Ioan 10
Romanian: Cornilescu
1,,Adevărat, adevărat, vă spun că, cine nu intră pe uşă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoţ şi un tîlhar. 2Dar cine intră pe uşă, este păstorul oilor. 3Portarul îi deschide, şi oile aud glasul lui; el îşi cheamă oile pe nume, şi le scoate afară din staul. 4După ce şi -a scos toate oile, merge înaintea lor; şi oile merg după el, pentrucă îi cunosc glasul. 5Nu merg deloc după un străin; ci fug de el, pentrucă nu cunosc glasul străinilor.`` 6Isus le -a spus această pildă, dar ei n'au înţeles despre ce le vorbea.

7Isus le -a mai zis: ,,Adevărat, adevărat, vă spun că Eu sînt uşa oilor. 8Toţi ceice au venit înainte de Mine, sînt hoţi şi tîlhari; dar oile n'au ascultat de ei. 9Eu sînt Uşa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mîntuit; va intra şi va ieşi, şi va găsi păşune. 10Hoţul nu vine decît să fure, să junghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s'o aibă din belşug.

11Eu sînt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi. 12Dar cel plătit, care nu este păstor, şi ale cărui oi nu sînt ale lui, cînd vede lupul venind, lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi le împrăştie. 13Cel plătit fuge, pentrucă este plătit, şi nu -i pasă de oi. 14Eu sînt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine, 15aşa cum Mă cunoaşte pe Mine Tatăl, şi cum cunosc Eu pe Tatăl; şi Eu Îmi dau viaţa pentru oile Mele. 16Mai am şi alte oi, cari nu sînt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi va fi o turmă şi un Păstor. 17Tatăl Mă iubeşte, pentrucă Îmi dau viaţa, ca iarăş s'o iau. 18Nimeni nu Mi -o ia cu sila, ci o dau Eu dela Mine. Am putere s'o dau, şi am putere s'o iau iarăş: aceasta este porunca, pe care am primit -o dela Tatăl Meu.``

19Din pricina acestor cuvinte, iarăş s'a făcut desbinare între Iudei. 20Mulţi dintre ei ziceau: ,,Are drac, este nebun; de ce -L ascultaţi?`` 21Alţii ziceau; ,,Cuvintele acestea nu sînt cuvinte de îndrăcit; poate un drac să deschidă ochii orbilor.``

22În Ierusalim se prăznuia atunci praznicul Înoirii Templului. Era iarna. 23Şi Isus Se plimba prin Templu, pe supt pridvorul lui Solomon. 24Iudeii L-au înconjurat, şi I-au zis: ,,Pînă cînd ne tot ţii sufletele în încordare? Dacă eşti Hristosul, spune-ne -o desluşit.`` 25,,V'am spus``, le -a răspuns Isus, ,,şi nu credeţi. Lucrările, pe cari le fac Eu, în Numele Tatălui Meu, ele mărturisesc despre Mine. 26Dar voi nu credeţi, pentrucă, după cum v'am spus, nu sînteţi din oile Mele. 27Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine. 28Eu le dau viaţa vecinică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mîna Mea. 29Tatăl Meu, care Mi le -a dat, este mai mare decît toţi; şi nimeni nu le poate smulge din mîna Tatălui Meu. 30Eu şi Tatăl una sîntem.``

31Atunci Iudeii iarăş au luat pietre ca să -L ucidă. 32Isus le -a zis: ,,V'am arătat multe lucrări bune, cari vin dela Tatăl Meu: pentru care din aceste lucrări aruncaţi cu pietre în Mine?`` 33Iudeii I-au răspuns: ,,Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în Tine, ci pentru o hulă, şi pentrucă Tu, care eşti un om, Te faci Dumnezeu.`` 34Isus le -a răspuns: ,,Nu este scris în Legea voastră: ,Eu am zis: Sînteţi dumnezei?` 35Dacă Legea a numit ,dumnezei`, pe aceia, cărora le -a vorbit Cuvîntul lui Dumnezeu, -şi Scriptura nu poate fi desfinţată, - 36cum ziceţi voi că hulesc Eu, pe care Tatăl M'a sfinţit şi M'a trimes în lume? Şi aceasta, pentrucă am zis: ,Sînt Fiul lui Dumnezeu!` 37Dacă nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu Mă credeţi. 38Dar dacă le fac, chiar dacă nu Mă credeţi pe Mine, credeţi măcar lucrările acestea, ca să ajungeţi să cunoaşteţi şi să ştiţi că Tatăl este în Mine şi Eu sînt în Tatăl.`` 39La auzul acestor vorbe, căutau iarăş să -L prindă; dar El a scăpat din mînile lor.

40Isus S'a dus iarăş dincolo de Iordan, în locul unde botezase Ioan la început. Şi a rămas acolo. 41Mulţi veneau la El, şi ziceau: ,,Ioan n'a făcut nici un semn; dar tot ce a spus Ioan despre omul acesta, era adevărat.`` 42Şi mulţi au crezut în El în locul acela.Romanian: Cornilescu

Bible Hub

John 9
Top of Page
Top of Page