ἀκούοντες
Englishman's Concordance
ἀκούοντες (akouontes) — 15 Occurrences

Matthew 13:13 V-PPA-NMP
GRK: βλέπουσιν καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν
NAS: they do not see, and while hearing they do not hear,
KJV: not; and hearing they hear not,
INT: they see and hearing not they hear

Mark 3:8 V-PPA-NMP
GRK: πλῆθος πολύ ἀκούοντες ὅσα ἐποίει
NAS: number of people heard of all
KJV: multitude, when they had heard what great things
INT: a multitude great having heard how much he was doing

Mark 4:12 V-PPA-NMP
GRK: ἴδωσιν καὶ ἀκούοντες ἀκούωσιν καὶ
NAS: AND NOT PERCEIVE, AND WHILE HEARING, THEY MAY HEAR
KJV: and hearing they may hear,
INT: understand and hearing they might hear and

Mark 6:2 V-PPA-NMP
GRK: οἱ πολλοὶ ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο λέγοντες
NAS: and the many listeners were astonished,
KJV: many hearing [him] were astonished,
INT: many hearing were astonished saying

Luke 2:47 V-PPA-NMP
GRK: πάντες οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ
NAS: And all who heard Him were amazed
KJV: And all that heard him were astonished
INT: all those hearing him at

Luke 4:28 V-PPA-NMP
GRK: τῇ συναγωγῇ ἀκούοντες ταῦτα
NAS: with rage as they heard these things;
KJV: the synagogue, when they heard these things,
INT: the synagogue hearing these things

Luke 8:10 V-PPA-NMP
GRK: βλέπωσιν καὶ ἀκούοντες μὴ συνίωσιν
NAS: THEY MAY NOT SEE, AND HEARING THEY MAY NOT UNDERSTAND.
KJV: see, and hearing they might not
INT: they might see and hearing not understand

Luke 8:21 V-PPA-NMP
GRK: τοῦ θεοῦ ἀκούοντες καὶ ποιοῦντες
NAS: are these who hear the word
KJV: these which hear the word of God,
INT: of God are hearing and doing

Luke 11:28 V-PPA-NMP
GRK: μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον
NAS: are those who hear the word
KJV: blessed [are] they that hear the word
INT: blessed they who hear the word

Acts 7:54 V-PPA-NMP
GRK: Ἀκούοντες δὲ ταῦτα
NAS: Now when they heard this,
KJV: When they heard these things,
INT: hearing moreover these things

Acts 9:7 V-PPA-NMP
GRK: εἱστήκεισαν ἐνεοί ἀκούοντες μὲν τῆς
NAS: speechless, hearing the voice
KJV: stood speechless, hearing a voice, but
INT: stood speechless hearing indeed the

Acts 9:21 V-PPA-NMP
GRK: πάντες οἱ ἀκούοντες καὶ ἔλεγον
NAS: those hearing him continued to be amazed,
KJV: all that heard [him] were amazed,
INT: all who heard and said

Acts 18:8 V-PPA-NMP
GRK: τῶν Κορινθίων ἀκούοντες ἐπίστευον καὶ
NAS: of the Corinthians when they heard were believing
KJV: of the Corinthians hearing believed,
INT: of the Corinthians hearing believed and

Galatians 1:23 V-PPA-NMP
GRK: μόνον δὲ ἀκούοντες ἦσαν ὅτι
NAS: but only, they kept hearing, He who once
KJV: But they had heard only, That
INT: only moreover hearing they were That

Revelation 1:3 V-PPA-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους
NAS: and those who hear the words
KJV: and they that hear the words
INT: and they that hear the words

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 191
430 Occurrences


ἀκηκόαμεν — 6 Occ.
ἀκηκόασιν — 1 Occ.
ἀκηκόατε — 2 Occ.
ἀκηκοότας — 1 Occ.
Ἄκουε — 1 Occ.
ἀκούει — 14 Occ.
ἀκούειν — 21 Occ.
Ἀκούεις — 4 Occ.
ἀκούεται — 1 Occ.
ἀκούετε — 19 Occ.
ἀκουέτω — 8 Occ.
ἀκούω — 6 Occ.
ἀκούων — 13 Occ.
ἀκούωσιν — 1 Occ.
ἀκούομεν — 3 Occ.
ἀκούοντα — 2 Occ.
ἀκούοντας — 6 Occ.
ἀκούοντες — 15 Occ.
ἀκούοντι — 1 Occ.
Ἀκουόντων — 2 Occ.
ἀκούοντος — 2 Occ.
ἀκούουσιν — 9 Occ.
ἀκοῦσαι — 17 Occ.
ἀκούσαντες — 52 Occ.
ἀκουσάντων — 3 Occ.
Ἀκούσας — 33 Occ.
ἀκούσασα — 2 Occ.
ἀκούσασιν — 1 Occ.
ἀκούσατε — 10 Occ.
ἀκουσάτω — 8 Occ.
ἀκουσάτωσαν — 1 Occ.
ἀκούσῃ — 8 Occ.
ἀκούσητε — 5 Occ.
ἀκούσει — 2 Occ.
ἀκούσεσθε — 1 Occ.
ἀκούσετε — 2 Occ.
ἀκούσωσιν — 8 Occ.
Ἀκουσόμεθά — 1 Occ.
ἀκούσονται — 2 Occ.
ἀκούσουσιν — 3 Occ.
ἀκουσθῇ — 4 Occ.
ἀκουσθήσεται — 1 Occ.
ἀκουσθεῖσιν — 1 Occ.
ἤκουεν — 4 Occ.
ἤκουον — 7 Occ.
ἤκουσα — 35 Occ.
ἠκούσαμεν — 10 Occ.
ἤκουσαν — 19 Occ.
ἤκουσάς — 5 Occ.
Ἠκούσατε — 26 Occ.
ἤκουσεν — 17 Occ.
ἠκούσθη — 4 Occ.
Additional Entries
Ἀκούεις — 4 Occ.
ἀκούεται — 1 Occ.
ἀκούετε — 19 Occ.
ἀκουέτω — 8 Occ.
ἀκούω — 6 Occ.
ἀκούων — 13 Occ.
ἀκούωσιν — 1 Occ.
ἀκούομεν — 3 Occ.
ἀκούοντα — 2 Occ.
ἀκούοντας — 6 Occ.
ἀκούοντι — 1 Occ.
Ἀκουόντων — 2 Occ.
ἀκούοντος — 2 Occ.
ἀκούουσιν — 9 Occ.
ἀκοῦσαι — 17 Occ.
ἀκούσαντες — 52 Occ.
ἀκουσάντων — 3 Occ.
Ἀκούσας — 33 Occ.
ἀκούσασα — 2 Occ.
ἀκούσασιν — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page