Деяния 3
Bulgarian
1[Един ден], когато Петър и Иоан отиваха в храма в деветия час, часът на молитвата, 2[някои] носеха един човек куц от рождението си. Него слагаха всеки ден при тъй наречените Красни врата на храма, да проси милостиня от ония, които влизаха в храма. 3Той, като видя Петра и Иоана, когато щяха да влязат в храма, попроси да му се даде милостиня. 4А Петър, с Иоана, се взря в него и рече: Погледни ни. 5И той внимаваше на тях, като очакваше да получи нещо от тях. 6Но Петър рече: Сребро и злато аз нямам; но каквото имам, това ти давам; в името на Исуса Христа Назарянина, [[стани и]] ходи. 7И като го хвана за дясната ръка, дигна го; и на часа нозете и глезените му добиха сила. 8И той като скочи, изправи се и проходи; и влезе с тях в храма та ходеше и скачаше и славеше Бога. 9И всичките люде го видяха да ходи и да слави Бога, 10и познаха го, че беше същият, който седеше за милостиня при Красната порта на храма; и изпълниха се с учудване и удивление за това, което беше станало с него.

11И понеже [[изцеленият куц]] човек се държеше за Петра и Иоана, то всичките люде смаяни се стекоха при тях в тъй наречения Соломонов трем. 12А Петър като видя това, проговори на людете: Израилтяни, защо се чудите за тоя човек? или защо се взирате в нас, като че от своя сила или благочестие сме го направили да ходи? 13Бог Авраамов, Исааков и Яковов, Бог на бащите ни, прослави Служителя Си Исуса, Когото вие предадохте, и от Когото се отрекохте пред Пилата, когато той бе решил да Го пусне. 14Но вие се отрекохте от Светия и Праведния, и, като поискахте да ви се пусне един убиец, 15убихте Началника на живота. Но Бог Го възкреси от мъртвите, за което ние сме свидетели. 16И на основание на вяра в името Му, Неговото име укрепи тогова, когото гледате и познавате; да! тая вяра, която е чрез Него, му даде пред всички вас това съвършено здраве.

17И сега, братя, аз зная, че вие, както и началниците ви, сторихте това от незнание; 18но Бог по тоя начин изпълни това, което беше предизвестил чрез устата на всичките пророци, че Неговият Христос ще пострада. 19Затова покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви, та да дойдат освежителни времена от лицето на Господа, 20и Той да ви изпрати определения за вас Христа Исуса, 21Когото трябва да приемат небесата до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от века чрез устата на светите Си пророци. 22Защото Моисей е казал: "Господ Бог ще ви въздигне от братята ви пророк, както [въздигна] мене; Него слушайте във всичко, каквото би ви рекъл; 23и всяка душа, която не би послушала тоя Пророк, ще бъде изтребена из людете". 24И всичките пророци от Самуила и насетне, колцината са говорили, и те са известили за тия дни. 25Вие сте потомци на пророците, и [наследници] на завета, който Бог направи с бащите ви, когато каза на Авраама: "В твоето потомство ще се благославят всички земни племена". 26Бог, като възкреси Служителя Си, първо до вас Го изпрати, за да ви благослови, като отвръща всеки от вас от нечестието ви.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Acts 2
Top of Page
Top of Page