Ἠκούσατε
Englishman's Concordance
Ἠκούσατε (Ēkousate) — 26 Occurrences

Matthew 5:21 V-AIA-2P
GRK: Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη
NAS: You have heard that the ancients
KJV: Ye have heard that it was said
INT: You have heard that it was said

Matthew 5:27 V-AIA-2P
GRK: Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη
NAS: You have heard that it was said,
KJV: Ye have heard that it was said
INT: You have heard that it was said

Matthew 5:33 V-AIA-2P
GRK: Πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη
NAS: Again, you have heard that the ancients
KJV: Again, ye have heard that
INT: Again you have heard that it was said

Matthew 5:38 V-AIA-2P
GRK: Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη
NAS: You have heard that it was said,
KJV: Ye have heard that it hath been said,
INT: You have heard that it was said

Matthew 5:43 V-AIA-2P
GRK: Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη
NAS: You have heard that it was said,
KJV: Ye have heard that it hath been said,
INT: You have heard that it was said

Matthew 26:65 V-AIA-2P
GRK: ἴδε νῦν ἠκούσατε τὴν βλασφημίαν
NAS: you have now heard the blasphemy;
KJV: now ye have heard his
INT: Behold now you have heard the blasphemy

Mark 14:64 V-AIA-2P
GRK: ἠκούσατε τῆς βλασφημίας
NAS: You have heard the blasphemy; how
KJV: Ye have heard the blasphemy: what
INT: You heard the blasphemy

Luke 7:22 V-AIA-2P
GRK: εἴδετε καὶ ἠκούσατε τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν
NAS: you have seen and heard: [the] BLIND
KJV: and heard; how
INT: you have seen and heard blind receive sight

John 8:38 V-AIA-2P
GRK: οὖν ἃ ἠκούσατε παρὰ τοῦ
NAS: the things which you heard from [your] father.
INT: therefore what you have seen with the

John 9:27 V-AIA-2P
GRK: καὶ οὐκ ἠκούσατε τί πάλιν
NAS: you already and you did not listen; why
KJV: ye did not hear: wherefore would
INT: and not you did hear why again

John 14:28 V-AIA-2P
GRK: ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ
NAS: You heard that I said
KJV: Ye have heard how I
INT: You heard that I

Acts 1:4 V-AIA-2P
GRK: πατρὸς ἣν ἠκούσατέ μου
NAS: Which, [He said], you heard of from Me;
KJV: which, [saith he], ye have heard of me.
INT: Father which [said he] you heard of me

Galatians 1:13 V-AIA-2P
GRK: Ἠκούσατε γὰρ τὴν
NAS: For you have heard of my former
KJV: For ye have heard of my conversation
INT: you heard of indeed

Ephesians 3:2 V-AIA-2P
GRK: εἴ γε ἠκούσατε τὴν οἰκονομίαν
NAS: indeed you have heard of the stewardship
KJV: If ye have heard of the dispensation
INT: if indeed you heard of the administration

Ephesians 4:21 V-AIA-2P
GRK: γε αὐτὸν ἠκούσατε καὶ ἐν
NAS: indeed you have heard Him and have been taught
KJV: If so be that ye have heard him, and
INT: indeed him you heard and in

Philippians 2:26 V-AIA-2P
GRK: ἀδημονῶν διότι ἠκούσατε ὅτι ἠσθένησεν
NAS: because you had heard that he was sick.
KJV: because that ye had heard that
INT: [was] deeply distressed because you heard that he was sick

Philippians 4:9 V-AIA-2P
GRK: παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε
NAS: and received and heard and seen
KJV: received, and heard, and seen
INT: received and heard and saw

Colossians 1:6 V-AIA-2P
GRK: ἧς ἡμέρας ἠκούσατε καὶ ἐπέγνωτε
NAS: the day you heard [of it] and understood
KJV: the day ye heard [of it], and knew
INT: the day you heard and knew

Colossians 1:23 V-AIA-2P
GRK: εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε τοῦ κηρυχθέντος
NAS: of the gospel that you have heard, which was proclaimed
KJV: which ye have heard, [and] which
INT: gospel which you heard having been proclaimed

James 5:11 V-AIA-2P
GRK: ὑπομονὴν Ἰὼβ ἠκούσατε καὶ τὸ
NAS: who endured. You have heard of the endurance
KJV: which endure. Ye have heard of the patience
INT: endurance of Job you have heard of and the

1 John 2:7 V-AIA-2P
GRK: λόγος ὃν ἠκούσατε
NAS: is the word which you have heard.
KJV: which ye have heard from
INT: word which you heard

1 John 2:18 V-AIA-2P
GRK: καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ἀντίχριστος
NAS: and just as you heard that antichrist
KJV: and as ye have heard that antichrist
INT: and as you heard that antichrist

1 John 2:24 V-AIA-2P
GRK: Ὑμεῖς ὃ ἠκούσατε ἀπ' ἀρχῆς
NAS: in you which you heard from the beginning.
KJV: ye have heard from
INT: You what you heard from [the] beginning

1 John 2:24 V-AIA-2P
GRK: ἀπ' ἀρχῆς ἠκούσατε καὶ ὑμεῖς
NAS: what you heard from the beginning
KJV: that which ye have heard from
INT: from [the] beginning you heard also you

1 John 3:11 V-AIA-2P
GRK: ἀγγελία ἣν ἠκούσατε ἀπ' ἀρχῆς
NAS: which you have heard from the beginning,
KJV: that ye heard from
INT: message which you heard from [the] beginning

2 John 1:6 V-AIA-2P
GRK: ἐστιν καθὼς ἠκούσατε ἀπ' ἀρχῆς
NAS: just as you have heard from the beginning,
KJV: as ye have heard from
INT: is even as you heard from [the] beginning

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 191
430 Occurrences


ἀκηκόαμεν — 6 Occ.
ἀκηκόασιν — 1 Occ.
ἀκηκόατε — 2 Occ.
ἀκηκοότας — 1 Occ.
Ἄκουε — 1 Occ.
ἀκούει — 14 Occ.
ἀκούειν — 21 Occ.
Ἀκούεις — 4 Occ.
ἀκούεται — 1 Occ.
ἀκούετε — 19 Occ.
ἀκουέτω — 8 Occ.
ἀκούω — 6 Occ.
ἀκούων — 13 Occ.
ἀκούωσιν — 1 Occ.
ἀκούομεν — 3 Occ.
ἀκούοντα — 2 Occ.
ἀκούοντας — 6 Occ.
ἀκούοντες — 15 Occ.
ἀκούοντι — 1 Occ.
Ἀκουόντων — 2 Occ.
ἀκούοντος — 2 Occ.
ἀκούουσιν — 9 Occ.
ἀκοῦσαι — 17 Occ.
ἀκούσαντες — 52 Occ.
ἀκουσάντων — 3 Occ.
Ἀκούσας — 33 Occ.
ἀκούσασα — 2 Occ.
ἀκούσασιν — 1 Occ.
ἀκούσατε — 10 Occ.
ἀκουσάτω — 8 Occ.
ἀκουσάτωσαν — 1 Occ.
ἀκούσῃ — 8 Occ.
ἀκούσητε — 5 Occ.
ἀκούσει — 2 Occ.
ἀκούσεσθε — 1 Occ.
ἀκούσετε — 2 Occ.
ἀκούσωσιν — 8 Occ.
Ἀκουσόμεθά — 1 Occ.
ἀκούσονται — 2 Occ.
ἀκούσουσιν — 3 Occ.
ἀκουσθῇ — 4 Occ.
ἀκουσθήσεται — 1 Occ.
ἀκουσθεῖσιν — 1 Occ.
ἤκουεν — 4 Occ.
ἤκουον — 7 Occ.
ἤκουσα — 35 Occ.
ἠκούσαμεν — 10 Occ.
ἤκουσαν — 19 Occ.
ἤκουσάς — 5 Occ.
Ἠκούσατε — 26 Occ.
ἤκουσεν — 17 Occ.
ἠκούσθη — 4 Occ.
Additional Entries
ἀκούσουσιν — 3 Occ.
ἀκουσθῇ — 4 Occ.
ἀκουσθήσεται — 1 Occ.
ἀκουσθεῖσιν — 1 Occ.
ἤκουεν — 4 Occ.
ἤκουον — 7 Occ.
ἤκουσα — 35 Occ.
ἠκούσαμεν — 10 Occ.
ἤκουσαν — 19 Occ.
ἤκουσάς — 5 Occ.
ἤκουσεν — 17 Occ.
ἠκούσθη — 4 Occ.
ἀκρασίαν — 1 Occ.
ἀκρασίας — 1 Occ.
ἀκρατεῖς — 1 Occ.
ἀκράτου — 1 Occ.
ἀκρίβειαν — 1 Occ.
ἀκριβεστάτην — 1 Occ.
ἠκρίβωσεν — 2 Occ.
ἀκριβέστερον — 4 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page