6966. qum
Strong's Concordance
qum: to arise, stand
Original Word: קוּם
Part of Speech: Verb
Transliteration: qum
Phonetic Spelling: (koom)
Definition: to arise, stand
NAS Exhaustive Concordance
Word Origin
(Aramaic) corresponding to qum
Definition
to arise, stand
NASB Translation
appoint (2), appointed (2), arise (5), arose (2), endure (1), establish (2), establishes (2), made to stand (1), raised (1), set (10), sets (2), standing (3), stood (2).

Strong's Exhaustive Concordance
appoint, establish, make, raise up self, arise up, make to stand, set up

(Aramaic) corresponding to quwm -- appoint, establish, make, raise up self, (a-)rise (up), (make to) stand, set (up).

see HEBREW quwm

Forms and Transliterations
אֲקִימֵהּ֙ אקימה הֲקִימֵ֖הּ הֲקֵ֖ים הֲקֵ֖ימְתָּ הֲקֵ֖ימֶת הֳקִימַ֔ת הֳקִמַ֔ת הקים הקימה הקימת הקמת וְקָ֣ם וְקָֽיְמִין֙ וַהֲקִ֨ימוּ וַהֲקִים֙ וּמְהָקֵ֣ים והקים והקימו ומהקים וקימין וקם יְהָקֵ֖ים יְהָקֵ֥ים יְק֣וּם יְקִ֥ים יְקִים֩ יְקֻמ֑וּן יְקוּמ֑וּן יְקוּמ֥וּן יהקים יקום יקומון יקים יקמון לְקַיָּמָ֤ה לַהֲקָמוּתֵ֖הּ להקמותה לקימה ק֥וּמִֽי קָ֠מוּ קָ֣אֲמַיָּ֔א קָאֵ֣ם קאם קאמיא קומי קמו תְּק֛וּם תְּק֥וּם תְּקִ֥ים תקום תקים ’ă·qî·mêh ’ăqîmêh akiMeh hă·qê·mə·tā hă·qê·meṯ hă·qêm hă·qî·mêh haKeim haKeimet haKeimeta hakiMeh hăqêm hăqêmeṯ hăqêmətā hăqîmêh ho·qi·maṯ ho·qî·maṯ hokiMat hoqimaṯ hoqîmaṯ kaamaiYa kaEm Kamu Kumi la·hă·qā·mū·ṯêh lahakamuTeh lahăqāmūṯêh lə·qay·yā·māh lekaiyaMah ləqayyāmāh qā’ămayyā qā’êm qā·’ă·may·yā qā·’êm qā·mū qāmū qū·mî qūmî tə·qîm tə·qūm teKim teKum təqîm təqūm ū·mə·hā·qêm umehaKeim ūməhāqêm vahaKim vahaKimu veKam vekayeMin wa·hă·qî·mū wa·hă·qîm wahăqîm wahăqîmū wə·qā·yə·mîn wə·qām wəqām wəqāyəmîn yə·hā·qêm yə·qîm yə·qu·mūn yə·qū·mūn yə·qūm yehaKeim yəhāqêm yeKim yeKum yekuMun yəqîm yəqūm yəqumūn yəqūmūn
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
Englishman's Concordance
Ezra 5:2
HEB: בֵּאדַ֡יִן קָ֠מוּ זְרֻבָּבֶ֤ל בַּר־
NAS: of Jozadak arose and began
KJV: them.Then rose up Zerubbabel the son
INT: then arose Zerubbabel the son

Ezra 6:18
HEB: וַהֲקִ֨ימוּ כָהֲנַיָּ֜א בִּפְלֻגָּתְה֗וֹן
NAS: Then they appointed the priests
KJV: And they set the priests
INT: appointed the priests to their divisions

Daniel 2:21
HEB: מְהַעְדֵּ֥ה מַלְכִ֖ין וּמְהָקֵ֣ים מַלְכִ֑ין יָהֵ֤ב
NAS: kings and establishes kings;
KJV: kings, and setteth up kings:
INT: removes kings and establishes kings gives

Daniel 2:31
HEB: וְזִיוֵ֥הּ יַתִּ֖יר קָאֵ֣ם לְקָבְלָ֑ךְ וְרֵוֵ֖הּ
NAS: splendor, was standing in front
KJV: [was] excellent, stood before
INT: splendor extraordinary was standing front appearance

Daniel 2:39
HEB: וּבָתְרָ֗ךְ תְּק֛וּם מַלְכ֥וּ אָחֳרִ֖י
NAS: After you there will arise another
KJV: And after thee shall arise another
INT: After will arise kingdom another

Daniel 2:44
HEB: מַלְכַיָּ֣א אִנּ֗וּן יְקִים֩ אֱלָ֨הּ שְׁמַיָּ֤א
NAS: of heaven will set up a kingdom
KJV: of heaven set up a kingdom,
INT: kings of those will set the God of heaven

Daniel 2:44
HEB: מַלְכְוָתָ֔א וְהִ֖יא תְּק֥וּם לְעָלְמַיָּֽא׃
NAS: but it will itself endure forever.
KJV: kingdoms, and it shall stand for ever.
INT: kingdoms will itself endure forever

Daniel 3:1
HEB: אַמִּ֣ין שִׁ֑ת אֲקִימֵהּ֙ בְּבִקְעַ֣ת דּוּרָ֔א
NAS: cubits; he set it up on the plain
KJV: cubits: he set it up in the plain
INT: cubits six set the plain of Dura

Daniel 3:2
HEB: צַלְמָ֔א דִּ֥י הֲקֵ֖ים נְבוּכַדְנֶצַּ֥ר מַלְכָּֽא׃
NAS: the king had set up.
KJV: the king had set up.
INT: of the image forasmuch had set Nebuchadnezzar the king

Daniel 3:3
HEB: צַלְמָ֔א דִּ֥י הֲקֵ֖ים נְבוּכַדְנֶצַּ֣ר מַלְכָּ֑א
NAS: the king had set up; and they stood
KJV: the king had set up; and they stood
INT: of the image forasmuch had set Nebuchadnezzar the king

Daniel 3:3
HEB: [וְקָאֲמִין כ] (וְקָֽיְמִין֙ ק) לָקֳבֵ֣ל
NAS: had set up; and they stood before
KJV: that Nebuchadnezzar had set up.
INT: Nebuchadnezzar the king stood before the image

Daniel 3:3
HEB: צַלְמָ֔א דִּ֥י הֲקֵ֖ים נְבוּכַדְנֶצַּֽר׃
NAS: that Nebuchadnezzar had set up.
KJV: had set up; and they stood before
INT: the image and they stood Nebuchadnezzar

Daniel 3:5
HEB: דַּהֲבָ֔א דִּ֥י הֲקֵ֖ים נְבוּכַדְנֶצַּ֥ר מַלְכָּֽא׃
NAS: the king has set up.
KJV: the king hath set up:
INT: the golden forasmuch has set Nebuchadnezzar the king

Daniel 3:7
HEB: דַּהֲבָ֔א דִּ֥י הֲקֵ֖ים נְבוּכַדְנֶצַּ֥ר מַלְכָּֽא׃
NAS: the king had set up.
KJV: the king had set up.
INT: the golden when had set Nebuchadnezzar the king

Daniel 3:12
HEB: דַּהֲבָ֛א דִּ֥י הֲקֵ֖ימְתָּ לָ֥א סָגְדִֽין׃
NAS: image which you have set up.
KJV: image which thou hast set up.
INT: the golden which have set nor worship

Daniel 3:14
HEB: דַּהֲבָ֛א דִּ֥י הֲקֵ֖ימֶת לָ֥א סָֽגְדִֽין׃
NAS: the golden image that I have set up?
KJV: the golden image which I have set up?
INT: the golden forasmuch have set nor worship

Daniel 3:18
HEB: דַּהֲבָ֛א דִּ֥י הֲקֵ֖ימְתָּ לָ֥א נִסְגֻּֽד׃
NAS: image that you have set up.
KJV: image which thou hast set up.
INT: the golden that you have set nor worship

Daniel 3:24
HEB: מַלְכָּ֔א תְּוַ֖הּ וְקָ֣ם בְּהִתְבְּהָלָ֑ה עָנֵ֨ה
NAS: was astounded and stood up in haste;
KJV: was astonied, and rose up in haste,
INT: the king was astounded and stood haste spake

Daniel 4:17
HEB: וּשְׁפַ֥ל אֲנָשִׁ֖ים יְקִ֥ים [עֲלַיַּהּ כ]
NAS: He wishes And sets over
KJV: he will, and setteth up over
INT: the lowliest of mankind and sets and

Daniel 5:11
HEB: כַּשְׂדָּאִין֙ גָּזְרִ֔ין הֲקִימֵ֖הּ אֲב֥וּךְ מַלְכָּֽא׃
NAS: the king, appointed him chief
KJV: [I say], thy father, made master
INT: Chaldeans diviners appointed your father the king

Daniel 5:21
HEB: דִּ֥י יִצְבֵּ֖ה יְהָקֵ֥ים [עֲלַיֵהּ כ]
NAS: of mankind and [that] He sets over
KJV: of men, and [that] he appointeth over
INT: forasmuch wishes sets and

Daniel 6:1
HEB: קֳדָ֣ם דָּרְיָ֔וֶשׁ וַהֲקִים֙ עַל־ מַלְכוּתָ֔א
NAS: to Darius to appoint 120
KJV: Darius to set over
INT: before Darius to set over the kingdom

Daniel 6:3
HEB: וּמַלְכָּ֣א עֲשִׁ֔ית לַהֲקָמוּתֵ֖הּ עַל־ כָּל־
NAS: planned to appoint him over
KJV: thought to set him over
INT: and the king planned to appoint over the entire

Daniel 6:7
HEB: הַדָּֽבְרַיָּ֣א וּפַחֲוָתָ֔א לְקַיָּמָ֤ה קְיָם֙ מַלְכָּ֔א
NAS: that the king should establish a statute
KJV: have consulted together to establish a royal
INT: the high and the governors establish A statute the king

Daniel 6:8
HEB: כְּעַ֣ן מַלְכָּ֔א תְּקִ֥ים אֱסָרָ֖א וְתִרְשֻׁ֣ם
NAS: O king, establish the injunction
KJV: O king, establish the decree,
INT: Now king establish the injunction and sign

35 Occurrences

Strong's Hebrew 6966
35 Occurrences


’ă·qî·mêh — 1 Occ.
hă·qêm — 5 Occ.
hă·qê·meṯ — 1 Occ.
hă·qê·mə·tā — 2 Occ.
hă·qî·mêh — 1 Occ.
ho·qî·maṯ — 2 Occ.
qā·’ă·may·yā — 1 Occ.
qā·’êm — 1 Occ.
qā·mū — 1 Occ.
qū·mî — 1 Occ.
la·hă·qā·mū·ṯêh — 1 Occ.
lə·qay·yā·māh — 1 Occ.
tə·qîm — 1 Occ.
tə·qūm — 2 Occ.
ū·mə·hā·qêm — 1 Occ.
wa·hă·qîm — 1 Occ.
wa·hă·qî·mū — 1 Occ.
wə·qām — 1 Occ.
wə·qā·yə·mîn — 1 Occ.
yə·hā·qêm — 2 Occ.
yə·qîm — 2 Occ.
yə·qūm — 2 Occ.
yə·qū·mūn — 3 Occ.
6965
Top of Page
Top of Page