Matthew 8
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Jesus Cleanses the Leper
8:1   2597
8:1   καταβάντι
8:1   [3coming down 
1161
δε
1And 
1473
αυτώ
2in his] 
575
από
from 
3588
του
the 
3735
όρους
mountain, 
190
ηκολούθησαν
[3followed 
1473
αυτώ
4him 
3793
όχλοι
2multitude 
4183
πολλοί
1a great]. 
8:2   2532
8:2   και
8:2   And 
2400
ιδού
behold, 
3015
λεπρός
a leper, 
2064
ελθών
having come, 
4352
προσεκύνει
did obeisance to 
1473
αυτώ
him, 
3004
λέγων
saying, 
2962
κύριε
O Lord, 
1437
εάν
if 
2309
θέλης
you should want, 
1410
δύνασαί
you are able 
1473-2511
με καθαρίσαι
to cleanse me. 
8:3   2532
8:3   και
8:3   And 
1614
εκτείνας
stretching out 
3588
την
the 
5495
χείρα
hand, 
680
ήψατο
[2touched 
1473
αυτού
3him 
3588
ο
  
*
Ιησούς
1Jesus], 
3004
λέγων
saying, 
2309
θέλω
I want, 
2511
καθαρίσθητι
be cleansed! 
2532
και
And 
2112
ευθέως
immediately 
2511
εκαθαρίσθη
he was cleansed 
1473
αυτού
of his 
3588
η
  
3014
λέπρα
leprosy. 
8:4   2532
8:4   και
8:4   And 
3004
λέγει
[2says 
1473
αυτώ
3to him 
3588
ο
  
*
Ιησούς
1Jesus], 
3708
όρα
See that 
3367
μηδενί
[2no one 
2036
είπης
1you tell]! 
235
αλλ'
But 
5217
ύπαγε
go 
4572
σεαυτόν
[2yourself 
1166
δείξον
1show] 
3588
τω
to the 
2409
ιερεί
priest, 
2532
και
and 
4374
προσένεγκε
offer 
3588
το
the 
1435
δώρον
gift offering! 
3588
ο
the one 
4367-*
προσέταξε Μωσής
Moses assigned 
1519
εις
for 
3142
μαρτύριον
a testimony 
1473
αυτοίς
to them. 
The Believing Centurion
8:5   1525
8:5   εισελθόντι
8:5   [3having entered 
1161
δε
1And 
3588
τω
  
*
Ιησού
2Jesus] 
1519
εις
into 
*
Καπερναούμ
Capernaum, 
4334
προσήλθεν
came forward 
1473
αυτώ
to him 
1543
εκατόνταρχος
a centurion 
3870
παρακαλών
enjoining 
1473
αυτόν
him, 
8:6   2532
8:6   και
8:6   and 
3004
λέγων
saying, 
2962
κύριε
O Lord, 
3588
ο
  
3816-1473
παις μου
my servant 
906
βέβληται
is lying 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
3614
οικία
house 
3885
παραλυτικός
a paralytic, 
1171
δεινώς
[2awfully 
928
βασανιζόμενος
1being tormented]. 
8:7   2532
8:7   και
8:7   And 
3004
λέγει
[2says 
1473
αυτώ
3to him 
3588
ο
  
*
Ιησούς
1Jesus], 
1473
εγώ
I 
2064
ελθών
coming 
2323
θεραπεύσω
shall cure 
1473
αυτόν
him. 
8:8   2532
8:8   και
8:8   And 
611
αποκριθείς
responding 
3588
ο
the 
1543
εκατόνταρχος
centurion 
5346
έφη
said, 
2962
κύριε
O Lord, 
3756-1510.2.1
ουκ ειμί
I am not 
2425
ικανός
fit 
2443
ίνα
that 
1473-5259
μου υπό
[2under my 
3588
την
  
4721
στέγην
3roof 
1525
εισέλθης
1you should enter]; 
235
αλλά
but 
3440
μόνον
only 
2036
ειπέ
speak 
3056
λόγον
the word! 
2532
και
and 
2390
ιαθήσεται
[2shall be healed 
3588
ο
  
3816-1473
παις μου
1my servant]. 
8:9   2532
8:9   και
8:9   [3also 
1063
γαρ
1For 
1473
εγώ
2I 
444
άνθρωπός
5a man 
1510.2.1
ειμι
4am] 
5259
υπό
under 
1849
εξουσίαν
authority, 
2192
έχων
having 
5259
υπ'
under 
1683
εμαυτόν
myself 
4757
στρατιώτας
soldiers. 
2532
και
And 
3004
λέγω
I say 
3778
τούτω
to this one, 
4198
πορεύθητι
Go! 
2532
και
and 
4198
πορεύεται
he goes. 
2532
και
And 
243
άλλω
to another, 
2064
έρχου
Come! 
2532
και
and 
2064
έρχεται
he comes. 
2532
και
And 
3588
τω
to 
1401-1473
δούλω μου
my manservant, 
4160
ποίησον
Do 
3778
τούτο
this! 
2532
και
and 
4160
ποιεί
he does. 
8:10   191-1161
8:10   ακούσας δε
8:10   And hearing, 
3588
ο
  
*
Ιησούς
Jesus 
2296
εθαύμασε
marveled, 
2532
και
and 
2036
είπε
he said 
3588
τοις
to the ones 
190
ακολουθούσιν
following, 
281
αμήν
Amen 
3004
λέγω
I say 
1473
υμίν
to you, 
3761
ουδέ
not even 
1722
εν
in 
3588
τω
  
*
Ισραήλ
Israel 
5118
τοσαύτην
[2such great 
4102
πίστιν
3belief 
2147
εύρον
1did I find]. 
8:11   3004-1161
8:11   λέγω δε
8:11   And I say 
1473
υμίν
to you, 
3754
ότι
that 
4183
πολλοί
many 
575
από
from 
395
ανατολών
east 
2532
και
and 
1424
δυσμών
west 
2240
ήξουσι
shall come, 
2532
και
and 
347
ανακλιθήσονται
shall be lain down 
3326
μετά
with 
*
Αβραάμ
Abraham 
2532
και
and 
*
Ισαάκ
Isaac 
2532
και
and 
*
Ιακώβ
Jacob 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
932
βασιλεία
kingdom 
3588
των
of the 
3772
ουρανών
heavens. 
8:12   3588-1161
8:12   οι δε
8:12   But the 
5207
υιοί
sons 
3588
της
of the 
932
βασιλείας
kingdom 
1544
εκβληθήσονται
shall be cast out 
1519
εις
into 
3588
το
the 
4655
σκότος
[2darkness 
3588
το
  
1857
εξώτερον
1outer]; 
1563
εκεί
there, 
1510.8.3
έσται
there shall be 
3588
ο
  
2805
κλαυθμός
weeping 
2532
και
and 
3588
ο
the 
1030
βρυγμός
gnashing 
3588
των
  
3599
οδόντων
of teeth. 
8:13   2532
8:13   και
8:13   And 
2036-3588-*
είπεν ο Ιησούς
Jesus said 
3588
τω
to the 
1543
εκατοντάρχη
centurion, 
5217
ύπαγε
Go! 
2532
και
and 
5613
ως
as 
4100
επίστευσας
you trusted 
1096
γενηθήτω
let it be 
1473
σοι
to you! 
2532
και
And 
2390
ιάθη
[2was healed 
3588
ο
  
3816-1473
παις αυτού
1his servant] 
1722
εν
in 
3588
τη
  
5610-1565
ώρα εκείνη
that hour. 
Jesus Heals Peter's Mother-in-law
8:14   2532
8:14   και
8:14   And 
2064-3588-*
ελθών ο Ιησούς
Jesus having come 
1519
εις
into 
3588
την
the 
3614
οικίαν
house 
*
Πέτρου
of Peter, 
1492
είδε
he beheld 
3588
την
  
3994-1473
πενθεράν αυτού
his mother-in-law 
906
βεβλημένην
lying 
2532
και
and 
4445
πυρέσσσουσαν
having a fever. 
8:15   2532
8:15   και
8:15   And 
680
ήψατο
he touched 
3588
της
  
5495-1473
χειρός αυτής
her hand, 
2532
και
and 
863
αφήκεν
[3left 
1473
αυτήν
4her 
3588
ο
1the 
4446
πυρετός
2fever]; 
2532
και
and 
1453
ηγέρθη
she arose, 
2532
και
and 
1247
διηκόνει
served 
1473
αυτοίς
to them. 
8:16   3798
8:16   οψίας
8:16   [3late 
1161
δε
1And 
1096
γενομένης
2becoming], 
4374
προσήνεγκαν
they brought near 
1473
αυτώ
to him 
1139
δαιμονιζομένους
[2being demon-possessed 
4183
πολλούς
1many]; 
2532
και
and 
1544
εξέβαλε
he cast out 
3588
τα
the 
4151
πνεύματα
spirits 
3056
λόγω
by a word; 
2532
και
and 
3956
πάντας
all 
3588
του
  
2560
κακώς
[2an illness 
2192
έχοντας
1having] 
2323
εθεράπευσεν
he cured; 
8:17   3704
8:17   όπως
8:17   so that 
4137
πληρωθή
might be fulfilled 
3588
το
the thing 
4483
ρηθέν
having been spoken 
1223
διά
through 
*
Ησαϊου
Isaiah 
3588
του
the 
4396
προφήτου
prophet 
3004
λέγοντος
saying, 
1473
αυτός
He himself 
3588
τας
  
769-1473
ασθενείας ημών
[2our weaknesses 
2983
έλαβε
1took], 
2532
και
and 
3588
τας
[2the 
3554
νόσους
3diseases 
941
εβάστασεν
1he bore]. 
8:18   1492
8:18   ιδών
8:18   [3beholding 
1161
δε
1And 
3588
ο
  
*
Ιησούς
2Jesus] 
4183
πολλούς
great 
3793
όχλους
multitudes 
4012
περί
around 
1473
αυτόν
him, 
2753
εκέλευσεν
bid 
565
απελθείν
to go forth 
1519
εις
unto 
3588
το
the 
4008
πέραν
other side. 
8:19   2532
8:19   και
8:19   And 
4334
προσελθών
having come forward, 
1520
εις
one 
1122
γραμματεύς
scribe 
2036
είπεν
said 
1473
αυτώ
to him, 
1320
διδάσκαλε
Teacher, 
190
ακολουθήσω
I will follow 
1473
σοι
you 
3699
όπου
where 
1437
εάν
ever 
565
απέρχη
you should go forth. 
8:20   2532
8:20   και
8:20   And 
3004
λέγει
[2says 
1473
αυτώ
3to him 
3588
ο
  
*
Ιησούς
1Jesus], 
3588
αι
The 
258
αλώπεκες
foxes 
5454
φωλεούς
[2dens 
2192
έχουσι
1have], 
2532
και
and 
3588
τα
the 
4071
πετεινά
birds 
3588
του
of the 
3772
ουρανού
heaven 
2682
κατασκηνώσεις
shelters; 
3588-1161
ο δε
but the 
5207
υιός
son 
3588
του
  
444
ανθρώπου
of man 
3756-2192
ουκ έχει
has not 
4226
που
where 
3588
την
[2the 
2776
κεφαλήν
3head 
2827
κλίνη
1he should lean]. 
8:21   2087-1161
8:21   έτερος δε
8:21   And another 
3588
των
  
3101-1473
μαθητών αυτού
of his disciples 
2036
είπεν
said 
1473
αυτώ
to him, 
2962
κύριε
O Lord, 
2010
επίτρεψόν
commit to my care 
1473
μοι
to me 
4412
πρώτον
first 
565
απελθείν
to go forth 
2532
και
and 
2290
θάψαι
bury 
3588
τον
  
3962-1473
πατέρα μου
my father! 
8:22   3588
8:22   ο
8:22     
1161
δε
And 
*
Ιησούς
Jesus 
2036
είπεν
said 
1473
αυτώ
to him, 
190
ακολούθει
Follow 
1473
μοι
me, 
2532
και
and 
863
άφες
allow 
3588
τους
the 
3498
νεκρούς
dead 
2290
θάψαι
to bury 
3588
τους
their 
1438
εαυτών
own 
3498
νεκρούς
dead! 
Jesus Calms the Storm
8:23   2532
8:23   και
8:23   And 
1684-1473
εμβάντι αυτώ
in his stepping 
1519
εις
into 
3588
το
the 
4143
πλοίον
boat, 
190
ηκολούθησαν
[2followed 
1473
αυτώ
3him 
3588
οι
  
3101-1473
μαθηταί αυτού
1his disciples]. 
8:24   2532
8:24   και
8:24   And 
2400
ιδού
behold, 
4578
σεισμός
[2quaking 
3173
μέγας
1a great] 
1096
εγένετο
took place 
1722
εν
on 
3588
τη
the 
2281
θαλάσση
sea, 
5620
ώστε
so as to 
3588
το
  
4143
πλοίον
[2 the boat 
2572
καλύπτεσθαι
1cover] 
5259
υπό
under 
3588
των
the 
2949
κυμάτων
waves; 
1473-1161
αυτός δε
but he 
2518
εκάθευδε
was sleeping. 
8:25   2532
8:25   και
8:25   And 
4334
προσελθόντες
[2coming forward 
3588
οι
  
3101-1473
μαθηταί αυτού
1his disciples] 
1453
ήγειραν
roused 
1473
αυτόν
him, 
3004
λέγοντες
saying, 
2962
κύριε
O Lord, 
4982
σώσον
save 
1473
ημάς
us! 
622
απολλύμεθα
we perish. 
8:26   2532
8:26   και
8:26   And 
3004
λέγει
he says 
1473
αυτοίς
to them, 
5100
τι
Why 
1169-1510.2.5
δειλοί εστε
are you timid, 
3640
ολιγόπιστοι
O ones of little belief? 
5119
τότε
Then 
1453
εγερθείς
having arisen, 
2008
επετίμησε
he reproached 
3588
τοις
the 
417
ανέμοις
winds 
2532
και
and 
3588
τη
the 
2281
θαλάσση
sea; 
2532
και
and 
1096
εγένετο
there became 
1055
γαλήνη
[2calm 
3173
μεγάλη
1a great]. 
8:27   3588-1161
8:27   οι δε
8:27   And the 
444
άνθρωποι
men 
2296
εθαύμασαν
marveled, 
3004
λέγοντες
saying, 
4217
ποταπός
What kind 
1510.2.3
εστιν
is 
3778
ούτος
this one, 
3754
ότι
that 
2532
και
even 
3588
οι
the 
417
άνεμοι
winds 
2532
και
and 
3588
η
the 
2281
θάλασσα
sea 
5219
υπακούουσιν
obey 
1473
αυτώ
him? 
The Demon Possessed Men of the Gergesenes
8:28   2532
8:28   και
8:28   And 
2064-1473
ελθόντι αυτώ
in his coming 
1519
εις
unto 
3588
το
the 
4008
πέραν
other side, 
1519
εις
unto 
3588
την
the 
5561
χώραν
place 
3588
των
of the 
*
Γεργεσηνών
Gergesenes, 
5221
υπήντησαν
there encountered 
1473
αυτώ
to him 
1417
δύο
two 
1139
δαιμονιζόμενοι
demon-possessed, 
1537
εκ
[2from out of 
3588
των
3the 
3419
μνημείων
4sepulchres 
1831
εξερχόμενοι
1coming forth], 
5467
χαλεποί
[2ill-tempered 
3029
λίαν
1exceedingly], 
5620
ώστε
so that 
3361
μη
not 
2480
ισχύειν
were able 
5100
τινά
any 
3928
παρελθείν
to go 
1223
διά
by 
3588
της
  
3598-1565
οδού εκείνης
that way. 
8:29   2532
8:29   και
8:29   And 
2400
ιδού
behold, 
2896
έκραξαν
they cried out, 
3004
λέγοντες
saying, 
5100
τι
What is it 
1473
ημίν
to us 
2532
και
and 
1473
σοι
to you, 
*
Ιησού
Jesus, 
5207
υιέ
O son 
3588
του
  
2316
θεού
of God? 
2064
ήλθες
Are you come 
5602
ώδε
here 
4253
προ
before 
2540
καιρού
time 
928
βασανίσαι
to torment 
1473
ημάς
us? 
8:30   1510.7.3-1161
8:30   ην δε
8:30   And there was 
3112
μακράν
far 
575
απ'
from 
1473
αυτών
them 
34
αγέλη
a herd 
5519
χοίρων
of swine, 
4183
πολλών
many 
1006
βοσκομένη
grazing. 
8:31   3588-1161
8:31   οι δε
8:31   And the 
1142
δαίμονες
daimons 
3870
παρεκάλουν
enjoined 
1473
αυτόν
him, 
3004
λέγοντες
saying, 
1487
ει
If 
1544-1473
εκβάλλεις ημάς
you cast us out, 
2010
επίτρεψον
commission 
1473
ημίν
us 
565
απελθείν
to go forth 
1519
εις
into 
3588
την
the 
34
αγέλην
herd 
3588
των
of the 
5519
χοίρων
swine. 
8:32   2532
8:32   και
8:32   And 
2036
είπεν
he said 
1473
αυτοίς
to them, 
5217
υπάγετε
Go! 
3588-1161
οι δε
And 
1831
εξελθόντες
having gone forth, 
565
απήλθον
they departed 
1519
εις
into 
3588
την
the 
34
αγέλην
herd 
3588
των
of the 
5519
χοίρων
swine. 
2532
και
And 
2400
ιδού
behold, 
3729
ώρμησε
advanced 
3956
πάσα
all 
3588
η
the 
34
αγέλη
herd 
3588
των
of the 
5519
χοίρων
swine 
2596
κατά
down 
3588
του
the 
2911
κρημνού
precipice 
1519
εις
into 
3588
την
the 
2281
θάλασσαν
sea, 
2532
και
and 
599
απέθανον
they died 
1722
εν
in 
3588
τοις
the 
5204
ύδασιν
waters. 
8:33   3588-1161
8:33   οι δε
8:33   And the ones 
1006
βόσκοντες
grazing 
5343
έφυγον
fled. 
2532
και
And 
565
απελθόντες
having gone forth 
1519
εις
into 
3588
την
the 
4172
πόλιν
city, 
518
απήγγειλαν
they reported 
3956
πάντα
all, 
2532
και
and 
3588
τα
the things 
3588
των
of the 
1139
δαιμονίζομενων
ones being demon-possessed. 
8:34   2532
8:34   και
8:34   And 
2400
ιδού
behold, 
3956
πάσα
all 
3588
η
the 
4172
πόλις
city 
1831
εξήλθεν
came forth 
1519
εις
to 
4877
συνάντησιν
meet with 
3588
τω
  
*
Ιησού
Jesus. 
2532
και
And 
1492
ιδόντες
seeing 
1473
αυτόν
him, 
3870
παρεκάλεσαν
they enjoined him 
3704
όπως
how 
3327
μεταβή
he should cross over 
575
από
from 
3588
των
  
3725-1473
ορίων αυτών
their borders. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Matthew 7
Top of Page
Top of Page