KATA MARKON 2
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1kai palin eisēlthen eis kapernaoum di ēmerōn kai ēkousthē oti eis oikon estin 2kai eutheōs sunēchthēsan polloi ōste mēketi chōrein mēde ta pros tēn thuran kai elalei autois ton logon 3kai erchontai pros auton paralutikon pherontes airomenon upo tessarōn 4kai mē dunamenoi prosengisai autō dia ton ochlon apestegasan tēn stegēn opou ēn kai exoruxantes chalōsin ton krabbaton eph ō o paralutikos katekeito 5idōn de o iēsous tēn pistin autōn legei tō paralutikō teknon apheōntai soi ai amartiai sou 6ēsan de tines tōn grammateōn ekei kathēmenoi kai dialogizomenoi en tais kardiais autōn 7ti outos outōs lalei blasphēmias tis dunatai aphienai amartias ei mē eis o theos 8kai eutheōs epignous o iēsous tō pneumati autou oti outōs dialogizontai en eautois eipen autois ti tauta dialogizesthe en tais kardiais umōn 9ti estin eukopōteron eipein tō paralutikō apheōntai soi ai amartiai ē eipein egeirai kai aron sou ton krabbaton kai peripatei 10ina de eidēte oti exousian echei o uios tou anthrōpou aphienai epi tēs gēs amartias legei tō paralutikō 11soi legō egeirai kai aron ton krabbaton sou kai upage eis ton oikon sou 12kai ēgerthē eutheōs kai aras ton krabbaton exēlthen enantion pantōn ōste existasthai pantas kai doxazein ton theon legontas oti oudepote outōs eidomen

13kai exēlthen palin para tēn thalassan kai pas o ochlos ērcheto pros auton kai edidasken autous

14kai paragōn eiden leuin ton tou alphaiou kathēmenon epi to telōnion kai legei autō akolouthei moi kai anastas ēkolouthēsen autō

15kai egeneto en tō katakeisthai auton en tē oikia autou kai polloi telōnai kai amartōloi sunanekeinto tō iēsou kai tois mathētais autou ēsan gar polloi kai ēkolouthēsan autō 16kai oi grammateis kai oi pharisaioi idontes auton esthionta meta tōn telōnōn kai amartōlōn elegon tois mathētais autou ti oti meta tōn telōnōn kai amartōlōn esthiei kai pinei 17kai akousas o iēsous legei autois ou chreian echousin oi ischuontes iatrou all oi kakōs echontes ouk ēlthon kalesai dikaious alla amartōlous eis metanoian

18kai ēsan oi mathētai iōannou kai oi tōn pharisaiōn nēsteuontes kai erchontai kai legousin autō dia ti oi mathētai iōannou kai oi tōn pharisaiōn nēsteuousin oi de soi mathētai ou nēsteuousin 19kai eipen autois o iēsous mē dunantai oi uioi tou numphōnos en ō o numphios met autōn estin nēsteuein oson chronon meth eautōn echousin ton numphion ou dunantai nēsteuein 20eleusontai de ēmerai otan aparthē ap autōn o numphios kai tote nēsteusousin en ekeinais tais ēmerais

21kai oudeis epiblēma rakous agnaphou epirraptei epi imatiō palaiō ei de mē airei to plērōma autou to kainon tou palaiou kai cheiron schisma ginetai 22kai oudeis ballei oinon neon eis askous palaious ei de mē rēssei o oinos o neos tous askous kai o oinos ekcheitai kai oi askoi apolountai alla oinon neon eis askous kainous blēteon

23kai egeneto paraporeuesthai auton en tois sabbasin dia tōn sporimōn kai ērxanto oi mathētai autou odon poiein tillontes tous stachuas 24kai oi pharisaioi elegon autō ide ti poiousin en tois sabbasin o ouk exestin 25kai autos elegen autois oudepote anegnōte ti epoiēsen dabid ote chreian eschen kai epeinasen autos kai oi met autou 26pōs eisēlthen eis ton oikon tou theou epi abiathar tou archiereōs kai tous artous tēs protheseōs ephagen ous ouk exestin phagein ei mē tois iereusin kai edōken kai tois sun autō ousin 27kai elegen autois to sabbaton dia ton anthrōpon egeneto ouch o anthrōpos dia to sabbaton 28ōste kurios estin o uios tou anthrōpou kai tou sabbatou

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Mark 1
Top of Page
Top of Page