Matthew 8
Study Bible

Καταβάντος  δὲ  αὐτοῦ  ἀπὸ  τοῦ  ὄρους  ἠκολούθησαν  αὐτῷ  ὄχλοι  πολλοί.  καὶ  ἰδοὺ  λεπρὸς  προσελθὼν  προσεκύνει  αὐτῷ  λέγων  Κύριε,  ἐὰν  θέλῃς  δύνασαί  με  καθαρίσαι.  καὶ  ἐκτείνας  τὴν  χεῖρα  ἥψατο  αὐτοῦ  λέγων  Θέλω,  καθαρίσθητι.  καὶ  εὐθέως  ἐκαθαρίσθη*  αὐτοῦ    λέπρα.  καὶ  λέγει  αὐτῷ    Ἰησοῦς  Ὅρα  μηδενὶ  εἴπῃς,  ἀλλὰ  ὕπαγε  σεαυτὸν  δεῖξον  τῷ  ἱερεῖ,  καὶ  προσένεγκον  τὸ  δῶρον    προσέταξεν  Μωϋσῆς  εἰς  μαρτύριον  αὐτοῖς. 

The Centurion's Great Faith

Εἰσελθόντος  δὲ  αὐτοῦ  εἰς  Καφαρναοὺμ  προσῆλθεν  αὐτῷ  ἑκατόνταρχος  παρακαλῶν  αὐτὸν  καὶ  λέγων  Κύριε,    παῖς  μου  βέβληται  ἐν  τῇ  οἰκίᾳ  παραλυτικός,  δεινῶς  βασανιζόμενος.  ‹καὶ›  λέγει  αὐτῷ  Ἐγὼ  ἐλθὼν  θεραπεύσω  αὐτόν.  ἀποκριθεὶς  δὲ    ἑκατόνταρχος  ἔφη  Κύριε,  οὐκ  εἰμὶ  ἱκανὸς  ἵνα  μου  ὑπὸ  τὴν  στέγην  εἰσέλθῃς·  ἀλλὰ  μόνον  εἰπὲ  λόγῳ,  καὶ  ἰαθήσεται    παῖς  μου.  καὶ  γὰρ  ἐγὼ  ἄνθρωπός  εἰμι  ὑπὸ  ἐξουσίαν,  (τασσόμενος)  ἔχων  ὑπ’  ἐμαυτὸν  στρατιώτας,  καὶ  λέγω  τούτῳ  Πορεύθητι,  καὶ  πορεύεται,  καὶ  ἄλλῳ  Ἔρχου,  καὶ  ἔρχεται,  καὶ  τῷ  δούλῳ  μου  Ποίησον  τοῦτο,  καὶ  ποιεῖ.  10 ἀκούσας  δὲ    Ἰησοῦς  ἐθαύμασεν  καὶ  εἶπεν  τοῖς  ἀκολουθοῦσιν  Ἀμὴν  λέγω  ὑμῖν,  παρ’  οὐδενὶ  τοσαύτην  πίστιν  ἐν  τῷ  Ἰσραὴλ  εὗρον.  11 λέγω  δὲ  ὑμῖν  ὅτι  πολλοὶ  ἀπὸ  ἀνατολῶν  καὶ  δυσμῶν  ἥξουσιν  καὶ  ἀνακλιθήσονται  μετὰ  Ἀβραὰμ  καὶ  Ἰσαὰκ  καὶ  Ἰακὼβ  ἐν  τῇ  βασιλείᾳ  τῶν  οὐρανῶν·  12 οἱ  δὲ  υἱοὶ  τῆς  βασιλείας  ἐκβληθήσονται  εἰς  τὸ  σκότος  τὸ  ἐξώτερον·  ἐκεῖ  ἔσται    κλαυθμὸς  καὶ    βρυγμὸς  τῶν  ὀδόντων.  13 καὶ  εἶπεν    Ἰησοῦς  τῷ  ἑκατοντάρχῃ  Ὕπαγε,  ὡς  ἐπίστευσας  γενηθήτω  σοι.  καὶ  ἰάθη    παῖς  [αὐτοῦ]  ἐν  τῇ  ὥρᾳ  ἐκείνῃ. 

Jesus Heals at Peter's House

14 Καὶ  ἐλθὼν    Ἰησοῦς  εἰς  τὴν  οἰκίαν  Πέτρου  εἶδεν  τὴν  πενθερὰν  αὐτοῦ  βεβλημένην  καὶ  πυρέσσουσαν·  15 καὶ  ἥψατο  τῆς  χειρὸς  αὐτῆς,  καὶ  ἀφῆκεν  αὐτὴν    πυρετός·  καὶ  ἠγέρθη,  καὶ  διηκόνει  αὐτῷ.  16 Ὀψίας  δὲ  γενομένης  προσήνεγκαν  αὐτῷ  δαιμονιζομένους  πολλούς·  καὶ  ἐξέβαλεν  τὰ  πνεύματα  λόγῳ,  καὶ  πάντας  τοὺς  κακῶς  ἔχοντας  ἐθεράπευσεν·  17 ὅπως  πληρωθῇ  τὸ  ῥηθὲν  διὰ  Ἠσαΐου  τοῦ  προφήτου  λέγοντος  Αὐτὸς  τὰς  ἀσθενείας  ἡμῶν  ἔλαβεν  καὶ  τὰς  νόσους  ἐβάστασεν. 

The Cost of Following Jesus

18 Ἰδὼν  δὲ    Ἰησοῦς  ‹πολλοὺς›  ὄχλον  περὶ  αὐτὸν  ἐκέλευσεν  ἀπελθεῖν  εἰς  τὸ  πέραν.  19 Καὶ  προσελθὼν  εἷς  γραμματεὺς  εἶπεν  αὐτῷ  Διδάσκαλε,  ἀκολουθήσω  σοι  ὅπου  ἐὰν  ἀπέρχῃ.  20 καὶ  λέγει  αὐτῷ    Ἰησοῦς  Αἱ  ἀλώπεκες  φωλεοὺς  ἔχουσιν  καὶ  τὰ  πετεινὰ  τοῦ  οὐρανοῦ  κατασκηνώσεις,    δὲ  Υἱὸς  τοῦ  ἀνθρώπου  οὐκ  ἔχει  ποῦ  τὴν  κεφαλὴν  κλίνῃ.  21 ἕτερος  δὲ  τῶν  μαθητῶν  [αὐτοῦ]  εἶπεν  αὐτῷ  Κύριε,  ἐπίτρεψόν  μοι  πρῶτον  ἀπελθεῖν  καὶ  θάψαι  τὸν  πατέρα  μου.  22   δὲ  Ἰησοῦς  λέγει  αὐτῷ  Ἀκολούθει  μοι,  καὶ  ἄφες  τοὺς  νεκροὺς  θάψαι  τοὺς  ἑαυτῶν  νεκρούς. 

Jesus Stills the Storm

23 Καὶ  ἐμβάντι  αὐτῷ  εἰς  τὸ  πλοῖον  ἠκολούθησαν  αὐτῷ  οἱ  μαθηταὶ  αὐτοῦ.  24 καὶ  ἰδοὺ  σεισμὸς  μέγας  ἐγένετο  ἐν  τῇ  θαλάσσῃ,  ὥστε  τὸ  πλοῖον  καλύπτεσθαι  ὑπὸ  τῶν  κυμάτων·  αὐτὸς  δὲ  ἐκάθευδεν.  25 καὶ  προσελθόντες  ἤγειραν  αὐτὸν  λέγοντες  Κύριε,  σῶσον,  ἀπολλύμεθα.  26 καὶ  λέγει  αὐτοῖς  Τί  δειλοί  ἐστε,  ὀλιγόπιστοι;  τότε  ἐγερθεὶς  ἐπετίμησεν  τοῖς  ἀνέμοις  καὶ  τῇ  θαλάσσῃ,  καὶ  ἐγένετο  γαλήνη  μεγάλη.  27 οἱ  δὲ  ἄνθρωποι  ἐθαύμασαν  λέγοντες  Ποταπός  ἐστιν  οὗτος  ὅτι  καὶ  οἱ  ἄνεμοι  καὶ    θάλασσα  αὐτῷ  ὑπακούουσιν; 

Demons Cast into Pigs

28 Καὶ  ἐλθόντος  αὐτοῦ  εἰς  τὸ  πέραν  εἰς  τὴν  χώραν  τῶν  Γαδαρηνῶν  ὑπήντησαν  αὐτῷ  δύο  δαιμονιζόμενοι  ἐκ  τῶν  μνημείων  ἐξερχόμενοι,  χαλεποὶ  λίαν  ὥστε  μὴ  ἰσχύειν  τινὰ  παρελθεῖν  διὰ  τῆς  ὁδοῦ  ἐκείνης.  29 καὶ  ἰδοὺ  ἔκραξαν  λέγοντες  Τί  ἡμῖν  καὶ  σοί,  Υἱὲ  τοῦ  Θεοῦ;  ἦλθες  ὧδε  πρὸ  καιροῦ  βασανίσαι  ἡμᾶς;  30 ἦν  δὲ  μακρὰν  ἀπ’  αὐτῶν  ἀγέλη  χοίρων  πολλῶν  βοσκομένη.  31 οἱ  δὲ  δαίμονες  παρεκάλουν  αὐτὸν  λέγοντες  Εἰ  ἐκβάλλεις  ἡμᾶς,  ἀπόστειλον  ἡμᾶς  εἰς  τὴν  ἀγέλην  τῶν  χοίρων.  32 καὶ  εἶπεν  αὐτοῖς  Ὑπάγετε.  οἱ  δὲ  ἐξελθόντες  ἀπῆλθον  εἰς  τοὺς  χοίρους·  καὶ  ἰδοὺ  ὥρμησεν  πᾶσα    ἀγέλη  κατὰ  τοῦ  κρημνοῦ  εἰς  τὴν  θάλασσαν,  καὶ  ἀπέθανον  ἐν  τοῖς  ὕδασιν.  33 οἱ  δὲ  βόσκοντες  ἔφυγον,  καὶ  ἀπελθόντες  εἰς  τὴν  πόλιν  ἀπήγγειλαν  πάντα  καὶ  τὰ  τῶν  δαιμονιζομένων.  34 καὶ  ἰδοὺ  πᾶσα    πόλις  ἐξῆλθεν  εἰς  ὑπάντησιν  τῷ  Ἰησοῦ,  καὶ  ἰδόντες  αὐτὸν  παρεκάλεσαν  ὅπως  μεταβῇ  ἀπὸ  τῶν  ὁρίων  αὐτῶν. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

Matthew 7
Top of Page
Top of Page