KATA MARKON 1
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1archē tou euangeliou iēsou christou uiou tou theou

2ōs gegraptai en tois prophētais idou egō apostellō ton angelon mou pro prosōpou sou os kataskeuasei tēn odon sou emprosthen sou

3phōnē boōntos en tē erēmō etoimasate tēn odon kuriou eutheias poieite tas tribous autou

4egeneto iōannēs baptizōn en tē erēmō kai kērussōn baptisma metanoias eis aphesin amartiōn 5kai exeporeueto pros auton pasa ē ioudaia chōra kai oi ierosolumitai kai ebaptizonto pantes en tō iordanē potamō up autou exomologoumenoi tas amartias autōn 6ēn de iōannēs endedumenos trichas kamēlou kai zōnēn dermatinēn peri tēn osphun autou kai esthiōn akridas kai meli agrion 7kai ekērussen legōn erchetai o ischuroteros mou opisō mou ou ouk eimi ikanos kupsas lusai ton imanta tōn upodēmatōn autou 8egō men ebaptisa umas en udati autos de baptisei umas en pneumati agiō

9kai egeneto en ekeinais tais ēmerais ēlthen iēsous apo nazaret tēs galilaias kai ebaptisthē upo iōannou eis ton iordanēn 10kai eutheōs anabainōn apo tou udatos eiden schizomenous tous ouranous kai to pneuma ōsei peristeran katabainon ep auton 11kai phōnē egeneto ek tōn ouranōn su ei o uios mou o agapētos en ō eudokēsa

12kai euthus to pneuma auton ekballei eis tēn erēmon 13kai ēn ekei en tē erēmō ēmeras tessarakonta peirazomenos upo tou satana kai ēn meta tōn thēriōn kai oi angeloi diēkonoun autō

14meta de to paradothēnai ton iōannēn ēlthen o iēsous eis tēn galilaian kērussōn to euangelion tēs basileias tou theou 15kai legōn oti peplērōtai o kairos kai ēngiken ē basileia tou theou metanoeite kai pisteuete en tō euangeliō

16peripatōn de para tēn thalassan tēs galilaias eiden simōna kai andrean ton adelphon autou ballontas amphiblēstron en tē thalassē ēsan gar alieis 17kai eipen autois o iēsous deute opisō mou kai poiēsō umas genesthai alieis anthrōpōn 18kai eutheōs aphentes ta diktua autōn ēkolouthēsan autō 19kai probas ekeithen oligon eiden iakōbon ton tou zebedaiou kai iōannēn ton adelphon autou kai autous en tō ploiō katartizontas ta diktua 20kai eutheōs ekalesen autous kai aphentes ton patera autōn zebedaion en tō ploiō meta tōn misthōtōn apēlthon opisō autou

21kai eisporeuontai eis kapernaoum kai eutheōs tois sabbasin eiselthōn eis tēn sunagōgēn edidasken 22kai exeplēssonto epi tē didachē autou ēn gar didaskōn autous ōs exousian echōn kai ouch ōs oi grammateis 23kai ēn en tē sunagōgē autōn anthrōpos en pneumati akathartō kai anekraxen 24legōn ea ti ēmin kai soi iēsou nazarēne ēlthes apolesai ēmas oida se tis ei o agios tou theou 25kai epetimēsen autō o iēsous legōn phimōthēti kai exelthe ex autou 26kai sparaxan auton to pneuma to akatharton kai kraxan phōnē megalē exēlthen ex autou 27kai ethambēthēsan pantes ōste suzētein pros autous legontas ti estin touto tis ē didachē ē kainē autē oti kat exousian kai tois pneumasin tois akathartois epitassei kai upakouousin autō 28exēlthen de ē akoē autou euthus eis olēn tēn perichōron tēs galilaias

29kai eutheōs ek tēs sunagōgēs exelthontes ēlthon eis tēn oikian simōnos kai andreou meta iakōbou kai iōannou 30ē de penthera simōnos katekeito puressousa kai eutheōs legousin autō peri autēs 31kai proselthōn ēgeiren autēn kratēsas tēs cheiros autēs kai aphēken autēn o puretos eutheōs kai diēkonei autois

32opsias de genomenēs ote edu o ēlios epheron pros auton pantas tous kakōs echontas kai tous daimonizomenous 33kai ē polis olē episunēgmenē ēn pros tēn thuran 34kai etherapeusen pollous kakōs echontas poikilais nosois kai daimonia polla exebalen kai ouk ēphien lalein ta daimonia oti ēdeisan auton

35kai prōi ennuchon lian anastas exēlthen kai apēlthen eis erēmon topon kakei prosēucheto 36kai katediōxan auton o simōn kai oi met autou 37kai eurontes auton legousin autō oti pantes zētousin se 38kai legei autois agōmen eis tas echomenas kōmopoleis ina kakei kēruxō eis touto gar exelēlutha 39kai ēn kērussōn en tais sunagōgais autōn eis olēn tēn galilaian kai ta daimonia ekballōn

40kai erchetai pros auton lepros parakalōn auton kai gonupetōn auton kai legōn autō oti ean thelēs dunasai me katharisai 41o de iēsous splanchnistheis ekteinas tēn cheira ēpsato autou kai legei autō thelō katharisthēti 42kai eipontos autou eutheōs apēlthen ap autou ē lepra kai ekatharisthē 43kai embrimēsamenos autō eutheōs exebalen auton 44kai legei autō ora mēdeni mēden eipēs all upage seauton deixon tō ierei kai prosenenke peri tou katharismou sou a prosetaxen mōsēs eis marturion autois 45o de exelthōn ērxato kērussein polla kai diaphēmizein ton logon ōste mēketi auton dunasthai phanerōs eis polin eiselthein all exō en erēmois topois ēn kai ērchonto pros auton pantachothen

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Matthew 28
Top of Page
Top of Page