ἀκούει
Englishman's Concordance
ἀκούει (akouei) — 14 Occurrences

Matthew 7:24 V-PIA-3S
GRK: οὖν ὅστις ἀκούει μου τοὺς
NAS: everyone who hears these words
KJV: whosoever heareth these
INT: therefore whoever hears my

Luke 10:16 V-PIA-3S
GRK: ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει καὶ ὁ
NAS: The one who listens to you listens to Me, and the one who rejects
KJV: He that heareth you heareth me; and
INT: you me hears and he that

John 8:47 V-PIA-3S
GRK: τοῦ θεοῦ ἀκούει διὰ τοῦτο
NAS: He who is of God hears the words
KJV: of God heareth God's words:
INT: of God hears because of this

John 9:31 V-PIA-3S
GRK: ἁμαρτωλῶν οὐκ ἀκούει ἀλλ' ἐάν
NAS: that God does not hear sinners;
KJV: that God heareth not sinners:
INT: sinners not does hear but if

John 9:31 V-PIA-3S
GRK: ποιῇ τούτου ἀκούει
NAS: and does His will, He hears him.
KJV: will, him he heareth.
INT: does him he hears

John 10:3 V-PIA-3S
GRK: φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει καὶ τὰ
NAS: and the sheep hear his voice,
KJV: and the sheep hear his voice:
INT: voice of him hear and the

John 18:37 V-PIA-3S
GRK: τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς
NAS: who is of the truth hears My voice.
KJV: of the truth heareth my voice.
INT: the truth hears of me the

1 Corinthians 14:2 V-PIA-3S
GRK: οὐδεὶς γὰρ ἀκούει πνεύματι δὲ
NAS: for no one understands, but in [his] spirit
KJV: no man understandeth [him]; howbeit
INT: no one indeed hears in spirit however

2 Corinthians 12:6 V-PIA-3S
GRK: με ἢ ἀκούει τι ἐξ
NAS: he sees [in] me or hears from me.
KJV: [to be], or [that] he heareth of
INT: me or hears anyone of

1 John 4:5 V-PIA-3S
GRK: κόσμος αὐτῶν ἀκούει
NAS: and the world listens to them.
KJV: and the world heareth them.
INT: world them hears

1 John 4:6 V-PIA-3S
GRK: τὸν θεὸν ἀκούει ἡμῶν ὃς
NAS: God listens to us; he who
KJV: God heareth us;
INT: God hears us he that

1 John 4:6 V-PIA-3S
GRK: θεοῦ οὐκ ἀκούει ἡμῶν ἐκ
NAS: is not from God does not listen to us. By this
KJV: of God heareth not us.
INT: God not hears us By

1 John 5:14 V-PIA-3S
GRK: θέλημα αὐτοῦ ἀκούει ἡμῶν
NAS: according to His will, He hears us.
KJV: to his will, he heareth us:
INT: will of him he hears us

1 John 5:15 V-PIA-3S
GRK: οἴδαμεν ὅτι ἀκούει ἡμῶν ὃ
NAS: we know that He hears us [in] whatever
KJV: we know that he hear us, whatsoever
INT: we know that he hears us whatever

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 191
430 Occurrences


ἀκηκόαμεν — 6 Occ.
ἀκηκόασιν — 1 Occ.
ἀκηκόατε — 2 Occ.
ἀκηκοότας — 1 Occ.
Ἄκουε — 1 Occ.
ἀκούει — 14 Occ.
ἀκούειν — 21 Occ.
Ἀκούεις — 4 Occ.
ἀκούεται — 1 Occ.
ἀκούετε — 19 Occ.
ἀκουέτω — 8 Occ.
ἀκούω — 6 Occ.
ἀκούων — 13 Occ.
ἀκούωσιν — 1 Occ.
ἀκούομεν — 3 Occ.
ἀκούοντα — 2 Occ.
ἀκούοντας — 6 Occ.
ἀκούοντες — 15 Occ.
ἀκούοντι — 1 Occ.
Ἀκουόντων — 2 Occ.
ἀκούοντος — 2 Occ.
ἀκούουσιν — 9 Occ.
ἀκοῦσαι — 17 Occ.
ἀκούσαντες — 52 Occ.
ἀκουσάντων — 3 Occ.
Ἀκούσας — 33 Occ.
ἀκούσασα — 2 Occ.
ἀκούσασιν — 1 Occ.
ἀκούσατε — 10 Occ.
ἀκουσάτω — 8 Occ.
ἀκουσάτωσαν — 1 Occ.
ἀκούσῃ — 8 Occ.
ἀκούσητε — 5 Occ.
ἀκούσει — 2 Occ.
ἀκούσεσθε — 1 Occ.
ἀκούσετε — 2 Occ.
ἀκούσωσιν — 8 Occ.
Ἀκουσόμεθά — 1 Occ.
ἀκούσονται — 2 Occ.
ἀκούσουσιν — 3 Occ.
ἀκουσθῇ — 4 Occ.
ἀκουσθήσεται — 1 Occ.
ἀκουσθεῖσιν — 1 Occ.
ἤκουεν — 4 Occ.
ἤκουον — 7 Occ.
ἤκουσα — 35 Occ.
ἠκούσαμεν — 10 Occ.
ἤκουσαν — 19 Occ.
ἤκουσάς — 5 Occ.
Ἠκούσατε — 26 Occ.
ἤκουσεν — 17 Occ.
ἠκούσθη — 4 Occ.
Additional Entries
ἠκολουθήσαμέν — 2 Occ.
ἠκολούθησαν — 18 Occ.
ἠκολούθησεν — 8 Occ.
ἠκολούθει — 14 Occ.
ἠκολούθουν — 2 Occ.
ἀκηκόαμεν — 6 Occ.
ἀκηκόασιν — 1 Occ.
ἀκηκόατε — 2 Occ.
ἀκηκοότας — 1 Occ.
Ἄκουε — 1 Occ.
ἀκούειν — 21 Occ.
Ἀκούεις — 4 Occ.
ἀκούεται — 1 Occ.
ἀκούετε — 19 Occ.
ἀκουέτω — 8 Occ.
ἀκούω — 6 Occ.
ἀκούων — 13 Occ.
ἀκούωσιν — 1 Occ.
ἀκούομεν — 3 Occ.
ἀκούοντα — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page