ΓΕΝΕΣΙΣ 1

<< ΓΕΝΕΣΙΣ 1 >>
Genesis 1 Apostolic Bible Polyglot ©

The Creation
           
1:1   1722
1:1   εν
1:1   In 
746
αρχή
the beginning 
4160-3588-2316
εποίησεν ο θεός
God made 
3588
τον
the 
3772
ουρανόν
heaven 
2532
και
and 
3588
την
the 
1093
γην
earth. 
1:2   3588-1161
1:2   η δε
1:2   But the 
1093
γη
earth 
1510.7.3
ην
was 
517
αόρατος
unseen 
2532
και
and 
180.2
ακατασκεύαστος
unready, 
2532
και
and 
4655
σκότος
darkness 
1883
επάνω
was upon 
3588
της
the 
12
αβύσσου
abyss, 
2532
και
and 
4151
πνεύμα
spirit 
2316
θεού
of God 
2018
επεφέρετο
bore 
1883
επάνω
upon 
3588
του
the 
5204
ύδατος
water. 
1:3   2532
1:3   και
1:3   And 
2036-3588-2316
είπεν ο θεός
God said, 
1096
γενηθήτω
Let there be 
5457
φως
light! 
2532
και
And 
1096
εγένετο
there was 
5457
φως
light. 
1:4   2532
1:4   και
1:4   And 
1492-3588-2316
είδεν ο θεός
God beheld 
3588
το
the 
5457
φως
light 
3754
ότι
that 
2570
καλόν
it was good. 
2532
και
And 
1316-3588-2316
διεχώρισεν ο θεός
God parted 
303.1
αναμέσον
between 
3588
του
the 
5457
φωτός
light 
2532
και
and 
303.1
αναμέσον
between 
3588
του
the 
4655
σκότους
darkness. 
1:5   2532
1:5   και
1:5   And 
2564-3588-2316
εκάλεσεν ο θεός
God called 
3588
το
the 
5457
φως
light, 
2250
ημέραν
Day, 
2532
και
and 
3588
το
the 
4655
σκότος
darkness 
2564
εκάλεσε
he called, 
3571
νύκτα
Night; 
2532
και
and 
1096
εγένετο
there was 
2073
εσπέρα
evening 
2532
και
and 
1096
εγένετο
there was 
4404
πρωϊ
morning, 
2250
ημέρα
day 
1520
μία
one. 
1:6   2532
1:6   και
1:6   And 
2036-3588-2316
είπεν ο θεός
God said, 
1096
γενηθήτω
Let there be 
4733
στερέωμα
a firmament 
1722
εν
in 
3319
μέσω
the midst 
3588
του
of the 
5204
ύδατος
water, 
2532
και
and 
1510.5
έστω
let it be 
1316
διαχωρίζον
for parting 
303.1
αναμέσον
between 
5204
ύδατος
water 
2532
και
and 
5204
ύδατος
water! 
1:7   2532
1:7   και
1:7   And 
4160-3588-2316
εποίησεν ο θεός
God made 
3588
το
the 
4733
στέρεωμα
firmament, 
2532
και
and 
1316-3588-2316
διεχώρισεν ο θεός
God parted 
303.1
αναμέσον
between 
3588
του
the 
5204
ύδατος
water 
3739
ο
which 
1510.7.3
ην
was 
5270
υποκάτω
underneath 
3588
του
the 
4733
στερεώματος
firmament, 
2532
και
and 
303.1
αναμέσον
between 
3588
του
the 
5204
ύδατος
water 
3588
του
  
1883
επάνω
above 
3588
του
the 
4733
στερεώματος
firmament. 
1:8   2532
1:8   και
1:8   And 
2564-3588-2316
εκάλεσεν ο θεός
God called 
3588
το
the 
4733
στερεώμα
firmament, 
3772
ουρανόν
Heaven. 
2532
και
And 
1492-3588-2316
είδεν ο θεός
God beheld 
3754
ότι
that 
2570
καλόν
it was good; 
2532
και
and 
1096
εγένετο
there was 
2073
εσπέρα
evening 
2532
και
and 
1096
εγένετο
there was 
4404
πρωϊ
morning, 
2250
ημέρα
[2day 
1208
δευτέρα
1 the second]. 
1:9   2532
1:9   και
1:9   And 
2036-3588-2316
είπεν ο θεός
God said, 
4863
συναχθήτω
Let [6come together 
3588
το
1the 
5204
ύδωρ
2water 
3588
το
  
5270
υποκάτω
3underneath 
3588
του
4the 
3772
ουρανού
5heaven] 
1519
εις
into 
4864
συναγωγήν
[2gathering 
1520
μίαν
1one], 
2532
και
and 
3708
οφθήτω
let [3appear 
3588
η
1the 
3584
ξηρά
2dry land]! 
2532
και
And 
1096
εγένετο
it was 
3779
ούτως
so. 
2532
και
And 
4863
συνήχθη
[6gathered together 
3588
το
1the 
5204
ύδωρ
2water 
3588
το
  
5270
υποκάτω
3underneath 
3588
του
4the 
3772
ουρανού
5heaven] 
1519
εις
into 
3588
τας
  
4864-1473
συναγωγάς αυτών
their gatherings, 
2532
και
and 
3708
ώφθη
[3appeared 
3588
η
1the 
3584
ξηρά
2dry land]. 
1:10   2532
1:10   και
1:10   And 
2564-3588-2316
εκάλεσεν ο θεός
God called 
3588
την
the 
3584
ξηράν
dry land, 
1093
γην
Earth; 
2532
και
and 
3588
τα
the 
4959.1
συστήματα
collections 
3588
των
of the 
5204
υδάτων
waters 
2564
εκάλεσε
he called, 
2281
θαλάσσας
Seas. 
2532
και
And 
1492-3588-2316
είδεν ο θεός
God beheld 
3754
ότι
that 
2570
καλόν
it was good. 
1:11   2532
1:11   και
1:11   And 
2036-3588-2316
είπεν ο θεός
God said, 
985
βλαστησάτω
Let [3grow 
3588
η
1the 
1093
γη
2earth] 
1008
βοτάνην
pasturage 
5528
χόρτου
of grass 
4687
σπείρον
sowing 
4690
σπέρμα
seed 
2596
κατά
according to 
1085
γένος
type, 
2532
και
and 
2596
καθ'
according to 
3665
ομοιότητα
likeness, 
2532
και
and 
3586
ξύλον
[2tree 
2589.5
κάρπιμον
1 the fruitful] 
4160
ποιούν
producing 
2590
καρπόν
fruit 
3739
ου
which 
3588
το
the 
4690
σπέρμα
seed 
1473
αυτού
of it 
1722
εν
is in 
1473
αυτώ
it, 
2596
κατά
according to 
1085
γένος
type 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
1093
γης
earth! 
2532
και
And 
1096
εγένετο
it was 
3779
ούτως
so. 
1:12   2532
1:12   και
1:12   And 
1627
εξήνεγκεν
[3brought forth 
3588
η
1the 
1093
γη
2earth] 
1008
βοτάνην
pasturage 
5528
χόρτου
of grass 
4687
σπείρον
sowing 
4690
σπέρμα
seed, 
2596
κατά
according to 
1085
γένος
type, 
2532
και
and 
2596
καθ'
according to 
3665
ομοιότητα
likeness; 
2532
και
and 
3586
ξύλον
[2tree 
2589.5
κάρπιμον
1 the fruitful] 
4160
ποιούν
producing 
2590
καρπόν
fruit 
3739
ου
which 
3588
το
the 
4690
σπέρμα
seed 
1473
αυτου
of it 
1722
εν
is in 
1473
αυτώ
it, 
2596
κατά
according to 
1085
γένος
type 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
1093
γης
earth. 
1:13   2532
1:13   και
1:13   And 
1492-3588-2316
είδεν ο θεός
God beheld 
3754
ότι
that 
2570
καλόν
it was good. 
2532
και
And 
1096
εγένετο
there was 
2073
εσπέρα
evening 
2532
και
and 
1096
εγένετο
there was 
4404
πρωϊ
morning, 
2250
ημέρα
[2day 
5154
τρίτη
1 the third]. 
1:14   2532
1:14   και
1:14   And 
2036-3588-2316
είπεν ο θεός
God said, 
1096
γενηθήτωσαν
Let there be 
5458
φωστήρες
luminaries 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
4733
στερεώματι
firmament 
3588
του
of the 
3772
ουρανού
heaven 
1519
εις
for 
5337.1
φαυσιν
giving light 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
1093
γης
earth, 
3588
του
  
1316
διαχωρίζειν
to part 
303.1
αναμέσον
between 
3588
της
the 
2250
ημέρας
day 
2532
και
and 
303.1
αναμέσον
between 
3588
της
the 
3571
νυκτός
night! 
2532
και
And 
1510.5
έστωσαν
let them be 
1519
εις
for 
4592
σημεία
signs, 
2532
και
and 
1519
εις
for 
2540
καιρούς
times, 
2532
και
and 
1519
εις
for 
2250
ημέρας
days, 
2532
και
and 
1519
εις
for 
1763
ενιαυτούς
years! 
1:15   2532
1:15   και
1:15   And 
1510.5
έστωσαν
let them be 
1519
εις
for 
5337.1
φαύσιν
giving light 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
4733
στερεώματι
firmament 
3588
του
of the 
3772
ουρανού
heaven, 
5620
ώστε
so as 
5316
φαίνειν
to shine 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
1093
γης
earth! 
2532
και
And 
1096
εγένετο
it was 
3779
ούτως
so. 
1:16   2532
1:16   και
1:16   And 
4160-3588-2316
εποίησεν ο θεός
God made 
3588
τους
the 
1417
δύο
two 
5458
φωστήρας
[2luminaries 
3588
τους
  
3173
μεγάλους
1great]; 
3588
τον
the 
5458
φωστήρα
[2luminary 
3588
τον
  
3173
μέγαν
1greater] 
1519
εις
for 
746
αρχάς
beginnings 
3588
της
of the 
2250
ημέρας
day, 
2532
και
and 
3588
τον
the 
5458
φωστήρα
[2luminary 
3588
τον
  
1640
ελάσσω
1lesser] 
1519
εις
for 
746
αρχάς
beginnings 
3588
της
of the 
3571
νυκτός
night, 
2532
και
and 
3588
τους
the 
792
αστέρας
stars. 
1:17   2532
1:17   και
1:17   And 
5087
έθετο
[2put 
1473
αυτούς
3them 
3588
ο
  
2316
θεός
1God] 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
4733
στερεώματι
firmament 
3588
του
of the 
3772
ουρανού
heaven, 
5620
ώστε
so as 
5316
φαίνειν
to shine 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
1093
γης
earth, 
1:18   2532
1:18   και
1:18   and 
756
άρχειν
to begin 
3588
της
the 
2250
ημέρας
day 
2532
και
and 
3588
της
the 
3571
νυκτός
night, 
2532
και
and 
1316
διαχωρίζειν
to part 
303.1
αναμέσον
between 
3588
του
the 
5457
φωτός
light 
2532
και
and 
303.1
αναμέσον
between 
3588
του
the 
4655
σκότους
darkness. 
2532
και
And 
1492-3588-2316
είδεν ο θεός
God beheld 
3754
ότι
that 
2570
καλόν
it was good. 
1:19   2532
1:19   και
1:19   And 
1096
εγένετο
there was 
2073
εσπέρα
evening 
2532
και
and 
1096
εγένετο
there was 
4404
πρωϊ
morning, 
2250
ημέρα
[2day 
5067
τετάρτη
1 the fourth]. 
1:20   2532
1:20   και
1:20   And 
2036-3588-2316
είπεν ο θεός
God said, 
1806
εξαγαγέτω
Let [3bring forth 
3588
τα
1the 
5204
ύδατα
2waters] 
2062
ερπετά
reptiles 
5590
ψυχών
[2lives 
2198
ζωσών
1of living], 
2532
και
and 
4071
πετεινά
[2winged creatures 
4072
πετόμενα
1flying] 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
1093
γης
earth 
2596
κατά
below 
3588
το
the 
4733
στερέωμα
firmament 
3588
του
of the 
3772
ουρανού
heaven! 
2532
και
And 
1096
εγένετο
it was 
3779
ούτως
so. 
1:21   2532
1:21   και
1:21   And 
4160-3588-2316
εποίησεν ο θεός
God made 
3588
τα
the 
2785
κήτη
[2whales 
3588
τα
  
3173
μεγάλα
1great], 
2532
και
and 
3956
πάσαν
every 
5590
ψυχήν
life 
2226
ζώων
of living creatures 
2062
ερπετών
of reptiles 
3739
α
which 
1806
εξήγαγε
[3brought forth 
3588
τα
1the 
5204
ύδατα
2waters] 
2596
κατά
according to 
1085-1473
γένη αυτών
their types; 
2532
και
and 
3956
παν
every 
4071
πετεινόν
[2winged creature 
4420.2
πτερωτόν
1feathered] 
2596
κατά
according to 
1085
γένος
type. 
2532
και
And 
1492-3588-2316
είδεν ο θεός
God beheld 
3754
ότι
that 
2570
καλά
it was good. 
1:22   2532
1:22   και
1:22   And 
2127
ευλόγησεν
[2blessed 
1473
αυτά
3them 
3588
ο
  
2316
θεός
1God], 
3004
λέγων
saying, 
837
αυξάνεσθε
Grow 
2532
και
and 
4129
πληθύνεσθε
multiply, 
2532
και
and 
4137
πληρώσατε
fill 
3588
τα
the 
5204
ύδατα
waters 
1722
εν
in 
3588
ταις
the 
2281
θαλάσσαις
seas! 
2532
και
And 
3588
τα
[2the 
4071
πετεινά
3winged creatures 
4129
πληθυνέσθωσαν
1let] be multiplied 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
1093
γης
earth! 
1:23   2532
1:23   και
1:23   And 
1096
εγένετο
there was 
2073
εσπέρα
evening 
2532
και
and 
1096
εγένετο
there was 
4404
πρωϊ
morning, 
2250
ημέρα
[2day 
3991
πέμπτη
1 the fifth]. 
1:24   2532
1:24   και
1:24   And 
2036-3588-2316
είπεν ο θεός
God said, 
1806
εξαγαγέτω
Let [3bring forth 
3588
η
1the 
1093
γη
2earth 
5590
ψυχήν
5life 
2198
ζώσαν
4living] 
2596
κατά
according to its 
1085
γένος
type — 
5074
τετράποδα
four-footed, 
2532
και
and 
2062
ερπετά
reptiles, 
2532
και
and 
2342
θηρία
wild beasts 
3588
της
of the 
1093
γης
earth 
2596
κατά
according to 
1085
γένος
type! 
2532
και
And 
1096
εγένετο
it was 
3779
ούτως
so. 
1:25   2532
1:25   και
1:25   And 
4160-3588-2316
εποίησεν ο θεός
God made 
3588
τα
the 
2342
θηρία
wild beasts 
3588
της
of the 
1093
γης
earth 
2596
κατά
according to 
1085
γένος
type, 
2532
και
and 
3588
τα
the 
2934
κτήνη
cattle 
2596
κατά
according to 
1085-1473
γένος αυτών
their type, 
2532
και
and 
3956
πάντα
all 
3588
τα
the 
2062
ερπετά
reptiles 
3588
της
of the 
1093
γης
earth 
2596
κατά
according to 
1085
γένος
type. 
2532
και
And 
1492-3588-2316
είδεν ο θεός
God beheld 
3754
ότι
that 
2570
καλά
it was good. 
1:26   2532
1:26   και
1:26   And 
2036-3588-2316
είπεν ο θεός
God said, 
4160
ποιήσωμεν
Let us make 
444
άνθρωπον
man 
2596
κατ'
according to 
1504
εικόνα
[2image 
2251
ημετέραν
1our], 
2532
και
and 
2596
καθ'
according to 
3669
ομοίωσιν
likeness! 
2532
και
And 
756
αρχέτωσαν
let them control 
3588
των
the 
2486
ιχθύων
fishes 
3588
της
of the 
2281
θαλάσσης
sea, 
2532
και
and 
3588
των
the 
4071
πετεινών
winged creatures 
3588
του
of the 
3772
ουρανού
heaven, 
2532
και
and 
3588
των
the 
2934
κτηνών
cattle, 
2532
και
and 
3956
πάσης
all 
3588
της
the 
1093
γης
earth, 
2532
και
and 
3956
πάντων
all 
3588
των
the 
2062
ερπετών
reptiles 
3588
των
of the ones 
2062.1
ερπόντων
crawling 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
1093
γης
earth! 
1:27   2532
1:27   και
1:27   And 
4160-3588-2316
εποίησεν ο θεός
God made 
3588
τον
  
444
άνθρωπον
man. 
2596
κατ'
According to 
1504
εικόνα
the image 
2316
θεού
of God 
4160
εποίησεν
he made 
1473
αυτόν
him. 
730
άρσεν
Male 
2532
και
and 
2338
θήλυ
female 
4160
εποίησεν
he made 
1473
αυτούς
them. 
1:28   2532
1:28   και
1:28   And 
2127
ευλόγησεν
[2blessed 
1473
αυτούς
3them 
3588
ο
  
2316
θεός
1God], 
3004
λέγων
saying, 
837
αυξάνεσθε
Grow 
2532
και
and 
4129
πληθύνεσθε
multiply, 
2532
και
and 
4137
πληρώσατε
fill 
3588
την
the 
1093
γην
earth, 
2532
και
and 
2634
κατακυριεύσατε
dominate 
1473
αυτής
it! 
2532
και
And 
756
άρχετε
control 
3588
των
the 
2486
ιχθύων
fishes 
3588
της
of the 
2281
θαλάσσης
sea, 
2532
και
and 
3588
των
the 
4071
πετεινών
winged creatures 
3588
του
of the 
3772
ουρανού
heaven, 
2532
και
and 
3956
πάντων
all 
3588
των
the 
2934
κτηνών
cattle, 
2532
και
and 
3956
πάσης
all 
3588
της
of the 
1093
γης
earth, 
2532
και
and 
3956
πάντων
all 
3588
των
of the 
2062
ερπετών
reptiles 
3588
των
of the ones 
2062.1
ερπόντων
crawling 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
1093
γης
earth! 
1:29   2532
1:29   και
1:29   And 
2036-3588-2316
είπεν ο θεός
God said, 
2400
ιδού
Behold, 
1325
δέδωκα
I have given 
1473
υμίν
to you 
3956
πάντα
every 
5528
χόρτον
grass 
4702
σπόριμον
fit for sowing 
4687
σπείρον
a sowing 
4690
σπέρμα
of seed 
3739
ο
which 
1510.2.3
εστιν
is 
1883
επάνω
upon 
3588
της
the 
1093
γης
earth, 
2532
και
and 
3956
παν
every 
3586
ξύλον
tree 
3739
ο
which 
2192
έχει
has 
1722
εν
in 
1438
εαυτώ
itself 
2590
καρπόν
a fruit 
4690
σπέρματος
seed 
4702
σπορίμου
fit for sowing; 
1473
υμίν
to you 
1510.8.3
έσται
it will be 
1519
εις
for 
1035
βρώσιν
food, 
1:30   2532
1:30   και
1:30   and 
3956
πάσι
to all 
3588
τοις
the 
2342
θηρίοις
wild beasts 
3588
της
of the 
1093
γης
earth, 
2532
και
and 
3956
πάσι
to all 
3588
τοις
the 
4071
πετεινοίς
winged creatures 
3588
του
of the 
3772
ουρανού
heaven, 
2532
και
and 
3956
παντί
to every 
2062
ερπετώ
reptile 
2062.1
έρποντι
crawling 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
1093
γης
earth, 
3739
ο
which 
2192
έχει
has 
1722
εν
in 
1438
εαυτώ
itself 
5590
ψυχήν
breath 
2222
ζωής
of life, 
2532
και
even 
3956
πάντα
every 
5528
χόρτον
[2grass 
5515
χλωρόν
1green] 
1519
εις
for 
1035
βρώσιν
food. 
2532
και
And 
1096
εγένετο
it was 
3779
ούτως
so. 
1:31   2532
1:31   και
1:31   And 
1492-3588-2316
είδεν ο θεός
God beheld 
3588
τα
  
3956
πάντα
all 
3745
όσα
as much as 
4160
εποίησε
he made. 
2532
και
And 
2400
ιδού
behold, it was 
2570
καλά
[2good 
3029
λίαν
1exceedingly]. 
2532
και
And 
1096
εγένετο
there was 
2073
εσπέρα
evening 
2532
και
and 
1096
εγένετο
there was 
4404
πρωϊ
morning, 
2250
ημέρα
[2day 
1622
έκτη
1 the sixth]. 

<< Genesis 1 >>

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.