Йоан 10
Bulgarian
1Истина, истина ви казвам, който не влиза през вратата на кошарата на овцете, но прескача от другаде, той е крадец и разбойник. 2А който влиза през вратата, овчар е на овцете. 3Нему вратарят отваря; и овцете слушат гласа му; и вика своите овце по име и ги извежда. 4Когато е изкарал всичките свои, върви пред тях; и овцете го следват, защото познават гласа му. 5А подир чужд човек няма да следват, но ще побягнат от него; защото не познават гласа на чуждите. 6Тази притча им каза Исус; но те не разбраха какво им говореше.

7Тогава Исус пак рече: Истина, истина ви казвам, Аз съм вратата на овцете. 8Всички, които са дошли преди Мене са крадци и разбойници; но овцете не ги послушаха. 9Аз съм вратата; през Мене ако влезе някой, ще бъде спасен, и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира. 10Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби: Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно.

11Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете. 12Който е наемник, а не овчар, и не е стопанин на овцете, вижда вълка, че иде, и, като оставя овцете, бяга; и вълкът ги разграбва и разпръсва. 13[Той бяга] защото е наемник, и не го е грижа за овцете. 14Аз съм добрият пастир, и познавам Моите, и Моите Мене познават, 15също както Отец познава Мене, и Аз познавам Отца; и Аз давам живота Си за овцете. 16И други овце имам, които не са от тая кошара, и тях трябва да доведа; и ще чуят гласа Ми; и ще станат едно стадо с един пастир. 17Затова Ме люби Отец, защото Аз давам живота Си, за да го взема пак. 18Никой не Ми го отнема, но Аз от Себе Си го давам. Имам право да го дам, и имам право пак да го взема. Тая заповед получих от Отца Си.

19Поради тия думи пак възникна раздор между юдеите. 20Мнозина от тях казваха: Бяс има, и луд е; защо Го слушате? 21Други казваха: Тия думи не са на човек хванат от бяс. Може ли бяс да отваря очи на слепи?

22И настъпи в Ерусалим празникът на освещението [на храма]. Беше зима; 23и ходеше Исус в Соломоновия трем на храма. 24Между това юдеите Го заобиколиха и Му казаха: До кога ще ни държиш в съмнение? Ако си Ти Христос, кажи ни ясно. 25Исус им отговори: Казах ви, и не вярвате. Делата, които върша в името на Отца Си, те свидетелствуват за Мене. 26Но вие не вярвате, защото не сте от Моите овце. 27Моите овце слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват. 28И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми. 29Отец Ми, Който Ми [ги] даде, е по-голям от всички; и никой не може да [ги] грабне от ръката на Отца. 30Аз и Отец едно сме.

31Юдеите пак взеха камъни за да Го убият. 32Исус им отговори: Много добри дела ви показах от Отца; за кое от тия дела [искате да] Ме убиете с камъни? 33Юдеите Му отговориха: Не за добро дело [искаме да] Те убием с камъни, а за богохулство, и защото Ти, бидейки човек, правиш Себе Си Бог. 34Исус им отговори: Не е ли писано във вашия закон: "Аз рекох, богове сте вие"? 35Ако са наречени богове ония, към които дойде Божието слово, (и написаното не може да се наруши), 36то на Този, Когото Бог освети и прати на света, казвате ли, богохулствуваш, защото рекох, Аз съм Божий Син? 37Ако не върша делата на Отца Си, недейте Ми вярва; 38но ако ги върша, то, макар да не вярвате на Мене, вярвайте на делата, за да познаете и разберете, че Отец е в Мене, и Аз в Отца. 39Пак искаха да Го хванат; но Той избяга от ръката им.

40И отиде отвъд Иордан, на мястото, гдето Иоан по-преди кръщаваше и остана там. 41И мнозина дойдоха при Него; и казаха: Иоан не извърши никое знамение; но всичко, що каза Иоан за Този беше истинно. 42И там мнозина повярваха в Него.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

John 9
Top of Page
Top of Page