2 Corinthians 11
Berean Interlinear Bible

Paul and the False Apostles

1Ὄφελον (I wish) ἀνείχεσθέ (you were bearing with) μου (me) μικρόν (little) τι (a) ἀφροσύνης (in foolishness), ἀλλὰ (but) καὶ (indeed) ἀνέχεσθέ (you do bear with) μου (me). 2ζηλῶ (I am jealous as to) γὰρ (for) ὑμᾶς (you) Θεοῦ (of God) ζήλῳ (with the jealousy); ἡρμοσάμην (I have betrothed) γὰρ (for) ὑμᾶς (you) ἑνὶ (to one) ἀνδρὶ (husband), παρθένον (a virgin) ἁγνὴν (pure) παραστῆσαι (to present) τῷ (-) Χριστῷ (to Christ).

3Φοβοῦμαι (I am afraid) δὲ (however), μή (lest) πως (by any means) ὡς (as) ὁ (the) ὄφις (serpent) ἐξηπάτησεν (deceived) Εὕαν (Eve) ἐν (in) τῇ (the) πανουργίᾳ (craftiness) αὐτοῦ (of him), φθαρῇ (might be corrupted) τὰ (the) νοήματα (minds) ὑμῶν (of you) ἀπὸ (from) τῆς (the) ἁπλότητος (simplicity) καὶ (and) τῆς (the) ἁγνότητος (purity) τῆς (-) εἰς (in) ‹τὸν› (-) Χριστόν (Christ). 4εἰ (If) μὲν (indeed) γὰρ (for) ὁ (the one) ἐρχόμενος (coming), ἄλλον (another) Ἰησοῦν (Jesus) κηρύσσει (proclaims), ὃν (whom) οὐκ (not) ἐκηρύξαμεν (we did proclaim), ἢ (or) πνεῦμα (a spirit) ἕτερον (different) λαμβάνετε (you receive) ὃ (which) οὐκ (not) ἐλάβετε (you did receive), ἢ (or) εὐαγγέλιον (glad tidings) ἕτερον (different) ὃ (which) οὐκ (not) ἐδέξασθε (you did accept), καλῶς (well) ἀνέχεσθε (are you bearing with it).

5Λογίζομαι (I reckon) γὰρ (for) μηδὲν (in nothing) ὑστερηκέναι (to have been inferior) τῶν (to those) “Ὑπερλίαν (most eminent) ἀποστόλων (apostles).” 6εἰ (If) δὲ (however), καὶ (even) ἰδιώτης (unpolished) τῷ (-) λόγῳ (in speech I am), ἀλλ’ (yet) οὐ (not) τῇ (-) γνώσει (in knowledge); ἀλλ’ (but) ἐν (in) παντὶ (every way), φανερώσαντες (we have been made manifest) ἐν (in) πᾶσιν (all things) εἰς (to) ὑμᾶς (you).

7Ἢ (Or) ἁμαρτίαν (a sin) ἐποίησα (did I commit), ἐμαυτὸν (myself) ταπεινῶν (humbling) ἵνα (so that) ὑμεῖς (you) ὑψωθῆτε (might be exalted), ὅτι (because) δωρεὰν (freely) τὸ (the) τοῦ (-) Θεοῦ (of God) εὐαγγέλιον (gospel) εὐηγγελισάμην (I preached) ὑμῖν (to you)? 8ἄλλας (Other) ἐκκλησίας (churches) ἐσύλησα (I robbed), λαβὼν (having received) ὀψώνιον (support) πρὸς (for) τὴν (the) ὑμῶν (toward you) διακονίαν (service). 9καὶ (And) παρὼν (being present) πρὸς (with) ὑμᾶς (you) καὶ (and) ὑστερηθεὶς (having been in need), οὐ (not) κατενάρκησα (I did burden) οὐθενός (no one); τὸ (-) γὰρ (for) ὑστέρημά (the need) μου (of me) προσανεπλήρωσαν (completely filled up) οἱ (the) ἀδελφοὶ (brothers) ἐλθόντες (having come) ἀπὸ (from) Μακεδονίας (Macedonia), καὶ (and) ἐν (in) παντὶ (everything) ἀβαρῆ (unburdensome) ἐμαυτὸν (myself) ὑμῖν (to you) ἐτήρησα (I kept), καὶ (and) τηρήσω (will keep). 10ἔστιν (Is) ἀλήθεια (the truth) Χριστοῦ (of Christ) ἐν (in) ἐμοὶ (me), ὅτι (that) ἡ (the) καύχησις (boasting) αὕτη (this) οὐ (not) φραγήσεται (will be sealed up) εἰς (of) ἐμὲ (mine) ἐν (in) τοῖς (the) κλίμασιν (regions) τῆς (-) Ἀχαΐας (of Achaia). 11διὰ (Because of) τί (why)? ὅτι (Because) οὐκ (not) ἀγαπῶ (I do love) ὑμᾶς (you)? ὁ (-) Θεὸς (God) οἶδεν (knows I do)!

12Ὃ (What) δὲ (however) ποιῶ (I do), καὶ (also) ποιήσω (I will do), ἵνα (so that) ἐκκόψω (I might cut off) τὴν (the) ἀφορμὴν (opportunity) τῶν (of those) θελόντων (desiring) ἀφορμήν (an opportunity) ἵνα (that) ἐν (in) ᾧ (what) καυχῶνται (they are boasting), εὑρεθῶσιν (they might be found) καθὼς (as) καὶ (also) ἡμεῖς (we). 13οἱ (-) γὰρ (For) τοιοῦτοι (such are) ψευδαπόστολοι (false apostles), ἐργάται (workers) δόλιοι (deceitful), μετασχηματιζόμενοι (disguising themselves) εἰς (as) ἀποστόλους (apostles) Χριστοῦ (of Christ). 14καὶ (And) οὐ (no) θαῦμα (wonder); αὐτὸς (himself) γὰρ (for) ὁ (-) Σατανᾶς (Satan) μετασχηματίζεται (masquerades) εἰς (as) ἄγγελον (an angel) φωτός (of light). 15οὐ (It is not) μέγα (surprising) οὖν (therefore), εἰ (if) καὶ (also) οἱ (the) διάκονοι (servants) αὐτοῦ (of him) μετασχηματίζονται (masquerade) ὡς (as) διάκονοι (servants) δικαιοσύνης (of righteousness), ὧν (whose) τὸ (-) τέλος (end) ἔσται (will be) κατὰ (according to) τὰ (the) ἔργα (deeds) αὐτῶν (of them).

Paul's Suffering and Service
(Colossians 1:24-29)

16Πάλιν (Again) λέγω (I say), μή (no) τίς (one) με (me) δόξῃ (should think) ἄφρονα (a fool) εἶναι (to be); εἰ (if) δὲ (however) μή¦γε (otherwise) κἂν (even) ὡς (as) ἄφρονα (a fool) δέξασθέ (receive) με (me), ἵνα (that) κἀγὼ (I also) μικρόν (little) τι (a) καυχήσωμαι (may boast). 17ὃ (What) λαλῶ (I am saying), οὐ (not) κατὰ (according to) Κύριον (the Lord) λαλῶ (am I saying), ἀλλ’ (but) ὡς (as) ἐν (in) ἀφροσύνῃ (foolishness), ἐν (in) ταύτῃ (this) τῇ (the) ὑποστάσει (confidence) τῆς (-) καυχήσεως (of boasting). 18ἐπεὶ (Since) πολλοὶ (many) καυχῶνται (boast) κατὰ (according to) 〈τὴν〉 (the) σάρκα (flesh), κἀγὼ (I also) καυχήσομαι (will boast). 19ἡδέως (Gladly) γὰρ (for) ἀνέχεσθε (you bear with) τῶν (-) ἀφρόνων (fools), φρόνιμοι (wise) ὄντες (being)! 20ἀνέχεσθε (You bear it) γὰρ (for) εἴ (if) τις (anyone) ὑμᾶς (you) καταδουλοῖ (enslaves), εἴ (if) τις (anyone) κατεσθίει (devours you), εἴ (if) τις (anyone) λαμβάνει (takes from you), εἴ (if) τις (anyone) ἐπαίρεται (exalts himself), εἴ (if) τις (anyone) εἰς (in) πρόσωπον (the face) ὑμᾶς (of you) δέρει (strikes you). 21κατὰ (As to) ἀτιμίαν (dishonor) λέγω (I speak), ὡς (as) ὅτι (that) ἡμεῖς (we) ἠσθενήκαμεν (have been weak)!

Ἐν (In) ᾧ (whatever) δ’ (however) ἄν (-) τις (anyone) τολμᾷ (might be daring) — ἐν (in) ἀφροσύνῃ (foolishness) λέγω (I speak) — τολμῶ (am daring) κἀγώ (I also). 22Ἑβραῖοί (Hebrews) εἰσιν (are they)? κἀγώ (I also). Ἰσραηλῖταί (Israelites) εἰσιν (are they)? κἀγώ (I also). σπέρμα (Descendants) Ἀβραάμ (of Abraham) εἰσιν (are they)? κἀγώ (I also). 23διάκονοι (Servants) Χριστοῦ (of Christ) εἰσιν (are they)? παραφρονῶν (As being beside myself) λαλῶ (I speak) ὑπὲρ (above measure): ἐγώ (I too), ἐν (in) κόποις (labors) περισσοτέρως (more abundantly), ἐν (in) φυλακαῖς (imprisonments) περισσοτέρως (more abundantly), ἐν (in) πληγαῖς (beatings) ὑπερβαλλόντως (above measure), ἐν (in) θανάτοις (deaths) πολλάκις (often).

24Ὑπὸ (From) Ἰουδαίων (the Jews) πεντάκις (five times) τεσσεράκοντα (forty lashes) παρὰ (minus) μίαν (one) ἔλαβον (I received). 25τρὶς (Three times) ἐραβδίσθην (I was beaten with rods), ἅπαξ (once) ἐλιθάσθην (I was stoned), τρὶς (three times) ἐναυάγησα (I was shipwrecked), νυχθήμερον (a night and a day) ἐν (in) τῷ (the) βυθῷ (deep sea) πεποίηκα (I have passed); 26ὁδοιπορίαις (in journeyings) πολλάκις (often), κινδύνοις (in perils) ποταμῶν (of rivers), κινδύνοις (in perils) λῃστῶν (of robbers); κινδύνοις (in perils) ἐκ (from my own) γένους (race), κινδύνοις (in perils) ἐξ (from) ἐθνῶν (the Gentiles); κινδύνοις (in perils) ἐν (in) πόλει (the city), κινδύνοις (in perils) ἐν (in) ἐρημίᾳ (the wilderness); κινδύνοις (in perils) ἐν (on) θαλάσσῃ (the sea), κινδύνοις (in perils) ἐν (among) ψευδαδέλφοις (false brothers); 27κόπῳ (in labor) καὶ (and) μόχθῳ (toil), ἐν (in) ἀγρυπνίαις (watchings) πολλάκις (often); ἐν (in) λιμῷ (hunger) καὶ (and) δίψει (thirst), ἐν (in) νηστείαις (fastings) πολλάκις (often); ἐν (in) ψύχει (cold) καὶ (and) γυμνότητι (nakedness).

28Χωρὶς (Besides) τῶν (the things) παρεκτὸς (external), ἡ (the) ἐπίστασίς (pressure) μοι (on me) ἡ (-) καθ’ (on every) ἡμέραν (day) ἡ (is my) μέριμνα (care) πασῶν (for all) τῶν (the) ἐκκλησιῶν (churches). 29τίς (Who) ἀσθενεῖ (is weak), καὶ (and) οὐκ (not) ἀσθενῶ (I am weak)? τίς (Who) σκανδαλίζεται (is led into sin), καὶ (and) οὐκ (not) ἐγὼ (I) πυροῦμαι (do burn inwardly)?

30Εἰ (If) καυχᾶσθαι (to boast) δεῖ (it behooves me), τὰ (in the things) τῆς (of the) ἀσθενείας (weakness) μου (of me) καυχήσομαι (I will boast). 31ὁ (The) Θεὸς (God) καὶ (and) Πατὴρ (Father) τοῦ (of the) Κυρίου (Lord) Ἰησοῦ (Jesus) οἶδεν (knows), ὁ (the One) ὢν (being) εὐλογητὸς (blessed) εἰς (to) τοὺς (the) αἰῶνας (ages), ὅτι (that) οὐ (not) ψεύδομαι (I am lying). 32ἐν (In) Δαμασκῷ (Damascus) ὁ (the) ἐθνάρχης (governor) Ἁρέτα (under Aretas) τοῦ (the) βασιλέως (king) ἐφρούρει (was guarding) τὴν (the) πόλιν (city) Δαμασκηνῶν (of the Damascenes) πιάσαι (to seize) με (me). 33καὶ (But) διὰ (through) θυρίδος (a window) ἐν (in) σαργάνῃ (a basket) ἐχαλάσθην (I was let down) διὰ (through) τοῦ (the) τείχους (wall), καὶ (and) ἐξέφυγον (I escaped) τὰς (the) χεῖρας (hands) αὐτοῦ (of him).


The Berean Bible
www.Berean.Bible

Berean Interlinear Bible (BIB)
© 2016 by Bible Hub and Berean.Bible
Used by Permission. All rights Reserved.


2 Corinthians 10
Top of Page
Top of Page