KATA MARKON 1
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

1archē tou euangeliou iēsou christou {UBS4: [uiou theou] }

2kathōs gegraptai en tō ēsaia tō prophētē idou apostellō ton angelon mou pro prosōpou sou os kataskeuasei tēn odon sou

3phōnē boōntos en tē erēmō etoimasate tēn odon kuriou eutheias poieite tas tribous autou

4egeneto iōannēs {WH: o } {UBS4: [o] } baptizōn en tē erēmō {UBS4: kai } kērussōn baptisma metanoias eis aphesin amartiōn 5kai exeporeueto pros auton pasa ē ioudaia chōra kai oi ierosolumitai pantes kai ebaptizonto up autou en tō iordanē potamō exomologoumenoi tas amartias autōn 6kai ēn o iōannēs endedumenos trichas kamēlou kai zōnēn dermatinēn peri tēn osphun autou kai esthiōn akridas kai meli agrion 7kai ekērussen legōn erchetai o ischuroteros mou opisō {WH: [mou] } {UBS4: mou } ou ouk eimi ikanos kupsas lusai ton imanta tōn upodēmatōn autou 8egō ebaptisa umas udati autos de baptisei umas {UBS4: en } pneumati agiō

9kai egeneto en ekeinais tais ēmerais ēlthen iēsous apo nazaret tēs galilaias kai ebaptisthē eis ton iordanēn upo iōannou 10kai euthus anabainōn ek tou udatos eiden schizomenous tous ouranous kai to pneuma ōs peristeran katabainon eis auton 11kai phōnē {WH: [egeneto] } {UBS4: egeneto } ek tōn ouranōn su ei o uios mou o agapētos en soi eudokēsa

12kai euthus to pneuma auton ekballei eis tēn erēmon 13kai ēn en tē erēmō tesserakonta ēmeras peirazomenos upo tou satana kai ēn meta tōn thēriōn kai oi angeloi diēkonoun autō

14 {WH: kai meta } {UBS4: meta de } to paradothēnai ton iōannēn ēlthen o iēsous eis tēn galilaian kērussōn to euangelion tou theou 15 {WH: [kai legōn] } {UBS4: kai legōn } oti peplērōtai o kairos kai ēngiken ē basileia tou theou metanoeite kai pisteuete en tō euangeliō

16kai paragōn para tēn thalassan tēs galilaias eiden simōna kai andrean ton adelphon simōnos amphiballontas en tē thalassē ēsan gar alieis 17kai eipen autois o iēsous deute opisō mou kai poiēsō umas genesthai alieis anthrōpōn 18kai euthus aphentes ta diktua ēkolouthēsan autō 19kai probas oligon eiden iakōbon ton tou zebedaiou kai iōannēn ton adelphon autou kai autous en tō ploiō katartizontas ta diktua 20kai euthus ekalesen autous kai aphentes ton patera autōn zebedaion en tō ploiō meta tōn misthōtōn apēlthon opisō autou

21kai eisporeuontai eis kapharnaoum kai euthus tois sabbasin eiselthōn eis tēn sunagōgēn edidasken 22kai exeplēssonto epi tē didachē autou ēn gar didaskōn autous ōs exousian echōn kai ouch ōs oi grammateis 23kai euthus ēn en tē sunagōgē autōn anthrōpos en pneumati akathartō kai anekraxen 24legōn ti ēmin kai soi iēsou nazarēne ēlthes apolesai ēmas oida se tis ei o agios tou theou 25kai epetimēsen autō o iēsous {WH: [legōn] } {UBS4: legōn } phimōthēti kai exelthe ex autou 26kai sparaxan auton to pneuma to akatharton kai phōnēsan phōnē megalē exēlthen ex autou 27kai ethambēthēsan apantes ōste suzētein {WH: autous } {UBS4: pros eautous } legontas ti estin touto didachē kainē kat exousian kai tois pneumasin tois akathartois epitassei kai upakouousin autō 28kai exēlthen ē akoē autou euthus pantachou eis olēn tēn perichōron tēs galilaias

29kai euthus ek tēs sunagōgēs exelthontes ēlthon eis tēn oikian simōnos kai andreou meta iakōbou kai iōannou 30ē de penthera simōnos katekeito puressousa kai euthus legousin autō peri autēs 31kai proselthōn ēgeiren autēn kratēsas tēs cheiros kai aphēken autēn o puretos kai diēkonei autois

32opsias de genomenēs ote {WH: edusen } {UBS4: edu } o ēlios epheron pros auton pantas tous kakōs echontas kai tous daimonizomenous 33kai ēn olē ē polis episunēgmenē pros tēn thuran 34kai etherapeusen pollous kakōs echontas poikilais nosois kai daimonia polla exebalen kai ouk ēphien lalein ta daimonia oti ēdeisan auton {WH: [christon einai] }

35kai prōi ennucha lian anastas exēlthen {WH: [kai apēlthen] } {UBS4: kai apēlthen } eis erēmon topon kakei prosēucheto 36kai katediōxen auton simōn kai oi met autou 37kai euron auton kai legousin autō oti pantes zētousin se 38kai legei autois agōmen allachou eis tas echomenas kōmopoleis ina kai ekei kēruxō eis touto gar exēlthon 39kai ēlthen kērussōn eis tas sunagōgas autōn eis olēn tēn galilaian kai ta daimonia ekballōn

40kai erchetai pros auton lepros parakalōn auton [kai gonupetōn] {UBS4: kai } legōn autō oti ean thelēs dunasai me katharisai 41kai splanchnistheis ekteinas tēn cheira autou ēpsato kai legei autō thelō katharisthēti 42kai euthus apēlthen ap autou ē lepra kai ekatharisthē 43kai embrimēsamenos autō euthus exebalen auton 44kai legei autō ora mēdeni mēden eipēs alla upage seauton deixon tō ierei kai prosenenke peri tou katharismou sou a prosetaxen mōusēs eis marturion autois 45o de exelthōn ērxato kērussein polla kai diaphēmizein ton logon ōste mēketi auton dunasthai phanerōs eis polin eiselthein all exō ep erēmois topois {WH: [ēn] } {UBS4: ēn } kai ērchonto pros auton pantothen

Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Bible Hub

Matthew 28
Top of Page
Top of Page