KATA MARKON 1 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated
KATA MARKON 1

<< KATA MARKON 1 >>
Mark 1 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated
 

1 archē tou euangeliou iēsou christou uiou tou theou

2 ōs gegraptai en tois prophētais idou egō apostellō ton angelon mou pro prosōpou sou os kataskeuasei tēn odon sou emprosthen sou

3 phōnē boōntos en tē erēmō etoimasate tēn odon kuriou eutheias poieite tas tribous autou

4 egeneto iōannēs baptizōn en tē erēmō kai kērussōn baptisma metanoias eis aphesin amartiōn 5 kai exeporeueto pros auton pasa ē ioudaia chōra kai oi ierosolumitai kai ebaptizonto pantes en tō iordanē potamō up autou exomologoumenoi tas amartias autōn 6 ēn de iōannēs endedumenos trichas kamēlou kai zōnēn dermatinēn peri tēn osphun autou kai esthiōn akridas kai meli agrion 7 kai ekērussen legōn erchetai o ischuroteros mou opisō mou ou ouk eimi ikanos kupsas lusai ton imanta tōn upodēmatōn autou 8 egō men ebaptisa umas en udati autos de baptisei umas en pneumati agiō

9 kai egeneto en ekeinais tais ēmerais ēlthen iēsous apo nazareth tēs galilaias kai ebaptisthē upo iōannou eis ton iordanēn 10 kai eutheōs anabainōn apo tou udatos eiden schizomenous tous ouranous kai to pneuma ōsei peristeran katabainon ep auton 11 kai phōnē egeneto ek tōn ouranōn su ei o uios mou o agapētos en ō eudokēsa

12 kai euthus to pneuma auton ekballei eis tēn erēmon 13 kai ēn ekei en tē erēmō ēmeras tessarakonta peirazomenos upo tou satana kai ēn meta tōn thēriōn kai oi angeloi diēkonoun autō

14 meta de to paradothēnai ton iōannēn ēlthen o iēsous eis tēn galilaian kērussōn to euangelion tēs basileias tou theou 15 kai legōn oti peplērōtai o kairos kai ēngiken ē basileia tou theou metanoeite kai pisteuete en tō euangeliō

16 peripatōn de para tēn thalassan tēs galilaias eiden simōna kai andrean ton adelphon autou ballontas amphiblēstron en tē thalassē ēsan gar alieis 17 kai eipen autois o iēsous deute opisō mou kai poiēsō umas genesthai alieis anthrōpōn 18 kai eutheōs aphentes ta diktua autōn ēkolouthēsan autō 19 kai probas ekeithen oligon eiden iakōbon ton tou zebedaiou kai iōannēn ton adelphon autou kai autous en tō ploiō katartizontas ta diktua 20 kai eutheōs ekalesen autous kai aphentes ton patera autōn zebedaion en tō ploiō meta tōn misthōtōn apēlthon opisō autou

21 kai eisporeuontai eis kapernaoum kai eutheōs tois sabbasin eiselthōn eis tēn sunagōgēn edidasken 22 kai exeplēssonto epi tē didachē autou ēn gar didaskōn autous ōs exousian echōn kai ouch ōs oi grammateis 23 kai ēn en tē sunagōgē autōn anthrōpos en pneumati akathartō kai anekraxen 24 legōn ea ti ēmin kai soi iēsou nazarēne ēlthes apolesai ēmas oida se tis ei o agios tou theou 25 kai epetimēsen autō o iēsous legōn phimōthēti kai exelthe ex autou 26 kai sparaxan auton to pneuma to akatharton kai kraxan phōnē megalē exēlthen ex autou 27 kai ethambēthēsan pantes ōste suzētein pros autous legontas ti estin touto tis ē didachē ē kainē autē oti kat exousian kai tois pneumasin tois akathartois epitassei kai upakouousin autō 28 exēlthen de ē akoē autou euthus eis olēn tēn perichōron tēs galilaias

29 kai eutheōs ek tēs sunagōgēs exelthontes ēlthon eis tēn oikian simōnos kai andreou meta iakōbou kai iōannou 30 ē de penthera simōnos katekeito puressousa kai eutheōs legousin autō peri autēs 31 kai proselthōn ēgeiren autēn kratēsas tēs cheiros autēs kai aphēken autēn o puretos eutheōs kai diēkonei autois

32 opsias de genomenēs ote edu o ēlios epheron pros auton pantas tous kakōs echontas kai tous daimonizomenous 33 kai ē polis olē episunēgmenē ēn pros tēn thuran 34 kai etherapeusen pollous kakōs echontas poikilais nosois kai daimonia polla exebalen kai ouk ēphien lalein ta daimonia oti ēdeisan auton

35 kai prōi ennuchon lian anastas exēlthen kai apēlthen eis erēmon topon kakei prosēucheto 36 kai katediōxan auton o simōn kai oi met autou 37 kai eurontes auton legousin autō oti pantes zētousin se 38 kai legei autois agōmen eis tas echomenas kōmopoleis ina kakei kēruxō eis touto gar exelēlutha 39 kai ēn kērussōn en tais sunagōgais autōn eis olēn tēn galilaian kai ta daimonia ekballōn

40 kai erchetai pros auton lepros parakalōn auton kai gonupetōn auton kai legōn autō oti ean thelēs dunasai me katharisai 41 o de iēsous splanchnistheis ekteinas tēn cheira ēpsato autou kai legei autō thelō katharisthēti 42 kai eipontos autou eutheōs apēlthen ap autou ē lepra kai ekatharisthē 43 kai embrimēsamenos autō eutheōs exebalen auton 44 kai legei autō ora mēdeni mēden eipēs all upage seauton deixon tō ierei kai prosenenke peri tou katharismou sou a prosetaxen mōsēs eis marturion autois 45 o de exelthōn ērxato kērussein polla kai diaphēmizein ton logon ōste mēketi auton dunasthai phanerōs eis polin eiselthein all exō en erēmois topois ēn kai ērchonto pros auton pantachothen


<< Mark 1 >>
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894). Transliterated by Biblos.com.

Biblos.com Online Bible