ἁμαρτία
Englishman's Concordance
ἁμαρτία (hamartia) — 35 Occurrences

Matthew 12:31 N-NFS
GRK: ὑμῖν πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασφημία
NAS: to you, any sin and blasphemy
KJV: All manner of sin and
INT: to you Every sin and blasphemy

John 8:21 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε
NAS: Me, and will die in your sin; where
KJV: in your sins: whither I
INT: in the sin of you you will die

John 9:41 N-NFS
GRK: Βλέπομεν ἡ ἁμαρτία ὑμῶν μένει
NAS: you say, We see,' your sin remains.
KJV: therefore your sin remaineth.
INT: We see the sin of you remains

Romans 5:12 N-NFS
GRK: ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία εἰς τὸν
NAS: one man sin entered into the world,
KJV: one man sin entered into
INT: man sin into the

Romans 5:13 N-NFS
GRK: γὰρ νόμου ἁμαρτία ἦν ἐν
NAS: the Law sin was in the world,
KJV: until the law sin was in
INT: indeed law sin was in [the]

Romans 5:13 N-NFS
GRK: ἐν κόσμῳ ἁμαρτία δὲ οὐκ
NAS: was in the world, but sin is not imputed
KJV: the world: but sin is not
INT: in [the] world sin moreover not

Romans 5:20 N-NFS
GRK: ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία ὑπερεπερίσσευσεν ἡ
NAS: but where sin increased,
KJV: But where sin abounded, grace
INT: abounded sin overabounded

Romans 5:21 N-NFS
GRK: ἐβασίλευσεν ἡ ἁμαρτία ἐν τῷ
NAS: so that, as sin reigned in death,
KJV: That as sin hath reigned unto
INT: reigned the sin in

Romans 6:1 N-DFS
GRK: ἐπιμένωμεν τῇ ἁμαρτίᾳ ἵνα ἡ
NAS: Are we to continue in sin so
KJV: Shall we continue in sin, that
INT: Shall we continue in sin that

Romans 6:2 N-DFS
GRK: ἀπεθάνομεν τῇ ἁμαρτίᾳ πῶς ἔτι
NAS: shall we who died to sin still live
KJV: are dead to sin, live
INT: we died to sin how still

Romans 6:6 N-DFS
GRK: ἡμᾶς τῇ ἁμαρτίᾳ
NAS: be slaves to sin;
KJV: not serve sin.
INT: we to sin

Romans 6:10 N-DFS
GRK: ἀπέθανεν τῇ ἁμαρτίᾳ ἀπέθανεν ἐφάπαξ
NAS: He died to sin once for all;
KJV: he died unto sin once:
INT: he died to sin he died once for all

Romans 6:11 N-DFS
GRK: μὲν τῇ ἁμαρτίᾳ ζῶντας δὲ
NAS: to be dead to sin, but alive
KJV: dead indeed unto sin, but alive
INT: indeed to sin alive moreover

Romans 6:12 N-NFS
GRK: βασιλευέτω ἡ ἁμαρτία ἐν τῷ
NAS: Therefore do not let sin reign
KJV: Let not sin therefore reign
INT: let reign sin in the

Romans 6:13 N-DFS
GRK: ἀδικίας τῇ ἁμαρτίᾳ ἀλλὰ παραστήσατε
NAS: the members of your body to sin [as] instruments
KJV: of unrighteousness unto sin: but
INT: of unrighteousness to sin but yield

Romans 6:14 N-NFS
GRK: ἁμαρτία γὰρ ὑμῶν
NAS: For sin shall not be master over
KJV: For sin shall not
INT: sin indeed you

Romans 7:7 N-NFS
GRK: ὁ νόμος ἁμαρτία μὴ γένοιτο
NAS: Is the Law sin? May it never
KJV: [Is] the law sin? God forbid.
INT: [Is] the law sin never may it be

Romans 7:8 N-NFS
GRK: λαβοῦσα ἡ ἁμαρτία διὰ τῆς
NAS: But sin, taking opportunity
KJV: But sin, taking occasion
INT: having taken sin by the

Romans 7:8 N-NFS
GRK: γὰρ νόμου ἁμαρτία νεκρά
NAS: for apart from the Law sin [is] dead.
KJV: without the law sin [was] dead.
INT: indeed law sin [was] dead

Romans 7:9 N-NFS
GRK: ἐντολῆς ἡ ἁμαρτία ἀνέζησεν ἐγὼ
NAS: came, sin became alive
KJV: came, sin revived,
INT: commandment the sin revived I

Romans 7:11 N-NFS
GRK: ἡ γὰρ ἁμαρτία ἀφορμὴν λαβοῦσα
NAS: for sin, taking an opportunity
KJV: For sin, taking occasion
INT: the indeed sin an occasion having taken

Romans 7:13 N-NFS
GRK: ἀλλὰ ἡ ἁμαρτία ἵνα φανῇ
NAS: be! Rather it was sin, in order
KJV: But sin, that
INT: But sin that it might appear

Romans 7:13 N-NFS
GRK: ἵνα φανῇ ἁμαρτία διὰ τοῦ
NAS: that it might be shown to be sin by effecting
KJV: it might appear sin, working
INT: that it might appear sin by that which [is]

Romans 7:13 N-NFS
GRK: ἁμαρτωλὸς ἡ ἁμαρτία διὰ τῆς
NAS: the commandment sin would become
KJV: that sin by
INT: sinful sin by the

Romans 7:17 N-NFS
GRK: ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία
NAS: am I the one doing it, but sin which dwells
KJV: it, but sin that dwelleth in
INT: in me sin

Romans 7:20 N-NFS
GRK: ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία
NAS: the one doing it, but sin which dwells
KJV: it, but sin that dwelleth in
INT: in me sin

Romans 14:23 N-NFS
GRK: ἐκ πίστεως ἁμαρτία ἐστίν
NAS: and whatever is not from faith is sin.
KJV: faith is sin.
INT: of faith sin is

1 Corinthians 15:56 N-NFS
GRK: θανάτου ἡ ἁμαρτία ἡ δὲ
NAS: of death is sin, and the power
KJV: of death [is] sin; and
INT: of death [is] sin and

James 1:15 N-NFS
GRK: ἡ δὲ ἁμαρτία ἀποτελεσθεῖσα ἀποκυεῖ
NAS: to sin; and when sin is accomplished,
KJV: and sin, when it is finished,
INT: and sin having been completed brings forth

James 4:17 N-NFS
GRK: μὴ ποιοῦντι ἁμαρτία αὐτῷ ἐστίν
NAS: and does not do it, to him it is sin.
KJV: to him it is sin.
INT: not doing [it] sin to him it is

1 John 3:4 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ἁμαρτία ἐστὶν ἡ
NAS: lawlessness; and sin is lawlessness.
KJV: for sin is
INT: and sin is

1 John 3:5 N-NFS
GRK: ἄρῃ καὶ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ
NAS: sins; and in Him there is no sin.
KJV: is no sin.
INT: he might take away and sin in him

1 John 5:16 N-NFS
GRK: θάνατον ἔστιν ἁμαρτία πρὸς θάνατον
NAS: not [leading] to death. There is a sin [leading] to death;
KJV: death. There is a sin unto death:
INT: death There is a sin to death

1 John 5:17 N-NFS
GRK: πᾶσα ἀδικία ἁμαρτία ἐστίν καὶ
NAS: unrighteousness is sin, and there is a sin
KJV: unrighteousness is sin: and there is
INT: Every unrighteousness sin is and

1 John 5:17 N-NFS
GRK: καὶ ἔστιν ἁμαρτία οὐ πρὸς
NAS: is sin, and there is a sin not [leading] to death.
KJV: and there is a sin not unto
INT: and there is a sin not to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page