KATA MARKON 3
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1kai eisēlthen palin eis tēn sunagōgēn kai ēn ekei anthrōpos exērammenēn echōn tēn cheira 2kai paretēroun auton ei tois sabbasin therapeusei auton ina katēgorēsōsin autou 3kai legei tō anthrōpō tō exērammenēn echonti tēn cheira egeirai eis to meson 4kai legei autois exestin tois sabbasin agathopoiēsai ē kakopoiēsai psuchēn sōsai ē apokteinai oi de esiōpōn 5kai periblepsamenos autous met orgēs sullupoumenos epi tē pōrōsei tēs kardias autōn legei tō anthrōpō ekteinon tēn cheira sou kai exeteinen kai apokatestathē ē cheir autou ugiēs ōs ē allē 6kai exelthontes oi pharisaioi eutheōs meta tōn ērōdianōn sumboulion epoioun kat autou opōs auton apolesōsin

7kai o iēsous anechōrēsen meta tōn mathētōn autou pros tēn thalassan kai polu plēthos apo tēs galilaias ēkolouthēsan autō kai apo tēs ioudaias 8kai apo ierosolumōn kai apo tēs idoumaias kai peran tou iordanou kai oi peri turon kai sidōna plēthos polu akousantes osa epoiei ēlthon pros auton 9kai eipen tois mathētais autou ina ploiarion proskarterē autō dia ton ochlon ina mē thlibōsin auton 10pollous gar etherapeusen ōste epipiptein autō ina autou apsōntai osoi eichon mastigas 11kai ta pneumata ta akatharta otan auton etheōrei prosepipten autō kai ekrazen legonta oti su ei o uios tou theou 12kai polla epetima autois ina mē auton phaneron poiēsōsin

13kai anabainei eis to oros kai proskaleitai ous ēthelen autos kai apēlthon pros auton 14kai epoiēsen dōdeka ina ōsin met autou kai ina apostellē autous kērussein 15kai echein exousian therapeuein tas nosous kai ekballein ta daimonia 16kai epethēken tō simōni onoma petron 17kai iakōbon ton tou zebedaiou kai iōannēn ton adelphon tou iakōbou kai epethēken autois onomata boanerges o estin uioi brontēs 18kai andrean kai philippon kai bartholomaion kai matthaion kai thōman kai iakōbon ton tou alphaiou kai thaddaion kai simōna ton kananitēn 19kai ioudan iskariōtēn os kai paredōken auton kai erchontai eis oikon

20kai sunerchetai palin ochlos ōste mē dunasthai autous mēte arton phagein 21kai akousantes oi par autou exēlthon kratēsai auton elegon gar oti exestē 22kai oi grammateis oi apo ierosolumōn katabantes elegon oti beelzeboul echei kai oti en tō archonti tōn daimoniōn ekballei ta daimonia 23kai proskalesamenos autous en parabolais elegen autois pōs dunatai satanas satanan ekballein 24kai ean basileia eph eautēn meristhē ou dunatai stathēnai ē basileia ekeinē 25kai ean oikia eph eautēn meristhē ou dunatai stathēnai ē oikia ekeinē 26kai ei o satanas anestē eph eauton kai memeristai ou dunatai stathēnai alla telos echei 27ou dunatai oudeis ta skeuē tou ischurou eiselthōn eis tēn oikian autou diarpasai ean mē prōton ton ischuron dēsē kai tote tēn oikian autou diarpasei

28amēn legō umin oti panta aphethēsetai ta amartēmata tois uiois tōn anthrōpōn kai blasphēmiai osas an blasphēmēsōsin 29os d an blasphēmēsē eis to pneuma to agion ouk echei aphesin eis ton aiōna all enochos estin aiōniou kriseōs 30oti elegon pneuma akatharton echei

31erchontai oun oi adelphoi kai ē mētēr autou kai exō estōtes apesteilan pros auton phōnountes auton 32kai ekathēto ochlos peri auton eipon de autō idou ē mētēr sou kai oi adelphoi sou exō zētousin se 33kai apekrithē autois legōn tis estin ē mētēr mou ē oi adelphoi mou 34kai periblepsamenos kuklō tous peri auton kathēmenous legei ide ē mētēr mou kai oi adelphoi mou 35os gar an poiēsē to thelēma tou theou outos adelphos mou kai adelphē mou kai mētēr estin

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Mark 2
Top of Page
Top of Page