KATA MARKON 4
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1kai palin ērxato didaskein para tēn thalassan kai sunēchthē pros auton ochlos polus ōste auton embanta eis to ploion kathēsthai en tē thalassē kai pas o ochlos pros tēn thalassan epi tēs gēs ēn 2kai edidasken autous en parabolais polla kai elegen autois en tē didachē autou 3akouete idou exēlthen o speirōn tou speirai 4kai egeneto en tō speirein o men epesen para tēn odon kai ēlthen ta peteina tou ouranou kai katephagen auto 5allo de epesen epi to petrōdes opou ouk eichen gēn pollēn kai eutheōs exaneteilen dia to mē echein bathos gēs 6ēliou de anateilantos ekaumatisthē kai dia to mē echein rizan exēranthē 7kai allo epesen eis tas akanthas kai anebēsan ai akanthai kai sunepnixan auto kai karpon ouk edōken 8kai allo epesen eis tēn gēn tēn kalēn kai edidou karpon anabainonta kai auxanonta kai epheren en triakonta kai en exēkonta kai en ekaton 9kai elegen autois o echōn ōta akouein akouetō

10ote de egeneto katamonas ērōtēsan auton oi peri auton sun tois dōdeka tēn parabolēn 11kai elegen autois umin dedotai gnōnai to mustērion tēs basileias tou theou ekeinois de tois exō en parabolais ta panta ginetai 12ina blepontes blepōsin kai mē idōsin kai akouontes akouōsin kai mē suniōsin mēpote epistrepsōsin kai aphethē autois ta amartēmata

13kai legei autois ouk oidate tēn parabolēn tautēn kai pōs pasas tas parabolas gnōsesthe 14o speirōn ton logon speirei 15outoi de eisin oi para tēn odon opou speiretai o logos kai otan akousōsin eutheōs erchetai o satanas kai airei ton logon ton esparmenon en tais kardiais autōn 16kai outoi eisin omoiōs oi epi ta petrōdē speiromenoi oi otan akousōsin ton logon eutheōs meta charas lambanousin auton 17kai ouk echousin rizan en eautois alla proskairoi eisin eita genomenēs thlipseōs ē diōgmou dia ton logon eutheōs skandalizontai 18kai outoi eisin oi eis tas akanthas speiromenoi outoi eisin oi ton logon akouontes 19kai ai merimnai tou aiōnos toutou kai ē apatē tou ploutou kai ai peri ta loipa epithumiai eisporeuomenai sumpnigousin ton logon kai akarpos ginetai 20kai outoi eisin oi epi tēn gēn tēn kalēn sparentes oitines akouousin ton logon kai paradechontai kai karpophorousin en triakonta kai en exēkonta kai en ekaton

21kai elegen autois mēti o luchnos erchetai ina upo ton modion tethē ē upo tēn klinēn ouch ina epi tēn luchnian epitethē 22ou gar estin ti krupton o ean mē phanerōthē oude egeneto apokruphon all ina eis phaneron elthē 23ei tis echei ōta akouein akouetō 24kai elegen autois blepete ti akouete en ō metrō metreite metrēthēsetai umin kai prostethēsetai umin tois akouousin 25os gar an echē dothēsetai autō kai os ouk echei kai o echei arthēsetai ap autou

26kai elegen outōs estin ē basileia tou theou ōs ean anthrōpos balē ton sporon epi tēs gēs 27kai katheudē kai egeirētai nukta kai ēmeran kai o sporos blastanē kai mēkunētai ōs ouk oiden autos 28automatē gar ē gē karpophorei prōton chorton eita stachun eita plērē siton en tō stachui 29otan de paradō o karpos eutheōs apostellei to drepanon oti parestēken o therismos

30kai elegen tini omoiōsōmen tēn basileian tou theou ē en poia parabolē parabalōmen autēn 31ōs kokkō sinapeōs os otan sparē epi tēs gēs mikroteros pantōn tōn spermatōn estin tōn epi tēs gēs 32kai otan sparē anabainei kai ginetai pantōn tōn lachanōn meizōn kai poiei kladous megalous ōste dunasthai upo tēn skian autou ta peteina tou ouranou kataskēnoun

33kai toiautais parabolais pollais elalei autois ton logon kathōs ēdunanto akouein 34chōris de parabolēs ouk elalei autois kat idian de tois mathētais autou epeluen panta

35kai legei autois en ekeinē tē ēmera opsias genomenēs dielthōmen eis to peran 36kai aphentes ton ochlon paralambanousin auton ōs ēn en tō ploiō kai alla de ploiaria ēn met autou 37kai ginetai lailaps anemou megalē ta de kumata epeballen eis to ploion ōste auto ēdē gemizesthai 38kai ēn autos epi tē prumnē epi to proskephalaion katheudōn kai diegeirousin auton kai legousin autō didaskale ou melei soi oti apollumetha 39kai diegertheis epetimēsen tō anemō kai eipen tē thalassē siōpa pephimōso kai ekopasen o anemos kai egeneto galēnē megalē 40kai eipen autois ti deiloi este outōs pōs ouk echete pistin 41kai ephobēthēsan phobon megan kai elegon pros allēlous tis ara outos estin oti kai o anemos kai ē thalassa upakouousin autō

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Mark 3
Top of Page
Top of Page