτείνατε,  ὃν    Θεὸς  ἤγειρεν  ἐκ  νεκρῶν,  οὗ  ἡμεῖς  μάρτυρές  ἐσμεν.  16 καὶ  ἐπὶ  τῇ  πίστει  τοῦ  ὀνόματος  αὐτοῦ  τοῦτον,  ὃν  θεωρεῖτε  καὶ  οἴδατε,  ἐστερέωσεν  τὸ  ὄνομα  αὐτοῦ,  καὶ    πίστις    δι’  αὐτοῦ  ἔδωκεν  αὐτῷ  τὴν  ὁλοκληρίαν  ταύτην  ἀπέναντι  πάντων  ὑμῶν. 

17 καὶ  νῦν,  ἀδελφοί,  οἶδα  ὅτι  κατὰ  ἄγνοιαν  ἐπράξατε,  ὥσπερ  καὶ  οἱ  ἄρχοντες  ὑμῶν·  18   δὲ  Θεὸς    προκατήγγειλεν  διὰ  στόματος  πάντων  τῶν  προφητῶν,  παθεῖν  τὸν  Χριστὸν  αὐτοῦ  ἐπλήρωσεν  οὕτως.  19 μετανοήσατε  οὖν  καὶ  ἐπιστρέψατε  πρὸς  τὸ  ἐξαλειφθῆναι  ὑμῶν  τὰς  ἁμαρτίας,  20 ὅπως  ἂν  ἔλθωσιν  καιροὶ  ἀναψύξεως  ἀπὸ  προσώπου  τοῦ  Κυρίου  καὶ  ἀποστείλῃ  τὸν  προκεχειρισμένον  ὑμῖν  Χριστὸν  Ἰησοῦν,  21 ὃν  δεῖ  οὐρανὸν  μὲν  δέξασθαι  ἄχρι  χρόνων  ἀποκαταστάσεως  πάντων  ὧν  ἐλάλησεν    Θεὸς  διὰ  στόματος  τῶν  ἁγίων  ἀπ’  αἰῶνος  αὐτοῦ  προφητῶν.  22 Μωϋσῆς  μὲν  εἶπεν  ὅτι  Προφήτην  ὑμῖν  ἀναστήσει  Κύριος    Θεὸς  [ὑμῶν]  ἐκ  τῶν  ἀδελφῶν  ὑμῶν  ὡς  ἐμέ·  αὐτοῦ  ἀκούσεσθε  κατὰ  πάντα  ὅσα  ἂν  λαλήσῃ  πρὸς  ὑμᾶς.  23 ἔσται  δὲ  πᾶσα  ψυχὴ  ἥτις  ἐὰν  μὴ  ἀκούσῃ  τοῦ  προφήτου  ἐκείνου  ἐξολεθρευθήσεται  ἐκ  τοῦ  λαοῦ.  24 καὶ  πάντες  δὲ  οἱ  προφῆται  ἀπὸ  Σαμουὴλ  καὶ  τῶν  καθεξῆς  ὅσοι  ἐλάλησαν  καὶ  κατήγγειλαν  τὰς  ἡμέρας  ταύτας.  25 ὑμεῖς  ἐστε  οἱ  υἱοὶ  τῶν  προφητῶν  καὶ  τῆς  διαθήκης  ἧς  «ὁ  Θεὸς» ⇔  διέθετο  πρὸς  τοὺς  πατέρας  ὑμῶν,  λέγων  πρὸς  Ἀβραάμ  Καὶ  ἐν  τῷ  σπέρματί  σου  ἐνευλογηθήσονται  πᾶσαι  αἱ  πατριαὶ  τῆς  γῆς.  26 ὑμῖν  πρῶτον  ἀναστήσας    Θεὸς  τὸν  Παῖδα  αὐτοῦ  ἀπέστειλεν  αὐτὸν  εὐλογοῦντα  ὑμᾶς  ἐν  τῷ  ἀποστρέφειν  ἕκαστον  ἀπὸ  τῶν  πονηριῶν  ὑμῶν. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

Acts 2
Top of Page
Top of Page