Деяния 2
Bulgarian
1И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място. 2И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха. 3И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. 4И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше [способност] да говорят.

5[А тогава] престояваха в Ерусалим юдеи, благочестиви човеци, от всеки народ под небето. 6И като се чу тоя шум, една навалица се събра; и смутиха се, защото всеки един ги слушаше да говорят на неговия език. 7И всички, смаяни и зачудени, си думаха: Ето, всички тия, които говорят, не са ли галилеяни? 8Тогава как ги слушаме [да говорят] всеки на собствения наш език, в който сме родени? 9Партяни, мидяни и еламити и жители от Месопотамия, от Юдея и Кападокия, Понт и Азия, 10Фригия и Памфилия, от Египет и ония страни от Ливия, които [граничат] с Киринея, и посетители от Рим- и юдеи и прозелити, 11критяни и араби, слушаме ги да говорят на нашите езици за великите Божии дела. 12И те всички се смаяха, и в недоумение си думаха един на друг: Какво значи това? 13А други им се присмиваха, казвайки: Те са се напили със сладко вино.

14А Петър, като се изправи с единадесетте, издигна гласа си и им проговори, [казвайки]: Юдеи, и всички [вие], които живеете в Ерусалим, нека ви стане знайно, това, и внимавайте в моите думи. 15Защото тия не са пияни, както вие мислите, понеже е [едвам] третият час на деня; 16но това е казаното чрез пророк Иоила:-

17"И в последните дни, казва Бог, Ще излея от Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Юношите ви ще виждат видения, И старците ви ще сънуват сънища;

18Още и на слугите Си и на слугините Си ще изливам от Духа Си. В ония дни ще пророкуват.

19И ще покажа чудеса на небето горе, И знамения на земята долу,- Кръв и огън, и пара от дим;

20Слънцето ще се превърне в тъмнина, И луната в кръв, Преди да дойде великият И бележит ден Господен.

21И всеки, който призове името Господно, ще се спаси".

22Израилтяни, послушайте тия думи: Исуса Назарянина, мъж засвидетелствуван между вас от Бога чрез мощни дела, чудеса и знамения, които Бог извърши чрез Него посред вас, както сами вие знаете, 23Него, предаден според определената Божия воля и предузнание, вие разпнахте и убихте чрез ръката на беззаконници; 24Когото Бог възкреси, като развърза болките на смъртта, понеже не беше възможно да бъде държан Той от нея.

25Защото Давид казва за Него:- "Винаги гледах Господа пред себе си; Понеже Той е от дясно ми, за да не се поклатя;

26Затова се зарадва сърцето ми, и развесели езикът ми, А още и плътта ми ще престоява в надежда;

27Защото няма да оставиш душата ми в ада, Нито ще допуснеш Твоят Светият да види изтление.

28Изявил си ми пътищата на живота; В присъствието си ще ме изпълниш с веселба".

29Братя, мога да ви кажа свободно за патриарха Давида, че и умря и биде погребан, и гробът му е у нас до тоя ден. 30И тъй, понеже беше пророк, и знаеше, че Бог с клетва му се обеща, че от плода на неговите чресла [[по плът ще въздигне Христа, да Го]] постави на престола му, 31той предвиждаше [това], говори за възкресението на Христа, че нито Той беше оставен в ада, нито плътта му видя изтление. 32Тогова Исуса Бог възкреси, на което ние всички сме свидетели. 33И тъй, като се възвиси до Божията десница, и взе от Отца обещания Свети Дух, Той изля това, което виждате и чувате.

34Защото Давид не се е възнесъл на небесата; но сам той казва:- "Рече Господ на Моя Господ: Седи отдясно Ми,

35докле положа враговете Ти за Твое подножие". 36И тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че Тогова Исуса, Когото вие разпнахте, Него Бог е направил и Господ и Помазаник.

37Като чуха [това], те, ужилени в сърцата си, рекоха на Петра и на другите апостоли: Какво да сторим, братя? 38А Петър им [рече]: Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух. 39Защото на вас е обещанието и на чадата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при себе Си. 40И с много други думи заявяваше и ги увещаваше, казвайки: Избавете се от това извратено поколение. 41И тъй, тия, които приеха поучението му, се покръстиха; и в същия ден се прибавиха около три хиляди души. 42И те постоянствуваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите.

43И страх обзе всяка душа; и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите. 44И всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо; 45и продаваха стоката и имота си, и разпределяха [парите] на всички, според нуждата на всекиго. 46И всеки ден прекарваха единодушно в храма, и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие, 47като хвалеха Бога, и печелеха благоволението на всичките люде. А Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Acts 1
Top of Page
Top of Page